От 10. 30 часа, на основание § 5 от Преходни и заключителни разпоредби н ктд 2009 г и във връзка с писмо с изх. №62/16. 07*2010 г вх. №34-00-445/16. 07. 2010
ИмеОт 10. 30 часа, на основание § 5 от Преходни и заключителни разпоредби н ктд 2009 г и във връзка с писмо с изх. №62/16. 07*2010 г вх. №34-00-445/16. 07. 2010
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер225.21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.slpb.info/wp-content/uploads/2010/08/protokol1.doc

ПРОТОКОЛНа 30.07.2010 г. от 10.30 часа, на основание § 5 от Преходни и заключителни разпоредби н КТД - 2009 г. и във връзка с писмо с изх. № 62/16.07*2010 г. (вх. № 34-00-445/16.07.2010 г.) на Петь Бунев - Председател на СЖБ, се проведе среща между ръководствата на "БДЖ" ЕАД, "БДЖ - Товари превози" ЕООД, "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, "БДЖ - ТПС /Локомотиви/" ЕООД ръководствата на синдикалните организации - страна по КТД в "БДЖ" ЕАД, "БДЖ - Товарни превози ЕООД, "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД и "БДЖ - ТПС /Локомотиви/" ЕООД.

На срещата присъстваха: От страна на работодателя:

"БДЖ" ЕАД:

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД

"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД

"БДЖ - ТПС /Локомотиви/" ЕООД

От страна на синдикатите:

КНСБ:

СЖБ

СТСБ

СЛПБ КТ "Подкрепа":

НЖС "Подкрепа"

ФТР "Подкрепа"

инж. Пенчо Попов, Румяна Михайлова инж. Ееорги Друмев, Александър Митрев инж. Стефчо Събчев инж. Чавдар Трендафилов

инж. Петър Бунев, инж. Любомир Милков, Дечо Гърков, Цонко Господинов

Не присъства представител, уведомен е надлежно, и не е предложил друга дата Йордан Манов, Владислав Петков

инж. Божидар Тасев, инж. Мария Чавдарова,

Стефан Пирков

Искра Иванова, Димитър Шахънов

Секретар на заседанието: Славка Иванова

В началото на заседанието на председателите на Синдикатите беше предоставено писмо №11-00-60/30.07.2010 г. с приложени писмени материали и справки във връзка с предложените за разглеждане на заседанието въпроси.

След обсъждане страните приеха да се направи преглед на неизпълнените договорености и въпроси по КТД, така както са предложени в писмо с изх. № 62/16.07.2010 г. /вх № 34-00-445/16.07.2010 г./.

В хода на обсъжданията бяха разгледани следните въпроси и се изразиха следните становища: 1. По Списъка на работните места, които имат право да ползват допълнителен отпуск за ненормиран работен ден по условията на чл. 139а от КТ От страна на "БДЖ" ЕАД на Синдикатите беше предоставен Проект на списък за обсъждане, съгласно изискванията на чл. 139а от КТ.

Р. Михайлова - След като бях запозната, че няма утвърден списък, внесох доклад в Съвета на директорите. Решението беше, че въпросът е от компетенцията на Изпълнителния директор. Поради това нещата се забавиха. Проектът за списък е разгледан от широк кръг хора, приложени са обективни критерии. Предлагаме ви финализирано работно копие, имаме готовност да издадем заповед и да приключим този въпрос. Ако решите това обсъждане може да стане днес или на следваща среща. Д. Шахънов - Този въпрос не касае Съвета на директорите. Изпълнителният директор е оторизиран да харчи пари, вие пращате негова работа в съвета на директорите. Р. Михайлова - Имаме право да решим въпроса по наше усмотрение. Д. Шахънов - Но не и да губите времето и енергията на Съвета на директорите.

П. Бунев - От проекта се вижда, че длъжността ИКППП не е включена. Тъй като ни предоставяте проекта непосредствено преди заседанието не можем да изкажем становище веднага. Допълнително ще ви предоставим писмено предложенията си за включване и за изключване на длъжности от списъка. От останалите дружества ни е предоставено писмено предложение само от "БДЖ-Товарни превози" ЕООД.

Б. Тасев - Колко хора от Централно управление нямат право на допълнителен отпуск съгласно този проект?

Р. Михайлова - На 208 не се дава допълнителен отпуск, 112 са на сумирано изчисляване и нямат право по закон, 398 получават.

Ч. Трендафилов - След вливането на "БДЖ-ТПС /Локомотиви/ в "БДЖ" ЕАД тази цифра ще се промени.

След обсъждането страните се договориха, че Синдикатите ще предоставят писмено на Работодателя предложенията си по списъка.

2. Снабдяване на работниците и служителите с работно и униформено облекло.

П. Бунев - Съгласно правилата за работа материалите трябва да ни бъдат предоставени най-малко 3

дни преди заседанието. Тъй като ни се предоставят непосредствено преди заседанието, моля да ни

информирате устно.

Р. Михайлова - Процедурите за работно облекло са на етап обявяване, очаква се да бъдат

финализирани през месец октомври. В момента се водят преговори с досегашния доставчик, тъй като

въпреки изтеклия срок на договора има неиздължени доставки. Недоставените количества ще покрият

потребностите за 2010 г. Целта на водените преговори е да стигне до извънсъдебно споразумение и да

се намали цената.

Д. Шахънов - Кои са мотивите за намаляване на цената?

П. Попов - Когато е сключен договора е имало ръст в цените, а сега са намалели. Договорът е изтекъл,

но се пазарим за цената на неиздължените доставки.

Б. Тасев - От казаното разбрахме, че няма договор. Когато се подпише колко време ще действа?

Досегашният опит показва, че въпросът се решава година за година. Няма ли възможност да се намери

законова рамка, която да осигури ежегодно всичко, което се полага на служителите. От 10-15 години

сме в това положение.

П. Попов - Няма пари. Необходими са около 1,5 млн.лв.

Б. Тасев - Пари трябва да намерите. Сумата, която е необходима я изкарвате за един ден. Има лятно,

зимно, специално облекло. Но така се получава, че ние непрекъснато трябва да забравяме за това.

П. Попов - Откакто съм Изпълнителен директор виждам, че наистина сме в много тежко финансово

състояние.

Б. Тасев - Ясно е, че „БДЖ" ще го има, но не се знае дали ръководството ще го има. Пари няма, но

железница трябва да има и хората трябва да са облечени. За тази година е ясно, че няма да има нищо, но

и догодина ще е същото, в това е проблемът. По този въпрос трябва да се работи перманентно, да се

задвижи системата, а ние я забатачваме и става все по-зле.

Д. Гърков - От информацията става ясно, че има неизпълнен договор.

С. Събчев - При мен има мостри за униформеното облекло, но не са предоставени техническите

параметри, които комисията е поискала в заданието.

Д. Шахънов - Потребностите от специално работно облекло сигурно са задоволени.

Й. Манов - Ясно е, че водите разговори за неиздължените доставки на работно облекло, както и че

процедурата за 2011 г. ще бъде финализирана през октомври. Моля до края на октомври, без да ви

искаме справка, да ни информирате на заседание докъде са стигнали преговорите за 2011 г.

Вл. Петков - Напомням, че когато Инспекцията по труда констатира, че работникът е без работно

облекло се съставя акт на работника.

3. Информация за процедурата за доставяне на ваучери по чл. 209 от ЗКПО на всички работници и служители, договорено в КТД и Протокол от 05.03. 2010 г. на страните по КТД във всички дружества. И. Манов - Предоставянето на ваучерите по Наредба 11 е договорено със стачно споразумение. В кой момент ще сключите договори?

Б. Тасев - Г-н Попов, попитайте правните си специалисти какви ще са санкциите за Вас и за поделенията, ако не се спазва Наредба 11? Сигурен съм, че въпреки, че са в стачно споразумение, то няма да бъде спазено.

П. Попов - Ваучерите по Наредба 11 ще се платят, но за ваучерите по чл. 209 от ЗКПО не е започнала процедура. Въпросът стои така: или едните или другите ваучери.

П. Бунев - Нека да внесем яснота по въпроса. Искането ни за обсъждане е по чл. 209 от ЗКПО. Ваучерите по Наредба 1 1 са задължение на работодателя и са експлоатационен разход. Не е оправдание, че няма избрана фирма. Безплатната храна се дава, вариантът с ваучерите е облекчение за работодателя. Това, че няма процедура не ви оправдава, че не давате безплатна храна. Поради териториалната разпръснатост сме приели да си дават ваучери вместо безплатна храна. Това е компромис от наша страна, не сме сигнализирали, а можехме да го направим още през месец януари. Не съм оптимист, че

2

ваучерите ще се получат и през септември. За ваучерите по чл. 209 от ЗКПО е договорена и датата от

която ще се получават - 01.07.2010 г.

П. Попов - Възникнаха непредвидени обстоятелства. Финансовото състояние е много лошо.

П. Бунев и Б. Тасев поискаха Изпълнителният директор да заяви ясно дали работодателят оттегля

ангажимента си за ваучерите по чл. 209 от ЗКПО.

Д. Шахънов - За да има ваучери по чл. 209 от ЗКПО трябва да са предвидени в план-сметката за

социални разходи. А такава няма.

П Бунев - Има достатъчно аргументи, доказали, че ваучерите са добра мярка.

П. Попов - Какво да отрежем, за да ги осигурим?

Р. Михайлова - Към тази мярка се прибягва като допълнително заплащане, а не като бонус.

Обикновено се дава като част от трудовото възнаграждение, за да се облекчат по отношение на данъци

и осигуровки работника и работодателя.

Б. Тасев - Какъв е делът на средствата за заплати в общите разходи? Предполагам,, че е под 30 %. А в

европейските жп администрации е между 40 и 60 %.

Р. Михайлова - В момента не мога да дам точен отговор.

Й. Манов - Защо от другата страна на масата непрекъснато поставяте въпроса за производителността?

Каква производителност може да се иска от един локомотивен машинист? Организацията на работа и

броят на хората са работа на работодателя. Хората в „БДЖ" ЕАД са намалели с 4000 за 1-2 години, с

колко се е повишила производителността? Кога предвиждате да се увеличат обемите? Мениджмънтът е

този, който трябва да каже какво да се направи. На тази маса са провеждани много съкращения. Трябва

да се търси как да се печели повече, а не само как да се режат разходите. Тези показатели трябва да са

на масата на мениджърите.

Вл. Петков - Ефективността на 1 лице е ниска, но хората са на санитарния минимум. Ако успеете да си

направите съкращенията със Синдикатите или без тях, производителността ще е на 0. Това ви е от лошо

управление, дано да не успеете да направите съкращенията.

П. Попов - И най-кадърните хора напускат.

П. Бунев - Причината е ниското заплащане.

Р. Михайлова - И заради това, че не могат да се развиват, да показват компетенциите си.

Ръководителите не правят нищо, за да си задържат опитните служители. През мен минават молби за

напускане на добри специалисти и никой не е реагирал на напускането им, не им е предложил по-добри

условия.

П. Бунев - Ние го виждаме в цялата страна.

Б. Тасев - Къде е системата ви на заплащане - хоризонтално и вертикално? Имате възможност да

направите това и да го предложите на Синдикатите. Хванете се за най-важното.

Р. Михайлова - Има приоритети според обстоятелствата.

Б. Тасев - Една фирма, особено железница се оздравява с много пори. Ако не ги осигурите няма да я

оздравите.

П. Бунев - Кажете ни ясно ще има ли ваучери от 01.07, за да го кажа на хората. Това е най-важният

въпрос, който ги интересува. Помните обстоятелствата през януари - в НК „ЖИ" започнаха да се

получават, нещата се успокоиха, когато записахме, че в „БДЖ" ЕАД ще се получават от 01.07. Какво ви

пречеше да започнете процедура? Обединете процедурите, поне да го има като възможност. Защото

през септември ще дадете пари и ще плащате данъци.

П. Попов - Ако всички ги получават ще спрем ли тези по Наредба 11? Нека да проверя дали можем да

включим в процедурата и ваучерите по чл. 209 от ЗКПО.

Б. Тасев - Предлагам два варианта за решение: единият, че от 01.07.2010 г. се пуска процедура и тя да

приключи в рамките на определен срок или вторият - че поради липса на финансови средства тази

година няма да има процедура. Изберете кое от тях ще приемем.

Й. Манов - Изходът от положението е започването на процедурата. Ако това не стане няма какво да

обясним на хората.

След обсъждането Синдикатите предлагат на работодателя да вземе следното решение: „Страните по КТД решиха: Работодателите „БДЖ" ЕАД, "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, '"БДЖ -Пътнически превози" ЕООД, "БДЖ - ТПС /Локомотиви/" ЕООД ще добавят към процедурата за ваучери по Наредба 11 и процедура за ваучери по чл. 209 от ЗКПО."

j

Й. Манов - На заседание на страните по КТД в "БДЖ - ТПС /Локомотиви/"' ЕООД имахме нужда от

юридическа консултация, за да вземем решение. Изпратеният ни юрист не можа да ни помогне, защото

знаеше по-малко от нас по въпроса.

П. Бунев - В предоставената ни информация няма нещо, което да отговаря на истината. Промяната в

ЗОП е от 2 седмици, а ние чакаме от месец март. Предлагаме ви най-добрия вариант за излизане от

ситуацията.

Б. Тасев - Тогава нека да запишем, че питаме защо не е открита процедура по чл. 209 от ЗКПО и защо

няма да се предоставят ваучерите от 01.07.2010 г.

П. Бунев - В разчетите за парите тези средства бяха предвидени. А дори не е започнала процедура.

Б. Тасев - От кого зависи да започне?

П. Попов - Търговският директор съгласува с министъра и вкарва въпроса за разглеждане в Съвета на

директорите, който взема решението.

П. Бунев - Кой е отговарял по т.З от информацията? Няма една дума по същество. Ние питаме за

ваучерите по чл. 209 от ЗКПО.

Д. Шахънов - Този отговор е в резултат на повишения управленски капацитет.

Р. Михайлова - Поемам ангажимент да изискам коректна информация по въпроса и да ви я предоставя

писмено.

Б. Тасев - Казахме кой какво мисли, имате целия месец август, за да решите какво ще отговорите.

П. Бунев - Г- н Попов, Вие ще внесете ли в Съвета на директорите предложение за пускане на

процедура за ваучерите по чл. 209 от ЗКПО.

П. Попов - Управителите трябва да поискат за дружествата си.

Р. Михайлова - Не е работа на директор „Маркетинг и продажби"' да инициира това искане.

Ч. Трендафилов - Ще внеса предложение, длъжни сме да го направим, съгласно протокола, който сме

подписали.

С. Събчев - Ще внеса предложение в Съвета на директорите.

Синдикатите предложиха в срок до 15.08.2010 г. Работодателите да внесат в Съвета на директорите предложенията си за процедура по чл. 209 от ЗКПО във връзка с поетия ангажимент на заседание на страните по КТД, проведено на 05.03.2010 г.

След разискванията Работодателите поеха ангажимент да внесат предложенията си за процедура по чл. 209 от ЗКПО във връзка с поетия ангажимент на заседание на страните но КТД, проведено на 05.03.2010 г.

4. Информация за изпълнението на чл. 8 от КТД на "БДЖ" ЕАД

Р. Михайлова - Целият процес по спазване изискванията минава през мен лично с изключение на

ниско квалифицирания персонал. Всички назначения се разрешават след разглеждане на всеки

кандидат. Ако не отговарят на изискванията за стаж и образование исканията не се одобряват. Също

така, не се разглеждат и освободените по чл. 331 от КТ. Целта ми е да не се назначават външни хора

при наличие на 1000 надщатни бройки. Обсъждала съм с управителите на дружествата, директорите на

поделения и ръководителите отдели да се търсят начини за ефективно управление на работната сила.

При наличие на хора, които могат да върша! работата, няма да допусна да сг назначават външни.

Готова съм, ако пожелаете да разгледаме и конкретно посочени от вас случаи. От "БДЖ- Товарни

превози'" не е проявен интерес за назначаване в звеното за самоохрана. Вашата задача е да

подпомогнете този процес. Всички кандидати за това звено са прегледани лично от мен. От избраните

16 има 5 бивши служители на БДЖ. Не са одобрени двама поради неспазени изисквания по Закона за

охранителната дейност, като единият от тях е поради злоупотреба с алкохол. Приоритетно набираме

хора от БДЖ.

По регистъра за съкратените: от началото на юни създаваме база данни, която обхваща всичко, касаещо

наличния персонал по трудови и граждански правоотношения. Базата данни поддържа регистър на

всички служители - движение, съвместени длъжности, регистър на съкратените. Тя се актуализира

всеки ден, а в петък информацията пристига при мен. В понеделник можем да разполагаме е всякаква

информация.

П. Бунев - Вкарана ли е информацията за съкратените през предходните години?

Р. Михайлова - Досега не е направено нищо по въпроса, което и мен ме учудва. Опитваме се да имаме

нормален начин и стандарт на работа, който да ни помага да вземаме адекватни решения.

Б. Тасев - Сигурно имате случаи, когато изискванията не са спазени, например за "БДЖ" ЕАД.

4

P. Михайлова - Дайте конкретен пример. Не говоря за случаите, в които директор отива при

ръководството и си осигурява назначение на човек. В тези случаи нищо не мога да направя.

Б. Тасев - В тези случаи бихте могли да повдигнете въпроса.

Р. Михайлова - Да, веднага алармирам.

Б. Тасев - Колко конкурса са обявени досега?

Р. Михайлова - Можем да решим да не обявяваме конкурс. Официално сме обявили по съвместния

проект за звеното за самоохрана, за което сме информирали ръководствата на синдикалните

организации. Задруги назначения не сме имали обявени конкурси.

Б. Тасев - Ще имате ли други конкурси?

Р. Михайлова -Дали ще има ще реши ръководството.

Б. Тасев - Кой трябва да го обяви?

Р. Михайлова - Решение на ръководството е дали ще има конкурс.

Б. Тасев - По ал. 3: къде е мястото, където информирате за свободни работни места?

Р. Михайлова - Ползваме 3 начина - сайта, таблото, лична информация от ръководителите.

П. Бунев - За охранителите сме информирани, други конкурси няма.

5. Информация за изпълнението на чл. 19 от КТД на "БДЖ" ЕАД Р. Михайлова - В предоставената ви писмена информация е показано, че 16 служители получават заплата по реда на чл. 19 от КТД. С. Пирков - Колко са средствата за тези 16 човека? Р. Михайлова - Нямам ангажимент да отговоря на това питане. П. Бунев - Тези 16 души само от Централно управление на „БДЖ" ЕАД ли са? Р. Михайлова - Не мога да отговоря. П. Бунев - Стари или нови служители са?

Р. Михайлова - Като % са 1.7 от общия брой на персонала. Ангажиментът по КТД е само за общия брой.

6. Други въпроси: Вл. Петков - Ще се изплати ли валутата или пак ще чакате да заведем дела? Ще се изплатят ли 100-те лв. социална сума за 2009 г. или трябва да ги забравим? Какви са вижданията ви по тези въпроси? Ч. Трендафилов отговори, че валутата е планирана в бюджета за следващия месец. През него ще я получите.

П. Попов - Предпочитам да забравите за 100-те лв.

И. Манов -Докъде стигна въпроса с вливането на "БДЖ-ТПС/Локомотиви/ ЕООД? П. Попов - За вливането се чака само писмото от Агенцията за приватизация.

Б. Тасев - Какво става със 100-те лв. за отпуска от миналата година? Г-н Попов каза, че би желал да забравим за тях, но ние няма да можем. Какво ще кажат управителите по този въпрос? И. Манов - Има извънреден труд от локомотивните бригади. Ефективността на работната сила е пряко свързана с броя хора. Как да осигурим използването на отпуските на работната сила? За да стане това, определени хора полагат извънреден труд, иначе трябва да назначите нови хора.

Ч. Трендафилов - Количеството извънреден труд е ограничено до 150 часа годишно, а за 6-те месеца се отчитат към 60 часа на човек. Това е редовен синдикален въпрос на всички такива срещи, тъй като хората не могат да си ползват полагащия се платен годишен отпуск.

Р. Михайлова - Дала съм указания да се изготви предложение с финансовите измерения, да обсъдим с директорите на депата разумните подходи. Ако трябва ще се промени щата. До момента не съм получила такова предложение.

Й. Манов - Не сме съгласни да се увеличава щата. Ако започнат да се назначават от други места при едно ново съкращение може да се наложи да се намалява от работещия персонал. Р. Михайлова - Защо не дойдете при мен и не участвате активно в решението на този въпрос? Вл. Петков - Приемаме предложението Ви.

И. Иванова - Има ли комисии за помощи в другите дружества? Никой не ме вика да участвам като представител на ФТР „Подкрепа"?

С. Събчев - В „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД има издадена заповед за комисия, но не е заседавала. Г. Друмев - В „БДЖ-Товарни превози" ЕООД комисията също не е заседавала. Поради структурните промени няма специалисти, които да включим в комисията.

5

И. Иванова - Комисията в „БДЖ-Товарни превози'' ЕООД не е заседавала една година.

Р. Михайлова - В „БДЖ" ЕАД комисията е заседавала.

П. Бунев - Социалните суми се изплащат на основание приетите решения от Събранието на

пълномощниците. Нямате утвърдени план-сметки. Счетоводителите ще се чудят как да оправдаят

изплащаните средства. Направете необходимото, за да се приеме отчета и се утвърдят план-сметките за

социалните разходи поне през месец септември. Съвместната работна група излезе с предложение за

Правила за работна заплата. Днес на тази маса следваше те да бъдат представени официално.

Р. Михайлова - Те бяха утвърдени след приемането им в работната група. В Съвета на директорите е

даден за разглеждане и новия Правилник за вътрешния трудов ред.

П. Бунев - Дружествата нямат Правила за работна заплата, а това се изисква от закона. От есента

трябва да се започне работа по усъвършенстване на системата за заплащане. Трябва да има диапазон в

заплатата и би следвало да се работи в тази посока.


РАБОТОДАТЕЛИ:

"БДЖ" ЕАД:

(инж. П. Бунев)


Срещата приключи в 12.20 часа.

СЛПБ:

НЖСПОДКРЕПА'

СИНДИКАТИ: СЖБ:

(И. Иванова)

(инж. Б. Тасев) ФТР "ПОДКРЕПА":

М-

(инж. П. Попов)

л


(«»Ц. г. ;
"БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД:

( Александър Митрев) 'БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД:

(инж. Ч. Трендафил©

J «Ми». f|

D '■

6

Свързани:

От 10. 30 часа, на основание § 5 от Преходни и заключителни разпоредби н ктд 2009 г и във връзка с писмо с изх. №62/16. 07*2010 г вх. №34-00-445/16. 07. 2010 iconДокладназаписк а
На основание чл. 18 от зоб, § 18 от Преходните и заключителни разпоредби на здбрб за 2010 год и във връзка с чл. 39 от Наредбата...
От 10. 30 часа, на основание § 5 от Преходни и заключителни разпоредби н ктд 2009 г и във връзка с писмо с изх. №62/16. 07*2010 г вх. №34-00-445/16. 07. 2010 iconИзх. №4651/ 23. 02. 2010 г. Решение № пн 009-п /2010 г
ДВ. бр. 73/2007 г. /Наредба ос/ и във връзка с Уведомление вх. №4651/09. 12. 2009 год и внесена към него документация с вх. №4651/22....
От 10. 30 часа, на основание § 5 от Преходни и заключителни разпоредби н ктд 2009 г и във връзка с писмо с изх. №62/16. 07*2010 г вх. №34-00-445/16. 07. 2010 iconИзх. №3249/12. 02. 2010 г. Решение № пн 008-п /2010 г
ДВ. бр. 73/2007 г и във връзка с Уведомление вх. №3249/12. 08. 2009 год и внесена към него документация с вх. №3249/21. 08. 2009...
От 10. 30 часа, на основание § 5 от Преходни и заключителни разпоредби н ктд 2009 г и във връзка с писмо с изх. №62/16. 07*2010 г вх. №34-00-445/16. 07. 2010 iconИзх. №4364/ 04. 02. 2010 г. Решение № пн 004-п /2010 г
ДВ. бр. 73/2007 г и във връзка с Уведомление вх. №4364/28. 10. 2008 год и внесена към него документация с вх. №4364/14. 01. 2009...
От 10. 30 часа, на основание § 5 от Преходни и заключителни разпоредби н ктд 2009 г и във връзка с писмо с изх. №62/16. 07*2010 г вх. №34-00-445/16. 07. 2010 iconСтудентски съвет университет за национално и световно стопанство
Във връзка с Ваше писмо с изх. № Нид 21. 03/11. 11. 2010 г., относно приключването на крайния етап на сключения договор за университетска...
От 10. 30 часа, на основание § 5 от Преходни и заключителни разпоредби н ктд 2009 г и във връзка с писмо с изх. №62/16. 07*2010 г вх. №34-00-445/16. 07. 2010 iconИзх. №3364 / 11. 01. 2010 г. Решение № пн 001-п /2010 г
Пмс 201/31. 08. 2007 г., Дв бр. 73/2007 г.) (Наредбата за ос) и във връзка с писма с вх. №3364/21. 08. 2009 г., вх. №3364/20. 10....
От 10. 30 часа, на основание § 5 от Преходни и заключителни разпоредби н ктд 2009 г и във връзка с писмо с изх. №62/16. 07*2010 г вх. №34-00-445/16. 07. 2010 iconРепублика българия четиридесето и първо народно събрание проект
В преходните и заключителни разпоредби (ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31. 07. 2010 г.)
От 10. 30 часа, на основание § 5 от Преходни и заключителни разпоредби н ктд 2009 г и във връзка с писмо с изх. №62/16. 07*2010 г вх. №34-00-445/16. 07. 2010 iconОкръжен съд габрово
На основание чл. 297, ал. 3 от Закона за съдебната власт, във връзка с указания на Министъра на правосъдието – писмо с изх. № 11-03-11...
От 10. 30 часа, на основание § 5 от Преходни и заключителни разпоредби н ктд 2009 г и във връзка с писмо с изх. №62/16. 07*2010 г вх. №34-00-445/16. 07. 2010 iconОспорващият В. П. Н. редовно призован, не се явява. Вместо него адв. Т. с
Бл-322-01-762/15. 06. 2010 год.; Молба от В. П. Н. вх. № бл-322-02-487/27. 05. 2010 год.; Съдебно удостоверение изх. №158/2006 год...
От 10. 30 часа, на основание § 5 от Преходни и заключителни разпоредби н ктд 2009 г и във връзка с писмо с изх. №62/16. 07*2010 г вх. №34-00-445/16. 07. 2010 iconЗапове д
На основание чл. 87 “п”, ал. 1 т. 1 и ал. 2 т. 2 във връзка с чл. 87 “р”, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за горите, във...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом