І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница1/13
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер0.92 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/documentacia uli4no-2.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


СЪДЪРЖАНИЕ:Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 2

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 3

Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 4

Раздел V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка 8

Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса 11

VІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците. 11

VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. 12

Раздел VІІ. крИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 12

РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА 16

Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТИЯТ КОНКУРС 19

IХ.1. Общи указания 19

IХ.2. Ограничаване броя на офертите 19

IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата 19

IХ.4. Ограничаване на определени действия 20

20

IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата 20

IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи 21

IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите 21

РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 21

РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите 23

РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата. 25

РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на 25

поръчката 25

РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения 26

РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 27

по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП 44


Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Основен ремонт на улично осветление по обособени позиции:

1.Бул.”Цариградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Герман” до ОП

2.Бул.”Ботевградско шосе” в участъка от разклона на кв.”Кремиковци” до ОП


Код по КОП 45310000


Всеки участник може да кандидатства : за една или за двете обособени позиции.


ІV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


 1. Използваните материали трябва да отговарят на изискванията на българските и европейски стандарти:

 • БДС 16291:1985 - Кабели силови за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид;

 • БДС 4305:1990 - Проводници с поливинилхлоридна изолация за електрически инсталации;

 • БДС EN 55015:2007 - Гранични стойности и методи за измерване на характеристиките на радиосмущенията от електрически осветителни и подобни на тях устройства;

 • БДС EN 61131-2 - Програмируеми контролери. Част 2: Изисквания към устройствата и изпитване на устройствата;

 • БДС EN 13201-2:2005 - Улично осветление. Част 2: Технически изисквания

 • БДС EN 13201-3:2005 - Улично осветление. Част 3: Изчисляване на светлотехническите показатели

 • БДС EN 13201-4:2005 - Улично осветление. Част 4: Методи за измерване на светлотехническите показатели на осветителни уредби;

 • БДС EN 13032-1:2005 - Светлина и осветление. Измерване и представяне на фотометрични данни на лампи и осветители. Част 1: Измерване и формат на папката;

 • БДС EN 60598-1:2008 - Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания;

 • БДС EN 60598-2-3:2004 - Осветители. Част-2-3: Специфични изисквания. Осветители за осветяване на улици и пътища

 • БДС 5053:1979 - Комплектни устройства за командуване. Шкафове за командване на улично осветление;

 • БДС EN 60439-1:2002 - Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства;

 • БДС EN 61439-1:2009 - Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Общи правила

 • БДС EN 60269-1:2007 - Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 1: Общи изисквания (IEC 60269-1:2006).

 • ОН 1468902-77 - Стълбове за ул. осветление

 • БДС EN 40-5:2003 - Стълбове за осветление. Част 5: Изисквания за стоманени стълбове за осветление

 • БДС EN 12767:2008 - Пасивна безопасност на носещите конструкции на пътните принадлежности. Изисквания и методи за изпитване

 • Нормала на НЕК - 011999. - Табла за ул. Осветление

 • Осветителните тела да бъдат произведени по изискванията на ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001

 • Наредба №3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. МЕЕР, АВС Техника, София, 2004.

 • Наредба № 8 от 28 декември 2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, издадена от министерство на регионалното развитие и благоустройството, наредбата се прилага за мълниезащитни уредби, чието проектиране започва след 20 април 2005 г., Обн. ДВ. Бр.6 от 18 Януари 2005г.

 • Закон за устройство на територията / ЗУТ/– ДВ 19 /13.03.2009

 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд.2.Технически изисквания към уличните осветителни тела /УОТ/, комплектовани с натриева лампа високо налягане с повишен светлинен поток /НЛВН/.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА С ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ.Технически изисквания:

Доказателства:

І.Технически изисквания към уличното осветително тяло.


1.1.1. Корпус на тялото- от лят алуминий;

1.2.Разсейвател от формоново термо-закалено стъкло;

1.3.Оптична система/отражател/-монолитен анодизиран алуминий, с висока чистота на материала, и с добри отражателни характеристики;

1.4.За осв. тела с мощност: 150w, 250w, Разсейвателя, отражателя и фасонката да представляват самостоятелен единен модул- моноблок с ІР 66, който да е самостоятелна част от конструкцията на осветителя. В осветителното тяло да е предвиден механизъм за присъединяване на модула, който да се обслужва без инструменти;

1.5. Вид на светлинния източник – тръбна натриева лампа високо налягане /НЛВН/ - 150w, 250w с повишен светлинен поток, да отговарят на изискванията на БДС ЕN 60662 ;

1.6. Мощност на осветителното тяло:

1.6.1. 150w

1.6.2. 250w

1.7.Възможност за регулиране на оптичната система, за настройка на светлоразпределението на оптимални параметри;

1.8.Светлоразпределителна крива с максимум на излъчване не по-малко от 380cd/klm;

1.9.Градус на максималната светлоразпределителна крива спрямо вертикалата с ясно изразен максимум в областта около 65° (±5°);

1.10. КПД на осветителното тяло ≥ 75 %;

1.11.Да има вграден предпазител;

1.12.Да има възможност за автоматично разделяне от захранващата ел. мрежа при отваряне на корпуса за ремонт и експлоатация;

1.13.Да има възможност за промяна на ъгъла на окачване;

1.14.Диаметър на рогатката- 60 / 76 мм;

1.15. Фасунга - устойчива на вибрации , да издържа на импулсно напрежение до 8 кV;

1.16.Степен на защита – IP 66

1.17. Предлаганите улични осветителни тела да отговарят на изискванията на българските и европейски стандарти: БДС EN 60598-1, БДС EN 60598-2-3, БДС EN 13032-1/2005г;

Мостри на предлаганите осветителни тела,каталожни материали; Заверено копие на Протокол от типови изпитания, издаден на името на участника, от акредитирана българска или такава от Европейския съюз лаборатория и Документи, удостоверяващи, че предлаганите осветителни тела отговарят на изискванията на българските и международни стандарти: БДС EN

60598-1, БДС EN60598-2-3, БДС EN13032-1/2005 .


2.

Осветителните тела да бъдат произведени по изискванията на ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 издаден на производителя.Заверено копие на Сертификат по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, издаден на производителя, че осветителните тела се произвеждат по изискванията на ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.


ІІ.Технически изисквания към светлинните източници - Натриева лампа високо налягане /НЛВН/ с повишен светлинен поток.
3.За светлинен източник 150W, 250W:

3.1. Форма – тръбна;

3.2. Балон - прозрачно кварцово стъкло;

3.3. Цокъл –Е40;

Мостра на светлинните източници и каталожни материали.

4.

Светлинен добив:

4.1. За 150W ≥ 117 lm/W;

4.2. За 250W ≥ 130 lm/W;

Каталожни материали.

5.

Светлинен поток:

5.1. За 150W ≥ 18000 lm;

5.2. За 250W ≥ 33300 lm;


Каталожни материали.

6.

Живот на лампите при 50% отпадане, при работен цикъл 11h вкл./1h изкл.:

6.1. За 150W – 32 000 h

6.2. За 250W - 36 000 h

Каталожни материали.

ІІІ.Технически изисквания към пусково-регулиращата апаратура

7.

7.1.Тип – конвенционална, с вграден термоизключвател;

7.2. Загуби в дросела:

 • За 150W ≤ 21W

 • За 250W ≤ 29W

7.3.Загуби в запалното устройство - ≤ 0,5W

Каталожни материали, техническа документация.

ІV. Технически изисквания и параметри на елементите от радиомрежата за управление на уличното осветление.

8.8.1.Радиоканално управление с автономно и автоматично управление на на уличното осветление;

8.2.Да има управляеми изходи за включване, изключване и полунощен режим на работа- възможност за изключване на част от осветителните тела, както и работа на намалена мощност с цел осигуряване на икономичен режим;

8.3.Възможност за ръчно управление извън зададения график, с оглед обслужване на специфични нужди;

8.4.Да има вграден календар за включване и изключване на осветлението и при отпадане на радиовръзката на работна честота да се преминава на собствено автономно управление .

8.5.Опцията „управление по календар” да се разрешава и забранява по радиоканал. Часовникът да се сверява автоматично по радиоканал;

8.6.Радиосъоръженията да съответстват на директива R&TTE.Устройствата трябва да отговарят на изискванията съгласно стандарти TIA / EIА-603 и ETS 300-113.


Заверено копие на Протокол за функционални изпитания, издаден на участника от български или европейски независим орган (лаборатория).V .Технически изисквания към РКУ с обратна връзка

9


9.1. Да има гарантирана чувствителност на входа, за да отработва команда в различни условия. Чувствителност на приемниците при 12 dB SINAD: min.117dBm;

9.2.Управление на повече от 3 релейни изхода – включване и изключване или радио канал;

9.3.Функция за измерване на ток и напрежение на всяка линия;

9.4.Адресиране:

9.4.1 Присвояване на всяко устройство към групов адрес.Дадено устройство/ РКУ/ може да принадлежи едновременно към няколко групи;

9.4.2. Общ адрес на всички устройства;

9.5.Да изпълнява технологична пауза за изстиване на лампите след последното загасване. Времето се задава и може да се променя за всеки контролер индивидуално по радио канал в зависимост от типа на използваните лампи;

9.6.Ретранслиране. Всеки РКУ може да изпълнява ролята на ретранслатор;

9.7.РКУ предава при поискване / обратна връзка към диспечерския пункт с информация за:

9.7.1. Състояние на изходите;

9.7.2.Състоянието на входовете/ вратата на касетата/ – Отворена врата. Предава час и дата;

9.7.3. Час и дата на последно изпълнена от контролера команда;

9.7.4. Състояние на часовника за реално време;

9.7.5. Напрежение на мрежата;

9.7.6.Токове в отделните линии.

9.7.7.Да предава алармени събития-повишаване или намаляване на консумацията на захранваща линия на лампите;/ индикация за кражба на енергия или за изгоряла лампа /

9.8. РКУ да отговаря на действащите национални и международни стандарти за радио-комуникационно оборудване и на националните отраслови нормали за радио-контролери за дистационно управление/ ОН 1578719-85./

9.9.РКУ да има обратна съвместимост с настоящата система за управление: -да работи на честотата на съществуващата система за РКУ -да работи с кодировката на сигнала на съществуващата система

9.10.РКУ да отговаря на изискванията на КРС/комисия за регулиране на съобщенията /, по отношения на приетия/предадения сигнал;

Заверено копие на Протокол за функционални изпитания, издаден на участника от български или европейски независим орган (лаборатория).10

РКУ да отговаря на изискванията за електромагнитна съвместимост, съгласно стандарти: БДС EN 61131-2.


Заверено копие на Протокол за електромагнитна съвместимост, издаден на името на участника, от акредитирана българска или такава от Европейския съюз, лаборатория.

 • Всички доказателствени документи на чужд език да са придружени с превод на български език.

 • За доказване съответствието с техническите изисквания, доказателствата да се маркират с цветен маркер (на оригинала и превода) като в дясно на страницата да се запише номера на точката, по която е съответното доказателство от списъка с технически изисквания.

 • Ако участникът не представи някои от гореизброените документи и доказателства, удостоверяващи съответствието на предлаганото оборудване със задължителните технически изисквания, ще бъде отстранен от участие в процедурата.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом