І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница12/13
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер0.92 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/documentacia uli4no-2.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13[дата]

ПОДПИС

ПЕЧАТ


[име и фамилия]


Приложение № 9-2

Образец


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на улично осветление за обект:

1.Бул.”Цариградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Герман” до ОП

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, които ще участват за изпълнение на поръчката Основен ремонт на улично осветление за обект:

2.Бул.”Ботевградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Кремиковци” до ОП

Име, презиме, фамилия

Общ професионален опит (години)


Образование,

Квалифика-

цияДлъжността

която ще

изпълнява

на обществената

поръчкаВида на

правоотноше-

Ни ето на лицата

С с участника

(трудово,

гражданско, др.)


[дата]

ПОДПИС

ПЕЧАТ


[име и фамилия]


Образец


Приложение №10


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в обявената с решение [номер, дата] на кмета на Столична община обществена поръчка с предмет: Основен ремонт улично осветление по обособени позиции:

1.Бул.”Цариградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Герман” до ОП

2.Бул.”Ботевградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Кремиковци” до ОП

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, УЧАСТНИКЪТ е длъжен да представи с офертата си гаранция за участие в размер на ……………….. (………..) лева под формата на паричен депозит или банкова гаранция. УЧАСТНИКЪТ е избрал гаранцията за участие да бъде под формата на банкова гаранция.

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от Вас банкова сметка сумата от ………….. (……………) лева, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил някое от следните действия:

  • оттеглил е офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;

  • е определен за изпълнител и не е изпълнил задължението си да сключи договора за обществена поръчка.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в [час, ден, година]35, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Столична община или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

[БАНКА]

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката]

[подписи и печат на банката]


Приложение № 11


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на изпълнителя на обществената поръчка], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № /г. [посочва се № и дата на Решението за определяне на изпълнителя] е обявен за класиран на първо място и за изпълнител на обществена поръчка с предмет Основен ремонт улично осветление по обособени позиции:

1.Бул.”Цариградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Герман” до ОП

2.Бул.”Ботевградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Кремиковци” до ОП

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Наредбата за възлагане на малки обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на [лв.], представляващи 3 (три) на сто от цената, без ДДС, за изпълнение на договора, за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от вас банкова сметка всяка сума, предявена от Вас, в рамките на посочения по-горе размер от [лв.], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече след приключването на договора. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Столична община или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

[БАНКА]

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката]

[подписи и печат на банката]


Приложение № 12

Образец


Д Е К Л А Р А Ц И Я 36


По чл. 56, ал. 1, т. 10 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният /та/ […]

с [лична карта/документ за самоличност37] № […], издадена на […] от […],

в качеството ми на [длъжност, или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника/поидзпълнителя]38 с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], участник в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет Основен ремонт улично осветление по обособени позиции:

1.Бул.”Цариградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Герман” до ОП

2.Бул.”Ботевградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Кремиковци” до ОП


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


При определяне на предлаганата от [наименование на участника/поидзпълнителя] цена е спазено изискването за минимална цена на труда, съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.


[дата на подписване] Декларатор: [подпис]:


Приложение № 13


ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, ______ 2011 г., в гр. София, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от кмета Йорданка Фандъкова, ул.“Московска”№33, БУЛСТАТ сер.Ю №000696327, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и от друга страна ………………………………, рег. ф.д.№ …………….. по описа на …………., БУЛСТАТ № ……………….., представлявано от ……………………..............................................….., със седалище и адрес на управление …............................................…………, община ………………….., обслужваща банка .........................., IBAN ...................................,BIC ............................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

определен за изпълнител със заповед №..........................., и при условията на чл. 43 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за процедура открита с Решение № ..................... на кмета на Столична община във връзка с изпълнение на Строителната програна на Столична община се сключи настоящия договор за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР


Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършви Основен ремонт улично осветление по обособени позиции:

1.Бул.”Цариградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Герман” до ОП

2.Бул.”Ботевградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Кремиковци” до ОП


Код по КОП 45310000

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.Общата стойност на договора е ............................... лв. / словом

................................................................ / с ДДС съгласно приетото предложение, неразделна част от договора.

Чл.3. Разплащането на договорените видове СМР се извършва както следва:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на ............% - ......................./ словом .................../ лв., от стойността на договорените видове работи по чл.2., в срок до 20 дни след подписване на констативен протокол –Приложение 2а за откриване на строителната площадка / разрешение за строеж .

2. Разплащането на отделните етапи за извършените видове СМР се извършва по единични фирмени цени съгласно предложението, въз основа на представените протоколи и актове съгласно ЗУТ, за установяване на извършените видове СМР, съставени между ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ, сметка 22 и фактура.

3. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.3, т.2., в 20 / двадесет/ дневен срок от подписване на констативен протокол за въвеждане в редовна експлоатация и/или издаване Разрешение за ползване (Протокол - за въвеждане в експлоатация за ), като се приспада преведеният аванс.

Чл.4. Посочените в документацията за открития конкурс количества на видовете СМР не са окончателни. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР.

Надвишените количества се разплащат съгласно чл.3, т.2 от 10-те процента на не предвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

Чл.5. Непредвидените допълнително възникнали нови видове СМР, извън предложението ще се договарят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ и ще се разплащат от 10-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора, по утвърдени анализни цени съставени при следните елементи на ценообразуване :


- часова ставка .................... лв./час

- допълнителни разходи върху труда ..................... %

- допълнителни разходи върху механизацията ......................... %

- доставно-складови разходи .................... %

- печалба ...................... %


като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС.

- цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори.


ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА


Чл.6. Срокът за изпълнение на договора е : ............../...................................../ календарни дни , считано от датата на разрешението за строеж и/или подписване на протокол за откриване на строителната площадка.


IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

  1. Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта

2.Да осигури инвеститорски контрол при извършване на СМР и предаване на обекта.

3.Да осигури протокол за откриване на строителната площадка.

4. Да извършва разплащане в срок до 15 дни от представяне на оформените разплащателни документи- акт за извършени СМР и сметка 22.

5. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

6.Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5/пет/ дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време,относно качеството на видовете работи, монтираните съоръжения, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР и

ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали и съоръжения, да спира извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР и

ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

  1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.

  2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.


Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок по чл.6, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

  • поетите ангажименти, съгласно предложенията и приложенията към него, неразделна част от договора;

  • условията и техническите изисквания на документацията за открития конкурс;

  • действащите нормативни уредби в Република България - за строителство, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност;

2.Да осигури свой представител за съставяне и подписване на протокол за откриване на строителната площадка;

3.Да влага при изпълнението качествени материали, конструкции и съоръжения, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

4.Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обекта.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом