I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
ИмеI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер222.36 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/03050312.docx

Услуги
Номер 3 от 05.03.2012

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Община Бургас

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 8000

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто/места за контакт:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngE-mail:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 056 860912

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски адрес: ул. "Александровска" № 26

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: Бургас

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНа вниманието на:: Елена Иванова, Т.Вълчев

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за изпращане на заявления: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на възложителя

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 056 898738;056 907288

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на профила на купувача

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСтрана: Р България

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОт името на други възложители: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОсновна дейност на възложителя: общи обществени услуги

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид на възложителя: регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНаименование: „Избор на Консултант по техническа помощ към Звено за изпълнение на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас – ІІ етап: разширение”, разработване на тръжни документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители и подготовка на доклад за изпълнението на дейностите от първи етап на проекта“

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКод NUTS: BG341

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто на изпълнение: Община Бургас

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип доставки

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип строителство

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКатегория услуга: 27

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngРамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой оператора

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбосноваване на рамково споразумение,

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност (валута)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в година/и

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧестота и стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месец/и:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМакс. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: „Избор на Консултант по техническа помощ към Звено за изпълнение на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас – ІІ етап: разширение”, разработване на тръжни документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители и подготовка на доклад за изпълнението на дейностите от първи етап на проекта“

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngOсн. предмет: 90492000: Консултантски услуги, свързани със съоръжения за третиране на отпадъчни води

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбособени позиции: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПодаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПриемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: съгласно документацията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от/до - валута

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност до

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОпции: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКрайна дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНачална дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци: 36

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Размер и условие за участие в процедурата е парична сума в размер на 1 200 лв. (хиляда и двеста лева) , внесена по банкова сметка на Община Бургас, № BG SOMB 91303323996501, BIC - SOMBBGSF, в ТБ "Общинска банка" - АД, клон Бургас или представена като банкова гаранция за същия размер.Размер и условия на гаранцията за изпълнение на поръчката: При сключването на договора участникът определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер до 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми: неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност от датата на склячване на договора до датат на изтичане срока на договора, удостоверяващ извършените дейности по съответния договор или парична сума внесена по банкова сметка на Община Бургас № BG SOMB 91303323996501, BIC - SOMBBGSF, в ТБ "Общинска банка" - АД, клон Бургас. Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва съгласно договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: Авансово плащане: (1) За първи етап от проекта: в срок от 30 календарни дни от датата на подписване на настоящия договор в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на оферираната цена за изпълнение на първи етап от проекта с вкл. ДДС, след одобрение от Възложителя на Встъпителния доклад на Консултанта и представяне на фактура – оригинал за авансово плащане.(2) За втори етап на проекта, в случай, че бъде осигурено финансиране: в срок от 20 календарни дни от датата на уведомление от страна на Възложителя за осигурено финансиране на втори проектен етап в размер на 20% (двадесет на сто) от стойността на оферираната цена за изпълнение на втори етап от договора с вкл. ДДС, след представяне на фактура – оригинал за авансово плащане. Междинни плащания: (1) Схема на междинните плащания за първи етап от проекта – до 60 % (шестдесет на сто) от стойността на оферираната цена за изпълнение на първи етап от проекта с вкл. ДДС, след представяне на фактура – оригинал. (2) Три междинни плащания се извършват за първи етап от проекта, като всяко от тях се извършва в двадесет дневен срок от одобрение на всеки от междинните тримесечни доклади за напредък по изпълнение на ангажиментите на Консултанта по техническа помощ и след представяне на надлежно съставена фактура, в която е приспаднат процента на платения аванс.(3) Схема на междинните плащания за втори етап от проекта – до 70% (седемдесет на сто) от стойността на оферираната цена за изпълнение на втори етап от проекта с вкл. ДДС, след представяне на фактура – оригинал.(4) Междинните плащания за втори етап от проекта се извършват в двадесет дневен срок от одобрение на всеки от междинните тримесечни доклади за напредък по изпълнение на ангажиментите на Консултанта по техническа помощ и след представяне на надлежно съставена фактура, в която е приспаднат процента на платения аванс. (5) Междинните плащания се извършват след представяне от Изпълнителя и одобрение от Ръководителя на ЗИП на междинен тримесечен доклад за изпълнение на договора с приложена схема на ценообразуване и фактура – оригинал за междинно плащане. Окончателно плащане (1) За първи етап от проекта – остатъка от дължимата стойност на офертата за изпълнение на първи проектен етап – 20 % (двадесет на сто) от стойността на оферираната цена за изпълнение на първи етап от договора с вкл. ДДС в срок от 20 календарни дни от датата на предаване и приемане от Възложителя на Доклада за изпълнение на първи етап от проект: „ПСОВ - Меден Рудник, гр. Бургас – 2 етап: разширение“ и представяне на фактура – оригинал за окончателно плащане. (2) За втори етап на проекта, в случай, че бъде осигурено финансиране – остатъка от дължимата стойност на офертата за изпълнение на втори проектен етап – 10 % (десет на сто) от стойността на оферираната цена за изпълнение на втори етап от договора с вкл. ДДС в срок от 20 календарни дни от датата на предаване и приемане от Възложителя на окончателния доклад от работата на Изпълнителя и представяне на фактура – оригинал за окончателно плащане.(3) От окончателното плащане се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПравна форма

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)

Ако да, описание на особените условия:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруги особени условия

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзисквания: 1. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът (или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени) се представя в официален превод. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). 2. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (в заверено от участника копие); Неперсонифицираните дружества следва да представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), както и копие на договора за учредяването си. 3. Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако има такава (заверено от участника копие); 4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация , а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 5. Декларация по чл. 47, ал. 1 (оригинал). 6. Декларация по 47, ал. 5 (оригинал). 7. Декларация по чл. 47, ал. 2. (оригинал). Декларациите се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. 8. Оригинал на документ за банкова гаранция със срок на валидност на офертата или оригинал на документ за внесена гаранция за участие. 9. Документ за закупена документация за участие (заверено копиe). 10. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива/Декларация за съгласие за участие като подизпълнител. 11. Декларация за приемане условията на поръчката; 12. Административни сведения на участника; 13. Непопълнен, подписан и подпечатан проект на договор

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: 1. Участникът следва да представи информация за общия оборот, както и оборота от услуги, сходни на предмета на настоящата процедура, а именно: управление и/или подготовка на проекти и/или изграждане на административен капацитет, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд, предприсъединителни фондове на ЕС и/или други източници на финансиране, за предходните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността по образец. Когато участникът е обединение или консорциум, изискването за минимален оборот, посочен в обявлението се отнася общо за участниците в обединението/консорциума. Информацията за оборотите следва да бъде представена от всеки от участниците в обединението/консорциума.Заверени копия от годишен финансов отчет, одобрен и заверен съгласно изискванията на съответното национално законодателство на участника за предходните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.). Годишния финансов отчет следва да бъде представен от всеки от участниците в обединението/консорциума.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: 1. Участниците, трябва да са реализирали общ оборот от дейности в размер не по-малък от 500 000 лева (петстотин хиляди лева) без включен ДДС, от които не по-малко от 300 000 лева (триста хиляди лева) без включен ДДС от услуги, сходни на предмета на настоящата процедура, а именно: управление и/или подготовка на проекти и/или изграждане на административен капацитет, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд, предприсъединителни фондове на ЕС и/или други източници на финансиране, общо за предходните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за обединението.

ІІІ.2.3) Технически възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: 1. Участниците трябва да представят: Справка – декларация, съдържаща Списък на основните изпълнени договори, извършени през последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.), вкл. стойностите, датите на сключване и изпълнение, и получателите. Когато участникът е обединение или консорциум, изискването за технически възможности, посочено в обявлението се отнася общо за участниците в обединението/консорциума. Справка – декларация, съдържаща Списък на основните изпълнени договори следва да бъде представена от всеки от участниците в обединението/консорциума.Заверени от участника копия на приемо-предавателни протоколи и/или препоръки за добро изпълнение, към всеки договор посочен в декларацията. Препоръката трябва да съдържа датата на изпълнение на предмета на договора, стойност на договора, телефон и лица за контакт. 2. Участниците трябва да представят справка, съдържаща Списък на основните изпълнени договори по т. 8.14.2, извършени през последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.), вкл. стойностите, датите на сключване и изпълнение, и получателите. Справка – декларация, съдържаща Списък на основните изпълнени договори следва да бъде представена от всеки от участниците в обединението/консорциума.Заверени от участника копия на приемо-предавателни протоколи и/или препоръки, към всеки договор посочен в декларацията. Препоръката трябва да съдържа датата на изпълнение на предмета на договора, стойност на договора, телефон и лица за контакт. Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица. 3. Участникът трябва представи валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен.4. Участникът следва да представи списък на експертите, които ще извършват дейностите по обществената поръчка, с приложени автобиографии и документи доказващи изискваните образование, професионална квалификация и умения (дипломи, сертификати за специализации, удостоверения от курсове с професионална насоченост) и професионален опит (копия от трудова книжка и трудовите договори (за лицата работещи/ работили по трудово правоотношение); за лицата работещи/ работили по граждански договори - копие от гражданските договори и/или препоръки (референции) за експерта.При нужда Консултантът трябва да има готовност да допълни своя екип с допълнителни инженери по част ВиК, като задължително поне един от тях да притежава образователна и професионална квалификация в областта „Пречистване на води“.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: 1. Уч. тр да са изп и/или уч в изп на дог за упр и/или подг на пр и/или изгр на адм кап, съфин от фонд на ЕС и/или предприс фонд и/или др изт на фин през посл 3 г. Дог в проц на изпълн ще бъд призн, само ако са съпро с реф от В, вк изр е пос, че У е изп зад си по дог. Заб: Уч не тр да пос в списъка и да предс док за др дог извън горепос.2. През посл 3г, уч тр да са изп и/или уч в изп на дог, к в предм си вкл дейн по разр на тр проц. Заб: Уч не тр да пос в сп и да предс док за др дог извън избр по-горе.3.Уч тр да има внедрена сис за упр на кач ISO 9001:2008 или екв.Уч сл да пред зав коп от вал серт за вн сис за упр на кач ISO9001:2008 или екв. серт за вн сис за УК ISO9001:2008 или ек.4.Уч сл разп със сл ек:1РП: Кв и ум:Маг ст по стр инж спец или екв спец;Позн на пр и пол на ОПОС и Евр или нац нор база в обл, рел на обх на про, а именно: прогр док, указ за изп на дог на МЗ на ОПОС, публ на интер стр на ОП„ОС“ ОПО-7г проф стаж по сп мин2гПО в обл на упр и/или изп на пр/прог, фин със ср от ЕС и/или др изт;Уч в мин 3 инфр пр-като екст в изп им или като екс в екип на СН, или ИК; опит като рък на ек или зам-рък на ек на мин1ИП.СПО-Опит в упр на пр, фин със ср от ЕС и/или опит в пр за ВиК мр или изгр на преч ст за ОВ, сх като мащ и бюд на наст пор.5.КП:КУ: висш обр в обл на ик, менидж, БА,ПА,МО, право,ТН,ОН или екв спец; позн на прин и пол на ОП„ОС и евр и/или нац НБ в обл, рел на обхв на пр, а именно: ПД, указ на изп на дог на МЗ на ОПОС, публ на инт стр на ОП„ОС“.ОПО: мин5г след дип проф стаж; мин2г проф опит в обл на управ и/или изп на проекти/прог, фин със ср. НаЕС и/или др източ.;СПО:Опит в изп на пр, фин от предприсъед фонд за България или чрез ОП на ЕС.6.ФЕ:КУ–маг ст в обл на фин, сч, ик или екв спец; позн на принц и пол на ОП„ОС, а именно: прог док, ук за изпъл на дог на УО на ОПОС, публк на интр стр на ОП„ОС“ и евр и/или нац нормм база в обл на фин отч и осчет на разх, план на фин пот, управ на кред и др рел сфери.Зад позн на нац и МСТ;Общ проф опит мин 5 г ПС от к мин 1 год опит в обл на изп на про/прог, фин със ср на ЕС и/или др изт;СПО мин1г опит в сф на ПФ;опит въвФУиОИП.7.Експ.подг.ипров.натр.проц.Кв.иумения.Маг.степенвобл.направото; Познаваненапр.на ОП„7-13“,а именно:прог.док.ук за изп.на дог.на УО на ОПОС, публ.на Инт.Стр на ОП „Ос“ 7 –13г.и европ.и/или нац.норм.база в обл.на тръж.Проц.и юр.контр.и законос.и др.релев.сф.;Общ проф.опит не по-м.от 5год.общ тр.стаж к юрист;не по-м.от2г. практ.опит при съст.на тр.ок.и пров.на общ.пор.по реда на ЗОП. 8. Експерт „Инфр.“Кв. умения ВО,ст.маг.или екв.и приз.Квалиф.„Стр.инж.по ВиК” или „Строит.Инж.по хидротех.стр.”или екв.спец.;Общ проф.опит като експ.в поне 2 инфр.проекта,св.с изгр./рех. на ВиК мр.,Кан.-помп.ст.и/или ПС. Специфичен проф.о.Мин.5 г. опит в стр.и/или рех.на ВиК мр.и съор. (хидр.съор.);Опит в пр.за проект.и изгр.наПС. 9. Пом.перс.и доп.Екс.Конс.тр. да осиг.Съотв. стр. за обсл.и под.на пр.Конс.тр.да осиг. Ц.адм.,секр.и прев.подк.на вс.свои експ.,т.че те да се конц. в/у осн. си зад.Разх.за пом.перс.и под.сл.да бъдат вкл.в ЦО на уч. Конс.сл.да гар.ред.и навр.изпл.на възн.на св.сл.експ.наети в рам.на наст.дог. При нужда К.тр.да има гот.да доп.св.ек.с доп.инж.по ч.ВиК, като зад.поне 1от тях да прит.обр.и проф.квалиф.в обл.„ПВ“.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗапазени поръчки

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТрябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: НЕ

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзбрани кандидати

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид процедура: Открита

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОснования и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимален брой

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКритерии

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНамаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКритерий за оценка: икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, в които определянето на тежест е невъзможно поради очевидни причини)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоказател: Цена (тежест : 40)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоказател: Техническо предложение (тежест : 60)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЩе се използва електронен търг: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДопълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngРеферентен номер

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

Ако да,

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид на публикацията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНомер на обявлението в OВ: /S-

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруги предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПлатими документи: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 16:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЦена: 15

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: Документацията за участие може да бъде получена в сградата на община Бургас, ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден до 16:00 ч. срещу представен документ за платени 15,00 лв. (петнадесет лева) с вкл. ДДС на касата на Община Бургас или по банкова сметка BG 08 SOMB 9130 8424 1517 44, BIC код : SOMBBGSF, код за вид плащане :447 000 и след извършена справка в счетоводството.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 12/04/2012

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВалута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 16:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 23/04/2012

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруг език: Български

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕзик/ци

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни: 90

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто: Сградата на Община Бургас : ул. " Александровска " № 26

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВреме: 14:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛица: Участници в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Информация за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения ще бъде публикувана на сайта на Община Бургас, преди разглеждането им.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 24/04/2012

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)

Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТова представлява периодично възлагане на поръчка

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngпоръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПроект/програма: ДБФП 51011119-С017/30.01.2012 г., проект № 51011119-14-32„Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас – ІІ етап: разширение”, Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г”

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДопълнителна информация: Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 24.02.2012 г.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 1000

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngE-mail: cpcadmin@cpc.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 02 9807315

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски адрес: бул. Витоша № 18

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: София

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес: http://www.cpc.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 02 9884070

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСтрана: Република България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕ-mail

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес (URL)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСтрана

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнформация относно крайния срок: На основание чл. 120 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършването на съответното действие.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 1000

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕ-mail

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски адрес: бул. Витоша № 18

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: София

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес (URL)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 02 9884070

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСтрана: Р България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 24/02/2012

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто/места за контакт

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngE-mail

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНа вниманието на

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСтрана

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто/места за контакт

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngE-mail

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНа вниманието на

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСтрана

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто/места за контакт

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngE-mail

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНа вниманието на

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

Свързани:

I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Специализирана болница за активно лечение по онкология" еад
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Община Варна, Общинско предприятие "Инвестиционна политика"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Специализирана болница за активно лечение по онкология" еад
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Свиленград" еоод
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Община Варна, Общинско предприятие "Инвестиционна политика"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Троян" еоод
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" Разград" ад
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом