І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница6/13
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер0.92 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/documentacia uli4no-2.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТИЯТ КОНКУРС

IХ.1. Общи указания


36. Всяко лице може да проучи и/или закупи тази документация за обществената поръчка, наричана по-нататък „документацията”, заедно с приложенията – неразделна част от нея.

37. В откритият конкурс за възлагане на малка обществената поръчка може да участва като подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение от такива лица11, закупило документацията, наричано по-нататък „заинтересовано лице”. От датата на подаване на офертата заинтересованото лице придобива статут на участник в процедурата12.

38. Подаването на оферта за участие означава, че участникът:

а) познава и приема безусловно всички условия в документацията;

б) приема безусловно клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка;

в) е извършил съответните проучвания, анализи и запознаване с обектите, които са предмет на довършване по настоящата поръчка.

IХ.2. Ограничаване броя на офертите


39. Всеки участник има право да представи само една оферта

40. Участникът може да подаде само една оферта за която кандидатства, като офертата не може да се предлага във варианти.

IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата


41. Всички разходи, свързани с участието в откритият конкурс за възлагане на малка обществената поръчка, включително и разходите във връзка проучванията и с осигуряването на доказателства за качеството на изпълнение на поръчката, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.

IХ.4. Ограничаване на определени действия


42. До приключване на откритият конкурс за възлагане на малка обществена поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в НВМОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник, или техни представители и:

а) органите и служители на администрацията на Столична община, в това число на администрацията на Столична община в съответните райони, свързани с провеждането на процедурата;

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.

43. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с откритият конкурс, освен в случаите и по реда, определени с документацията.

44. Не е нарушение на изискването по т. 43 публикуването на съобщение за процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масово осведомяване в страната или в чужбина, както и в интернет, когато това е извършено след публикуването на обявление за провеждане на откритият конкурс в електронният регистър на Агенция по обществени поръчки”, наричано по-нататък „обявлението”.

IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата


45. Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило документацията, съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата.

46. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците, включително уведомяването по т. 50, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:

а) връчване лично срещу подпис, или

б) по факс на посочения от Възложителя и заинтересованите лица/участниците номера;

в) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес;

г) чрез комбинация от средствата по букви „а”-„в”.

47. Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т.І.1) от обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при закупуване на документацията, съответно в офертата на участника.

48. При уведомяване по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в съответствие с т. 46 и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

49. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, закупили документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.

50. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

51. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

52. При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по:

52.1. чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

52.2. чл. 42, ал. 4 и 5 от НВМОП, когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

53. Възложителят предоставя документацията за участие на заинтересованите лица срещу заплащане на посочената в обявлението цена на хартиен носител. Всяко лице може да се запознае със съдържанието на документацията за участие на място чрез лицето за контакти, посочено в обявлението.

54. Участникът представя офертата си на хартиен носител.

55. В случай, че участник представи офертата си на хартиен и електронен носител и при различие в съдържанието й, за валиден се счита хартиеният носител.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом