І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница2/13
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер0.92 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/documentacia uli4no-2.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Раздел V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка4. Икономическо и финансово състояние.

4.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:

4.1.1. положителен финансов резултат за 2008, 2009 и 2010 г., както и

4.1.2 реализирани приходи общо за последните 3 (три) финансови /2008, 2009 и 2010г./ години не по-малко от 5 000 000 лева, без ДДС.

4.1.3 реализирани приходи от договори, сходни с предмета на обществената поръчка СМР / (реконструкция; изграждане; ремонт на улично осветление) за последните 3 (три) финансови /2008, 2009 и 2010г./ години не по-малко от 3 000 000 лв. общо за последните три години при кандидатстване за двете обособени позиции, или 1 500 000 лв. за последните три години при кандидатстване за една обособена позиция.

4.1.4. Да има валидна застраховка „професионална отговорност„ като лице изпълняващо строително – монтажни работи (ремонт, реконструкция и изграждане на улично осветление ) за строежи 2-ра категория- 2-ра група;

4.2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи:

4.2.1. заверено копие от годишните отчети за приходите и разходите и баланси, за 2008, 2009 и 2010 г.

4.2.2. справка по Образец № 7-1 и 7-2 за съответната обособен апозиция. за оборота на строителството, сходно с обекта на поръчката за 2008, 2009 и 2010г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

4.2.3. Застраховка „професионална отговорност„ като лице изпълняващо строително – монтажни работи (ремонт, реконструкция и изграждане на улично осветление ) за строежи 2-ра категория- 2-ра група;

5. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по т. 4.2, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в т. 4.2 документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда на Раздел IХ.6.

6. Технически възможности и квалификация.

6.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация:

6.1.1. опит в извършването на строително-монтажни работи за последните 5 години (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010);

6.1.2. квалификация на лицата, които ще изпълняват строителството на обекта: Ръководителят на обекта да е електроинженер със степен магистър, и да има стаж по специалността не по-малко от 5 г. Участниците задължително включват в екипа си освен това минимум един инженер със степен магистър, със специалност „Пътно строителство” или „Транспортни съоръжения” един елктроинженер- магистър – отговорник по качеството и един инженер – координатор по безопасен труд. За отговорника по качеството и координатора по безопасен труд е допустимо съвместяване на две позиции. Участниците трябва да включват в екипа си и един електроинженер-магистър и един инженер със степен магистър със специалност „Телекомуникации”.

6.1.3. да е вписън в Централния регистър на Камарата на строителите за строежи 2-ра група /транспортна инфраструктура/- 2-ра категория обекти, съгласно ПРВВЦПРС, и обекти от 1-ва група – 5 та категория съгласно ПРВВЦПРС за строежи от високото строителство.

6.1.4. Участника трябва да има на разположение за срока на договора оторизиран от производителя сервиз на територията на Р.България за монтаж, поддръжка и експлоатация на предлаганите осветителни тела , или да гарантира осигуряване на резервни части и елементи за гаранционния срок на осветителното тяло

6.1.5. Участникът да е внедрил система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008г., в обхвата на който е включен предмет сходен на предмета на малката поръчка,

6.1.6. Участникът да има внедрена система за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004.

6.1.7. Участникът да има внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007.

6.2. За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят:

6.2.1.за доказване на опита – списък с договори, от които не по- малко от 3 броя, за извършване на строително-монтажни работи (ремонт, реконструкция и изграждане на улично осветление) в пътното строителство, изпълнени през последните 5 години (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010); , съгласно Образец № 8-1 и 8-2 за съответната обособена позиция, както и най-малко 3 референции от възложители по изпълнени договори за извършване на строително- монтажни работи (ремонт, реконструкция и изграждане на улично осветление) в пътното строителство.

6.2.2. за доказване на квалификацията на лицата, които ще изпълняват строителството - списък на лицата от екипа, които ще изпълняват поръчката по Образец №9-1 и 9-2 за съответната обособена позиция, автобиографии на членовете на екипа, копия от дипломи за придобита професионална квалификация; За отговорника по качеството и за координатора по безопасен труд да се приложат съответните доказателствени документи за квалификация. Да се приложи доказателство за ангажираността на съответния специалист за изпълнение на обществената поръчка ( копие от трудова книжка, справка НОИ, граждански договор, декларация за съгласие и др.)

6.2.3. за доказване на вписването в Централния регистър на Камарата на строителите – удостоверение за вписване в Централния регистър на Камарата на строителите за строежи 2-ра група /транспортна инфраструктура/- 2-ра категория обекти, съгласно ПРВВЦПРС, и обекти от 1-ва група – 5-та категория съгласно ПРВВЦПРС за строежи от високото строителство – 5 категория.

6.2.4. заверено копие на оторизационно писмо от производителя, удостоверяващо че участникът разполага /със собствен, или декларация че може да разполага с такъв за срока на договора / с оторизиран от производителя сервиз на територията на Република България за монтаж, поддръжка и експлоатация на предлаганите осветителни тела, или други подходящи доказателства гарантиращи осигуряване на резервни части и елементи за гаранционния срок на осветителното тяло.

6.2.5 копие на валиден сертификат за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008г., или еквивалентен сертификат, в обхвата на който е включен предмет сходен на предмета на малката поръчка, издаден от акредитиран орган, в превод на български език, на името на участника;

6.2.6. копие на валиден сертификат за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004г. или еквивалентен сертификат, за предмет сходен на предмета на малката поръчка, издаден от акредитиран орган, в превод на български език, на името на участника;

6.2.7. копие на валиден сертификат за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалентен сертификат, за предмет сходен на предмета на поръчката, издаден от акредитиран орган, в превод на български език, на името на участника;

6.3. Декларациите и списъците по т. 4.2.2 и т.6.2 се подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно.

7. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен от процедура по възлагане за обществена поръчка на основание, че не е представил някой от документите по т. 4.2 и т. 6.2., при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

8. Участник може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

8.1. условията по т. 8 се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица;

9. Комисията ще приеме, че участникът ще има на разположение ресурсите на трето лице, ако представи договори или други документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила за срока на изпълнение на договора.

9а. Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии по т. 4.1 и т.6.2.1.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом