І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница4/13
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер0.92 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/documentacia uli4no-2.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.


15. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 с декларации по образец, съгласно Приложения № 6.1, 6.2 и 6.3.

16. Липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 се удостоверява със собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по т. 11 и т. 13.1.


VІ.3. Други обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците:

17. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП.

18. Участникът не отговаря на изискване по т. 4., т. 6. и т. 8 от тази документация.

18.1. не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника10.

18.2. представената оферта не отговаря на изискванията на т. 66.1 от тази документация, или не отговаря на техническото задание – неразделна част от тази документация, или не покриват минималните изисквания за гаранции на пътните работи и гаранции за капаците на ревизионни шахти и решетки на улични оттоци.

19. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени или недостоверни данни в исканите справки и приложения.

20. Не е представен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма.

21. Не са закупени документи за участие в откритият конкурс, което се удостоверява с приложено копие от фактура за закупуване.

Раздел VІІ. крИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
22. Оценяването се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка:


I. Оценка по финансов показател „предлагана цена” К1 - до 70 т.


Участникът, предложил най-ниската цена получава 70 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:


K1 =


IІ. Оценка по технически показатели - К 2 - до 30 т.


К 2 = К2 Т +К2 ПРА + К 2A + К 2B


Където:


К3 Т - Гаранционен срок на осветителното тяло , с максимална тежест до 10 т.;

К3 ПРА - Гаранционен срок на пусково-регулиращата апаратура (ПРА), с максимална тежест до 10 т;

К 3A – брой точки, получени от участника по Таблица А, с максимална тежест до 5 т ;

К 3B – брой точки, получени от участника по Таблица B с максимална тежест до 5 т.


Оценяването се извършва по формулите:


Т n ( мес. )

К3 Т = ------------------------- х 10

Т max. ( мес. )


където:


Тmax.(мeс.) – най-високо предложение по критерия “гаранционен срок на осветителното тяло”

Тn ( мес. ) –предложение на оценявания участник по същия критерии


ПРА n ( мес.)

К3 ПРА = ---------------------- х 10

ПРА max. ( мес.)


където:


ПРА max.( мес.) – най-високо предложение по критерия “Гаранционен срок на пусково-регулиращата апаратура (ПРА)”

ПРАn ( мес. ) – предложение на оценявания участник по същия критерии


К 3A – брой точки, получени от участника по Таблица А;


К 3B – брой точки, получени от участника по Таблица B;


Таблица А – Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.


1. Организация и ключов персонал


От участника в процедурата се изисква да представи следното:


1.1. Организационна схема на персонала, която показва организационната структура с ключовите длъжности. Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител и Изпълнител;

- проектирането и строителните работи;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.


1.2. Описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал.


2. Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

От участника в процедурата се изисква да представи следното:

- структура за управление на качеството;

- мерки за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.


Таблица В – Планиране изпълнението на обекта.


1. Планиране изпълнението на обекта.


От участника се изисква да демонстрира, че неговото планиране е реалистично и че той вярно е определил основните ограничения от време и ресурси за напредъка на обекта.

За да се даде възможност да направи това по един структуриран начин, съпоставим между участниците в процедурата, от участника в процедурата се иска да представи подробна времева програма и временна организация на движение.


Подробната времева програма трябва:

  • да бъде представена като линеен график;

  • да се придружава от анализ, който ясно да обоснове продължителността на основните строително-монтажни работи на обекта.


Таблица А – Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Максимален брой точки – 5.


1.

Организация и ключов персонал

Представена е подробна организационна схема на персонала, показваща организационната структура за управление на обекта. Ясно обозначен е ключовият персонал и са конкретизирани неговите отговорности и пълномощия.

Представена е организационна схема, но не е подробна. Описанията на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал са непълни и не показват ясно допирните точки между отделните участници в управлението на обекта.

Представената организационна схема е непълна. Отговорностите и пълномощията на ключовия персонал са неясни.
Точки по 1

3

1,5

0,75

2.

Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

Изчерпателно описание на структурата за управление на качеството. Подробно са описани мерките за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

Структурата за управление на качеството е неясна и не показва ясно връзката между системата по качеството и управлението на обекта. Мерките за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не са описани подробно или са неясни.

Структурата за управление на качеството не е адаптирана към настоящия обект. Не са описани мерките за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд
Точки по 2

2

1

0,5Таблица В – Планиране изпълнението на обекта – Максимален брой точки 5.


1.

Планиране изпълнението на обекта, линеен график

Изчерпателно представена подробна времева програма. Всички важни събития са показани и всички времеви промеждутъци са ясно идентифицирани.Ясно са очертани и обосновани последователността и продължителността на предлаганите дейности. Реалното изпълнение на времевата програма е изчерпателно обоснована.

Представена е времева програма, но не е изчерпателна. Някои важни събития не са ясно отбелязани или взаимосвързаността им във времето не е достатъчно ясна. Последователността и продължителността на предлаганите дейности не са очертани ясно.

Повечето важни събития в представената времева програма не са ясно отбелязани или взаимообвързаността им във времето е нелогична.

Последователността и продължителността на предлаганите дейности не са обосновани.
Точки по 1

5

2,5

1,25


Показателите за оценка и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, са както следва:


Показател


Относително тегло

Максимално възможен брой точки

Символно обозначение

( точките по показателя)

1

2

3

4

1.Техническа оценка

30%

30

К 2

2.Предложена цена на услугата

70 %

70

К 1

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА -ОБЩО

100 %

100

КМаксимален брой точки: К1 + К2 = 100 т.


23. Максималната възможна комплексна оценка е 100т. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.


24. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.


25. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.


Оценяването и класирането на офертите се извършва поотделно за всяка обособена позиция.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом