І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница5/13
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер0.92 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/documentacia uli4no-2.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА26. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.

27. Всяка оферта трябва да съдържа:

27.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

27.2. Заверено копие на документ за регистрация и на документ за актуално състояние на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в превод на български език.

27.3. Документ за гаранции за участие за всяка обособена позиция. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата е по образеца съгласно Приложение № 11 за всяка обособена позиция или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя;

27.4. Копие от документа (фактура) за закупена документация.

27.5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние съгласно т. 4.2; (включително попълнени Приложения № 7-1 и 7-2 за съответната обособена позиция)

27.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация съгласно т. 6.2 (включително попълнени Приложения № 9-1 и 9-2. и 10-1 и 10-2 за съответната обособена позиция.)

27.7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 6.1, 6.2 и 6.3. Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (т. 11 от тази документация), както и лицата по чл. 47, ал. 5 (т. 13.1) от настоящата документация;

27.8. Информация за подизпълнителите, която съдържа:

27.8.1 списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъка се включва в попълнения образец на оферта Приложения №2-1и 2-2 за съответната обособена позиция и съдържа наименованието на подизпълнителите, видовете дейности, които ще изпълняват и дела на тяхното участие.

27.8.2. декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно Приложение № 3;

27.9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал). Пълномощно се представя, когато:

27.9.1. участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението в съответствие с т. 32 и т. 33;

27.9.2. офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация.

27.10. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда съгласно образец - Приложение № 12.

27.11. Техническа оферта – следва да бъде изготвена по образеца съгласно Приложения № 4-1 и 4-2 за съответната обособена позиция. Срок за изпълнение на обекта, Описание на материалите, които ще се използват в строителството и Предложение за гаранционен срок за извършените СМР.

27.11.1. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд – Съгласно изискванията по Таблица А

27.11.2. Планиране изпълнението на обекта - Съгласно изискванията по Таблица В

27.11.3. в предложението за срок на изпълнение на СМР участниците следва да докажат, че предложеното планиране е реалистично чрез представен линеен график.

27.11.4. към техническата оферта се прилагат документи, удостоверяващи съответствието на офертата на участника със задължителните технически изисквания към доставяните матариали и оборудване , посочени в раздел III „Технически спецификации”, т. 2 – „Задължителни технически изисквания за съответствие на офертата на участника с документацията за участие” по тoчки от 1 до 7 включително, както следва:

  • Мостри на предлаганите осветителни тела,каталожни материали; Заверено копие на Протокол от типови изпитания, издаден на името на участника, от акредитирана българска или такава от Европейския съюз лаборатория и Документи, удостоверяващи, че предлаганите осветителни тела отговарят на изискванията на българските и международни стандарти: БДС EN 60598-1, БДС EN60598-2-3, БДС EN13032-1/2005– технически изисквания по т.1.1 – т.1.17 вкл.

  • Заверено копие от оторизационно писмо от производителя, удостоверяващо че участникът разполага /със собствен, или декларация че може да разполага за срока на договора / с оторизиран от производителя сервиз на територията на Република България за монтаж, поддръжка и експлоатация на предлаганите осветителни тела- – технически изисквания по т.6.1.4, или други подходящи доказателства гарантиращи осигуряване на резервни части и елементи за гаранционния срок на осветителното тяло.

  • Заверено копие на Сертификат по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, издаден на производителя, че осветителните тела се произвеждат по изискванията на ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. - – технически изисквания по т.2.

  • Мостра на светлинните източници – технически изисквания по т.3.

  • Каталожни материали за светлинните източници- технически изискваия по т.3,4,5, 6;

  • Заверено копие на Протокол за функционални изпитания, за системата за радио-управление и обратна връзка на уличното осветление, издаден на участника от български или европейски независим орган (лаборатория) – технически изисквания по т.8.1-т.8.6.

  • Декларация за съответствие от производителя на елементите от радиомрежата за управление на уличното осветление - радиостанцията - технически изисквания по т.т.8 и 9.

  • Заверено копие на Протокол за функционални изпитания на РКУ с обратна връзка, издаден на участника от български или европейски независим орган (лаборатория) - технически изисквания по т.9.1 – т.9.10 вкл.

  • Заверено копие на Протокол за електромагнитна съвместимост, издаден на името на участника, от акредитирана българска или такава от Европейския съюз лаборатория, удостоверяващ, че контролера за управление и комуникация (РКУ) да изпълнява условията на електромагнитна съвместивост, съгласно стандарти: БДС EN 61131-2 - технически изисквания по т.10.

  • Каталожни материали, техническа документация за предлаганата пусково-регулираща апаратура- технически изисквания по т.7.

27.12. Договор за възлагане на обществената поръчка попълнен /без попълнена цена/, подписан и подпечатан от участника –в един екземпляр – Приложение №13. Не се попълва цена!

27.13. Ценова оферта (Предлагана цена) за обособените позиции за които участника кандидатства (в оригинал), съгласно Приложения № 5-1 и 5-2 за съответната обособена позиция, задължително се поставя в отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис «Предлагана цена», поставен в плика с офертата. Приложения № 5-1 и 5-2. се попълват в съответствие с указанията, посочени в него като участниците посочват поотделно цена за предвидените СМР, цена за непредвидени СМР в размер на 10% от стойността на предвидените, обща цена без ДДС и обща цена с ДДС.

28. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1.всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на целия договора; 2. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. При обединение, което не е юридическо лице документите по т. 27.2, т.27.5, т. 27.6 и т. 27.7 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, като квалификационните изисквания по т.4.1 и т.6.1, ще се прилагат кумулативно за обединението като цяло, а не за всеки негов член поотделно.

29. Всеки подизпълнител трябва да представи документите по т. 27.2, т. 27.6 и т. 27.7.

30. Когато участникът в процедура е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, офертата и приложените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

31. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено копие», за такъв документ се счита този, при който копието на документа има следното съдържание:

31.1. «Вярно с оригинала»;

31.2. името и фамилията на лицето, заверило документа;

31.3. собственоръчен подпис на оправомощеното или упълномощено лице, положен със син цвят под заверката.

32. Пълномощното по т. 27.9 следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

33. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението.

34. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва «не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР».

35. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български. Преводът на удостоверението за регистрация на участника, трябва да бъде официален. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом