Програма на земеделски съюз „александър стамболийски
ИмеПрограма на земеделски съюз „александър стамболийски
страница4/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.51 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bznsas.org/index.files/programa.rtf
1   2   3   4

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” - масова политическа партия

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” ще се развива като масова политическа партия, като привлича в своите редове нови членове както от традиционната си социална база, така и от новите обществени слоеве и движения. Запазването и увеличаването на членския състав е важна гаранция за жизнеспособността на партийните структури и за разширяване на тяхното влияние и за ефективна кадрова политика.

Своите обществени цели и ценности Съюза ще реализира основно чрез парламента и органите на местното самоуправление. Нашите членове и симпатизанти участват в различните структури на гражданското общество и по този начин формират земеделското участие в органите на пряката демокрация.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е открита партия, тъй като обединява всички които споделят нашите разбирания за обществено устройство, а не някакъв „специален политически елит”. При нас еднакво са добре дошли хора от различни социални слоеве, групи, възрастови категории, етнически общности и професионални съсловия. Демократичните устройство и принципи на организационно-политическа дейност, гарантират както реалната и пълноценна вътрешно-партийна демокрация, така и действителната равнопоставеност на мненията и на възможността на всеки съюзен член да участва в изработването и провеждането на политиката на Земеделския съюз.

Споделяме безрезервно убеждението, че разширяването на масовото участие на земеделците във формирането и провеждането на политиката на Съюза ще доведе и до повишаване качеството на тази политика, тъй като по-точно ще отразява разнообразието от реални гледни точки за обществените проблеми и политическите средства за решаването им.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” възприема принципите на парламентаризма като едно от най-ценните достижения на човешката цивилизация. Признаваме свободните и демократични избори като единствения легитимен път към властта.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” ще отделя голямо внимание на подбора и подготовката на своите кандидати за народни представители и съветници. Законопроектите, които ще отстояват земеделските народни представители, трябва да гарантират решаването на националните проблеми и на проблемите на хората.

Стремежът за утвърждаването на Земеделски съюз „Александър Стамболийски” като парламентарна партия изисква по-нататъшно усъвършенстване на взаимодействието между партийните структури. Вътрешнопартийната дейност да бъде съобразена с хода на парламентарния живот и с изискванията и ритъма на избирателните кампании.

ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ”

Силата и влиянието на Земеделски съюз „Александър Стамболийски” в голяма степен зависят от активното и съзидателно съучастие на всички съюзни членове и на земеделските дружби. Разширяването на силата и влиянието на организацията е в пряка връзка с осигуряването на висока политическа дееспособност и на широка вътрешнопартийна демокрация. Тук с пълна сила важи правилото: политическата дееспособност изисква изработване на правилна политика, организационна мощ и бърза политическа реакция, а те са невъзможни без най-широкото участие на членовете и структурите на партията.

Ние земеделците виждаме възможност за по-ефективна и по-демократична политическа практика, чрез доразвиване в днешните условия на исторически възприетия и последователно прилаган от създаването на земеделската политическа организация и до сега, основен принцип на партийно изграждане- този на демократичното единство, на подчинение волята на малцинството на волята на мнозинството от съюзните членове.

Същевременно сме против всякакви догматични и доктриниерски уклони, които ограничават правото за изразяване на собствено мнение, които изключват генерирането на идеи и алтернативи за развитието на Съюза и неговата политика. Приемаме, че дискусията и активността породена от нюансите във вижданията са ценности и съществени фактори за повишаване силата и авторитета на политическата организация.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е демократична и единна партия, приемаща плурализма в мисленето и запазваща способността си да се организира за практически действия. Споделяме разбирането , че само партия, която може да управлява себе си и която конкретизира политиката си в дискусии, но я изпълнява в единство - може да бъде силна партия и да иска доверието на избирателите за участие в управлението на страната.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” си поставя задача да се утвърди като водеща политическа сила и да направи многобройните си членове, симпатизанти и избиратели- истински политически, интелектуални и морални участници в съвременните реформи на българското общество.

Основен принцип, гарантиращ демократичен механизъм за избирането на партийни кадри и за издигането на кандидатури на земеделски представители в структурите на държавната власт, следва да бъдат преките вътрешносъюзни избори, при които за кандидатурите се произнасят всички членове на земеделската дружба.

Условията, в които работи днес Съюзът, и тенденциите на неговото обновление налагат по-нататъшно усъвършенстване на взаимоотношенията между органите от различните равнища, между изборните дейци и експертните групи и съвети.

Повишаването на ролята на средните и низови органи трябва да се съчетава с увеличаването ролята на висшите ръководни органи на Съюза, които имат за основна задължение изработването и реализирането на общопартийната стратегия и тактика, формирането и изпълнението на практическата политика на Земеделски съюз „Александър Стамболийски” , да обединяват и синхронизират действията на различните партийни структури, да съгласуват цялостната дейност на партията, да осигурят изпълнението на партийната програма.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” и структурите на гражданското общество

Отношенията с другите политически партии и организации

 

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е партия, съставна част от българския политически живот, която изгражда политическата си дейност на основата на строго спазване на Конституцията на Република България и законите на страната. Като политически субект Съюзът развива отношенията си с другите политически организации върху принципите на равноправието и взаимното уважение, толерантност и конструктивност. Развиваме диалог и връзки с всички партии, обществени организации и движения, които на дело работят за националните интереси, зачитат правата и свободите на личността, демократичните ценности, проявяват уважение към Конституцията и демократичните институции.

В коалиционната си политика Земеделски съюз „Ал. Стамболийски” изхожда от необходимостта и възможността за изграждане на левоцентристка алтернатива на управление на страната. Затова приоритетно за нас е партньорството със силите на левицата с оглед постигане на общи или сходни виждания за пътищата за решаване на най-наболелите проблеми на България.

Същевременно ние земеделците не изключваме възможността при съответни вътрешни и международни условия, в името на определена политика и след изборен вот, да бъде на дневен ред въпросът за участието ни в “голяма коалиция” с леви, центристки и десни партии.

Гражданските движения и инициативи

Утвърждаването на демокрацията в страната закономерно води до нарастване значението на гражданските акции, инициативи и движения, като важен израз на пряката демокрация, форма на самоорганизирането на гражданите за решаване на собствените им проблеми и на проблемите на обществото. Земеделски съюз „Александър Стамболийски” подкрепя демократичния дух и на моралния заряд на тези структури на гражданското начало и техните инициативи с правозащитен, хуманитарен, екологичен, здравен, просветен, културен и социален характер.

Отношението към жените и младежите

Българските жени от селата и малките населени места платиха висока цена на прехода. Той оказа драматично въздействие върху личностния, семейния и обществения им статус. Те са сред най-засегнатите от безработицата и от деформирания пазар на труда. Налице е опасност от професионална и личностна деградация, от ограничаване на социалните контакти и стесняване на духовния кръгозор на жената.

Ние, земеделците, сме за издигане ролята на жената в общественото развитие и в политическия живот, за осъществяване на нейния специфичен обществен, хуманистичен и творчески потенциал, за защита на нейните права и свободи. Да не се накърняват свободата, достойнството, правата и индивидуалната реализация на жената за сметка на мъжа или обратно и да се постигне по-висока степен на хармонизиране на отношенията между половете, като гаранция за пълноценното им развитие и реализация.

Правото на труд на жените не бива да кореспондира с икономическата принуда за заетост, с упражняване предимно на нискоквалифицирани и слабо заплащани дейности, с приемане на условия за работа, които са вредни за здравето и за репродуктивните възможности на жената. Необходим е нов модел на женска заетост, създаващ предпоставки за преодоляване на противоречието между майчинството, трудовата и други социални изяви на жената.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за решителни положителни промени в нормативната и финансовата основа на държавните и обществените грижи за майчинството и детството; за съхраняване на социалните придобивки, които стимулират и подпомагат личностното развитие на жените и неповторимата им роля да дават живот на нови поколения.

Държавната и обществена закрила на семейството и на неговите ценности означава ефективно съдействие при решаването на такива проблеми като намиране на работа, придобиване на жилище, отглеждане на децата, развитие на частен семеен бизнес, получаване на квалификация и преквалификация, почивка и възстановяване.

Проблемите свързани с мястото на жените в семейството, в обществото и в труда могат да бъдат решени само с най-енергичната обществена активност на самите жени. Земеделски съюз „Александър Стамболийски” в своя устав и в реалната си политическа дейност разчита много на Националното движение на жените към Съюза.Затова създава условия за засиленото им представяне и активно участие в партийната дейност и в ръководните органи.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за изработване и реализиране на дългосрочна държавна политика за интелектуално, физическо и социално развитие на българската младеж. В нея да се предвидят условията за обществена и трудова реализация на младите хора, подпомагането им за получаване на образование, за придобиване на самостоятелни жилища, при създаване на семейство и отглеждане на деца.

За синдикатите, организациите на работодателите
и социалното партньорство


Ние земеделците възприемаме независимостта и непартийността на синдикатите, като реална основа за конструктивно сътрудничество. То е особено наложително при подготовката и общественото обсъждане на законите, гарантиращи социално-икономическите права на гражданите.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за диалог с организациите на работодателите от държавния и частния сектор. Считаме, че взаимната готовност за разумни компромиси е основата на която следва да се гради преодоляването на противоречията между икономическата печалба и социалните изисквания.

Като национално отговорна партия, ще полагаме усилия за укрепване на системата за тристранно партньорство между синдикатите, работодателите и държавата.Убедени сме, че отговорното поведение на участниците при регулирането на трудовоосигурителните отношения, при преговори във връзка с трудови конфликти, при решаването на екологическите и други проблеми, би гарантирало защитата на интересите на трудещите се, за постигането на общоприемлив обществен договор.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” и кооперативното движение

Земеделския съюз е традиционно свързан с кооперативното движение. Ние виждаме в кооперацията ефикасна икономическа и социална форма за обединяване усилията и възможностите на дребните собственици на земя, на селскостопанските производители и преработватели на продукция. За да отговорим на потребностите от модерни кооперативни сдружения, от гъвкаво съвременно кооперативно движение, ще направим необходимото за защитата, укрепването и модернизирането на нормативната база и практиката на кооперативното движение.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за законодателни и управленски мерки, гарантиращи свободното сдружаване на частните собственици и осигуряващи държавната подкрепа на такива доброволни сдружения. Кооперирането (асоциирането) за производствена, търговска, кредитна и други дейности, е един от пътищата за изход от кризата за даване шанс за успех както на дребните и средните собственици, така и за професионална реализация на висококвалифицирани български работници и специалисти.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” призовава своите членове, симпатизанти и избиратели да бъдат активни участници в кооперациите и в кооперативното движение.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” и браншовите организации на производители и преработватели на селскостопанска продукция, на работещите в сферата на хранително-вкусовата и леката промишленост.

Развитието на браншовите организации на производители и преработватели на селскостопанска продукция, и на работещите в сферата на хранително-вкусовата и леката промишленост, е необходим и закономерен процес на изграждането на гражданското общество. Обединяването на хората от този сектор на обществения живот се налага и поради многото нерешени проблеми, които влияят пряко върху резултатите от техния труд и върху жизнения им статус.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” споделя разбирането, че техните- в преобладаващите случаи справедливи искания, биха били по-лесно и резултатно удовлетворени при наличието на политическа воля, мотивирана с политически средства. Затова ние ще се стремим да изградим принципни отношения на разбирателство и взаимопомощ, без да се наместваме в пряката работа на тези съсловни неполитически организации. Изразяваме готовност нашите експертни съвети да подпомагат браншовите организации на производители и преработватели на селскостопанска продукция, а така също да формираме общи позиции по проекти за законодателно решаване на проблемите в сектора.

ЗС „Александър Стамболийски” е за създаване на Национална асоциация на браншовите организации на производители и преработватели на селскостопанска продукция, на работещите в хранително-вкусовата и леката промишленост.

Готови сме с политически средства да подпомогнем създаването на такава Асоциация и за нейното утвърждаване, и превръщане в авторитетен партньор на правителството и останалите институции, имащи отношение към нормативното и реалното решаване на проблемите в този обществен сектор.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С тази програма Земеделски съюз „Александър Стамболийски” дава отговор на въпроса за своята идейна и социална идентификация, за своите дългосрочни и непосредствени цели и за пътищата на тяхното постигане.


Земеделски съюз „Александър Стамболийски” се бори за извеждане на страната от кризата при защита интересите на бедните и средните социални слоеве; за демократизиране и модернизация на България; за мирно, свободно, демократично, справедливо и хуманно общество у нас, в Европа и света.


Земеделски съюз „Александър Стамболийски” се обновява и превръща в модерна партия, за да бъде в съзвучие с най-напредничавите тенденции в европейското и световното развитие. Така Съюзът става силен, жизнен и способен да претвори завещаните от патрона ни Александър Стамболийски принципи при новата политическа ситуация в страната и света.

 

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” черпи силата си от дълбоките над стогодишни корени сред трудовите хора в България и с верен поглед към настоящето, ще бъде съвременник на бъдещето.
1   2   3   4

Свързани:

Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconЗемеделски съюз "александър стамболийски" е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз, съставил на 20 май 1920 г
Земеделски съюз “александър стамболийски” е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз,...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconОбщинска избирателна комисия – свиленград решение
Относно: Регистрация на кандидатската листа на политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”” за участие в изборите...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconУстав на земеделски народен съюз
Александър Стамболийски, Димитър Гичев, д-р Г. М. Димитров, Никола Петков, Янко Забунов. Идеологията и Програмата му са изградени...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconОбщинска избирателна комисия – свиленград решение
Относно: регистриране на диана стоянова георгиева кандидат за кмет на кметство с. Капитан Андреево, издигнат от пп „Земеделски съюз...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconОбщина Якоруда Област Благоевград решение №19 Якоруда, 25. 08. 2011
Относно: регистрация на Политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски” за участие в изборите за общински съветници...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconАнгел Димов ПолитиЧески портрет на александър стамболийски
Благодаря на академик Илчо Димитров, на професор Въло Иванов, на публициста Христо Цеков и на председателя на бзнс “Александър Стамболийски”...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconОбщинска избирателна комисия община Гоце Делчев област Благоевград решение
Мария илиева докузова предложена от Коалиция пп “земеделски съюз ал. Стамболийски”, пп “земеделски народен съюз” и пд “евророма”...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconПрограма за опазване на околната среда 2013 2018 г
Община Септемвре, обл. Пазарджик,гр. Септември, ул.”Александър Стамболийски” №37А
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconОбщинска избирателна комисия сливен решение
Относно:  Регистрация на местна коалиция „център – ндсв, Земеделски народен съюз, бсдп, зс „Ал. Стамболийски”” за участие в изборите...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconПрограма с уважение: /п/ инж. А. Божинова изп директор
В град Плевен на 12 и 13 април 2011г. /вторник и сряда/, в зала 205 /2-ри етаж/ на „Дом на науката и техниката” /нтс/ ул.„Александър...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом