Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница1/9
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер0.63 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/ZOP2012/BFN_Rolni hartii_27.12.2011.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

УТВЪРЖДАВАМ:


ДЕЯН ДЪНЕШКИ

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


  дата: ........................... 2012 г.


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА


УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА РОЛНИ ХАРТИИ ЗА НУЖДИТЕ НА

БЪЛГАРСКА ФИЛАТЕЛИЯ И НУМИЗМАТИКА” С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ПОЗИЦИЯ І – „РОЛНА ХИМИЗИРАНА ХАРТИЯ – ДО 70 ТОНА”;

ПОЗИЦИЯ ІІ – „РОЛНА ОБЕМНА ХАРТИЯ – ДО 70 ТОНА”
 


 

 

Цена на документацията: 10 (десет) лева

2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


А. Възложител на обществената поръчка

Б. Обект на обществената поръчка


ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

А. Условия за участие в откритата процедура с обособени позиции

Б. Документи, представяни от участника


ІІІ. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ІV. ДЪЛЖИМИ ГАРАНЦИИ


V. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ


А. Общи положения

Б. Съдържание на офертите


. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

А. Запечатване и маркиране на пликовете

Б. Подаване и приемане на офертите


VІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

А. Отваряне и разглеждане на офертите

Б. Оценяване и класиране на офертите

В. Протокол на комисията и обявяване на резултатите от процедурата

Г. Определяне на изпълнител на обществената поръчка

Д. Прекратяване на процедурата


VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 – Заповед № РД........................./................2012 г. на Главния изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД, за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за нуждите на “Българска филателия и нумизматика” с две обособени позиции: Позиция І – Ролна химизирана хартия – до 70 тона; Позиция ІІ – Ролна обемна хартия – до 70 тона”.

Приложение № 2 – Технически изисквания;

Приложение № 3 а – Образец на декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП;

Приложение № 3 б – Образец на декларация по чл. 47, ал. 2 ЗОП;

Приложение № 3 в Образец на декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

Приложение № 3 г - Образец на декларация за промени в обстоятелствата;

Приложение № 3 д Образец на декларация по чл.56, ал. 1, т. 7 от ЗОП;

Приложение № 3 е Образец на декларация за съгласие;

Приложение № 4 – Образец на справка - административни сведения за участника;

Приложение № 5 – Образец на оферта;

Приложение № 6 – Образец на ценова оферта;

Приложение № 7 – Образец на техническо предложение;

Приложение № 8 – Проeкт на договор.


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за нуждите на “Българска филателия и нумизматика” с две обособени позиции: Позиция І – Ролна химизирана хартия – до 70 тона; Позиция ІІ – Ролна обемна хартия – до 70 тона” се провежда въз основа на решение по т. 1 от протокол № 23/27.10.2011 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД,  Заповед № РД-...................../..............2012 г. на  главния изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД (Приложение № 1 към документацията). Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на  процедурата за възлагане на обществената поръчка, се регламентират от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и настоящата документация. Процедурата се провежда от комисия, назначена от възложителя по чл. 34 от ЗОП.


А. Възложител на обществената поръчка

По смисъла на тази документация и на основание чл.7, т.5, чл. 7г и чл. 16, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП и Решение по т.1 от Протокол № 23/27.10.2011 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, Заповед РД .........../..............2012 г на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД, Възложител на обществената поръчка е “Български пощи” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, тел.: 02/949 ..................., факс: 02/962 53 29.


Б. Предмет на обществената поръчка

1. “Български пощи” ЕАД възлага обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за нуждите на “Българска филателия и нумизматика” с две обособени позиции: Позиция І – Ролна химизирана хартия – до 70 тона; Позиция ІІ – Ролна обемна хартия – до 70 тона”. Участникът може да участва за двете или за избрана от него обособена позиция. Участникът не може да участва за части от количествата на съответната позиция.

2. Обществената поръчка е с място на изпълнение: Специализирано поделение “Българска филателия и нумизматика” (СП “БФН”) към “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Хайдушка поляна” № 8.


ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

А. Условия за участие

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва участник, който:

1.1. отговаря на изискванията на чл. 9, чл. 46 и на изискването за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП.

1.2. представи доказателства за икономическо и финансово състояние, посочени в  чл. 50, ал. 1, т. 2, и т. 3 от ЗОП.

1.3. представи доказателства за технически възможности и/или квалификация, посочени в  чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2. В процедурата не може да участва участник, който:

2.1. e осъден/ а с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2.2. е обявен в несъстоятелност;

2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

2.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

2.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

2.6. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;

2.7. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години;

2.8. при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2.9. е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

3. Когато участникът е юридическо лице изискванията по т. 3.1., т. 3.5 и т. 3.7 се прилагат за следните лица:

3.1. при събирателно дружество – за лица по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал.1 от Търговския закон;

3.2. при командитно дружество – за лица по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лица по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

3.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал.2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал.1 от Търговския закон;

3.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон;

3.6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника.

3.7. в случаите по т. 3.1-3.6. - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

4. Обстоятелствата по т. 3 се удостоверяват с декларация (Приложение № 3а, съответно Приложение № 3б) при подаването на офертата.

5. Всеки участник е длъжен да обяви писмено пред възложителя промените в обстоятелствата по предходните точки, в 7-дневен срок от настъпването им (Приложение № 3в).

/само за тези, които не са пререгистрирани по Закона за търговския регистър/

6. Участниците представят мостри от различните видове и размери ролни хартии за технологични проби (Приложение № 2 – технически изисквания на Възложителя), както следва:

 • За Позиция І. Ролна химизирана хартия – рола с максимален диаметър до 1 метър, независимо от кой размер на хартията до 42 см широчина на ролата и вътрешен диаметър на шпулата 76 мм;

 • За Позиция ІІ. Ролна обемна хартия – рола с максимален диаметър до 1 метър, независимо от кой размер на хартията до 50 см широчина на ролата и вътрешен диаметър на шпулата 76 мм;


Мострите се предават в СП „БФН” на адрес: гр. София, ул. „Хайдушка поляна” № 8, преди подаването на офертата за участие, за което се съставя и подписва двустранен приемно-предавателен протокол в три еднообразни екземпляра – един за подателя на офертата, един за Централно управление на „Български пощи” ЕАД и един за СП „БФН”.


При подаване на “плика с офертата” на участника, същият не се приема от Възложителя, ако към него не е механично прикачен чрез залепване, зашиване с телбод или по друг равностоен начин оригинал на приемно-предавателен протокол за предаване на мострите (това обстоятелство се отразява в регистъра за подаване на документи).


Б. Документи, представяни от участника. Форма.

 1. Участниците в процедурата представят, посочените по-долу документи:

1.1. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участника е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участника е физическо лице. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени;

1.2. документ за платена гаранция за участие в зависимост от формата, избрана от участника и в съответствие с изискванията, посочени в раздел ІV от документацията;

1.3. доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗОП:

1.3.1. заверено копие от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите на участника за последните три години (2008 г., 2009 г. и 2010 г.);

1.4. доказателства за технически възможности и квалификация в съответствие с чл. 51, ал. 1, т.1 от ЗОП:

1.4.1. списък на основните договори за доставки, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение;

1.4.2. сертификати за произход на различните видове ролна хартия с адресна информация за фирмата-производител и фирмата-вносител (с официален превод на български език), както и сертификати за качество, че изделията отговарят на Европейския стандарт ISO 9001:2001 или еквивалентен (с официален превод на български език); протокол от изпитване от Института по целулоза и хартия за извършен анализ на хартията, издаден след датата на решението за откриване на процедурата на Главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД. Протоколът трябва да съдържа изпитание на техническите характеристики, описани в Приложение № 2 (за съответната хартия) и информация на кой стандарт отговаря всеки технически параметър по БДС EN ISO;

ЗАБЕЛЕЖКА: Протоколи от Института по целулоза и хартия следва да бъдат предоставени само за представените мостри, съгласно раздел ІІ, буква „А”, т. 6 на документацията.

1.4.3. документ, от който е видно, че участникът е оторизиран от съответния производител като официален представител на предлаганата ролна хартия, доказващ неговия статут;

1.4.4. мостри от различните видове ролна хартия, изисквани съгласно раздел ІІ, буква “А”, т.6;

1.4.5. валиден сертификат на участника за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2001 или еквивалентен;

1.5. декларация, подписана от законния представител на участника, че не са налице обстоятелствата по раздел ІІ, буква А, т. 3.1. до 3.8. (попълнена съгласно образеца – Приложение № 3а);

1.6. декларация, подписана от законния представител на участника, че не са налице обстоятелствата по раздел ІІ, буква А, т. 3 (попълнена съгласно образеца – Приложение № 3б);

1.7. декларация от законния представител на участника, попълнена съгласно образеца - Приложение № 3в;

1.8. предлагана цена за изпълнение на поръчката – представена в съответствие с образеца (Приложение № 6) – в отделен запечатан, непрозрачен плик № 3 с надпис „Предлагана цена”;

1.9. копие от документа за регистрация на участника по ЗДДС (ако участникът е регистриран по ЗДДС);

1.10. документ за екологично чист продукт (с официален превод на български език);

1.11. декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложение № 3г) за участие или липса на подизпълнители. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по раздел ІІ, буква Б т. 1.1., т. 1.2., т. 1.3., т. 1.4., т. 1.6., т. 1.7., т. 1.8., т. 1.10., т. 1.13 и т. 1.19. се представят и за всеки от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида на работите, които ще изпълнят и дела на тяхното участие;

1.12. образец на декларация за съгласие от подизпълнителя/подизпълнителите (подписана от лице с представителни функции) за участие в обществената поръчка, попълнена съгласно образеца – Приложение № 3д;

1.13. попълнен образец на административни сведения на участника - Приложение № 4.

1.14. копие от документ за закупена документация за участие в процедурата;

1.15. нотариално заверено пълномощно на представителя на участника в процедурата, ако не е законен представител представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация (т. 1.1. и / или т. 1.2. по-горе), а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по точки 1.6., 1.7. и 1.9. не могат да бъдат подписвани от пълномощник;

1.16. проект на договор, който не се попълва, но се прилага към офертата, като по избор участникът може да парафира всяка страница от него и подпечата последната страница за Изпълнител. С тези действия участникът удостоверява, че се е запознал и приема условията на проекта на договор (Приложение № 8);

1.17. оферта, изготвена съгласно образеца – Приложение № 5, поставена в Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”;

1.18. техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец – Приложение № 7, поставено в Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.

1.19. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.Нотариалните заверки да не предхождат датата на представяне на офертите с повече от три месеца. Копията от всички документи, за които не се изисква изрична нотариална заверка, се представят заверени от участника.


Забележка: В случай, че участникът е чуждестранно лице документите по т.1.1. и 1.2. се представят в официален превод на български език, а останалите документи, които са на чужд език се представят и в превод на български език.

Ако участникът – чуждестранно лице е обединение, документите се представят за всеки от участниците в него.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице документите по т. 1.1., т. 1.3., т. 1.4., т. 1.5., т. 1.6., т. 1.7., 1,9,т. 1.10., т. 1.13., и т. 1,19. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.  

2. Описаните по-горе документи следва да се представят във вида, посочен в настоящата документация. В случай, че документите не отговарят на изискванията на Възложителя, участникът се отстранява от участие.  

 ІІІ. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Разходите, свързани с подготовката и представянето на офертата за участие в процедурата, са за сметка на участниците.

2. Закупуването на документацията е задължително условие за участие в процедурата.


3. Стойността на настоящата документация за участие в процедурата, в размер на 10 (десет) лева с ДДС, е за сметка на участниците.

4. Документацията за участие може да се закупува всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч., след заплащането й в брой в касата (стая К315 - за издаване на фактура и стая 304 за заплащане) на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов” № 1, бл. 31, в стая ………., до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. В случай че срокът изтича в неработен ден, този ден не се брои и срокът изтича на следващия работен ден.

/Лицата имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. При поискване от заинтересовано лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, възложителят е длъжен да я изпрати за сметка на лицето, отправило искането./

5. Всяко лице, закупило документацията за участие в процедурата може да поиска писмено от възложителя разяснения по нея. Разясненията по предходното изречение могат да бъдат искани не по-късно от 10 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите.

6. В 4-дневен срок от постъпване на искането, Възложителят изпраща разяснението до всички участници, закупили документация за участие и посочили адрес за кореспонденция, без да посочва в отговора наименованието на участника, отправил запитването.

7. Всички разяснения по документацията за участие в процедурата се превръщат в нейна неразделна част и се предоставят на всяко следващо лице, закупуващо документация за участие.


ІV. ДЪЛЖИМИ ГАРАНЦИИ

1. Участниците представят гаранция за участие за съответната обособена позиция на процедурата, както следва:

 • За Позиция І - в размер на 2 300 лв. (две хиляди и триста лева);

 • За Позиция ІІ - в размер на 1 100 лв. (хиляда и сто лева).


Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се определя от участника.


1.1. В случай, че участникът определи да внесе гаранция за участие в процедурата под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на  “Български пощи” ЕАД:


Банка: “Райфайзенбанк (България)” ЕАД,

IBAN: BG 88 RZBB 9155 1032 7343 05

BIC: RZBBBGSF

Оригинален платежен документ, удостоверяващ превода на сумата на гаранцията за участие по сметката на възложителя се прилага в плика с офертата на участника.

1.2. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за участие в процедурата под формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с която банката писмено и безусловно да се задължи да плати на “Български пощи” ЕАД при предявяване сумата на гаранцията за участие. Срокът на валидност на банковата гаранция следва да бъде 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата. Оригиналът на банковата гаранция се представя в плика с офертата на участника.  

2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа от възложителя, когато участникът:

2.1. оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на оферти;

2.2. обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора;

2.3. е определен за изпълнител на поръчката, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

В случаите, по т. 2.1 и 2.3, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.

3. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават от възложителя, както следва:

3.1. на отстранените участници в срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

3.2. на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;

3.3. при прекратяване на процедурата за възлагане на малката обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

4.  Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на поръчката. Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника.

4.1. В случай че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на“Български пощи” ЕАД

Банка: “Райфайзенбанк (България)” ЕАД,

IBAN: BG88RZBB91551032734305

BIC: RZBBBGSF

преди сключване на договора за изпълнение на поръчката.

4.2. В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с която банката писмено и безусловно да се задължи да плати на “Български пощи” ЕАД при предявяване сумата на гаранцията за изпълнение на договора. Банковата гаранция да е с валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение на поръчката.

5. Гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава при условията и сроковете, посочени в договора за възлагане на обществената поръчка.

6. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.


V. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

А. Общи положения

1. Всеки участник в процедурата за възлагане на малка обществена поръчка може да представи само една оферта в един вариант в един оригинален екземпляр за всяка обособена позиция по раздел І, буква “Б”, т.1.1 от настоящата документация..

2. Офертата трябва да е написано четливо, да няма механични или други явни поправки по нея. Документи с явни поправки не се разглеждат.

3. Офертата се изготвя съгласно приложения образец - Приложение № 5 към документацията.

4. Подаването на офертата означава, че участникът, приема изцяло всички специални и общи правила, определени в настоящата документация. Всяка клауза за обратното ще доведе до отстраняване на участника.

5. Лице, което е дало съгласие да фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да участва самостоятелно в процедурата на обществената поръчка.Б. Съдържание

  1. Всяка оферта и свързаната с нея документация трябва да е изготвена на български език. В случай, че участникът е чуждестранно лице документите по т. 1.1. и 1.2. от раздел ІІ, буква “Б” се представят в официален превод на български език, а останалите документи, които са на чужд език се представят и в превод на български език.

2. Офертата трябва задължително да съдържа документите, посочени в раздел ІІ, буква „Б”, т. 1. Те се представят като приложения към офертата и са неразделна част от нея. При непредставяне на документ, посочен в настоящата документация възложителят отстранява участника от участие в процедурата. По свое желание участникът може да представи и всякакви други документи, извън задължително изискваните.

2.1. Документите се подреждат в посочената от възложителя последователност и при непрекъсната номерация на страниците.

            3. Описание на предлаганите от участника условия за изпълнение на поръчката, съгласно Техническите изисквания – Приложение № 2 от настоящата документация.

   4. Посочва се срокът за изпълнение на доставката, който не може да бъде по-дълъг от 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на подаване заявка от Възложителя.


5. Участникът посочва предлаганата от него цена за изпълнение на поръчката, като спазва образеца на ценовата оферта – Приложение № 6.

5.1. Предлаганите цени следва да бъдат в лева и да не включват ДДС.

5.2. Общата стойност и единичните цени на поръчката са твърди и не подлежат на преразглеждане за срока на договора, освен в случаите на чл. 43, ал.2 от ЗОП.

5.3. Грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите от участника  цени са за негова сметка.

6. Участникът посочва срока на валидност на офертата си в съответствие с предвидения от възложителя срок в обявлението за обществената поръчка - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти в откритата процедура. Този срок е еднакъв за всички участници. В случай на необходимост възложителят може да изисква от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на поръчката.


            

VІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

А. Запечатване и маркиране на пликовете 

 1. Офертата се представя с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с известие за доставяне, съдържащ три плика, съгласно указаните по-долу изисквания. Ако се използват самозалепващи се пликове, то те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната част на лепенката (всеки равностоен метод се приема).

2. Върху плика с офертата се посочват:

 • обектът на обществената поръчка;

 • адресът, определен за предаване на офертите, предметът на обществената поръчка, за която се участва;

 • името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт, или електронен адрес.

3. В плика с офертата, участникът следва да постави три отделни запечатани непрозрачни плика, както следва:

3.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-7, 10-12, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите и изискани и посочени от Възложителя в раздел ІІ, буква „Б”, от т.1.1 до т.1.7, от т. 1.9 до т.1.16 и т. 1.19 от настоящата документация.

3.2. Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания

3.3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника като неговото съдържание следва да отговаря на образец, съгласно Приложение № 6.

4. В случай че участникът подава оферта за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка за повече от една обособена позиция, офертата по т. 1 съдържа един плик № 1 с надпис „Документи за подбор” и толкова на брой пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № .................” и плик № 3 с надпис „Предлагана цена за обособена позиция № ..................”, колкото са обособените позиции, за които участва в процедурата.

5. Всички пликове трябва да бъдат запечатани и непрозрачни.

6. Ненадписани пликове не се отварят и участникът се отстранява


Б. ПОДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертата се подава от участника или негов надлежно упълномощен представител – лично или по пощата с препоръчано писмо с известие за доставяне. При лично представяне на предложението лицето следва да се легитимира с лична карта и/или копие от съдебно решение за регистрация, ако е законен представител, и с лична карта и съответно пълномощно, ако е упълномощен представител.

2. Срокът за подаване на офертата е 40 (четиридесет) календарни дни, след изпращане на обявлението за обществена поръчка до “Държавен вестник” и до Агенцията по обществени поръчки. В случай, че срокът изтича в неработен ден, този ден не се брои и срокът изтича на следващия работен ден.

3. Офертите се приемат от 9:30 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа всеки работен ден до изтичане на срока, посочен в т. 2, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31.

4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и точният час на получаване. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

5. Всички оферти, представени след срока по т. 2 не се приемат от възложителя. Такива оферти незабавно се връщат на участника и това се отбелязва в регистъра по точка 4.

6. Не се приема и оферта в незапечатан, прозрачен или в плик с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра по т. 4.

7.  Участникът поема всички рискове по предаването, включително непреодолима  сила.

8. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.


VІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

А. Отваряне и разглеждане на офертите

1. Отварянето на офертите се извършва от 11:00 ч. на първия работен ден, след изтичане срока за подаване на офертите, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. ”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, зала ................ При промяната на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

2. Отварянето на офертите се извършва от комисия, назначена от  възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите. Комисията започва работата си след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

3. Пликовете с офертите на участниците се отварят съобразно реда на постъпване.

4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

5. Представителите на участниците се допускат до действията на комисията по т. 4 само при представяне на документ за самоличност и документ, доказващ представителната им власт. Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие.

6. Комисията отваря пликовете с офертите по реда на тяхното получаване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

7. В присъствието на лицата по т. 4 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от нейните членове подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа. Не се отварят пликовете с надпис „Предлагана цена”.

8. След извършване на действията по т. 6 и т. 7 приключва публичната част от заседанието и комисията продължава работата си в закрито заседание.

9. Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1.

10. В протокола по т. 9 комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола. Участникът няма право да представя други документи освен посочените в протокола по т. 9.

11. След изтичането на срока по т. 10 комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

12. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

13. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който:

13.1. не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП и раздел ІІ, буква Б, т. 1 от настоящата документация, на основание чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП. 

13.2. не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка, поради наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и раздел ІІ, буква А от настоящата документация.

13.3. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия от възложителя, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП;

13.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП, на основание чл. 69, ал.1, т. 4 от ЗОП.

14. За извършените действия се съставя протокол, който се подписва от членовете на комисията.

17. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

18. Възложителят е длъжен да обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

19. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по т. 17 резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.


Б. Оценяване и класиране на офертите

1. Офертите, допуснати до участие в процедурата, се оценяват от комисията въз основа на критерия “икономически най-изгодна оферта”, за всяка обособена позиция по отделно и в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.

Качеството на представените мостри се оценява от назначената комисия на базата на общата сума на точките, получени от оценката на мострите, след извършване на технологични проби, по следните показатели:


 • Якост на скъсване при опън /разролване – форматиране от рола на листа/ - максимален брой точки – 8 т. (осем точки);

 • Дебелина и плътност – максимален брой точки – 7 т. (седем точки);

 • Всмукателна способност и съхнене на мастилото - максимален брой точки – 8 т. (осем точки);

 • Запрашеност - максимален брой точки – 7 т. (седем точки);

Максималният брой точки, получени от оценката по горепосочените показатели, ще бъде 30 т. (тридесет точки).

Така за втория критерий от таблицата в т. 3 се получава “оценка на представените мостри от участника”.

3. Показатели за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в крайната комплексна оценка:

3.1. Предложена обща цена за изпълнение на поръчката.

Тежест на показателя – С1 = 70;

3.2. Представени мостри от участниците.

Тежест на показателя - С2 = 30.

4. Методика за определяне на комплексната оценка на предложенията – офертите се оценяват съобразно критериите за оценка и тяхната тежест в общата бална оценка.

Критерий заоценка напредложението

Тежест на показателя

Оценка на показателя

Максимален брой точки


Предложена обща цена за изпълнение на поръчката

С1= 70

В1 = най-ниска предложена цена__________

предложена цена от оценявания участник

70

Представени мостри от участника

С2= 30

В2 = точките от оценката на представените мостри

максимално възможни точки

30
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи”...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “доставка на чували за технологичните нужди на поделенията...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом