Програма на земеделски съюз „александър стамболийски
ИмеПрограма на земеделски съюз „александър стамболийски
страница1/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.51 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bznsas.org/index.files/programa.rtf
  1   2   3   4
П Р О Г Р А М А

НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”


ПРОГРАМНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ЦЕЛИ

Ние живеем в условията на изключително динамични икономически, социални, технологични, екологични и демографски промени, които се отразяват върху всички измерения на живота на обикновените хора..За да има бъдеще една политическа партия, тя трябва да разбира и да се приспособява към промените в съвременния свят.

В настоящия момент наблюдаваме изключително сложно преплитане на глобална финансово-икономическа и социална криза. Тази криза е свързана с гео-стратегическо преструктуриране на съотношението на силите и засилване на ролята на международните институции и координиране.

България, като страна-членка на ЕС, трябва да участва активно както във формирането на позицията на ЕС по най-важните въпроси на глобалната икономика и политика, както и в реализацията на колективните действия на евросъюза в различните области на взаимно сътрудничество.

Трябва да се подчертае, че на планетарно равнище съществува реална опасност от настъпване на екологична катастрофа поради високата степен на замърсяване на планетата - на земята, въздуха, водата. Отделяните от човешките дейности огромни количества токсични вещества се натрупват в околната среда. Унищожават се горите, отравят се почвите, окисляват се езерата, замърсяват се реките и моретата. Изчезват видове растения и животни. Замърсяването на горните слоеве на атмосферата, крие непоправими последици.

Микроелектрониката и информатиката преобразяват човешките възможности в производството и комуникациите. Генното инженерство и биотехнологиите създават нови възможности и големи опасности.

Изключително силно отражение върху днешното и утрешното развитие на човешкия прогрес ще дава новата демографска ситуация в света. Населението на земята днес наброява около 5 милиарда души и нараства с около 1 милион на всеки 4-5 дни. Огромната част от него е концентрирана в слаборазвитите страни и живее в крайно тежки социално-икономически, условия.

Съвременните световни процеси съдбоносно засягат бъдещето на България и изискват нейната технологическа, икономическа, социална и институционална модернизация.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за политика, която ще изведе България от сегашната криза и ще осигури нейната модернизация в съответствие с глобалните промени и трансформации в съвременния свят.

Създаване в България на мирно, свободно, демократично и социално справедливо общество, в което ще бъдат осигурени правата и по-високо качество на живот за всички български граждани е основна обществена цел на Земеделски съюз „Александър Стамболийски”.

Това е нашето, земеделско разбиране за обществото, което трябва да се появи в резултат на извършващите се у нас политически, икономически, социални и други реформи.

От гледна точка на социално-икономическото развитие на страната, в следващите две десетилетия България чрез дълбоки реформи трябва да противодейства на негативните влияния на глобалната финансово-икономическа криза, като същевременно формира съвременно гражданско общество, демократична, правова и социална държава, на основата на пазарно-конкурентна и социално-справедлива икономика, приспособена към новите постиндустриални процеси и тенденции в световното развитие.

Ние земеделците отхвърляме войната и насилието; всякаква форма на диктатура, тоталитаризъм и авторитаризъм; потъпкването на свободата и правата на човека, дискриминирането или преследването по политически, етнически, религиозни и идейни причини; политиката и действията за национално разединение и противопоставяне; каквито и да било опити за посегателство върху държавните граници, интегритета на народа и националната независимост на Родината ни; опитите на големите и силни държави да упражняват диктат и хегемония в международните отношения.

Ние отхвърляме: разделението на обществото на малка част много богати и преобладаваща част бедни и социални слаби; социалната несигурност на хората, липсата на стабилно гарантиране на тяхното здравеопазване, образование, труд и почивка; безогледното потребяване на природните ресурси.

Искаме:

Мир в границите на България и целия свят, национално съгласие и помирение, политически диалог за извършване на реформите. Мирни и стабилни Балкани. Балкани на партньорството, на мирното разрешаване на конфликтите, на развитото добросъседско и регионално сътрудничество.

Мир и благоденствие в Европа и в света. Ефективно вграждане на България в европейските структури, преодоляване на разделението между напреднала Западна и изостанала Източна Европа, задълбочаване на взаимноизгодното икономическо и културно сътрудничество между европейските държави. Разумна световна общност на хората и държавите от цялата планета, в която заедно ще бъдат запазени мирът и животът. Преодоляване на съществуващите в Европа конфликти на базата преговори, запазване на териториалната цялост и суверенитет на всички държави.

Демокрация. България да бъде съвременна демократична държава, основана на политическата активност на своите граждани, с развито гражданско общество, решаваща с демократични средства възникващите проблеми, осигуряваща правата на всеки свой гражданин.

Социална справедливост. Борба срещу бедността, безработицата и за справедливо разпределение на създадения от всички граждани национален продукт. Равенство между мъжете и жените, на основата на преосмисляне и промяна на досегашния исторически и съвременен опит за решаването на този въпрос. За пълноценно реализиране на специфичните качества, начин на мислене и ценностен потенциал на жените за цялостното развитие, облагородяване и хуманизиране на обществото.

Работа и здравеопазване за всички. Възможност за всеки гражданин с труда си да печели уважението на другите, своята самостоятелност и просперитет. Гаранции за здравето и почивката на всички хора.

Приоритетно развитие на науката, образованието и културата , за осигуряване на националното бъдеще, тъй като оценяваме изоставането като стратегическа опасност. Без забавяне да се преодолеят сегашното несъзвучно с новото време отношение към тези области и тяхното тежко състояние.

Съвременна екологическа стратегия и политика, които ще опазят жизнеспособна българската природа, ще защитят екологически хората и тяхната среда.

ИСТОРИЧЕСКИ КОРЕНИ

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е основан през 1899г. под името Български земеделски народен съюз, който на 20 май 1920 г. съставя самостоятелно земеделско правителство. През 1993г. е регистрирана политическа партия БЗНС „Александър Стамболийски”, а от декември 2005г., в съответствие с изискванията на Закона за политическите партии е прието името Земеделски съюз „Александър Стамболийски”.

Изворите на земеделската идея в България са чисти и с голяма обществена стойност. Българското земеделско движение е многообразно. В неговата дълга история има различни разбирания, течения и партии.

Противопоставянето между различните движения, тенденции и партии, липсата на единство и взаимодействие между тях е голямата слабост и голямата поука от историята на земеделската политическа идея.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски”се обявява за единодействие на земеделците и ще работи за постигане на това единодействие .

Най-ценното в историческото наследство на Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е борбата за свобода, социална справедливост и демокрация. Участието на земеделци заедно с останалите демократични и антифашистки сили в единен фронт е забележителен исторически факт с голямо значение за победата над фашизма в България.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” има надвековна история, писана с искрената вяра на много поколения членове и симпатизанти. Поради това Съюзът има дълбоки корени, голям политически авторитет и морален кредит сред народа.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” оценява съвременния прогрес като реална възможност за преодоляване на отрицателните характеристики и на обществото на авторитарния социализъм, и на капиталистическото общество. Затова категорично се противопоставя на усилията на крайно десните политически сили у нас да върнат България в периода на дивия капитализъм и е за такова прогресивно реформиране на българската икономика, което да ни въведе в епохата на световната слединдустриална модернизация.

Това ново общество, така необходимо за оцеляване и прогрес на днешното човечество, може да бъде синтез от идеи, способни да спасят планетата, да осигурят пътища и ресурси за човешкия прогрес, да хуманизират живота на човека и на човешките общности.

ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ

Като партия Земеделски съюз „Александър Стамболийски” се нарежда сред онези леви сили в България, които се борят за свобода и справедливост. Свобода на индивида и на народа от политическо насилие и при реализацията на творческите способности и справедливост, обективирана в осигуряване на благосъстояние за всички граждани, без дискриминация и чрез предоставянето на условия за свободното развитие на човешката личност.

Пред прага на ХХI век на хоризонта се очертава ново общество, нов свят, коренно различни от досегашните и по своите проблеми, и по пътищата за тяхното решаване. Предстоят дълбоки технологически, икономически и културни преобразования. В скалата на исторически наследените ценности, днес придобиват особено голяма актуалност: мирът, екологичната сигурност, новото качество на живота, новата хуманизация на обществото, реализирането на всяка човешка индивидуалност.

Мирът - като условие за оцеляване на човека и живота, като премахване на войната и насилието от политиката, от обществото и от международните отношения.

Екологичната сигурност- като ново отношение между човека и природата, като глобална и национална политика за опазване на околната среда, адресирани към всяка човешка дейност в условията на новите реалности.

Ново качество на живота- създаване на условия за пълноценно реализиране на заложбите, интересите и правата на човека в труда, в свободното време и обществената дейност, за по-голяма хармония между икономическото, техническото, културното и екологическото битие на човека.

Хуманизация на обществото- нарастване на ролята и ценността на отделния човешки индивид и подчиняване на обществения прогрес на идеята за триумф на личността и утвърждаване на общочовешките ценности. Реализиране на идеята за свободата и равенството, в съчетание с възможности за осъществяване на индивидуалния човешки потенциал в обществото.

Като исконно българска партия Земеделски съюз „Александър Стамболийски” разглежда основните и актуалните обществено- политически ценности в тясна и неделима връзка с българските национални традиции и добродетели. Затова в скалата на земеделските ценности заемат важно място патриотизмът, свободолюбието, трудолюбието, ученолюбието, откритостта към света, почтеността, привързаността към семейството, приятелството, гостоприемството, милосърдието, взаимопомощта.


НЕПОСРЕДСТВЕНА ЦЕЛ - ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДИСПРОПОРЦИИТЕ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО, ПОРОДЕНИ ОТ МЪЧИТЕЛНИЯ ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА


Към тежките социално-икономически проблеми, породени от прехода, сега се прибавят нови, свързани с глобалната финансова и криза и очакваната рецесия във водещите страни от ЕС.

Българската държава следва да предприеме мерки, насочени към стабилизиране на банково-финансовата система, включително развитие на кооперативните форми на кредитиране, подпомагане достъпа до финансови ресурси на дребните и средни производители, особено в областта на селското стопанство.

Българското правителство следва също така, съвместно с другите държави от ЕС, да противодейства на икономическия спад и тенденцията към увеличаване на безработицата.

България може да бъде изведена от критичното социално-икономическо състояние чрез ефикасна и справедлива социално-икономическа политика, да се спре прогресивното обедняване на българските граждани, да се повиши социалната осигуреност и личното потребление на населението.Да се подобри състоянието на здравеопазването, науката, образованието и културата.

В българската икономика трябва да се преодолеят съществуващите неблагоприятни качествени изменения, особено видими в сектора на разстроеното и парализирано селско стопанство.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” приема за основни опорни точки за извеждане на страната от кризата:

Първо. Нова икономическа стратегия и нова научно-технологическа, инвестиционна и регионална политика, които въз основа на принципите и правилата на регулираната пазарна икономика, ще доведат до оживление и икономически растеж - с цел снижаване на социалната цена на прехода и текущата глобална икономическа криза. Реализиране на комплексна програма за поетапно реформиране на различните социално-икономически дейности.

Второ. Нова индустриална политика за развитие на националната промишленост, която да определи браншовите пазарни продуктови и технологически приоритети и стратегията за преструктуриране на отраслите. Прилагане на избирателна подкрепа, в рамките на правилата на ЕС и реализацията на Лисабонската стратегия за защита на позициите на българските производители на световния, европейския и националния пазар.

Трето. Спиране на погрома над българското земеделие и ускоряване на аграрната реформа. Ускорено завършване на процеса на възстановяване на собствеността върху средствата за селскостопанско производство. Собствениците свободно да избират организационната форма на своята селскостопанска дейност - участие в земеделска кооперация или семейно стопанство. Въвеждане на стимулиращи кредитни, данъчни, ценови и експортни икономически регулатори и механизми за защита на българските пазари на земеделска продукция в рамките на единната селскостопанска политика на ЕС. България има географско-климатични дадености за модерно и продуктивно земеделие и те трябва да се усвоят с развитието на съвременни организационно-икономически и технологически форми на селскостопанско производство.

Четвърто. Успоредно с интегрирането в Европа да се отделят необходимите ресурси за избирателно възстановяване при новите условия на предишни пазари и икономически връзки с източноевропейски страни и страните от бившия Съветски съюз.

Пето. Социална защита на безработни, инвалиди, пенсионери. Въвеждане на адекватни механизми за компенсиране на заплатите, пенсиите и помощите в съответствие с растежа на цените, инфлацията и издръжката на живота. Провеждане на налагащото се адаптиране на обществено-осигурителната система към пазарната икономическа среда, без да се допуска понижаване на жизнения стандарт на българското население и без съществени загуби на неговите социални завоевания.

Шесто. Вземане на резултатни мерки за подобряване състоянието на здравеопазването. Осигуряване на финансово-материални условия за нормално функциониране на здравните заведения и на достъпна и безотказна медицинска помощ за всеки гражданин.

Седмо. Мерки за обединяване на държавните, обществените, частните и други ресурси за запазване и модернизиране на масовото образование, развитие на науката, изкуството и културата, за постепенно увеличаване на дела от националния доход за наука, образование и култура.

Осмо. Разгръщане на ефикасно функциониращо местно самоуправление, чрез осигуряване на стабилни финансови източници за местната власт и увеличаване на правата и компетенциите на общините. Укрепване на местната власт с подготвени и авторитетни администратори и специалисти.

Девето. Осъществяване на балансирана балканска и международна политика в съответствие с трайните национални интереси - гарантиране на българските държавни граници, интегрирането ни в европейските структури, осигуряване на международна политическа, икономическа, финансова и технологическа подкрепа на реформите в България.

Десето. Решителни законови, структурно-организационни, ресурсни и кадрови мерки за укрепване на полицията, съда и другите органи за борба с престъпността. Рязко повишаване на разкриваемостта и наказуемостта на извършените престъпления.Гарантиране на ред, сигурност и спокойствие в градовете и селата.

ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕХОДА

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” приема, че България се нуждае от икономическа политика на интегриране в Европейския съюз, в центъра на която да се постави устойчивото и конкурентоспособното производство на стоки и услуги. Необходимо е България да възвърне загубените си позиции на износител и да се избави от бремето на неефективна икономика, основана предимно на внос и търговия.

Паричната, фискалната и подоходната политика следва да са насочени към обслужване на конкурентоспособното производство на стоки и услуги, а ключовите отрасли и производствените приоритети трябва да се определят с отчитане изискванията на пазарната среда, даденостите на страната и българските стратегически интереси.

Преструктурирането на националното стопанство и промените на собствеността в процеса на приватизацията следва да отчитат потребността от съхраняването на най-доброто от индустриалния ни потенциал и на част от селскостопанските ни производства. Правилно е българските граждани да участват, включително и при преференциални условия, в преразпределянето на националния капитал. За целта трябва да се подпомогне развитието на кооперативни структури в областта на кредитирането, застраховането, а също така да се гарантират влоговете в банковите институции, както и да се вземат мерки за стабилизирането на вътрешния финансов пазар.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” вижда в участието на чуждестранни инвеститори в приватизационните процеси източник на валутни ресурси, възможност за технологически трансфер и за разкриване на пазари. Същевременно е необходимо гарантиране на българските интереси при осъществяване на приватизацията, в това число -осигуряване на определена заетост, последващи инвестиции, запазване на българската марка, когато тя е утвърдена, и предотвратяване на монополизацията на пазара; нисколихвени кредити за стимулиране на българското участие в приватизацията. За някои стратегически производства да се определят граници за размера на чуждестранното участие, каквато е практиката в други страни.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” предлага провеждането на аграрна политика, която има за цел в кратки срокове да преодолее разрухата на село и да заложи предпоставките за изграждане на конкурентноспособно селско стопанство и свързаният с него преработвателен сектор. Аграрната реформа следва да стане основен елемент на структурната политика.

Това изисква: да приключи възстановяването на правото на собственост върху земеделските земи; да се създадат правно-икономически условия за изграждане на нови стопански структури (кооперации, семейни стопанства, различни сдружения и други) при тяхната равнопоставеност; да се отдели специално внимание на земеделските кооперации като най-подходяща форма на селскостопанско производство при сегашните български условия; да се положат усилия за възстановяване на традиционните за нашата селскостопанска продукция външни пазари.

Без отлагане да стартира: утвърждаването на нормативна база за регулиране на поземлените отношения и процесите на изграждане на формите на земеползване, т.е. закони за пазара на земята и арендата, защитаващи правата преди всичко на производителя; формирането на държавна система за икономическо регулиране на земеделското производство чрез адекватна данъчна финансово-кредитна, ценова и експортно-импортна политика; създаването на пазарна инфраструктура - агроборси, тържища, агрообслужване, специализирани земеделски кредитни институции, мениджърска и маркетингова консултантска система и други; развитие на обслужващите дейности и на иновативна, конкурентоспособна преработващата промишленост при привилегировани условия за земеделските производители.

Да се заложат предпоставките в перспектива да се реализира: развитието на инфраструктурата в селските области - комунално стопанство, съобщения, здравеопазване, образование и др.; диферсификацията на производството в земеделските райони чрез развитие на промишленост, селски туризъм, почивно дело, лов и риболов и др.; изграждането на екологически комплекси - земеделие, горско и водно стопанство - за производство на висококачествени екологично чисти продукти; интеграция на селскостопанските производители в цялостния социален живот на страната.

Да се подпомогне адекватно капацитета на селските райони – местните власти, бизнеса и неправителствените организации - за ефективно участие и усвояване на структурните фондове на ЕС, така че България да престане да плаща вноски, по- високи от сумите, които реално е в състояние да усвои.

За да се осигури подем и конкурентоспособност на българското земеделие, земеделците настояват държавата да се ангажира с подкрепата на аграрния сектор, като се предвидят нисколихвени заеми, преки и косвени дотации, експортни стимули, преференциални условия за застраховане на продукцията, като се възстановява и подобрява инфраструктурата на селскостопанското производство. Специално внимание заслужават браншовите организации на производители и преработватели на земеделска продукция. От защита и по-добри условия за творческо развитие се нуждаят и учените агрономи, българската Селскостопанска академия.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за фискална и парична политика, която да стабилизира и стимулира производството. Това означава преференции за инвестиционните кредити с производствено предназначение и умерено висока и диференцирана скала на данъчното облагане. С помощта на преразпределителните функции на данъчната политика да се стимулира икономическия растеж и да се осигурят повече средства за социалните фондове. Основната данъчна тежест трябва да се поема от приходите на стопанските субекти, а общото данъчно натоварване на гражданите да поддържа социално обоснован баланс между данъчните плащания и социално осигурителните вноски. За целта да се премине към система на прогресивно семейно подоходно облагане.

Бюджетът да се изгражда на основата на по-добро обвързване на приходната и разходната му част.Генерирането нао значителни фискални излишъци изземва ресурси от икономиката и свива вътрешното търсене, като същевременно води до инвестиране на значителни публични ресурси извън страната под формата на фискален резерв. С цената на умерен краткосрочен дефицит да се отделят повече финансови ресурси за преки инвестиции за поддържане на преференциални лихвени проценти и за въздействие върху пазарното търсене на стоки с инвестиционно предназначение.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за активна регионална политика, която да осигурява равномерно, балансирано и устойчиво развитие на територията на страната и води до подобряване на условията на живот в регионите. В нея да се откроят приоритетите на различните територии, регионалните инфраструктурни системи и зоните за промишлена концентрация. Важно място в регионалната политика трябва да се отдели на разработването на програми за развитие и за устойчиво развитие на планинските, полупланинските, граничните, крайбрежните, слаборазвитите, с висока степен на безработица и други райони със специфични проблеми. Програмите за регионално развитие трябва да бъдат обезпечени със система за стимулиране на развитието, включваща избирателно субсидиране; диференцирана данъчна политика; облекчен кредитен режим по територии.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” смята за изключително важно, при сътрудничеството с международните финансови институции да се отстояват българските национални интереси. Този принцип придобива особено значение за членството в ЕС и координиране на икономическите политики в рамките на Екофин, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, Международния валутен фонд, в Световната банка, Европейската банка за въстановяване и развитие и в други международни финансово-икономически и търговски организации, които отправят препоръки и изисквания, често пъти разминаващи се с нашите интереси. Запазването и разширяването на сътрудничеството с международните финансови и други институции, е допустимо само на взаимноизгодна основа и при съобразяване с икономическите възможности на Р.България и при гарантиране на перспективите за развитие на националната икономика.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за рационална политика за управление на трудовата заетост, която да включва изграждане на национална и регионални трудови борси и посреднически бюра за работна сила. Да се предлагат данъчни и кредитни облекчения при запазване на съществуващи и разкриване на нови работни места, включително за млади хора, инвалиди и трудоустроени. Земеделците са за защита на националния пазар на труда, чрез възлагане на държавни поръчки на местни предприятия и чрез въвеждане в съответствие с международните норми на трудови визи за чуждестранни работници. За задоволяване на професионално-квалификационните потребности на страната да се създадат национална, отраслови, регионални и фирмени организации за професионално ориентиране, квалификация и преквалификация, които да съответстват на продиктуваните от пазарното стопанство промени в ролите на държавата, на работодателите и на гражданите в професионалното обучение на работниците и специалистите. Да се запазват, където е уместно, старите държавни образователни центрове и да се стимулира финансово изграждането и развитието на нови центрове за ранно професионално образование и обучение, което да е в основата на създаването и утвърждаването на трудова заетост за конкурентоспособно, иновативно и модерно българско производство.

- За регулиране на доходите и цените. Доходите да се формират в съответствие с пазарните принципи, но в съчетание с данъчно регулиране на възнагражденията от наемен труд и свободни професии, на доходите на еднолични търговци и търговски дружества, за да се гарантира по-справедливо преразпределяне на средствата в обществото. Земеделците са за регулиране на цените чрез защитни минимални и субсидирани изкупни цени на селскостопанската продукция и за пределни продажни цени за монополни стоки.
  1   2   3   4

Свързани:

Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconЗемеделски съюз "александър стамболийски" е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз, съставил на 20 май 1920 г
Земеделски съюз “александър стамболийски” е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз,...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconОбщинска избирателна комисия – свиленград решение
Относно: Регистрация на кандидатската листа на политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”” за участие в изборите...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconУстав на земеделски народен съюз
Александър Стамболийски, Димитър Гичев, д-р Г. М. Димитров, Никола Петков, Янко Забунов. Идеологията и Програмата му са изградени...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconОбщинска избирателна комисия – свиленград решение
Относно: регистриране на диана стоянова георгиева кандидат за кмет на кметство с. Капитан Андреево, издигнат от пп „Земеделски съюз...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconОбщина Якоруда Област Благоевград решение №19 Якоруда, 25. 08. 2011
Относно: регистрация на Политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски” за участие в изборите за общински съветници...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconАнгел Димов ПолитиЧески портрет на александър стамболийски
Благодаря на академик Илчо Димитров, на професор Въло Иванов, на публициста Христо Цеков и на председателя на бзнс “Александър Стамболийски”...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconОбщинска избирателна комисия община Гоце Делчев област Благоевград решение
Мария илиева докузова предложена от Коалиция пп “земеделски съюз ал. Стамболийски”, пп “земеделски народен съюз” и пд “евророма”...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconПрограма за опазване на околната среда 2013 2018 г
Община Септемвре, обл. Пазарджик,гр. Септември, ул.”Александър Стамболийски” №37А
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconОбщинска избирателна комисия сливен решение
Относно:  Регистрация на местна коалиция „център – ндсв, Земеделски народен съюз, бсдп, зс „Ал. Стамболийски”” за участие в изборите...
Програма на земеделски съюз „александър стамболийски iconПрограма с уважение: /п/ инж. А. Божинова изп директор
В град Плевен на 12 и 13 април 2011г. /вторник и сряда/, в зала 205 /2-ри етаж/ на „Дом на науката и техниката” /нтс/ ул.„Александър...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом