Лекция №11
ИмеЛекция №11
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер85.66 Kb.
ТипЛекция
източникhttp://unicheats.net/files/unwe_files/20091215_unicheats.net_681_dd54.doc
Основи на финансите

Лекция №11


Социално осигуряване


Социалните разходи са 37% от всички разходи в държавния бюджет и около 15% от БВП. Обуславят ги редица демографски проблеми. България една от държавите с най-лошо съотношение на работещи/неработещи и работещи/пенсионери. Системата на социално осигуряване е подложена на много критики.

Съществуват две основни системи на социално осигуряване – разходопокривна /солидарна/ и капиталопокривна. При разходопокривната се използва принципа на солидарността. Приходите от социалните осигуровки никога не са в състояние да покрият разходите. При капиталопокривната система, внасянето на осигуровки става на партиди. Каквото си внесеш, това ще получиш. През последните години, България се опитва да използва смесен модел. Нормите

са регламентирани в кодекс за социално осигуряване приет през 1999г. Основнота цел, която се преследва е хармонизиране на нашето законодателство с това на страните на ЕС и да се подобри състоянието на пенсионерите. От 2002г в България завърши изграждането на 3-степенната пенсионно-осигурителна система. Те са следните:

 • задължително пенсионно осигуряване

 • допълнително задължително осигуряване в пенсионни фондове управлявани от лицензирани пенсионно-осигурителни дружества

 • допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Кодексът урежда задължителното осигуряване включващо обществено осигуряване при заболяванне, безработица, старост, смърт и т.н.

Размерите на осигурителните фондове се определя за всеки от фондовете със закона за бюдже на държаво обществено осигураявен като този размир зависи от обхванатите рискове. Доходите, които се облагат са трудовите възнаграждения . Ежегодно с този закон се определят и няколко параметра:

 • минимален размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица /420лв

 • максимален размер на осигурителния доход през каледнарната година – 2000лв

Осигурителни права на децата осигурени за всички социални рискове:

 • парични обезщетения при временна нетрудоспособност и трудострояване

 • поради карантина или под предписание на здраавни органи

 • обезщетения за санаторно-курортно лечение

 • обезщетения за гледане на болен члеи на семейство

 • обезщетения за майчинство

 • при смърт или заболяване


Парични помощи

 • при инвалидност

 • при общо заболяване когато няма основание за отпускане на пенсия

 • за помощно-технически средства

 • обезщетения за безработица

 • пенсии


Стълбове на пенсионното осигуряване

 • задължително държавно-обществено осигуряване – чрез него се придобива правото на получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Вноските, които се правят по тази линия отиват в НОИ. Обособяват се в 5 фонда – фонд пенсии, фонд пенсии несвързани с трудова дейност, фонд трудова злополука и професионално болест, фонд общо заболяване и майчинство и фонд безработица.

Отчисленията във фонд безработица са 1%

Трудова злополука и професионална болест – 0,4%

Фонд общо заболяване и мачинство – 3.5%


Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст придобива всяко лице навършило 63 години за мъже и 60 години за жени. Сборът от продължителността на осигурителния стаж и възраст трябва да е за мъжете 100, а при жените 94. Размерът на пенсията по същество зависи от базата на която се е осигурявало съответното лице и от годините на трудовия стаж. Максимален размер на пенсията е 700лв. Наследствената пенсия се изплаща при починал родител на децата до 18години или ако са учащи до 26.

Вторият стълб е допълнително-задължително пенсионно осигуряване. Принципи:

 • задължителност на участниците

 • лицензионен режим

 • два вида фондове – професионални и универсални, и двата с юридическа самостоятелност

 • осъществява се посредством капиталопокривния принцип и вноските са диференцирани

В професионален пенсионен фонд задължително се осигуряват работещите в първа и втора категория на труд. Вноските в тези фондове са изцяло за сметка на работодателя. Осигуряването в професионалните пенсионни фондове дава право на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране и тази пенсия се изплаща до получаване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Универсалните пенсионни фондове са задължителни за родените след 31.12.1959. Вноските за сметка на работодателя и на осигуреното лице и осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на получаване на допълнителна пожизнена пенсия за старост, независимо от пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Всяко едно осигурено лице може да има само една индивидуална партида в универсален/професионален пенсионен фонд. В тази партида на съответния фонд се записват направените вноски и прекроените суми от други фондове. Тя се води в левове и дялове, като всеки един дял представлява пропорционална част от нетните активи на фонда. Всички дялове са равни помежду си. Доход от инвестиране на средствата на фонда се включва при определяне на стойността на един дял.

По желание на осигурения, фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване може да изплаща допълнителна пожизнена пенсия по старост, 5 години преди навършване правото на пенсия при условия, че натрупаните средства не са по-малко от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Правото на предварително изплащане в професионалните пенсионни фондове се получава при две условия – 10години работен стаж и 8 години преди навършване на възраст за придобиване /1 категория/ и 15 години труд и 3 годи до навършване на пенсионна вързраст /2 категория/. Размерът на доппълнителната пенсия за старост се определя на база на три показателя – натрупани средства по индивидуалните партиди, биометрични таблици, които се удобряват от комисиите за финансов надзор и технически лихвени проценти, удобрени от комисиите за финансов надзор.

Близко до него и допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Осъществява се на каптилапокривния принцип и се водят индивидуални партиди със съответни дяловее. Принципи

 • доброволност на участие

 • лицензионност

 • фонд за ДДПО

Право на ДДПО има всяко едно лице навършило 16 години. Освен самоосигуряване, може да се извършва и осигуряване от 3-ти лица без елемент на задължителност. Доброволното пенсионно осигуряване дава право на лична пенсия, на наследствена пенсия и т.н. Възможно е еднократно и разсрочено плащане на партидите. Средствата не подлежат на принудително изпълнение. Отношенията между дружествата и лицата се уреждат с договор. Право на лична пенсия за старост възниква след придобиване на правото на пенсия по линията на задължителното пенсионно осигуряване. По желание на осигуреното лице, лична пенсия за старост от ДПО може да се изплаща при навършване на възрастта или до 5 години преди това. Личната пенсия може да бъде пожизнена или разсрочена по желание.

Осигурителните вноски се включват в разходите на фирмата и намаляват облагаемата печалба.


Здравно осигуряване

Задължително здравно осигуряване

 • здравните осигурителни вноски 8% /60-40/

 • базата за осигуряване е брутната работна заплата

 • заплаща се от работодателя и осигурения, но работодателят трябва да внесе и двете вноски

 • не подлежат на данъчно облагане

 • ако едно лице не е здравно осигурено, то трябва да заплаща получената медицинска помощ


Доброволно здравно осигуряване – осъществява се от дружества регистрирани по закона за здравно осигуряване, предмет на дейност доброволно здравно осигуряване, минимален капита 2млн лева, поименни акции. Видовете здравни осигуровки се обособяват в отделни пакети от дейности като за всеки един пакет се издава самостоятелна лицензия. Законово регламентирани са следните пакети:

 • подобряване на здравето и предпазване от заболяване

 • извънболнична медицинска помощ

 • болнична медицинска помощ

 • услуги свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на помощ

 • възстановяване на разходи

Доброволните вноски се признават само в определени размери за разход.


Застраховане


Застрахователната дейност у нас е уредена с кодекса за застраховането и закона застраховането. Те уреждат следната материя:

 • застраховането и презастраховането

 • застрахователното и презарстрахователното последничество

 • условията за осъществяване на застрахователна дейност

 • застрахователния договор

 • застрахователния надзор

Застраховането е дейност изразяваща се в набирането на средства за изплащане на обезщетения и други парични суми при настъпване на застрахователни събития или сбъдване на условия предвидени в договор или закон. По принцип застраховането е доброволно, но със закон или международен договор може да се изисква задължително застраховане. Включва следнитте елементи:

 • оценка на застрахователния риск

 • определяне на застрахователната премия

 • установяване на настъпило застрахователно събитие

 • определяне размера на причинените вреди

 • изплащане на съответните обезщетения

 • управление на средствата на застрахователните компании

 • прехвърляне на част или на целия риск към трети лица /презастраховане/

Презастраховането е дейност по поемане по силата на презастрахователен договор на всички или на част от рисковете покрити от застраховател срещу отстъпване на застрахователна премия. Една компания може да осъществява и застахователна и презастрахователна дейност. Застрахователните компании трябва да получат лиценз от комисията за финансов надзор. Застрахователят не може да осъществява друга дейност освен чисто застрахователна и не може да осъществява охранителна дейност. В устава се определя предмета на дейност и видовете застраховки, които ще се правят. Който ще извършва застраховки по живота и срещу злополука не може да извършва други застраховки. Изисква се минимален капитал в рамките а 4-6 милиона. Във всяка една застрахователна компания трябва да има отговорен актюер /ФЛ с призната правоспособност, което организира, ръководи и отговаря за акционерното обслужване/.

Застрахователният договор е в задължителна писмена форма – полица или друг писмен акт. Застрахователната дейност може да се извърши чрез застрахователни брокери и застрахователни агенти. Задължителните застраховки се признават изцяло за разход, докато при доброволните има параметри по които те могат да бъдат признавани за разход. Задължителни по нашето законодателство са – Гражданска отговорност, Злополука /за лицата в обществения транспорт/, професионална отговорност на застрахователния брокер.

Според обекта на застраховане различаваме две големи групи – общо застраховане и животозастраховане. Общото застраховане е застраховане за обезщетение, докато животозастраховането е застраховане на сума. При застраховането на суми, плащането на застрахователя се извършва при смърт на застрахования, временна или трайна нетрудоспособност или изтичане на срока на застраховка та. При застраховане за обезщетение плащането е многократно и приключва със смъртта на застрахования или изтичане на срока. Смесен вид – при изтичане на срока за изплащане на застрахователната сума, тя може да остане като еднократна стойност за получаване на рента.

Общо застраховане е това при което имаме сключване на застраховка в полза на лице, което има материален интерес по отношение на имуществото. Засягат се лични имуществени интереси и гражданска отговорност към трети лица. Гражданската отговорност към трети лица се отнася към общо застраховане, защото за последиците от събитието отговаря застрахованият, въпреки че щетите са претърпени от трето лице. Общото застраховане може да се раздели на следните браншове:

 • имуществено застраховане /пожарозастраховане/ - включва следните застраховки : елементарен пожар; индустриален и търговски пожар;

 • инжинерно застраховане – строително-монтажни рискове, рискове с електронно оборудване и т.н

 • автомобилно застраховане – касае сухопътни превозни средства и се разпростира върху всяка щета или загуба нанесена на сухопътни моторни и безмоторни превозни средства, касаят и товарите по време на превоз.

 • морско и транспортно застраховане – релсовите превозни средство, плавателните съдове, товарите по време на превоз, злополука и гражданска отговорност

 • авиационно застраховане – обезщетения на пътниците, загуби и щети нанесени на летателна апаратура, товари по време на превоз

 • застраховка гражданска отговорност – застраховка на паргинги, трезори, ресторанти, лекари, адвокати ...когато дадено лице със своите действия и бездействия може да причини вреди на трети лица. Чрез гражданска отговорност се покриват както имуществени загуби, така и нематериални моралнни загуби. Отговорността може да бъде лимитирана или нелимитирана.

 • задължителна застраховка злополука на пътниците в обществения транспорт

Лично застраховане – при личните застраховки се изплащат застрахователни суми във връзка с настъпването на събития, които засягат съществуването на хората. Разделя се на животозастраховане и застраховка злополука

Свързани:

Лекция №11 iconЛекция IX лекция X лекция XI
Фрагменты публикуются по источнику: Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии: Учеб пособие для филос фак и отделений ун-тов....
Лекция №11 iconЛекция-дебат на Ален (Жорж) Льодюк
Лекция-дебат на френски език със симултанен превод на български и представяне на фотографии
Лекция №11 iconЛекция 17. Метафизика и реальность Экзаменационные вопросы к курсу «Метафизика»
Лекция Проблема предмета метафизики. Прагматические границы современного метафизического дискурса
Лекция №11 iconЛекция 3 : Статистическа интерпретация на ентропията
...
Лекция №11 iconРазпис на лекциите и упражненията на II курс, медицина, летен семестър на учебната 2011/2012 година
Лекция по физиология – II поток, I с. / Лекция по биохимия – II поток, II с., II ауд
Лекция №11 iconЛекция 2
Както дефинирахме в уводната лекция механичната работа възниква, когато под действието на дадена сила f дадено тяло се премества...
Лекция №11 iconЛекция на проф. Рей Ширатори
Темата на днешната лекция е икономическата политика на Япония след края на Втората световна война. Как Япония става супер икономическа...
Лекция №11 iconЛекция мысль и сознание знаем ли мы, о чем это? Возникновение мысли лекция мысль и мышление как невозможность: мысль не откуда, а куда; континуум мысли и возможные философские последствия лекция сознание и мышление; «остаточное»
Яркий стиль изложения, обилие примеров, точность и глубина анализа при отсутствии какого бы то ни было догматизма и абсолютности...
Лекция №11 iconЛекция „Същност на Древното Учение в град Рига
На втори юни 2012 година в Голямата зала на дома на Рижко Латвийското общество(Рига, Латвия), се състоя лекция на Посланика на Великото...
Лекция №11 iconЛекция «Международное сотрудничество как основа для антитеррористической деятельности» 4 Лекция «Позитивная и негативная роль сми в формировании образа террориста у молодого поколения»
Лекция «Позитивная и негативная роль сми в формировании образа террориста у молодого поколения»
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом