Бдж-пътнически превози" еоод ул. „Иван Вазов" №3 гр. София оферт а
ИмеБдж-пътнически превози" еоод ул. „Иван Вазов" №3 гр. София оферт а
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер20.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bdz.bg/files/2012/publicorder/komunikacionna svurzanost2/oferta obrazez_20120907.doc

Приложение № 3

ДО

БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

ул. „Иван Вазов” № 3

гр. София


О Ф Е Р Т А


От.............................................(наименование.на.участника),.с.БУЛСТАТ/ЕИК................................. ..................., регистрирано в ...........…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция:…..................................................,телефон.за.контакт.................................,.факс.…..............................,.представлявано.от..........................................................(трите.имена).в.качеството.на................................................................................................................ (длъжност, или друго качество)


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


Представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда и условията на глава осем „а” от ЗОП с предмет : „Комуникационна свързаност за обмен на данни между „БДЖ – Пътнически Превози” ЕООД и НАП” .

Декларираме, че сме запознати с обществената поръчка, и приемаме условията за участие без възражения.

Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законноустановения срок.

Срокът на валидност на нашата оферта е 90 дни от датата, определена за краен срок за приемане на офертата за участие.

Предлагаме:

1. Техническо решение за предоставяне на електронни съобщителни усуги за предаване на гласови съобщения.

2. Срокът за изпълнение на поръчката за „Комуникационна свързаност за обмен на данни между „БДЖ – Пътнически Превози” ЕООД и НАП” за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” е съобразен с изискванията на Възложителя. Той е 1 (един) месец и тече от момента на сключване на договора.

3. Място на изпълнение : Посочени адреси в Приложение № I към проекто договора.

4. Условия на плащане: В срок не по-кратък от 30 дни след извършване на услугата и представяне на приемо-предавателен протокол и фактура.


Приемаме, в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим Документи за липсата на обстоятелства издадени от компетентните органи по чл.47, ал.1, т.1. от ЗОП оригинал или нотариално заверено копие, Декларация по чл.47,ал.5 от ЗОП оригинал и гаранция за изпълнение в размер на ............................... лв. (3% от предложената офертна цена), с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.


- Всички документи заедно с гаранцията за изпълнение е необходимо да бъдат с превод на български език, в случай че са представени на чужд език.


........................... Подпис: ........................................................

дата печат (име и фамилия)

(качество на представляващия)

Свързани:

Бдж-пътнически превози\" еоод ул. „Иван Вазов\" №3 гр. София оферт а iconЧаса по покана на Изпълнителния директор на „бдж" еад, се проведе среща между ръководствата на "бдж" еад, "бдж товарни превози" еоод, "бдж пътнически
Бдж" еад, "бдж товарни превози" еоод, "бдж пътнически превози" еоод, "бдж тпс /Локомотиви/" еоод и ръководствата на синдикалните...
Бдж-пътнически превози\" еоод ул. „Иван Вазов\" №3 гр. София оферт а iconОт 10. 30 часа, на основание § 5 от Преходни и заключителни разпоредби н ктд 2009 г и във връзка с писмо с изх. №62/16. 07*2010 г вх. №34-00-445/16. 07. 2010
Бдж" еад, "бдж товари превози" еоод, "бдж пътнически превози" еоод, "бдж тпс /Локомотиви/" еоод ръководствата на синдикалните организации...
Бдж-пътнически превози\" еоод ул. „Иван Вазов\" №3 гр. София оферт а iconПриложение №1 бдж пътнически превози еоод
Провеждане на Национално маркетингово проучване на пътнически железопътни превози за „бдж – Пътнически превози“ еоод
Бдж-пътнически превози\" еоод ул. „Иван Вазов\" №3 гр. София оферт а iconПриложение №4
Вас обществена поръчка по реда и условията на глава осем „а” от зоп с предмет : „Изграждане на локални компютърни мрежи и системна...
Бдж-пътнически превози\" еоод ул. „Иван Вазов\" №3 гр. София оферт а iconСтачно споразумение
Холдинг бдж" еад, "бдж товарни превози" еоод, “бдж пътнически превози" еоод, във връзка с възникнал колективен трудов спор по предявени...
Бдж-пътнически превози\" еоод ул. „Иван Вазов\" №3 гр. София оферт а iconПроекто догово р
Бдж – пътнически превози” еоод, със седалище и адрес на управление: гр. София 1080, община Столична, район “Средец, ул.”Иван Вазов”...
Бдж-пътнически превози\" еоод ул. „Иван Вазов\" №3 гр. София оферт а iconПроекто догово р
Бдж – пътнически превози” еоод, със седалище и адрес на управление: гр. София 1080, община Столична, район “Средец, ул.”Иван Вазов”...
Бдж-пътнически превози\" еоод ул. „Иван Вазов\" №3 гр. София оферт а icon"изпълнител", На основание утвърден протокол от управителите на „бдж – Пътнически превози" еоод" след проведена обществена поръчка по реда и условията на Глава осма „а" от зоп, се сключи настоящият Договор за следното
София 1080, община Столична, район „Средец”, ул.”Иван Вазов” №3, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с еик №175405647,...
Бдж-пътнически превози\" еоод ул. „Иван Вазов\" №3 гр. София оферт а iconКолективен трудов договор
Бдж товарни превози” еоод. Ник 175403856. със седалище адрес на управление: гр, София, ул. "Иван Вазов" № представлявано от Пламен...
Бдж-пътнически превози\" еоод ул. „Иван Вазов\" №3 гр. София оферт а iconДогово р
Пътнически превози" еоод, със седалище и адрес на управление: гр. София 1080, община Столична, район "Средец"', ул."Иван Вазов" №3,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом