Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница3/9
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер0.63 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/ZOP2012/BFN_Rolni hartii_27.12.2011.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ


1. Всички срокове, посочени в настоящата документация се броят в календарни дни при спазване изискванията на чл. 72 от Закона за задълженията и договорите, освен ако изрично не са посочени в работни дни.

2. За неуредените в настоящата документация случаи се прилагат съответните разпоредби на ЗОП и ППЗОП.

 

Съгласували:


Директор дирекция „ПД”, Н.Симеонова:


Директор дирекция: „ФИ”, Цв. Костадинова:


Директор дирекция „ПУЛ”, Ал. Петков:


Ръководител отдел: „ПДР”, Г. Иванова:


Ръководител отдел: „ОПД”, Н. Георгиева:


Изготвил: Главен юрисконсулт, М. Хънтева:................................

Приложение № 1


З А П О В Е Д

РД- ........................../........................... 2011 г.

На основание чл.103, ал.1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.3, ал.1, т.1, чл.7, ал.1, т.5, чл. 7 г и чл. 16, ал. 4 от ЗОП и Решение по т.1 от Протокол № 23/27.10.2011 г. на Съвета на директорите на “Български пощи“ ЕАД

НАРЕЖДАМ:

1. Да бъде проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на ролни хартии за нуждите на “Българска филателия и нумизматика с две обособени позиции: Позиция І – Ролна химизирана хартия – до 70 тона; Позиция ІІ Ролна обемна хартия – до 70 тона”.

2. Одобрявам обявлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и документацията за участие в процедурата, които представляват неразделна част от настоящата заповед.

3. На основание чл. 25, ал. 1 и чл. 64, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП,  решението и обявлението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка по т. 1 да се изпратят едновременно до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки и до „Държавен вестник” за обнародване в електронната му страница, при условията и по реда на чл. 6, ал. 1, т. 5 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).

4. Съкратен вариант на обявлението и цялата документация да се публикуват в “профила на купувача” на електронната страница на „Български пощи” ЕАД.

Възлагам на директора на дирекция „Правна дейност” организацията и изпълнението на настоящата заповед.

Възлагам на заместник - изпълнителния директор контрола по изпълнение на заповедта.

Копия от настоящата заповед да бъдат връчени на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в срока по чл. 120, ал. 3 от ЗОП.


ДЕЯН ДЪНЕШКИ

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


Съгласували:

Директор дирекция „ПД”, Н.Симеонова:


Директор дирекция: „ФИ”, Цв. Костадинова:


Директор дирекция „ПУЛ”, Ал. Петков:


Ръководител отдел: „ПДР”, Г. Иванова:


Ръководител отдел: „ОПД”, Н. Георгиева:


Изготвил: Главен юрисконсулт, М. Хънтева:................................

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ


І. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ І – „Ролна химизирана хартия – до 70 тона”;

1. Технически характеристики на ролната химизирана хартия:

  1. маса на единица площ - 53 g/m2 - БДС EN ISO 536;

  2. якост на скъсване при опън БДС EN ISO 1924 – 2:2000;

  3. дебелина, плътност и специфичен обем EN ISO 534:2005;

  4. вид на слоя CFB;

  5. цвят на хартията – бял; БДС ISO 2470;

  6. размери:

 • широчина на ролата – 24 см;

 • широчина на ролата – 42 см.

Забележка: Размерът на шпулата на ролните хартии да бъде 7,6 см.

2. Количество и срок на доставки: 70 (седемдесет) тона - доставени на партиди от различните видове размери на хартията, до 20 (двадесет) дни от подаване на заявката от страна на Възложителя.

3. Срок на договора - 24 месеца от датата на неговото сключване.

4. Качество: документ за произход на ролната хартия с адресна информация за фирмата-производител и фирмата-вносител; сертификат, удостоверяващ, че хартията отговаря на Европейския стандарт ISO 9001 “или еквивалентно”; протокол от изпитване от Института по целулоза и хартия за извършен анализ на хартията, със стойности по показателите, съгласно техническите характеристики (т.1.1.-1.3.); документ за екологично чист продукт. Документите да се представят заедно с мострите за технологични проби в СП “Българска филателия и нумизматика” преди подаването на офертата за участие в Централно управление на “Български пощи” ЕАД.

5. Произход /производител/: Европейска общност и ЕФТА.

6. Година на производство: 2011год. и 2012 год.


7. Срок на годност /гаранция/: не по-малък от 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършената доставка.

8. При доставяне на последната партида от ролната химизирана хартия, доставката на заявеното количество по договора се счита за изпълнена, когато отклоненията от общото количество на хартията са в толеранс от  5 %. При отклонение от минус 5 % от заявеното количество се счита, че договорът е изпълнен, а заплащането е само за реално доставеното количество. При отклонение от плюс 5 % от заявеното количество установената разлика се заплаща.

9. Опаковка - всяка рола да е опакована в полиетиленово фолио и отделните роли да са отделени една от друга с дунапрен. Опаковката следва да запазва стоката от всякакви повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт, като се държи сметка за времетраенето на транспорта. Опаковката трябва да е приспособена за пренос с камион. Изпълнителят носи отговорност за вреди, произлезли от неподходяща опаковка.


І.І. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІ – „Ролна обемна хартия – до 70 тона”:

  1. Технически характеристики на ролната обемна хартия:

  1. маса на единица площ - 55 g/m2 - БДС EN ISO 536;

  2. якост на скъсване при опън БДС EN ISO 1924 – 2:2000;

  3. дебелина, плътност и специфичен обем EN ISO 534:2005;

  4. белота – min 75 % - БДС ISO 2470;

  5. размери:

 • широчина на ролата – 42 см;

 • широчина на ролата – 50 см.

Забележка: Размерът на шпулата на ролните хартии да бъде 7,6 см.

2. Количество и срок на доставки: 70 (седемдесет) тона – доставени на партиди от различните видове размери на хартията, до 20 (двадесет) дни от подаване на заявката от страна на Възложителя.

3. Срок на договора - 24 месеца от датата на неговото сключване.

4. Качество: документ за произход на ролната хартия с адресна информация за фирмата-производител и фирмата-вносител; сертификат, удостоверяващ, че хартията отговаря на Европейския стандарт ISO 9001 “или еквивалентно”; протокол от изпитване от Института по целулоза и хартия за извършен анализ на хартията, със стойности по показателите, съгласно техническите характеристики (т.1.1.-1.4.); документ за екологично чист продукт. Документите да се представят заедно с мострите за технологични проби в СП “Българска филателия и нумизматика” преди подаването на офертата за участие в Централно управление на “Български пощи” ЕАД.

5. Произход /производител/: Европейската общност и ЕФТА.

6. Година на производство: 2011 год. и 2012 год.

7. Срок на годност /гаранция/: не по-малък от 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършената доставка.

8. При доставяне на последната партида от ролната обемна хартия, доставката на заявеното количество по договора се счита за изпълнена, когато отклоненията от общото количество на хартията са в толеранс от  5 %. При отклонение от минус 5 % от заявеното количество се счита, че договорът е изпълнен, а заплащането е само за реално доставеното количество. При отклонение от плюс 5 % от заявеното количество установената разлика се заплаща.

9. Опаковка - всяка рола да е опакована във велпапе и полиетиленово фолио. Опаковката следва да запазва стоката от всякакви повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт, като се държи сметка за времетраенето на транспорта. Опаковката трябва да е приспособена за пренос с камион. Изпълнителят носи отговорност за вреди, произлезли от неподходяща опаковка.


Забележки:

1. Доставките на описаните по-горе хартии се извършва до склад на “Български пощи” ЕАД – СП “Българска филателия и нумизматика”, ул.”Хайдушка поляна” № 8, гр. София, като цената на доставката включва всички разходи, необходими за цялостното изпълнение на поръчката.

2. Възложителят си запазва правото при необходимост от промяна на количествата от различните размери на хартията, за Позиция І и Позиция ІІ, СП “БФН” да уведоми писмено Изпълнителя, като общото количество по договора се запазва.
Приложение № 3а

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи”...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “доставка на чували за технологичните нужди на поделенията...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом