Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница2/9
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер0.63 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/ZOP2012/BFN_Rolni hartii_27.12.2011.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9


5. Комисията класира участниците на база комплексен коефициент, получен по следната формула: К = С11 + С22 , където С1 и С2 са коефициентите, удостоверяващи тежестта на показателите, а В1 и В2 са оценки по съответните показатели.

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка - К.

Максималната комплексна оценка е 100 точки.

В. Протокол на комисията

1. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на предложенията по съответната обособена позиция, който съдържа реквизитите по чл.72 от ЗОП.

2. Протоколът на комисията, заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на процедурата, се връчва на Възложителя.

3. С предаването на протокола на Възложителя комисията приключва своята работа.


Г. Определяне на изпълнител на обществената поръчка

1. В срок от пет работни дни след приключване работата на комисията, Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците за съответната обособена позиция и определя участниците, класирани на първо място за Изпълнители на поръчката по отделните позиции. В решението по предходното изречение се посочват и отстранените от участие в процедурата участници и мотивите за отстраняването им.

2. Възложителят изпраща решението по т.4 на участниците в 3-дневен срок от издаването му.


Д. Прекратяване на процедурата

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

а)  не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а;

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

г) първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;

д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

ж) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

2. Възложителят има възможност да прекрати процедурата при хипотезата на чл. 39, ал. 2 от ЗОП.

3. Възложителят уведомява писмено участниците за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка в 3-дневен срок от издаване на решението по предходните точки.


 VІІІ. СКЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, класиран на първо място за съответната обособена позиция определен за изпълнител на поръчката в резултат на проведената процедура..

2. Договорът за обществената поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител и трябва да бъде в съответствие с представения в настоящата документация проект на договор (Приложение № 8).

3. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

4. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по т. 3

5. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

6. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участника, определен за изпълнител, който при подписването на договора:

а) не представи документ за регистрация в съответствие с изискването на чл.25 ал.3, т. 2 от ЗОП;

б) не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;

в) не представи документ за гаранция за изпълнение на договора;

г) не извърши съответната регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

7. В случаите по предходната точка възложителят може да определи за изпълнител класирания на второ място участник и да сключи договор с него или да прекрати процедурата на основание чл. 39, ал. 1 т. 4 от ЗОП.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи”...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “доставка на чували за технологичните нужди на поделенията...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом