І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница13/13
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер0.92 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/documentacia uli4no-2.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

5. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ.

6. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната комисия.

7. Да уведомява СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ ще дадат писмено разрешение за закриването им.

8. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).

9. Да отчита и представя фактури за вложените материали, за допълнително възникналите нови видове работи по чл. 5 ;

10. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на строителството.

11. Преди приемателната комисия ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи и предаде фактура от вторични суровини за бракуваните метални отпадъци.

12. Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителната дейност, за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод изпълнението на дейности за обекти .......................... категория, съгласно “Наредба за задължително застраховане в проектирането и строителството / Д.В. бр.17/2004г./” Застрахователната полица да се представи при сключването на договора.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора, поради която причина да иска изменение на договора.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2). В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.15. Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.16.Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.


V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.17. (1). Гаранционните срокове за вложените основни материали и изпълнените видове СМР, са съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , неразделна част от договора.

(2). При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5/пет/ дневен срок след установяването им.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти по вложените материали и изпълнените видове СМР съгласно гаранционния срок. Срокът за отстраняването им се договаря допълнително между страните по договора. Поправките се приемат с констативен протокол съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ , СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ.


VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.18. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срокът на договора.

2. Преди изтичане срокът на договора:

2.1.По взаимно съгласие

2.2.При виновно не изпълнение на задълженията на една от страните по договора , с 10/десет/ дневно писмено предизвестие от изправната до не изправната страна.

2.3.С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавяне на строителството с повече от 20 /двадесет/ календарни дни.


VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при не виновно не изпълнение на договорните си задължения.

Чл.20. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 21. При не спазване срока по чл.6 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността на съответния обект по чл.2 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % , която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл.22. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл.23. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.24. В случаите на неизпълнение на срока по чл.6 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.25. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняването им са дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в троен размер, както и претърпените щети.

Чл.26. При не качествено изпълнение на поръчката , от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , същия дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 % от стойността на договора по чл. 2.

Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол , съставен от длъжностни лица от Столична община и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27.(1) Внесената гаранция за изпълнение, с платежно нареждане (банкова гаранция) в размер на ............................./ ........................словом/ лв. се възстановява по номинал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 10(десет) дневен срок след подписване на констативен протокол за въвеждане в редовна експлоатация , и/или издаване Разрешение за ползване (Удостоверение за въвеждане в експлоатация).

(2) При представяне на банкова гаранция за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я поддържа валидна до издаване Разрешение за ползване (Удостоверение за въвеждане в експлоатация).

Чл.28. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при не постигане на съгласие - по съдебен ред.

Чл.29. За не уредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни документи.

Чл.30. Настоящият договор се състави в 2/два/ еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .


Приложение: Предложението на изпълнителя със съответните приложения .


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………

КМЕТ НА / /

СТОЛИЧНА ОБЩИНА: ..................

/Йорданка Фандъкова /


ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: ……………

/Антоанета Македонска/1 Чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2 Чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

3 Чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

4 Чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

5 Чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

6 Чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

7 Чл. 48, ал. 1 от ЗОП.

8 Чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

9 Чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

10 Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.

11 Чл. 9 от ЗОП

12 § 1, т. 33 от допълнителната разпоредба на ЗОП

13 Срокът на валидност е дефиниран в чл. 58, ал. 1 от ЗОП като „времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти”.

14 чл. 65, ал. 2 от ЗОП

15 чл. 69, ал. 2 от ЗОП.

16 Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.

17 Оставя се вярното.

18 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

19 Оставя се вярното.

20 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

21 Оставя се вярното.

22 Оставя се вярното.

23 Оставя се вярното.

24 Оставя се вярното.

25 Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

26 В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.


27 Оставя се вярното.

28 Представя се от представляващият участника по съдебна регистрация.

29 В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко едно от тях.

30 Оставя се вярното.

31 Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

32 В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.


33 Служителите на ръководни длъжности в Столична община са посочени в сайта на Столична община - www.sofia.bg

34 § 1. По смисъла на този закон:

1. “Свързани лица” са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

35 Срокът на валидност на гаранцията се попълва от банката, в зависимост от офертата на УЧАСТНИКА. Срокът на валидност трябва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата на УЧАСТНИКА.

36 Подава се от участника в процедурата и от всеки от подизпълнителите, които ще извършват СМР.

37 Оставя се вярното.

38 В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко едно от тях

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом