Програма на земеделски съюз „александър стамболийски
ИмеПрограма на земеделски съюз „александър стамболийски
страница3/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.51 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bznsas.org/index.files/programa.rtf
1   2   3   4

ДЕМОГРАФСКАТА СИТУАЦИЯ

Бъдещето на българската нация, в значителна степен зависи от демографското състояние и демографските тенденции в страната. Налице е трайна тенденция за влошаване не само на отделни страни на демографското възпроизводство, а на почти всички основни демографски показатели.Считаме, че демографската криза може да бъде преодоляна само с национален консенсус и общодържавна демографска политика, която да бъде изработена и да започне да се провежда незабавно. В нея да се предвиди подпомагане на младата генерация, подобряване здравословното състояние на жените в детеродна възраст и държавното подпомагане при отглеждането и възпитанието на децата. Обществото е заинтересувано от качественото възпроизводство на нацията, а родителите и семейството следва да са отговорни за отглеждането и възпитанието на поколението, което създават.

ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА

Земеделският съюз решително отстоява принципното равенство на правата на всички граждани и недопустимостта на всякакви опити за дискриминация, основана на пол, раса, етническа принадлежност, произход, религиозни или политически убеждения, обществено положение или имуществено състояние. Традиционно за земеделците е разбирането за равноправието между мъжа и жената в труда, семейството и обществото.

В областта на човешките права от първостепенно значение е да се гарантира неприкосновеността на личността - на нейния живот, свобода и имущество. Хората следва осезателно да чувстват реалността на политическите си права и възможностите за свободна изява - избирателното право, правото на сдружаване, свободата на съвестта, свободата на словото, печата, събранията и други.

Ние земеделците считаме, че масовото гражданско участие в политическия процес може да доведе до ограничаване на злоупотребите с властта и корупцията сред политическия елит. Реализацията на гражданските свободи е в състояние да насочва и коригира политическата дейност, да постави управляващите под постоянен обществен контрол.

Защитата на трудовите и свързаните с тях социални права е неразривно свързано с правото на синдикално сдружаване. Земеделците приемат, че синдикалната дейност не бива да се използва за нарушаване на обществения ред и за прикрито обслужване на политически интереси.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” споделя класическата концепция за индивидуалните и универсалните права на човека. Само на тази основа могат да бъдат гарантирани законодателно и практически правата на българските граждани от всички етнически, религиозни и други групи.

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

Като партия с дълбоки корени в българското общество Земеделски съюз „Александър Стамболийски” счита, че развитието на социалната демокрация е непосредствено свързано с прякото въздействие на гражданите върху държавната политика, а демократичността на държавните институции до голяма степен зависи от активното участие на гражданите в дейността им.

Политическият плурализъм е израз на свободата на сдружаване и дава възможност различните социални интереси да получат политическа изява и да се предложат различни варианти за развитие на обществото.

Нормално е всяка политическа партия да има своя социална и електорална база и вътрешна организация за реализиране на политическите си цели. Ние земеделците не възприемаме съществуването на квазиполитически формации, значителна част от които са прикритие на стопанска дейност.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за нормален правен статус на политическите партии, включващ изискванията: за тяхната представителност, за финансовото съдействие от страна на държавата и за въвеждането на ефективен контрол върху финансовата им дейност; за премахване на съществуващата двойственост между обществено сдружение и политическа партия.

Ние земеделците сме за избирателна система, която осигурява стабилни държавни и местни институции и дава възможност за парламентарна изява на различните обществено значими интереси и политически тенденции, а също така и за нормална на идентификация на партиите. Тя трябва да съчетава механизмите за стимулиране на гражданите за по-висока политическа активност на изборите, с ограничаване влиянието на финансовите фактори от гледна точка на купуването на гласове. За условията в България е подходяща смесена пропорционално - мажоритарна система (пропорционална система със засилен  мажоритарен елемент).

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” разглежда развитието на държавните институции- като необходим момент от утвърждаването на социалната демокрация.Стабилността на установения в Република България конституционен строй е в пряка връзка с наличието на отговорен, работоспособен и компетентен парламент. Независимото и компетентно конституционно правосъдие е измежду основните фактори, които сдържат дейността на депутатите и на другите институции в пределите на Конституцията.

Принципът за разделение на властите следва да се съблюдава не само в организацията на държавата, но и при разпределянето на икономическата, политическата, информационната и другите власти в обществото. От съществено значение за осигуряване на държавния суверинитет и ефективното управление е точното определяне на правомощията на държавните органи, взаимния контрол и сътрудничество между институциите.

Независимостта на съдебната власт е решаващо условие за нейното пълноценно функциониране. Тази независимост трябва да бъде съчетана с контрол, отговорност и висок професионализъм, които да изключват появата на съдебен произвол.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за спазване на правилата на конкуренцията, за недопускане паразитиране на частната собственост върху и за сметка на държавата.Управлението на собствеността и осъществяването на административната власт да бъдат разделени функционално и персонално. Да се повишат изискванията към държавния служител и същевременно да се издига обществения му престиж, чрез стабилизиране на служебното му положение и увеличаване на възнаграждението му.

Развитие на местното самоуправление

 

Ние земеделците сме за създаване на условия за финансова, имуществена и организационна самостоятелност на общините, които да доведат до укрепване и развитие на местното самоуправление и до пряко участие на населението в управлението на общинските дела. Да се разширят правата и отговорностите на общините спрямо всички дейности с местно значение, включително приемането на решения за развитие, за закриване на съществуващи и откриване на нови производства и дейности, за цялостното развитие на териториите и планирането на жизнената среда, за опазването на обществения ред.Да се уредят законово на източниците за финансиране на общините, обхвата и режима на общинската собственост и общинските предприятия. Да се реализират наличните възможности за увеличаване на обема на общинското имущество чрез преобразуване на държавно имущество.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за приемането на закон, уреждащ прякото включване на гражданите в управлението на общинските дела и предвиждащ механизъм за контрол върху дейността на общинските съветници от страна на населението. Ние сме за развитие на комуналното стопанство, на организацията на отдиха, на създаването на условия за социални контакти и въобще на повишаването на качеството на живота в общините и населените места.

Отношението към средствата за масово осведомяване


Модерната техника, новите технологии и увеличаването на обема на информацията, превърнаха медиите в основен посредник в системата на човешките контакти, който прави събитията и идеите всеобщо достояние, и играе огромна роля в създаването и разпространението на културните ценности.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” отстоява разбирането, че средствата за масово осведомяване трябва да бъдат предпазвани както от подчиняване на държавната власт, така и от прекалена комерсиализация. Ние сме против упражняването на управленски натиск, който води до деформации в събирането, поднасянето, интерпретирането на информацията, а оттам и до манипулиране на общественото съзнание. Не приемаме да се прилага централизирано управление на вестници, телевизионни и радио станции и сме за изградена на конкурентна основа инфраструктура за разпространяване на информацията от медиите.

Чрез усъвършенствуване на правната уредба-регулиране на начините и размера за придобиване на вестници, телевизионни и радиостанции, трябва да предотврати установяването на информационен монопол.Тази уредба следва да създаде необходимите предпоставки за преодоляване монополното положение на държавните електронни медии, да гарантира възможностите за финансова самостоятелност на медиите и въвеждането на реален пазарен механизъм в областта на масовите комуникации.

РОЛЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА

Образованието и науката определят не само духовното развитие на българския народ, но са в пряка връзка с икономическия просперитет на страната. Затова ние земеделците определяме като изключително важно изработването и поетапното реализиране на национална стратегия за запазване и развитие на образованието и науката. Образователната политика трябва да бъде съобразена както със съвременните постижения на науката и европейските стандарти, така и с националните традиции- за развитие и защита на българското национално самосъзнание. Земеделците сме за общодостъпно светско образование, при което държавата осигурява безплатно основно и средно образование, и финансира част от висшето образование. Да се прилагат общи държавни образователни стандарти и акредитационни норми, както към държавните, така и към частните учебни заведения.

Подобряването на материалното и финансово съдействие на държавата за Българска академия на науките, университетите и останалите научни организации според Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е път за оцеляване на научни направления, развити върху български школи на световно равнище. Подобаващо внимание и ресурси следва да се отделят на звената на отрасловата наука, които могат успешно да съдействат за продуктовото обновление на българската икономика. Особено важно е да се вземат мерки за съхраняването на научния потенциал на страната и запазването на перспективни за теорията и практиката на изследователски звена и висококвалифицирани учени и специалисти.

Да се обнови държавната политика за научни изследвания и технологии,и проведат реформи в научната сфера, изграждащи оптимални организационни структури и връзки между българската и световната наука и между академичния, университетския, отрасловия и фирмения сектор на националната наука.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за издигане на престижа и социалния статус на учителите, университетските преподаватели и учените, чрез обективна оценка на професионалните качества на заетите в науката, чрез ефективни гаранции за авторството и научния продукт и подобряване на заплащането.

Като оценяваме първостепенното значение на ролята на изкуството и културата в развитието на България, считаме че трябва да има активна и последователна държавна политика в сферата на културата, която да гарантира добри условия за съхраняване на културните и историческите паметници и архивните фондове; да създава условия за съществуване на българската книга, изобразително изкуство, кино, театър и музика, на читалищата, културните домове и библиотеките.

Държавната политика в сферата на културата трябва да се изгражда на принципите: запазване на българската културна самобитност, традиции и постижения; свобода и демократизъм в творческите дейности; данъчни облекчения за частни лица, фирми и фондации, които влагат средства в развитието на духовната сфера; по-добри условия за живот, обществено признание и творчество на българския писател, художник, музикант, артист, културен деец; запознаване на света с най-доброто в българската култура - древна и съвременна.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” отчита съществената роля на читалищата за запазване на българската самобитност и е за тяхното съхранение и развитие като самоуправляващи се обществени организации, материално обезпечени чрез своята собственост и чрез субсидии от общините и държавата.

БЪЛГАРИЯ - В МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за реалистична и динамична външна политика, основана на националните интереси и на принципите и нормите на международното право- ненарушимост на границите, намаляване на равнището на военно противопоставяне, универсализъм на правата и други.

Главната цел на външната политика на България е превръщането на еврочленството на страната ни в основен стратегически фактор на външната ни политика. Именно това членство засилва позициите ни в регионален и глобален план. Активното участие на България при формирането на външната политика на ЕС и НАТО е най-добрата форма на защита на нашите национални интереси..

Решаващо условие за успех на българската външна политика е поддържането на добри отношения с всички световни сили, търсенето на разнопосочни развитие на взаимноизгодни отношения в икономическата, политическата и културната сфера. Да се преодолее задържането в развитието на българо-руските отношения, тъй като те съдържат неизползван потенциал за балансиран взаимноизгоден обмен.

Да се развиват българо-американските отношения, като се отчитат мястото и значението на САЩ в световната политика и реализират новите възможности за сътрудничество на фона на нарастващата роля на Китай, Япония, Индия и държавите от тихоокеанския регион в световната политика и икономика.

Регионалната политика на България следва не само да използва традиционно добрите отношения на България с арабските и други страни от Близкия и Средния Изток, от Африка и Латинска Америка за развитие на сътрудничеството в различни области, но и да дава принос чрез поведението си на Балканите за укрепването на мира, разбирателството и сътрудничеството в Европа, от което в голяма степен ще се формира и нейният образ пред външния свят.

Българската балканска политика трябва да задълбочава отношенията на доверие, добросъседство и сътрудничество с всички балкански страни, включително и с новите балкански държави, на основата на зачитане на териториалната цялост, ненарушимостта на границите, уважението на суверенитета, ненамесата във вътрешните работи, неприлагането на сила или заплаха със сила. В отношенията Република Македония България, опирайки се на своето участие в ЕС и НАТО, да провежда политика на защита на националните интереси, включително по отношение езика, историята и спазването на правата на хората с българско самосъзнание.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за перспективна балканска външна политика, която да отчита предстоящото трансформиране на значението на Балканите от кръстовище на стратегически интереси на световни и регионални сили, в комуникационен център за икономически връзки между Европа, Азия и Африка. На тази основа да се предприемат политически мерки за всестранно развитие на отношенията и задълбочаване на сътрудничеството между балканските страни и народи.

Земеделците сме за периодични срещи на министрите на външните работи на балканските страни, да се създадат предпоставки за срещи на най-високо държавно равнище, както и за създаване на многостранен политически механизъм за консултации и сътрудничество. Важен дял от работата на този многостранен политически механизъм за консултации следва да се отреди на сътрудничеството в областта на екологията- за мерки срещу трансграничното замърсяване по въздуха, чрез международните реки и за опазване чистотата на Черно море.

ПОЛИТИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ НА

ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”

По въпроса за политическата власт

 

За земеделците властта не е самоцел, а средство за осъществяване на разбиранията за обществото. Народа е единствен източник на власт и ние зачитаме безусловно суверенната му воля, изразена чрез свободни и демократични избори. В съответствие с принципите, завещани ни от нашия патрон-Александър Стамболийски, ние сме против авторитаризъм и диктатура, против преследване на партии и политици.

Демократичната държава е решаващ фактор в защитата на националния суверенитет и сигурност, за насочване на икономическото развитие в посока гарантиране на икономически растеж, за регулиране на пазарната икономика, за обществена интеграция и социална справедливост.Тя е призвана да участва активно в духовното развитие на обществото.

Една от основните характеристики на Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е, че тя е национална партия, защото поставя националните интереси над партийните, корпоративните и други групови интереси, без да намалява защитата на социалната група на своите членове и симпатизанти.

Земеделците са за съгласие между различните политически, етнически и религиозни общности при осигуряване на границите, целостта, независимостта и модернизацията на страната, считаме че те са въпрос на национално отговорно поведение на всички участници в политическия живот.

СОЦИАЛНИ ОПОРИ НА

ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” заявява, че е партия на трудовите хора, на селяните, на създатели на материални и духовни блага. В съвременните условия социалната база на Земеделски съюз „Александър Стамболийски” се разширява и претърпява качествени изменения. Идейната и политическата приемственост в развитието на Съюза предопределят голямото внимание, което ние отделяме на традиционната социална опора на земеделците - хората, за които обработката на земята е предпоставка за съществуване и обществен просперитет.

В контекста на съвременните реалности, българското общество се променя и затова Земеделски съюз „Александър Стамболийски” разбира, че в бъдеще ще му бъде нужна подкрепата на по-широки и разнообразни обществени сили, отколкото са неговите традиционни социални опори. Имаме предвид не само появяващите се нови професионални групи, но и обществени формации, които милеят и се борят за опазване чистотата на природата, чистота без която няма земеделие. Земеделски съюз „Александър Стамболийски” трябва да докаже, че може да се открие за нови идеи и обществени перспективи и да засили политическия си потенциал, чрез подкрепата на нови социални групи, които определят политическата си ориентация не само според традиционните рамки на трудовите отношения.
1   2   3   4

Свързани:

Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconЗемеделски съюз "александър стамболийски" е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз, съставил на 20 май 1920 г
Земеделски съюз “александър стамболийски” е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз,...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconОбщинска избирателна комисия – свиленград решение
Относно: Регистрация на кандидатската листа на политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”” за участие в изборите...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconУстав на земеделски народен съюз
Александър Стамболийски, Димитър Гичев, д-р Г. М. Димитров, Никола Петков, Янко Забунов. Идеологията и Програмата му са изградени...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconОбщинска избирателна комисия – свиленград решение
Относно: регистриране на диана стоянова георгиева кандидат за кмет на кметство с. Капитан Андреево, издигнат от пп „Земеделски съюз...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconОбщина Якоруда Област Благоевград решение №19 Якоруда, 25. 08. 2011
Относно: регистрация на Политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски” за участие в изборите за общински съветници...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconАнгел Димов ПолитиЧески портрет на александър стамболийски
Благодаря на академик Илчо Димитров, на професор Въло Иванов, на публициста Христо Цеков и на председателя на бзнс “Александър Стамболийски”...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconОбщинска избирателна комисия община Гоце Делчев област Благоевград решение
Мария илиева докузова предложена от Коалиция пп “земеделски съюз ал. Стамболийски”, пп “земеделски народен съюз” и пд “евророма”...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconПрограма за опазване на околната среда 2013 2018 г
Община Септемвре, обл. Пазарджик,гр. Септември, ул.”Александър Стамболийски” №37А
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconОбщинска избирателна комисия сливен решение
Относно:  Регистрация на местна коалиция „център – ндсв, Земеделски народен съюз, бсдп, зс „Ал. Стамболийски”” за участие в изборите...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconПрограма с уважение: /п/ инж. А. Божинова изп директор
В град Плевен на 12 и 13 април 2011г. /вторник и сряда/, в зала 205 /2-ри етаж/ на „Дом на науката и техниката” /нтс/ ул.„Александър...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом