І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница11/13
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер0.92 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/documentacia uli4no-2.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОПДолуподписаният /та/ […]

с адрес […]

[лична карта/документ за самоличност30] № […], издадена на […] от […],

в качеството ми на [длъжност, или друго качество]31 на [наименование на участника]32 с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], участник в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на улично осветление по обособени позиции:

1.Бул.”Цариградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Герман” до ОП

2.Бул.”Ботевградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Кремиковци” до ОП


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


1. Не съм свързано лице с Възложителя (Столична община) или със служители на ръководна длъжност в неговата организация33 по смисъла на §1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси34.


Настоящата декларация подписвам на основание чл.47, ал.5 от Закона за обществени поръчки.


Настоящото декларирам във връзка с участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет Основен ремонт на улично осветление по обособени позоции:

1.Бул.”Цариградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Герман” до ОП

2.Бул.”Ботевградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Кремиковци” до ОП

2. Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя Възложителя.


Известна ми е наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

[дата на подписване] Декларатор: [подпис]:


Приложение № 7-1

Образец


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на улично осветление за обект:

1.Бул.”Цариградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Герман” до ОП


справка за реализирани приходи от договори за строителство, сходни с предмета на обществената поръчкаОписание на предмета на договора


Приход от договора

за

2008г.


Приход от договора за

2009г.

Приход от договора за

2010г.


Общ размер на приходите по съответните години[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]


Приложение № 7-2

Образец


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на улично осветление за обект:

2.Бул.”Ботевградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Кремиковци” до ОП


справка за реализирани приходи от договори за строителство, сходни с предмета на обществената поръчкаОписание на предмета на договора


Приход от договора

за

2008г.


Приход от договора за

2009г.

Приход от договора за

2010г.


Общ размер на приходите по съответните години[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]


Приложение № 8-1

Образец


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открит конкурс за възлагане на малка

обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на улично осветление за обект:

1.Бул.”Цариградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Герман” до ОП


СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ

за строително-монтажни работи, изпълнени през последните пет години (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010)


Обект

(предмет) на договора


ВъзложителСтойност (цена) на договораДата на сключванеВ качеството на:

главен изпълнител; участник в обединение; подизпълнител

Период на изпълнение на поръчката

1
2

3

4

5

6[дата]

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]


Приложение № 8-2

Образец


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открит конкурс за възлагане на малка

обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на улично осветление за обект:

2.Бул.”Ботевградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Кремиковци” до ОП


СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ

за строително-монтажни работи, изпълнени през последните пет години (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010)


Обект

(предмет) на договора


ВъзложителСтойност (цена) на договораДата на сключванеВ качеството на:

главен изпълнител; участник в обединение; подизпълнител

Период на изпълнение на поръчката

1
2

3

4

5

6[дата]

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]


Приложение № 9-1

Образец


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на улично осветление за обект:

1.Бул.”Цариградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Герман” до ОП

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, които ще участват за изпълнение на поръчката Основен ремонт на улично осветление за обект:

1.Бул.”Цариградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Герман” до ОП
Име, презиме, фамилия

Общ професионален опит (години)


Образование,

Квалифика-

цияДлъжността

която ще

изпълнява

на обществената

поръчкаВида на

правоотноше-

Ни ето на лицата

С с участника

(трудово,

гражданско, др.)1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом