Оферт а
ИмеОферт а
страница1/8
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер0.83 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://sandanski1.com/docs/oba/2012/Hrana2012/OBRAZTSI_HRANA_2012.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8
Образец № 1

О Ф Е Р Т АЗа участие в открита процедура с предмет “Доставка на хранителни продукти за ДДУИ – с. Петрово, общ.Сандански, Дневни детски ясли-Сандански, ДЦДМУИ – Сандански, ДЦВУ – Сандански, ДЦВУ – с.Ласкарево, общ. Сандански, Домашен социален патронаж – Сандански” по предварителна заявка и обособени позиции.


От………………………..……………………………………………………..........................................

/изписва се името на фирмата/


ЕИК…………………………представляван(о) от ...............................................................................

в качеството си на ……..........................................................с ЕГН..........................................., л.к................................, изд. на........................................ от...............................................

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,


Желая да участвам в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка за обособена/и позиция/и №…………………………………………….……

Фирмата е специализирана в ……........................................................................................

..............................................................................................................................................................

За изпълнение на обществената поръчка предлагам:


1.Срок на отложено плащане на доставката и Срок за изпълнение на доставката – „Предложение за изпълнение на поръчката” - плик №2.

2. „Предлагана цена” – плик №3.

3. Предлагам срок на валидност на офертата....................................календарни дни от получаване на офертата.

/Срокът не може да бъде по-малък от този в обявлението/


При изпълнение на поръчката ще използвам следния подизпълнител:

..................................................................................................., който ще изпълнява следната стойност от договора...............................лв/без ДДС/ или...........................% от стойността на договора, както и следния вид работа - ………………………………………………………………

Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.


Декларирам, че

 1. Съм се запознал с документацията за участие в откритата процедура;

 2. Съгласен съм с условията на възложителя.


Неразделна част от настоящата оферта са:

- плик №1 с надпис „Документи за подбор ”;

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”;

- плик №3 с надпис „Предлагана цена”.


В съответствие с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП представяме и подписан списък на всички документи, които се съдържат в настоящата оферта.


Дата:....................... Подпис и печат.....................

Образец № 2


АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА


в открита процедура с предмет “Доставка на хранителни продукти за ДДУИ – с. Петрово, общ. Сандански, Дневни детски ясли-Сандански, ДЦДМУИ – Сандански, ДЦВУ – Сандански, ДЦВУ – с.Ласкарево, общ. Сандански, Домашен социален патронаж – Сандански” по предварителна заявка и обособени позиции.


 1. Фирма /наименование/ на участника...............................................................

..................................................................................................................................

 1. Седалище и адрес на управление...................................................................

..................................................................................................................................

факс........................................................................телефон...................................

E-mail…………………………ЕИК...............................................

 1. Управител и представляващ...........................................................................

.................................................................................................................................

 1. Лични данни:

  • Лична карта:.............................изд.на........................от.........................

- ЕГН................................................

  • адрес........................................................................................................

 1. Лице за контакти:...............................................................................................

Длъжност..................................................................................................................

Тел...........................................Факс..................................e-mail……………………

 1. Разплащателна сметка:..................................................................................

…………………………………………………………………………………………….


СВЕДЕНИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

/попълват се същите данни като сведенията за участника/

…………………………………………………………………………………………………..


Дата: Подпис и печат:........................

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я


По чл.47, ал.1 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният…………………………………………………………

с адрес………………………………………………………………………………

лична карта №……………, изд. на ……………….г. от МВР-гр……………..

в качеството си на……………………………………………………………….

на……………………………………………………………………………………

със седалище и адрес на управление………………………………………

………………………………………………………………………………………

с ЕИК…………………..…..с настоящата


ДЕКЛАРИРАМ:


1.Не съм осъждан с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Представляваният от мен търговец не е обявен в несъстоятелност;

3. Преставляваният от мен търговец не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.


Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 7 – дневен срок за всички промени в процеса на провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка.


Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.


Забележки:
1. Относно лицата, които следва да изготвят и подпишат декларацията следва да се съобразят разпоредбите на чл. 47, ал. 4 и 6 от ЗОП.……………….г. Декларатор:………………..

гр…………….

Образец №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният…………………………………………………………

с адрес……………………………………………………………………………

лична карта №……………, изд. на …………….г. от МВР-гр………………..

в качеството си на…………………………………………………………………

на…………………………………………………………………………………….

със седалище и адрес на управление…………………………………………

………………………………………………………………………………………

с ЕИК………………..с настоящата


ДЕКЛАРИРАМ:


1. Представляваният от мен търговец не е в открито производство по несъстоятелност, и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон /в случай че участникът е чуждестранно лице не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си/;

2. Представляваното от мен търговец не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП, доказано с влязло в сила съдебно решение;

3. Представляваният от мен търговец няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, /или има такива задължения, но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията/, или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

4. Представляваният от мен търговец няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

5. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.


Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 7 – дневен срок за всички промени в процеса на провеждане на процедурата за възлагане на малка обществена поръчка.


Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.


Забележки:
Относно лицата, които следва да изготвят и подпишат декларацията следва да се съобразят разпоредбите на чл. 47, ал. 4 и 6 от ЗОП.……………….г. Декларатор:………………..

гр…………….

Образец №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я


По чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният…………………………………………………………

с адрес………………………………………………………………………………

лична карта №……………, изд. на……………….г. от МВР-гр………………

в качеството си на…………………………………………………………………

на……………………………………………………………………………………..

със седалище и адрес на управление…………………………………………

………………………………………………………………………………………

с ЕИК……………………с настоящата


ДЕКЛАРИРАМ:

1. При участника, когото представлявам, няма лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, които са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. Участникът, когото представлявам, не е сключил договор с лице, посочено в чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 7 – дневен срок за всички промени в процеса на провеждане на процедурата за възлагане на малка обществена поръчка.


Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.
 

*Забележка: При подаване на декларацията участникът - юридическо лице следва да съобрази чл. 47, ал. 6 от ЗОП.


……………….г. Декларатор:………………..

гр…………….

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я


По чл.56, ал.1,т.12 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният…………………………………………………………

с адрес………………………………………………………………………………

лична карта №……………, изд. на……………….г. от МВР-гр………………

в качеството си на…………………………………………………………………

на……………………………………………………………………………………..

със седалище и адрес на управление…………………………………………

………………………………………………………………………………………

с ЕИК……………………с настоящата


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ


Съм съгласен и приемам условията на проекта на договор, приложен към документацията за участие.


Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.


……………….г. Декларатор:………………..

гр…………….

Образец №7

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Долуподписаният…………………………………………………………

с адрес………………………………………………………………………………

лична карта №……………, изд. на……………….г. от МВР-гр………………

в качеството си на…………………………………………………………………

на……………………………………………………………………………………..

със седалище и адрес на управление…………………………………………

………………………………………………………………………………………

с ЕИК……………………с настоящата


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ


продуктите, които ще бъдат доставяни на ДДУИ – с. Петрово, общ.Сандански, Дневни детски ясли-Сандански, ДЦДМУИ – Сандански, ще отговарят на изискванията към храните, посочени в Закона за храните, Наредба №5/25.05.2006 г. за хигиената на храните и Наредба №9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасност и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата.


Известно ми е , че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл.313 от НК.


……………….г. Декларатор:………………..

гр…………….


Образец №8

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Долуподписаният…………………………………………………………

с адрес………………………………………………………………………………

лична карта №……………, изд. на……………….г. от МВР-гр………………

в качеството си на…………………………………………………………………

на……………………………………………………………………………………..

със седалище и адрес на управление…………………………………………

………………………………………………………………………………………

с ЕИК……………………с настоящата


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ


продуктите, които ще бъдат доставяни на ДЦВУ – Сандански, ДЦВУ – с.Ласкарево, общ. Сандански, Домашен социален патронаж – Сандански, ще отговарят на изискванията към храните, посочени в Закона за храните и Наредба №5/25.05.2006 г. за хигиената на храните.


Известно ми е , че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл.313 от НК.


……………….г. Декларатор:………………..

гр…………….

Образец №9
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а
Адрес за кореспонденция
Оферт а iconОферт а за детски съоръжения

Оферт а iconОферт а
Настоящата оферта е подадена от
Оферт а iconПриложение №2 оферт а
Адрес за кореспонденция
Оферт а iconДо кмета на община сливо поле оферт а

Оферт а iconОферт а на обучение по Динамичен Геометричен Софтуер Geonext Петър Петров Пъ І ден

Оферт а iconОферт а
Адрес за кореспонденция: гр. Драгоман, ул “Захари Стоянов”№58,тел/факс 07172/2095
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом