Наредба №33 от 19 септември 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
ИмеНаредба №33 от 19 септември 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер114.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://assoc.pension.bg/acts_file/12@fbg_Naredba 33.doc
НАРЕДБА № 33 от 19 септември 2006 г.

за индивидуалните заявления за участие

във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване


Приета с Решение № 65-Н от 19.IХ.2006 г. на Комисията за финансов надзор,

обн., ДВ, бр. 83 от 13.10.2006 г.


Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С наредбата се уреждат редът за подаване на заявление за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изискванията към неговата форма и съдържание.

Чл. 2. При или по повод избор на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване при условията и по реда на тази наредба пенсионноосигурителните дружества, техни акционери или осигурителни посредници не могат да предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на подлежащите на осигуряване лица.

Раздел II

Ред за подаване на заявление за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изисквания към неговата форма и съдържание

Чл. 3. (1) Лице, за което е възникнало задължение за осигуряване в универсален пенсионен фонд, подава в срока по чл.137, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) заявление по образец съгласно Приложение № 1 до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да участва.

(2) Лице, за което е възникнало задължение за осигуряване в професионален пенсионен фонд подава в срока по чл. 140, ал. 3 от КСО заявление по образец съгласно Приложение № 2 до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да участва.

(3) Формулярите на заявления по ал. 1 и 2, наричани по-нататък “заявления за участие”, се отпечатват от всяко пенсионноосигурително дружество на бяла трислойна химизирана хартия формат А4 с черно мастило, като в долния им ляв ъгъл се поставя поредният номер на екземпляра. На гърба на последния трети екземпляр се отпечатват указания за попълване съгласно Приложения № 1 и № 2.

(4) В случаите, в които заявлението за участие се съставя като електронен документ с електронен подпис, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).

Чл. 4. (1) Заявлението за участие се подава от лицето в офис на пенсионноосигурителното дружество, чрез осигурителен посредник или като електронен документ по реда на ЗЕДЕП.

(2) Когато заявлението за участие се подава чрез осигурителен посредник, той задължително представя на лицето документ по чл. 123г, ал. 9 от КСО, който го легитимира при упражняване на дейността по приемане на заявления за участие и сключване на осигурителни договори от името и за сметка на съответното дружество.

(3) Пенсионноосигурителното дружество не приема и връща заявление за участие с непопълнени данни, както и заявление с поправки, когато в резултат на тези непълноти и поправки не може да бъде идентифицирано лицето, подало заявлението или не могат да бъдат вписани в регистъра данните по чл. 6, ал. 3.

(4) Когато заявлението за участие е подадено на хартиен носител, вторият екземпляр от него се връща на лицето незабавно след регистрацията по чл. 6, ал. 2, първият остава за пенсионноосигурителното дружество, а третият се изпраща до 20-то число на текущия месец на Националната агенция за приходите (НАП). Когато заявлението за участие е подадено като електронен документ, електронно копие от него подписано с електронния подпис на дружеството се изпраща незабавно след регистрацията по чл. 6, ал. 2 на лицето, подало заявлението, на e-mail адреса, посочен в електронния му подпис, а до 20-то число на текущия месец и на НАП.

(5) НАП проверява записаните данни в заявленията, получени по реда на ал. 4 и в тримесечен срок:

1. вписва в електронен регистър лицата, които подлежат на осигуряване във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

2.изготвя, списък на магнитен носител на лицата, за които е установено, че не подлежат на осигуряване във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

(6) НАП изпраща на пенсионноосигурителното дружество в договорен с него срок, списъка по ал. 5, т. 2 заедно със съответните заявления за участие, на които отбелязва, че са невалидни. Пенсионноосигурителното дружество уведомява лицата, чиито заявления са невалидни.

(7) При констатиране на грешки в заявления за участие НАП ги връща на дружеството, до което са подадени, в 15-дневен срок от получаването им по реда на ал. 4, като прилага списък на магнитен носител на лицата, подали тези заявления. Пенсионноосигурителното дружество уведомява лицата с върнати заявления и им разяснява начина за отстраняване на констатираните грешки.

Чл. 5. Лицата са длъжни да уведомяват пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който се осигуряват, за всяка промяна в личните данни, записани в подаденото от тях заявление за участие, като прилагат и копия от документите, удостоверяващи съответните обстоятелства.

Раздел IIІ

Регистри

Чл. 6. (1) Заявленията за участие се вписват в електронен регистър, който пенсионноосигурителното дружество е длъжно да води в централния си офис за всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

(2) Вписването на заявлението в електронния регистър се извършва в деня на получаването му от пенсионноосигурителното дружество.

(3) Всеки регистър по ал. 1 съдържа следните данни:

1. входящ номер и дата на получаване на заявлението в дружеството;

2. дата на подаване на заявлението;

3. начин на подаване – на хартиен носител или като електронен документ;

4. трите имена на осигуреното лице, ЕГН, номер на личната карта;

5. трите имена и служебен номер на осигурителния посредник, когато заявлението е подадено чрез осигурителен посредник;

6. дата, на която третият екземпляр на заявлението е изпратен в НАП;

7. номер и дата на осигурителния договор, сключен с лицето;

8. забележки по вписани обстоятелства.

(4) Електронните регистри се водят от определени с писмена заповед служители в съответствие с изискванията за създаване и поддръжка на информационна система на пенсионноосигурително дружество, утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

Раздел ІV

Административнонаказателна отговорност

Чл. 7. (1) Пенсионноосигурително дружество, негови служители, осигурителни посредници или акционери, които извършат или допуснат извършване на нарушение на тази наредба, се наказват съгласно чл. 351 от КСО.

(2) Нарушенията на разпоредбите на наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

(3) Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В срок до 20.12.2006 г. пенсионноосигурителните дружества привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба и представят за одобрение правилниците за организацията и дейността на управляваните от тях фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Комисията за финансов надзор.

§ 2. Чл. 4, ал. 5-7 се прилагат и за заявленията за участие, подадени преди влизането в сила на тази наредба.

§ 3. Образците на заявленията за участие, утвърдени от управителя на Националния осигурителен институт с Инструкция № 14 от 8. 11. 2000 г. за реда за подаване на заявление за участие в професионален пенсионен фонд и Инструкция № 3 от 15. 02. 2001 г. за реда за подаване на заявление за участие в универсален пенсионен фонд, както и заявленията за участие, утвърдени от Комисията за финансов надзор с Решение № 343-З от 17. 05. 2006 г. се приемат и регистрират в НАП до 20. 12. 2006 г.

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 137, ал. 3 и 140, ал. 3 от КСО и е приета с решение № 65-Н от 19 септември 2006 г. на Комисията за финансов надзор.

§ 5. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.
Приложение № 1

към чл.3, ал.1КОД НА ФОНДА 

Вх. № _________________

Дата: _________________

(попълва се от пенсионно-осигурителното дружество)ДО___________________________________________

______________________________________________

(вписва се или се отпечатва наименованието на пенсионноосигурителното дружество,

което управлява универсалния пенсионен фонд,

в който лицето желае да се осигурява)


ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в универсален пенсионен фонд


Име______________________ Презиме __________________________ Фамилия ______________________________________

ЕГН , лична карта № ,

издадена на ____________________________от ______________________________________________

Постоянен адрес: Област _______________________________ Община: ____________________________ ПК 

Град (село) ___________________________________________ ж.к. _________________________________

Улица: __________________________________ № _____ Блок ______ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон _________


Заявявам, че желая да бъда осигуряван в Универсален пенсионен фонд „__________________________________________”,

(вписва се или се отпечатва наименованието на фонда)

управляван от _________________________________________________________________________________________________ .

(вписва се или се отпечатва наименованието на пенсионноосигурителното дружество)


1. Известно ми е, че при подаване на повече от едно заявление подлежа на служебно разпределение по регистрираните универсални пенсионни фондове по начин и ред, определени от Националната агенция за приходите и Комисията за финансов надзор.

2. Задължавам се в едномесечен срок да уведомя пенсионноосигурителното дружество за промяна в личните ми данни.


Дата: ___________________ Подпис : _________________________


*Попълва се от осигурителен посредник или служител на дружеството:


Име и фамилия __________________________________________________________________________________________________


Служебен номер / длъжност _______________________________ Подпис : _________________________


МОЛЯ НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ УКАЗАНИЯТА НА ГЪРБА!


/гръб/

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО


І. Общи указания

В универсален пенсионен фонд задължително се осигуряват лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени при условията и по реда на Част Първа от Кодекса за социално осигуряване.

Всяко лице, подлежащо на допълнително задължително пенсионно осигуряване, може да се осигурява само в един универсален пенсионен фонд. При подаване на повече от едно заявление за участие в универсални пенсионни фондове, управлявани от различни пенсионноосигурителни дружества, се счита, че лицето не е избрало конкретен пенсионен фонд и то подлежи на служебно разпределение по регистрираните универсални пенсионни фондове по начин и ред, определени от Националната агенция за приходите и Комисията за финансов надзор.

Служебно се разпределят и лицата, чието заявление е нередовно по смисъла на Инструкция №1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Заявлението се подава до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който лицето желае да участва. Когато то се подава чрез осигурителен посредник, последният следва да представи документ, който го легитимира за упражняване на дейността по приемане на заявление за участие и за сключване на осигурителни договори от името и за сметка на съответното дружество.


ІІ. Изисквания при попълване на заявлението:

  1. Заявлението се попълва четливо, за предпочитане с печатни букви, като се спазват очертанията на полетата.

  2. Трите имена и постоянният адрес на заявителя се попълват по начина, по който са записани в личната карта или друг документ за самоличност.

  3. Пенсионноосигурителното дружество задължително попълва определените за него данни и поставя входящ номер в горния ляв ъгъл.

  4. Карето в долната част на заявлението се попълва от осигурителния посредник или служителя на дружеството, който го е приел.

  5. Заявлението задължително се попълва и подава в три екземпляра - първият остава в пенсионноосигурителното дружество, вторият се връща на лицето, а третият се изпраща в Националната агенция за приходите.


Приложение № 2

към чл.3, ал.2КОД НА ФОНДА 

Вх. № _________________

Дата: _________________

(попълва се от пенсионно-осигурителното дружество)ДО_____________________________________________

________________________________________________

(вписва се или се отпечатва наименованието на пенсионноосигурителното дружество,

което управлява професионалния пенсионен фонд,

в който лицето желае да се осигурява)


ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в професионален пенсионен фонд


Име______________________ Презиме __________________________ Фамилия ______________________________________

ЕГН , лична карта № ,

издадена на ____________________________от ______________________________________________

Постоянен адрес: Област _______________________________ Община: ____________________________ ПК 

Град (село) ___________________________________________ ж.к. _________________________________

Улица: __________________________________ № _____ Блок ______ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон _________


Заявявам, че желая да бъда осигуряван в Професионален пенсионен фонд „_____________________________________”,

(вписва се или се отпечатва наименованието на фонда)

управляван от _____________________________________________________________________________________________.

(вписва се или се отпечатва наименованието на пенсионноосигурителното дружество)


1. Не получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част Първа на Кодекса за социално осигуряване.

2. Известно ми е, че при подаване на повече от едно заявление подлежа на служебно разпределение по регистрираните професионални пенсионни фондове по начин и ред, определени от Националната агенция за приходите и Комисията за финансов надзор.

3. Задължавам се в едномесечен срок да уведомя пенсионноосигурителното дружество за промяна в личните ми данни.


Дата: ___________________ Подпис : _________________________


Попълва се от осигурителен посредник или служител на дружеството:


Име и фамилия _____________________________________________________________________________________________


Служебен номер / длъжност _______________________________ Подпис : _________________________


МОЛЯ НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ УКАЗАНИЯТА НА ГЪРБА!

/гръб/

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО


І. Общи указания

В професионален пенсионен фонд задължително се осигуряват за сметка на работодателя работещите при условията на първа и втора категория труд.

Те могат да се осигуряват само в един професионален пенсионен фонд. При подаване на повече от едно заявление за участие в професионални пенсионни фондове, управлявани от различни пенсионноосигурителни дружества, се счита, че лицето не е избрало конкретен пенсионен фонд и то подлежи на служебно разпределение по регистрираните професионални пенсионни фондове по начин и ред, определени от Националната агенция за приходите и Комисията за финансов надзор.

Служебно се разпределят и лицата, чието заявление е нередовно по смисъла на Инструкция №1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Заявлението се подава до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който лицето желае да участва. Когато то се подава чрез осигурителен посредник, последният следва да представи документ, който го легитимира за упражняване на дейността по приемане на заявление за участие и за сключване на осигурителни договори от името и за сметка на съответното дружество.


ІІ. Изисквания при попълване на заявлението:

  1. Заявлението се попълва четливо, за предпочитане с печатни букви, като се спазват очертанията на полетата.

  2. Трите имена и постоянният адрес се попълват по начина, по който са записани в личната карта или друг документ за самоличност.

  3. Пенсионноосигурителното дружество задължително попълва определените за него данни и поставя входящ номер в горния ляв ъгъл.

  4. Карето в долната част на заявлението се попълва от осигурителния посредник или служителя на дружеството, който го е приел.

  5. Заявлението задължително се попълва и подава в три екземпляра - първият остава в пенсионноосигурителното дружество, вторият се връща на лицето, а третият се изпраща в Националната агенция за приходите.Свързани:

Наредба №33 от 19 септември 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване iconНаредба №33 от 19. 09. 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Наредба №33 от 19 септември 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване iconНаредба №33 от 19. 09. 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Наредба №33 от 19 септември 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване iconСоциална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Допълнителното пенсионно осигуряване е изградено на основата на частно организирани и управлявани пенсионни фондове, капиталопокривна...
Наредба №33 от 19 септември 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване iconИнструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване издадена от комисия за финансов надзор и национална агенция за приходите
Инструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително...
Наредба №33 от 19 септември 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване iconФонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Наредба №19 от 12. 2004 г за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален...
Наредба №33 от 19 септември 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване iconНаредба №3 от 24 септември 2003 Г. За реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

Наредба №33 от 19 септември 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване iconНаредб а
Промяна на участието във фонд и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида на осигуреното лице от един в друг съответен...
Наредба №33 от 19 септември 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване iconНаредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Приета с пмс №29 на мс от 18. 02. 2005 г., обн., Дв, бр. 19 от 03. 2005 г., в сила от 03. 2005 г
Наредба №33 от 19 септември 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване iconНаредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Приета с пмс №29 на мс от 18. 02. 2005 г., обн., Дв, бр. 19 от 03. 2005 г., в сила от 03. 2005 г
Наредба №33 от 19 септември 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване iconНаредба №36 от 15 ноември 2006 Г. За техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом