Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
ИмеДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
страница1/7
Дата на преобразуване14.12.2012
Размер1.06 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.trambesh.eu/Aktualno/dokumentacia11_03_2011.doc
  1   2   3   4   5   6   7
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЗА ОБЕКТ:

Конструктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня, намираща се в УПИ- ХІ”за баня и компресорна станция” , в кв.10 по ПУП на с.Обединение


СЪГЛАСНО ЧЛ.2, АЛ.1, Т.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

И

ЧЛ. 61 И ЧЛ.62 ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ


2011 година


СЪДЪРЖАНИЕ


на конкурсната документация за участие в избор на изпълнител

на малка обществена поръчка

за обекти:

«Конструктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня, намираща се в УПИ- ХІ”за баня и компресорна станция”, в кв.10 по ПУП на с.Обединение” 1. Покана
 1. Описание на обекта на поръчката.
 1. Технически спецификации.
 1. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.
 1. Условия за подготовка на офертата.
 1. Оферта – образец (Приложение-Оферта СМР чл.47, ал.2 ЗОП).
 1. Декларация по чл.47, ал. 1 и 5 от ЗОП (Приложение-Декларация чл.47, ал.1 и 5 ЗОП).
 1. Декларация по чл.47, ал. 2 от ЗОП (Приложение-декларация ).
 1. Декларация за минимална цена на труда (Приложение-Декларация чл.13,ал.1,т8

НВМОП).

 1. Декларация за извършен оглед на обекта ( по образец)
 1. Описание на материали ( Приложение – Образец)
 1. Декларация за изпълнени подобни обекти ( обрацзец)
 1. Договор – проект
 1. Количествено-стойностна сметка (образец)гр. Полски Тръмбеш 5180 ул. “Черно море” № 4

Централа ( 06141 / 41 41, факс 06141 / 69 54


e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg

http://www.trambesh.eu/


ПОКАНА


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


Във връзка със Заповед №.СА-03-04-120/28.02.2011г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш, Ви каним да представите Вашата оферта за изпълнение на малка обществена поръчка

при следните условия:

1. Предмет на поръчката «Конструктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня, намираща се в УПИ- ХІ”за баня и компресорна станция”, в кв.10 по ПУП на с.Обединение”

2. Ориентировъчна стойност на поръчката:

максимално до 60 000 лв без ДДС или 72000 лева с ДДС

3.Критерият за оценка е икономически най-изгодното предложение, съгласно приложената към документация методика.

4. Място и срок на изпълнение на поръчката:

-с.Обединение, Община Полски Тръмбеш

-Максимален срок за изпълнение на настоящата поръчка не –повече от 120 календарни дни

 1. Място и срок за подаване и разглеждане на офертите: документите се подават в стая 305 на Общинската администрация до 17.00 часа на 24.03.2011г., разглеждането на офертите е на 25.03.2011г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община П.Тръмбеш.

 2. Изисквания към кандидата:

-наличие на валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителство.

- Регистрация в Централен регистър на строителя за ІV-категория , съгласно чл.8, ал.2, т.3 и чл.9 от Наредба № 1 от 30.07.03г. и чл.137, ал.1, т.3 б.”б” и “д”от Закона за устройство на територията. от първа група строежи

7. Изисквания към качеството на поръчката: Строително-ремонтни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на ЗУТ, посочени в конкурсните документи технически спецификации, одобрени работни проекти .

8.Начин на образуване на предлаганата цена:

въз основа на предложената ориентировъчна количествена сметка и разходни норми (УСН, СЕК или фирмени норми) по предложени от кандидата параметри на ценообразуване.


Приложение: Документация за участие в малка обществена поръчка за избор на изпълнител за обект: «Конструктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня, намираща се в УПИ- ХІ”за баня и компресорна станция”, в кв.10 по ПУП на с.Обединение”по чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП и във връзка чл.61 и 62 от Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и по проекти и програми финансирани от ЕС на Община Полски Тръмбеш


КМЕТ НА ОБЩИНА

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:

/ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/


ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

с предмет:

«Конструктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня, намираща се в УПИ- ХІ”за баня и компресорна станция”, в кв.10 по ПУП на с.Обединение”


Целта на поръчката да се извърши Констурктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня.

Сградата представлява обществена минерална баня и се намира в УПИ-ХІ, кв. 10, с. Обединение, Община Полски Тръмбеш. Проектирана 1975 г, като монолитна, стоманобетонна скелетно-гредова конструкция с носещи греди, колони, плочи и стоманобетонови стени. Фундирането е с индивидуални фундаменти под колоните и ивични основи под зидовете и стените.

Покривът на основните тела на сградата е плосък, студен тип с покривно покритие от битумна изолация с посипка, като над двата басейна има изградени куполи, на дървена конструкция, обшити с медна ламарина.

Теренът, върху който е изградена е равнинен, с лек наклон от изток към запад така, че в източната част кота 0,00 съвпада с нивото на външния терен, а в западната част е повдигната на 45см – сградата ляга върху терена и няма вкопани нива. Разположена е в най-ниската част на околния терен, която като геоложка основа вероятно е улегнали глинесто- песъчливи наноси с голямо водно съдържание, в които са заложени основите.

В план е нерегулярна, като се състои от два правоъгълника , разположени Г-образно един спрямо друг. Във вертикално отношение двете тела се разминават в етажните нива с 1 м, което определя сградата като нерегулярна и по височина. Обследването на сградата е извършено визуално на място чрез оглед и заснемане на конструкцията и повредите в нея на място. Създадени са кофражни и армировъчни планове на съществуващата сграда. В следствие на множество фактори – некачествено изпълнение, корозия на бетона и армировката от проникването на минерална вода, конструктивни проблеми при проектирането, много елементи от конструкцията са в лошо или критично състояние.


За обекта е изготвен инвестиционен проект в който са предписани начини за отстраняване на проблемите. Строежът е ІV-категория , съгласно чл.8, ал.2, т.3 и чл.9 от Наредба № 1 от 30.07.03г. и чл.137, ал.1, т.3 б.”б” и “д”от Закона за устройство на територията.


За обекта е издадено Разрешение за строеж № СА-01-06-04/22.02.2011г.

При строително-ремонтните работи по укрепването на сградата необходимо да се извършат следните дейности :

-Дъната на басейните са предвидени да се изградят на ново като се премахне десортирания бетон и корозирала армировка, а колоните, на които стъпват се усилват със стоманобетонен кожух.

-Саниране на корозиралата армировката останала без бетоново покритие на кота +2,15 (плоча индивидуални вани – Сутерен), чрез обработка със специални разтвори.

-В поле 7 се предвижда обрамчване на отворите от долна страна на стоманобетоновата плоча със стоманени профили UРN160 и UРN100 със заваръчна връзка помежду им, анкерирани за стоманобетоновата конструкция на сградата.

- За сеизмичното осигуряване на сградата според действащите в момента норми е наложително допълнително изграждане на две двойки шайби в източната част от сградата (индивидуални вани);

- допълнително укрепване чрез уширяване на колоните в зоната на нерегулярност на сградата по височина /ос 8 / – К1, К2, К3, К4 и К5.


Преди започване на събарянето конструкцията трябва да се подпре с телескопични стоманени тръбни подпори, които да се укрепят надеждно. На местата за подпиране да се отстрани съществуващата мазилка и подпирането да стане в бетона.

Избран е монолитен начин на укрепване като най-подходящ за възстановяване носимоспособността на конструктивните елементи и на сградата като цяло в този случай на нерегулярност. Връзките между съществуващите конструктивни елементи и новодобавените ще се осъществяват чрез разкриване на носещата армировка на съществуващите и заваряване към нея на кобилици за връзка с новата. Новата армировка също ще се заварява към кобилиците. В чертежи 9/12 , 11/12 и 12/12 са дадени детайли за изпълнение на укрепването.

Колони К2 ÷ К5 излизат над кота 8,25- покрив. След извършване на укрепителните работи да се възстанови покривното покритие. Съществуващите срязани колони К2 ÷ К5 в подпокривното ниво се разрушават и преизграждат наново след подпиране според детайлите в чертежи 12б,в,г/12.

Санирането се извършва чрез обработка на армировката против корозия и последващо машинно изпръскване с ремонтен разтвор за запечатване. Материалите за тези дейности са дадени в съответните чертежи. Приложението им да става според указанията на производителя.

В бетона за изпълнение на укрепителните работи е предвидено да се сложи суперпластификатор за удължаване времето на обработка и предотвратяване на разслояването на бетона предвид затрудненото бетониране и вибриране. Поради естеството на извършваните строителни дейности бетонирането, което става с помощта на бетонпомпа се осъществява по специфичен начин, със провиране на хобота на машината до елементите по различните нива, където се извършва. Бетонпомпата се позиционира от източната и северната част на сградата на удобни за целта места, със съобразяване на съществуващите съоръжения и дървесна растителност, в зависимост от мястото на извършваните бетонови дейности. Подробните указания по изпълнение на СМР са посочени в Техническите спецификации и инвестиционен проект.

Инвестиционен проект се намира на разположение на заинтересовани в техническа служба на общинска администрация на Община Полски Тръмбеш в работни дни от 8.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.

Изпълнителят е длъжен да изготви анализни единични цени за всички видове работи, които са предвидени в предварителната количествена сметка.

Анализните цени да се изчислят въз основа на разходни норми по предложените параметри на ценообразуване от кандидата.

Анализните цени да включват всички разходи и начисления за единична мярка без ДДС.

Посочените в ориентировъчната сметка количества на видове СМР не са окончателни, ще бъдат уточнявани в процеса на изпълнение на СМР. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол и строителен надзор и са отразени в съответния протокол. Всички плащания ще се правят срещу актуване на действително извършени строителни работи въз основа единични фирмени цени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, неразделна част от настоящия договор.

Промяна във видовете и количества СМР се допуска само в размера на общата стойност на сключеният договор , в това число и непредвидени разходи. За целта се съставя Протокол за корекция на количествено-стойностна сметка (и други необходими доказателствени документи като подробна количествена сметка, фотоматериали, анализи на единични цени, копия от заповеди, екзекутиви и др.), подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при необходимост от строителния надзор и проектанта.


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Техническата спецификация е неделима част от конкурсните книжа наред с договорните условия, технически чертежи и другите договорни документи. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора.

Участникът трябва да изготви Линеен календарен график за изпълнение на СМР /в календарни дни/, включващ последователността на отделните операции и дейности, бройките работници и строителните машини за всяка от тях.

Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи. Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквани от нормативната уредба изпитвания на инсталации, уредби и елементи по време на строителството. Да съдейства на представителя на Възложтеля при контролни изпитвания чрез осигуряване на достъп, предоставяне на пробни тела и мостри. При съставяне на протоколи и актове по Наредба №3 / 31.07.2003г. на МРРБ Изпълнителят трябва да дава незабавно копие от тях на Представителя на Възложителя. Да се прилага текущия акт и/или протокол към Акта за извършени СМР.

Табели. От Изпълнителя се изисква да монтира и поддържа на обекта табела, съгласно Наредба № 2

Съответствие на изискуеми стандарти и шифри:

Да се представят всички декларации за произход и съответствие на материалите и съоръженията, удостоверяващи прилагането на утвърдените стандарти.

Tам където разпоредби на Договора препращат към изискуеми стандарти и шифри, на които следва да отговарят доставяните стоки, услуги и дейности, се прилагат разпоредбите на последния действащ вариант (на последните направени поправки, изменения) във връзка със съответстващите им стандарти и шифри, освен ако друго изрично не е уговорено в Договора.

Стандарти на които трябва да отговарят конкретните дейности по изпълнение на обекта:

І ЕТАП: Усилване и възстановяване на дъната и колоните на север и южен басейн


ВИД РАБОТА


Технически спесификации – български стандарти; български стандарти, хармонизирани с европейските стандарти; общи технически спесификации; работни характеристики и функционални изисквания


1. Временно подпиране на дъната на басейните.

Подпирането се извършва със стоманени телескопични подпори по БДС EN 1065:2003, Водоустойчив шперплат по БДС EN 13986:2005, Стоманени тръби за тръбно скеле БДС EN 39:2003; Съединения за скелета от стоманени тръби - БДС EN 74-1:2006; Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове - БДС EN 427:1990.

2. Разрушаване дъното на басейните.

Разрушаването на дъното се извършва от горната страна с ударно-пробивни машини. Всички машини да са проверени в оторизирани лаборатории съгласно изискванията за безопасност при работа на пробивни и ударно-пробивни машини – БДС EN 60745-2-1:2004 и БДС EN 60745-2-1:2010.

3. Отстраняване на мазилката и на бетоновото покритие от съществуващите колони на басейна. Откриване и почистване на носещата армировка

Ръчни инструменти; Ударно-пробивни машини, проверени в оторизирани лаборатории съгласно изискванията за безопасност по БДС EN 60745-2-1:2004 и БДС EN 60745-2-1:2010.

Почистване на носещата армировка – ръчно, с телени четки.

4. Заваряване на закладни части за връзка между съществуващата и новата надлъжна армировка в колоните.

Правят се надлъжни непрекъснати шевове между армировката и закладната част, L = 10 см.

Заваряване на армировъчна стомана по БДС EN ISO 17660:2006;

Електроди за ръчно електродъгово заваряване Е450 по БДС EN ISO 2560:2010.

Съоръжения за ръчно електродъгово заваряване БДС EN 60974:2003. Всички заварчици трябва да са преминали изпит за квалификация по

БДС EN 288:2000/А1:2000;

БДС EN 288:2000/А2:2006;

БДС EN 288:2000/АС:2006.

5. Армиране на дъната на басейните и усилване на колоните;

Обработка на съществуващата армировка и бетон със свързващ мост и защита против корозия.

Стомана клас АІ – Rs = 225 MPа, стомана АІІІ – Rs = 375 MPа – БДС EN 10080:2005.

Защита на армировката от корозия и свързващ мост - БДС EN 1504:2005, БДС EN 1504:2006.

6. Кофриране на дъната и колоните на басейните.

Водоустойчив шперплат - БДС EN 13986:2005; Стоманени инвентарни телескопични подпори БДС EN 1065:2003; Стоманени тръби за тръбно скеле БДС EN 39:2003; Съединения за скелета от стоманени тръби - БДС EN 74-1:2006; Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове - БДС EN 427:1990 – греди, бичмета, летви.

7. Бетониране на дъната и колоните на басейните.

Бетон клас В20, Rb = 11,5 МРа - БДС EN 206:2002/А1:2006; БДС EN 206-9:2010 – самоуплътняващ се бетон (SCC). Химически добавки за водоплътност - БДС EN 934-2:2009.
  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод
Париж” №3, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител за представяне на оферти за малка обществена поръчка...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на цоп гр. Птръмбеш- І етап”
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом