Програма на земеделски съюз „александър стамболийски
ИмеПрограма на земеделски съюз „александър стамболийски
страница2/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.51 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bznsas.org/index.files/programa.rtf
1   2   3   4

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за такова съотношение между цените и заплатите, пенсиите, семейните добавки, стипендиите, което да предпазва от срив реалните доходи на населението.

Борба с бедността

България е най-бедната страна в ЕС.Стратегията за борба с бедността трябва да се базира на правилното използване на кохезионните, социалните и структурните фондове на Общността. Не трябва да се забравя, че една от основните цели на ЕС е намаляването на разликата в доходите между богатите и бедните региони.Колективните ресурси обаче трябва да бъдат съществено допълнени с национални средства и усилия. Проблемите с бедността се усложняват от въздействието на текущата финонсова криза.

Бедността в България е масова. Главният измерител на бедността е съотношението между доходите и необходимите разходи за издръжка на живота на голяма част от българското население. При търсенето на решение за спиране на процеса на обедняване, Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за отговорно участие на държавата в преразпределението на част от националния доход за осигуряване на необходимите финансови и материални средства за живот на бедстващите граждани, семейства и социални групи с ниски доходи. Доходите от труд и социалните плащания следва своевременно да се компенсират в съответствие с растежа на инфлацията.

Необходимо е развитие на националната система за социално подпомагане, чрез разширяване на списъка на предлаганите помощи в пари, натура и услуги. Да се въвеждат обективни критерии за определяне на реално нуждаещите се от социални грижи и помощи. Да се създадат необходимите предпоставки за изграждането и функционирането на браншови, регионални, синдикални, частни и други благотворителни организации за обслужване на социално слаби хора.

Обществено осигуряване

Социалното осигуряване следва да бъде адекватно на пазарната икономическа среда, като разшири своя обхват и върху нови за обществото ни осигурителни рискове - безработицата и платеното медицинско обслужване. Да се обособят три относително автономни осигурителни системи: за пенсионно осигуряване, за защита при безработица и за здравно осигуряване. Те следва да се развиват взаимосвързано по отношение на финансирането и управлението на осигурителните фондове.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за съхраняване на държавното обществено осигуряване с по-висока административно-финансова самостоятелност на функциониране. Ролята на държавното осигуряване дори нараства на фона на големите загуби на пенсионните фондове вследствие на безпрецедентния спад на всички основни капиталови пазари. Паралелно с това, следва да се създадат правно-икономически възможности за доброволно и допълнително осигуряване и за образуване на отраслови, професионални и други осигурителни организации. Държавата трябва да гарантира еднакви осигурителни отговорности за работодатели и наемни работници, и за лицата със свободни професии. Осигурителните вноски да бъдат приемливо разпределени между работодателите, работниците, служителите и държавата, осигурителните фондове да се управляват с участието на съответните администрации, работодателите, синдикатите и организациите за социална защита.

Пенсионното осигуряване да гарантира условия за достоен живот на възрастните хора при либерализирани условия за пенсиониране, на базата на европейския опит. Да се стимулира трудовото дълголетие, като пенсиите се определят според длъжностите, заплатите и трудовия стаж, за които са осигурявани хората.

Осигуряването за безработица трябва да се използва както за обезщетения и помощи при уволнения и трудности при намиране на работа, така и за финансиране на квалификацията и преквалификацията на безработните и за стимулиране на стопански дейности, с които се разкриват нови работни места.

Първоначалната тежест при изграждане на здравно осигурителни фондове трябва да се поеме основно от работодателите, а осигуряването на децата, учащите се и пенсионерите - от общинските бюджети. В перспектива осигурителната тежест следва да се преразпредели, като се предвиди и по-голямо участие на самите осигурявани.

Да се приеме национална стратегия за борба с демографската криза (вкл. мерки насочени към стимулиране на раждаемостта, помощта за отглеждане на деца, борба със стерилитета и повишаване на здравната култура на младите хора и младите семейства), изпълнението на която да се осигурява от държавния бюджет. В средносрочна перспектива да се търси възможност за преодоляване на негативните демографски тенденции.

Всеобщо здравеопазване

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за финансова и организационна стабилизация на здравеопазването, която да осигурява нормално функциониране на здравните заведения, наличие на животоспасяващи лекарства и консумативи и поддържането на лечебно-диагностичната апаратура. Запазване на гарантираното и достъпното медицинско обслужване до приключване изграждането на здравно осигурителните фондове.

Да се гарантират законово равностойни условия за всички форми на медицинска практика и различните здравни заведения и запази държавното участие в издръжката на държавните здравни институции, и при финансирането на медицинското образование и научните изследвания.

Здравното осигуряване трябва да бъде съчетано с промяна в организацията на здравното обслужване, която да увеличи възможностите за избор на здравно заведение и лекуващ лекар.Да се усъвършенства системата за държавно регулиране на производството, търговията и цените на лекарствата.

Достъпно жилище

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” традиционно отстоява разбирането, че притежаването на жилище трябва да е достъпно за българския гражданин. Това означава, че въпреки действието на пазарните механизми, да се провежда политика за запазване на определено съотношение между цената на жилището, доходите на семейството и помощта, оказвана от държавата.

Специално внимание да се отдели на изграждането на жилища за млади новобрачни семейства, на отпускането на целеви субсидии за семейства с ниски доходи и на други групи в неравностойно социално положение.

Развитието на жилищното строителство може да се постигне чрез държавно финансиране на жилищния сектор, чрез стимулиране участието на социалните фондове в инвестиции за изграждане на жилища, чрез създаване на специални кредитни институции. Земеделците сме за засилване на държавният и общественият контрол за качеството на жилищното строителство, за спазването на градоустройствените планове, за създаването на екологична и естетична жизнена среда.

ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ - ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НОВА ПОЛИТИКА

Устойчивото развитие на планетата Земя е единственият спасителен за човечеството път. Понастоящем моделите на производство и потребление в нашето общество не са устойчиви. Доказателствата за това са навсякъде около нас - изправени сме пред последиците от промяната в климата, намаляващото биоразнообразие, нарастващата миграция към богатите райони на страната, вкл. и към други страни, а също така пред разширяващото се различие в богатството и благосъстоянието между и във страните членки на Европейския съюз. Националната политика на България все още не е адаптирана към необходимостта за промяна. Сложността, пространственото разпределение и времевия мащаб на въпроса изискват фундаментална промяна на нашето разбиране за “развитие”.


Земеделски съюз „Александър Стамболийски” вярва, че целта на развитието е да се постигне качествено подобрение на живота на хората, при което икономическия, социалния и природния напредък се осъществяват в границите на екологичните лимити на Земята. Смисъл на развитието не може да бъде икономическия растеж сам по себе си. Ако потреблението на ресурси продължава със същите темпове ние ще изложим на риск способността на бъдещите поколения да посрещат своите нужди. Това означава, че устойчивото потребление на ресурсите – предела на които е обусловен по всяко време от екологичния капацитет на отделния ресурс – е предварително изискване за всяко дългосрочно развитие.

За това Земеделски съюз „Александър Стамболийски” счита, че за успешното изграждане на политика за устойчиво развитие е важно да се прилагат следните 3 принципа: за интегриране на политиките; за партньорство и за оценка. Неотложно е интегрирането на политиките за устойчиво развитие и опазване на околната среда, час по-скоро, във всички секторни политики, както и осигуряването на национално съгласие и пълноценно участие на държавата и на политическите и обществени организации.

В съответствие с това положение, Земеделски съюз „Александър Стамболийски” се обявява за по-скорошното изработване на националната стратегия за опазване на околната среда, както и за утвърждаването на Стратегията за устойчиво развитие на България.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за държавна политика, с разчетени ресурси за гарантирано устойчиво развитие и управление на околната среда; опазването на защитените територии и застрашените видове следва да бъде приоритетен елемент от тази политика, а не да се оставя като задължение само на природозащитни организации.


Гражданският порив за защита на българската природа да се трансформира с политически средства в градивен потенциал; не стихийният граждански натиск, а политическата воля- обективирана в стратегии, програми, закони, наредби и заповеди и ресурсно обезпечени мероприятия, може да решава трайно и последователно всички екологични проблеми. Време е вече, превантивният подход да вземе превес и да се прилага на практика и навременно при разрешаване на екологичните въпроси.


Ние земеделците считаме, че е настъпило времето грижите за опазването на българската природа да заемат подобаващо място както в партийните програми, така и интегрирани в законодателството, за да бъдат реализирани човешките стремежи и желания за по-чиста и по-красива България, за по-здравословен начин на живот на българските граждани.

Националната система за наблюдение и контрол на околната среда да бъде съчетана с мерки за екологосъобразно използване на земята, за борба с обезлесяването и с масовите заболявания по горите, за запазване на биологическото разнообразие и за устойчиво и балансирано развитие на планинските райони. Икономическото развитие трябва да държи сметка за съхраняването и рационалното използване на природните ресурси чрез стопанска и енергийна политика, която да стимулира икономията на енергия и суровини. Задоволяването на днешните човешки потребности не бива да е за сметка на влошаване на природната среда за бъдещите поколения.

За намаляване несъответствието между потребности-възможности, част от средствата за опазване, възпроизводство и възстановяване на околната среда трябва да се набират чрез приватизацията, като постъпват в специален екологически фонд.

Нужни са нормативни и структурно-организационни мерки за утвърждаването на принципите на “превенция” и на “замърсителят плаща”. Необходимо е навременното интегриране на принципите за устойчивото развитие в общинските планове за развитие.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски е за достойно място на биологичното земеделие в националната политика за развитие на българския аграрен сектор. Считаме, че то ще допринесе за устойчивото развитие на селските райони в България, ще съдейства за опазване на почвите от увреждане, за стабилизиране на екосистемите, запазване и възстановяване на природните ресурси и предотвратяване на процесите на опустиняване и изоставяне на земите. Ще се създадат възможности за навлизане в нови пазари, за да може България да заеме достойно място във все още незапълнената и бързо развиваща се пазарна ниша на биологичните продукти в ЕС и света. На тази основа ще се стабилизират и доходите на земеделските стопани тъй като био – продуктите заемат най-високите ценови ниши на пазара на сертифицираните земеделски продукти.

Съюзът ще работи за популяризиране на биологичното земеделие и със собствени инициативи и ще съдейства за приоритетното развитие на тази перспективна форма за стопанисване и използване на земята.


България е сред държавите с най-много гори в Европа. Те покриват една трета от територията на страната и повечето са с естествен произход. Над 4% от тях са девствени гори, неповлияни от човешка дейност. В горския фонд на България се съхраняват популациите на 43 световно застрашени видa животни и растения и около 80% от потенциалните български места от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Но само 10% от горския фонд попада в защитени територии.

Сегашният модел на управление на държавните гори е изчерпан и с всеки изминал ден той води до все по-големи проблеми за сектора, но съществуват добри базисни предпоставки за устойчиво стопанисване на горите.

Сред основните приоритети на Земеделски съюз „Ал. Стамболийски” е запазването и увеличаването на горското покритие в страната. Промени в Закона за горите, с които да бъде разрешено отново създаването на фонд "Българска гора", както и да се създадат условия за инвестиране в горите. Необходимо е да се даде законова база за възобновяването на горските ресурси и развитието на горската инфраструктура, техническо и финансово обезпечаване, и координация между отделните ръководни институции.


Земеделски съюз „Ал. Стамболийски” подкрепя отговорното горско стопанство и ще работи за прилагането на независима и надеждна горска сертификация. Това е един доказан в световната практика икономически инструмент за стимулиране на отговорното и природосъобразно стопанисване на горските ресурси. Този процес гарантира не само устойчивото и отговорно управление на горите, но и благосъстоянието на местното население, тъй като търсенето на дървесина от устойчиво стопанисвани гори се очаква тепърва драстично да нараства. При устойчивото следи за спазването на законността на дейностите, защитата на интересите на работниците и местното население, опазването на биоразнообразието и ограничаване на замърсяването на околната среда.


Земеделски съюз „Ал. Стамболийски” ще насърчи въвеждането на национална методика за определяне, управление и мониторинг на «гори с висока консервационна стойност», както и отговорната търговия с дървесни и други горски продукти. Земеделски съюз „Ал. Стамболийски” ще инициира широк дебат за незаконния дърводобив в България, чието ниво е тревожно високо.

Земеделски съюз „Ал. Стамболийски” ще работи за създаването и изпълнението на образователни програми за подобряване на уменията на държавната горска администрация за приложение на екологично, икономически и социално устойчиви горскостопански практики, за поддържане на значимата роля на горите за запазване на ресурсите.


Земеделците са за опазване на горското богатство, чрез постоянен мониторинг върху стопанисването на горите, строг контрол при извършване на сеч в тях и при търговията с дървесина. Недопускане на незаконна сеч под формата на т.нар. „прочистване” на речните корита. Залесяване на пустеещи земи и на площи, пострадали от пожари или от незаконна сеч с по-устойчиви на пожар видове.


Приоритет за нашата партия е опазването от замърсяване на реките, езерата, язовирите и подземните води чрез изграждане на необходимите пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, недопускане на незаконно заустване на отпадъчни води и прочистване на речните корита и бреговете на водоемите от незаконни сметища.


Земеделски съюз „Александър Стамболийски” ще провежда политика за опазване на чистотата на въздуха посредством насърчаване на екологосъобразните производства и за спиране на производствата с вредни емисии, надхвърлящи съвременните екологични норми, до привеждането им в съответствие със законовите изисквания. Земеделски съюз „Ал. Стамболийски” е за политика, която да насърчава организациите сами да поемат доброволни ангажименти за корпоративно –отговорно управление по отношение на опазването на околната среда, здравето и безопасността на работниците и на местното население.


Считаме за необходимо да се въведе ефективен контрол за преустановяване движението на превозни средства, чиито вредни емисии надхвърлят установените в закона норми.


Ние земеделците ще съдействаме да бъде разработена национална стратегия за подобряване на живота в българската градска среда, на базата на полезния опит в европейските страни. Стратегия, съобразена с българските условия и отговаряща на изискванията за използването на специализирани европейски фондове и програми при финансирането й.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за предвиждане в съществуващите градоустройствени планове на нови зелени площи и намаляване плътността на застрояване. За подобряване на хигиената и естетизацията на градската среда трябва да се премахнат или ремонтират всички опасни или неестетични сгради, пристройки и временни обекти. Да се осигуряват инвестиции за ремонтиране на подлези, автогари и пазари, и налагат строги санкции за инвеститори, чиито строежи замърсяват околните пространства, пречат на движението по улиците и тротоарите, причиняват щети на селищната инфраструктура.

Считаме, че основно място в мерките за хигиенизирането и естетизацията на градската среда следва да заемат тези, които гарантират въвеждане на пълен цикъл за управление на отпадъците, включващ освен събирането и извозването, сортиране, преработка, оползотворяване или депониране.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” оценява туризма като един от основните и най-перспективни стопански отрасли в България. Ние земеделците смятаме, че бъдещето на българския туризъм се състои предимно в културно-познавателния туризъм, балнеотуризма, екотуризма, планинския туризъм, селския туризъм и другите форми на т.нар. алтернативен туризъм. Най - активно ще подкрепяме всички форми на този вид туризъм, защото той се вписва в природата и се базира на принципа да съдейства за нейното опазване, а не я разрушава.

Ние сме за ограничаване и поставяне под контрол на новото строителство, посредством лимитиране броя на хотелските стаи за всеки курорт и всяко населено място. Нови туристически обекти биха могли да се строят само при наличие на предварително изградена обслужваща инфраструктура. Да се предвидят финансови преференции за откриването на малки семейни хотели по места. Изграждането на нови ски центрове да става само след задълбочена ОВОС и провеждане на открито обществено обсъждане.

Представителите на Земеделски съюз „Александър Стамболийски” по места ще имат за свой приоритет ремонтиране и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони и малките местни курорти. Възстановяне и опазване на паметниците на културата с особено историческо, археологическо, етнографско, архитектурно и музейно значение.

Изграждане и обновяване на музеи и посетителски центрове и атракциони за представяне на местното природно и културно-историческо наследство, изграждане и поддържане на места за спорт и отдих, в т.ч. на екопътеки, туристически колоездачни пътеки, инфраструктура и съоръжения за пешеходен туризъм, скално катерене и др. Изграждане и обновяване на информационни пунктове, пътепоказатели на туристическите обекти и маршрути, заслони за безопасност и т.н. Възстановяване и обновяване на публични планински хижи и заслони и развитие на туристическата инфраструктура в отдалечените райони.

1   2   3   4

Свързани:

Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconЗемеделски съюз "александър стамболийски" е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз, съставил на 20 май 1920 г
Земеделски съюз “александър стамболийски” е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз,...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconОбщинска избирателна комисия – свиленград решение
Относно: Регистрация на кандидатската листа на политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”” за участие в изборите...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconУстав на земеделски народен съюз
Александър Стамболийски, Димитър Гичев, д-р Г. М. Димитров, Никола Петков, Янко Забунов. Идеологията и Програмата му са изградени...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconОбщинска избирателна комисия – свиленград решение
Относно: регистриране на диана стоянова георгиева кандидат за кмет на кметство с. Капитан Андреево, издигнат от пп „Земеделски съюз...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconОбщина Якоруда Област Благоевград решение №19 Якоруда, 25. 08. 2011
Относно: регистрация на Политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски” за участие в изборите за общински съветници...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconАнгел Димов ПолитиЧески портрет на александър стамболийски
Благодаря на академик Илчо Димитров, на професор Въло Иванов, на публициста Христо Цеков и на председателя на бзнс “Александър Стамболийски”...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconОбщинска избирателна комисия община Гоце Делчев област Благоевград решение
Мария илиева докузова предложена от Коалиция пп “земеделски съюз ал. Стамболийски”, пп “земеделски народен съюз” и пд “евророма”...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconПрограма за опазване на околната среда 2013 2018 г
Община Септемвре, обл. Пазарджик,гр. Септември, ул.”Александър Стамболийски” №37А
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconОбщинска избирателна комисия сливен решение
Относно:  Регистрация на местна коалиция „център – ндсв, Земеделски народен съюз, бсдп, зс „Ал. Стамболийски”” за участие в изборите...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconПрограма с уважение: /п/ инж. А. Божинова изп директор
В град Плевен на 12 и 13 април 2011г. /вторник и сряда/, в зала 205 /2-ри етаж/ на „Дом на науката и техниката” /нтс/ ул.„Александър...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом