Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница4/9
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер0.63 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/ZOP2012/BFN_Rolni hartii_27.12.2011.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Д Е К Л А Р А Ц И Япо чл. 47, ал. 1 от ЗОП


Подписаният/ната .................................................................................................................., ЕГН ............................................................., с л. к. № ............................, издадена на ........................ г. от ..............-гр................, живущ в гр.................., бул/ул „.............................”, жк .......................... бл. ......., ет. ........ ап. ...... в качеството ми на ............................................................................(посочва се качеството на законния представител-управилет, изпълнителен директор и т.н.) на „...........................” .......... (посочва се точното наименование на участника и правно-организационната му форма), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК ........................., със седалище и адрес на управление: ....................., ул. „.....................” № ...., бл. ......, вх......, ет......, ап....... участник/кандидат в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : Доставка на ролни хартии за нуждите на “Българска филателия и нумизматика с две обособени позиции: Позиция І – Ролна химизирана хартия – до 70 тона; Позиция ІІ Ролна обемна хартия – до 70 тона” ,


Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Участникът, когото представлявам не е обявен в несъстоятелност;

3.Участникът, когото представлявам не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.


Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата:………………. ДекларатоР: ..………. /Подпис/


Забележка: Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 , когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал.1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл.105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл.235, чл.2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон;

6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника.


Приложение № 3б

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи”...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “доставка на чували за технологичните нужди на поделенията...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом