Дипломнаработ а на тема международна търговия с музикални продукти
ИмеДипломнаработ а на тема международна търговия с музикални продукти
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер33.07 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.raboti.com/info/info-1570.doc
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Факултет: Международна Икономика и Политика


Д и п л о м н а р а б о т а


на тема


МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ С МУЗИКАЛНИ ПРОДУКТИ


Изготвила: Научен ръководител:

Мария Красимирова Тотева, гл. ас. д-р Д. Данов

Фак. номер 996128, гр. 6163 катедра МИО

сп. МИО


Гр. София - 2003

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


у в о д ………………………………………………………………………………. 1


Г л а в а п ъ р в а………………………………………………………………. 2

мУЗИКАЛНИТЕ ПРОДУКТИ – ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОБСТВЕНОСТ на международния пазар

    1. Музикалните продукти в българското законодателство…………….. 2
    1. Мястото на музикалните продукти в световното стопанство……….. 8В Т О Р А Г Л А В А………………………………………………………………. 11 МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ С МУЗИКАЛНИ ПРОДУКТИ


2.1 Продуктова политика на музикалните компании…………………………. 13


2.2 Ценообразуване в международната търговия с музикални продукти. 23


2.3 Реализиране на музикалните продукти на международния пазар……. 30

2.3.1 Физическа дистрибуция на музикалните продукти.………………….….30

2.3.2 Канали за реализация…………………………………………………....... 32

2.3.2.1 Международна лицензионна търговия с музикални продукти…….. 39

2.3.2.2 ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ЛИЦЕНЗИОННАТА СТРАТЕГИЯЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МУЗИКАЛНИТЕ ПРОДУКТИ…...41


Г Л А В А Т Р Е Т А………………………………………………………………....44

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ С МУЗИКАЛНИ ПРОДУКТИ


3.1 Проблеми………………………………………………………………………... 44

3.2 Перспективи за развитие на международната търговия с

музикални продукти………………………………………………………………….50


З А К Л Ю Ч Е Н И Е………………………………………………………………….51


П р и л о ж е н и е - Примерен лицензионен договор………………………....52 И З П О Л З В А Н А Л И Т Е Р А Т У Р А………………………………………57


у в о д


Днес технологията предава нова форма на икономиката и внася радикални промени в бизнесдейностите и потребителите. Става дума за нещо повече от електронна търговия, Internet, съвършени телекомуникационни и информационни технологии. Става дума за “съвършенството” в обществото като създател, търговец и потребител на интелектуални продукти, т.е. развитие в морала и традициите в едно глобално общество. Интелектуалното развитие на човечеството неизбежно има и икономически аспекти, свързани преди всичко с необходимостта да се възвърнат разходите за това развитие, както и да се осигурява подходящо заплащане за труда – плод на интелектуалната дейност. Настъпват радикални промени в създаването, излъчването и пласмента на музикалните продукти като обекти на интелектуалната собственост и стоки на световния пазар. В тази връзка се появяват нови проблеми от икономическа гледна точка, за които се търсят съответни решения на национално и международно равнище.

Ежегодно музикални продукти, предмет на интелектуалната дейност се създават и продават в размер на милиарди долари. Тук Интернет и аналогични мрежи се явяват естествен спътник на раз­растването на музикалната индустрия. Естествено е чрез системата на Интернет да се прослуша нов албум, да се поръча СD на желаната група. Например един от музикалните магазини в Интернет –The Internet Music Shop, ежемесечно осъществява продажби на звукозаписи за над 25 хил. USD. Всяка музикална компа­ния задължително поддържа своя WЕВ-страница, като се стреми да подобрява връзката си с потребителите. Тези WЕВ -страници се превръщат успешно в кибермагазини – дистрибутори на музикалните продукти. Но това ли е развитието на международната търговия с музикални продукти?

Примерът на водещите в този бранш страни като САЩ, Великобритания, Франция сочи точно това – развитие на търговията с музикални продукти, съчетана с промените на световния пазар. При това една музикална компания играе не по-маловажна роля в съответния бранш, отколкото която и да е било търговска фирма.

А международната търговия с музикални продукти е не само икономически и социално, но и финансово обоснована и това следва да докажа в настоящата разработка.

Свързани:

Дипломнаработ а на тема международна търговия с музикални продукти iconСписъ к
На фирми получили разрешение за извършване на дейностите търговия с продукти за растителна защита, търговия с продукти за растителна...
Дипломнаработ а на тема международна търговия с музикални продукти iconДипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби
Вторични схеми
Дипломнаработ а на тема международна търговия с музикални продукти icon„издаване на заключение з
Процедура за извършване на административна услуга „издаване на заключение за спазване на здравните изисквания за търговия на едро...
Дипломнаработ а на тема международна търговия с музикални продукти iconСъюз на българските музикални и танцови дейци: декларация приета на Международна конференция за социален диалог
Европейската конференция за социален диалог, инициирана от Съюза на българските музикални и танцови дейци, домакини на нашата среща,...
Дипломнаработ а на тема международна търговия с музикални продукти iconОбща характеристика на дисертацията
Бисер Христов Петков, докторант към унсс, катедра "Търговия" на тема "Фючърсната търговия – фактор за развитие на борсовите пазари...
Дипломнаработ а на тема международна търговия с музикални продукти iconЗакон за лекарствените продукти в хуманната медицина
Процедура за извършване на административна услуга „издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия...
Дипломнаработ а на тема международна търговия с музикални продукти iconДипломнаработ а на тема: радиоводещият в българия
І. История на българското радио. Ролята на радиоводещия в Радио София – 1930-1940 г. Музиката в посочения период
Дипломнаработ а на тема международна търговия с музикални продукти iconТема: строителство, строителен контрол
Това сочат някои от 5-годишните наблюдения на небанковото дружество за бизнес ипотечни кредити Creditex, чийто шеф е Ивайло Ботев....
Дипломнаработ а на тема международна търговия с музикални продукти iconНоминАции за наградите на десетилетието се обявяват, а годишни музикални награди за 2007 г се раздават
Ялта Телевизия мм ще обяви официално номинациите за първите по рода си Музикални награди на Десетилетието и ще връчи годишните музикални...
Дипломнаработ а на тема международна търговия с музикални продукти iconПримерен тест по международна икономика :: тема: Теории за търговия 1
В световното стопанство има 2 страни – Х и Y, в които се произвеждат стоките а и В. За Единица работно време в страха Х се произвеждат...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом