Приложение №4
ИмеПриложение №4
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер22.32 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bdz.bg/files/2012/publicorder/integrirane2/oferta obrazez_20120907.doc
Приложение № 4
ДО

БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

ул. „Иван Вазов” № 3

гр. София


О Ф Е Р Т А


От.............................................(наименование.на.участника),.с.БУЛСТАТ/ЕИК................................. ..................., регистрирано в ...........…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция:…..................................................,телефон.за.контакт.................................,.факс.…..............................,.представлявано.от..........................................................(трите.имена).в.качеството.на................................................................................................................ (длъжност, или друго качество)


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда и условията на глава осем „а” от ЗОП с предмет : „Изграждане на локални компютърни мрежи и системна интеграция на информационната система за резервации и билетоиздаване на БДЖ - Пътнически превози ЕООД” за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”.

Декларираме, че сме запознати с поканата и приемаме условията за участие в обществената поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законноустановения срок.

Срокът на валидност на нашата оферта е 90 дни дни от датата, определена за краен срок за приемане на офертата за участие.

Предлагаме:

1.Техническо предложение за изграждане на локални компютърни мрежи и системна интеграция на информационната система за резервации и билетоиздаване на БДЖ - Пътнически превози ЕООД.

2. Срокът за изпълнение на поръчката за „Изграждане на локални компютърни мрежи и системна интеграция на информационната система за резервации и билетоиздаване на БДЖ - Пътнически превози ЕООД” за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” е съобразен с изискванията на Възложителя. Този срок е не повече от 1 (един) месец и тече от момента на сключване на договора.

3. Място на изпълнение : Посочени адреси в Приложение № I към проекто договора.

4. Условия и срок на плащане:

4.1 В лева по банков път в срок не по-малък от 30 дни, след предоставяне на услугата и представяне на Възложителя на приемо-предавателен протокол и фактура.


Приемаме, в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим Документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1. от ЗОП, декларация по чл.47,ал.5 от ЗОП оригинали или нотариално заверени копия и гаранция за изпълнение представляваща 3% от общата стойност на договора без ДДС, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.


........................... Подпис: ........................................................

дата печат (име и фамилия)

(качество на представляващия)

Свързани:

Приложение №4 iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Наименование: Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати по 4 бр приложения както следва: клинична лаборатория...
Приложение №4 iconРешени е
Приема на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от змсма, отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Кърджали за първото полугодие...
Приложение №4 iconЕвгений Христов николов
Заключение,Научно-приложни приноси на дисертацията, Приложение 1 – Скрипт за iptable, Приложение 2 – Публикации, свързани с дисертационния...
Приложение №4 iconЗакон за биологичното разнообразие (Приложение 4)
За групитe, включени в приложение №4 на збр, се използва списък от това приложение. Информацията е организирана в база данни и позволява...
Приложение №4 iconРепублика българия
Изводи и предложения. Освен това неразделна част от този доклад са Приложение №1 – получените становища от членовете на комисията;...
Приложение №4 iconПриложение Г5
Приложение Г5 Декларация относно приложимостта на правилата за държавните помощи
Приложение №4 iconМеждународно непатентно наименование /inn
С настоящото Ви уведомяваме, че в на страница №30 от документацията за участие в Приложение №2 – Техническа спецификаця и на страница...
Приложение №4 iconДоклад Приложения свитък 1
Приложение Региони за планиране, области и рсз 3 Приложение Въпросник до бюра по труда 4
Приложение №4 iconКомпоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение №4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение №2 (І)

Приложение №4 iconЗа обстоятелства по чл. 5 ал. 1 т. 4 от ппзни
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом