Деклараци я
ИмеДеклараци я
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер22.13 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.burgas.bg/uploads/fbd5978841cbd2a26be553f3293bc3a9.docx


ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б.„а”, „б”, „в”, „г”, „д”, ал. 2, т.2 и т. 5

и ал. 5, т. 1 от ЗОП


Долуподписаният /-ната/ в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на

(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление …………………………………………………………………………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участие в обществената поръчка с предмет:

Подобряване капацитета на общинска администрация – Бургас за добро и прозрачно управление, прилагане на иновативни модели на комуникация и взаимодействие на общинско, регионално и национално ниво и стимулиране на обществено значими и ефективни партньорства между администрациите на Община Бургас и други страни членки на ЕС“, по обособени позиции:

Обособена позиция №1 “Извършване на аналитични дейности, проучване и подготовка на стратегия“ .

Обособена позиция №2 “Осигуряване на логистиката за събитията свързани с проекта“.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда /съм реабилитиран/а , за:

(зачертайте невярното)

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;


2. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени

поръчки.


3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в администрацията на Община Бургас.


4. Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава.


Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


г. Декларатор: 

(дата на подписване)

[наименование на подизпълнителя]


Забележка: Когато участник е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Свързани:

Деклараци я iconДеклараци я

Деклараци я iconДеклараци я

Деклараци я iconДеклараци я от

Деклараци я iconДеклараци я
Аз долуподписаният
Деклараци я iconДеклараци я
Долуподписаният
Деклараци я iconЗаявление деклараци я

Деклараци я iconДеклараци я
Подписаният
Деклараци я iconМолба деклараци я

Деклараци я iconДеклараци я
Подписаният /та
Деклараци я iconДеклараци я
Изд от на
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом