І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница7/13
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер0.92 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/documentacia uli4no-2.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи


56. Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави:

56.1. разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до провеждането на процедурата и до техническите спецификации;

56.2. поисканите допълнителни документи, с които разполага, и които не са класифицирана информация.

57. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят не по-късно от 7 дни преди крайния срок за подаване на офертите от всяко заинтересовано лице – лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично упълномощено друго лице.

58. Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се изпращат или предават от Възложителя на всички лица, закупили документацията, в тридневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която предстои да се закупува от други заинтересовани лица. В дадените разяснения, допълнителна информация или допълнителни документи не се посочва лицето, което ги е поискало.

IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите


59. Офертите на участниците ще се приемат във фронт офиса на Столична община, гр. София, ул. “Московска” № 33 до 16:00 часа на 08.06.2011 г.- съгласно обявлението за обществената поръчка

60. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 10:00 часа на 09.06.2011 г. в сградата на Столична община. Посочената в тази т.60 дата може да бъде променена от възложителя, като участниците ще бъдат писмено уведомени за такава промяна.

61. Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, един ден преди тяхното отваряне. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

62. Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на представената от него оферта.

63. За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към администрацията на Столична община към лицата, посочени в обявлението.

РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ


64. За участие в откритият конкурс участника подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация.

65. Офертата следва да бъде представена на адреса до часа на датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите.

66. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

66.1. Приложенията и документите, изискващи се в документацията по процедурата, се представят в три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, поставени в плика по предходната точка, както следва:

-три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, поставени в плика по предходната точка, както следва:

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите чл.27, т.27.1-27.10, т.27.12 и чл.28 от раздел VІІІ;

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се представя Техническата оферта, изготвена по образеца съгласно Приложения № 4-1 и 4-2;

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение от участника.

66.2. Всички листа в офертата трябва да бъдат подписани, подпечатани и номерирани.


66.3. Срещу всеки документ в списъка на документите се посочва страницата, на която се намира в офертата. Например:

1. Удостоверение за актуално състояние стр. 5”

и т.н.


67. 67. Ценовите оферти, изготвени съгласно Приложения № 5-1 и 5-2 се представят само в оригинал, в отделни запечатани непрозрачни пликове, обозначени с надпис “Предлагана цена”, толкова пъти, колкото са обособените позиции за които кандидатства участника. Поставят се в плика с офертата, като върху пликовете се посочва и наименованието на обособената позиция.

68. Офертата е със срок на валидност13 не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите.

69. Офертата се подава на български език и приложените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 13, ал. 4 от НВМОП.

70. При приемане на офертата върху плика по т.66 се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

71. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

72. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон, или други подобни.

73. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”

74. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом