Протоко л
ИмеПротоко л
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер208.91 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.letnitsa.bg/doc/П Р О Т О К О Л № 04-12.doc


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – гр.Л Е Т Н И Ц А, обл.ЛОВЕЧ

Препис-извлечение

П Р О Т О К О Л

04

25 януари 2012 година


ПО ПЪРВА ТОЧКА- Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Летница, мандат 2011 – 2015 година.


Р Е Ш Е Н И Е

18


1.Общински съвет гр.Летница на основание чл.21 ,ал.3 от ЗМСМА приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 година.


Г Л А С У В А Н Е


За - 13 съветника

Против и въздържали се – няма , приема се.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/ Б.Цеков


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – гр.Л Е Т Н И Ц А, обл.ЛОВЕЧ

Препис-извлечение
П Р О Т О К О Л

04

25 януари 2012 година


ПО ВТОРА ТОЧКА- Определяне състава на постоянните комисии при ОбС-гр.Летница.


Р Е Ш Е Н И Е

19


І.Общински съвет гр.Летница съгласно чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА ИЗБИРА

1.Постоянна комисия ” Бюджет, финанси и икономика „

Председател – Димитър Андреев Мачуганов

Членове - Камелия Георгиева Гацова

- Александър Асенов Михайлов

- Веселин Борисов Люцканов

- Димитър Тодоров Димитров


2.Постоянна комисия „ Устройство на територията и опазване на околната среда


Председател – Камелия Георгиева Гацова

Членове - Димитър Андреев Мачуганов

- Галина Миткова Цачева

- Иван Георгиев Денчев

- Галимир Димитров Гюзелев

3.Постоянна комисия „ Обществен ред, законност, сигурност, етика, граждански права, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”

Председател – Веселин Борисов Люцканов

Членове - Диана Дойчева Захариева

- Емил Жеков Иванов

- Стефко Петков Петков

- Андрей Димитров Моврадинов

4.Постоянна комисия „ Здравеопазване, образование, социални дейности, култура, младежки дейности, спорт и туризъм

Председател – Галина Миткова Цачева

Членове - Александър Асенов Михайлов

- Диана Дойчева Захариева

- Андрей Димитров Моврадинов

- Стефко Петков Петков


Г Л А С У В А Н Е


За - 13 съветника

Против и въздържали се – няма , приема се.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/ Б.Цеков


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – гр.Л Е Т Н И Ц А, обл.ЛОВЕЧ

Препис-извлечение
П Р О Т О К О Л

04

25 януари 2012 година


ПО ТРЕТА ТОЧКА- Приемане на Програма за управление на община Летница за срока на мандат 2011 – 2015 година.


Р Е Ш Е Н И Е

20


Общински съвет гр.Летница на основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА и чл.8, ал.1, т.11 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 година приема Програма за управление на община Летница за срока на мандат 2011-2015 година.


Г Л А С У В А Н Е


За - 13 съветника

Против и въздържали се – няма , приема се.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/ Б.Цеков


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – гр.Л Е Т Н И Ц А, обл.ЛОВЕЧ

Препис-извлечение
П Р О Т О К О Л

04

25 януари 2012 година


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА- Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012 - 2015 година.


Р Е Ш Е Н И Е

21


Общински съвет гр.Летница на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.7, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост приема Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2015 година.


Г Л А С У В А Н Е


За - 13 съветника

Против и въздържали се – няма , приема се.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/ Б.Цеков


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – гр.Л Е Т Н И Ц А, обл.ЛОВЕЧ

Препис-извлечение


П Р О Т О К О Л

04

25 януари 2012 година


ПО ПЕТА ТОЧКА- Отчет на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2011 година.


Р Е Ш Е Н И Е

22


Общински съвет гр.Летница на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА приема отчет на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2011 година, както следва:


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

II. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.
по ред


Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.очаквани приходи
Получени приходи/

лв.с ДДС
А. От управление на имоти-общинска собственост1.

Отдаване под наем на помещения

7800.00
2.

Отдаване под наем на терени

1000.00
3.

Отдаване под наем на движими вещи

3000.00

24875.00

4.

Отдаване под наем за съоръжения

5000.00
5.

Отдаване под наем и аренда на земеделска земя

30800.00

28782.00

6.

7.

Такси за ползване на пасища, мери

Продажба на дървесина, добита от

общински гори

3620.00

308.00


115543.00
Всичко от управление на имоти-общинска собственост

51220.00

169508.00
Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост1.

Оземляване

1500.00

1218.00

2.

Поземлен имот с идентификатор

43476.315.1913, за складова база, по

Кадастралната карта на гр.Летница
192060.00

3.

Продажба на движими вещи-ДМА, които

не са годни за общината
36245.00

4.

Учредено право на прокарване на отклонения

От общи мрежи и съоръжения на техническата

Инфраструктура по и през имоти-общинска

собственост
4264.00
Всичко от разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост
233787.00
Всичко приходи

52720.00

403295.00
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ1.

За технически дейности (скици, цифрови модели, ПУП-ПРЗ, заснемане на имоти и др.)

2000.00

550.00

2.

За оценки

500.00

400.00

3.

За обявления

1200.00

470.00Всичко разходи

3700.00

1420.00III. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия.
по ред


Описание на имота
І.

А. Имоти, които Община Летница има намерение да предостави под наем
1.

Медицински кабинети

да

2.

Свободни общински имоти
3.

Места за инсталиране на съоръжения и поставяне

на павилиони за търговска дейност

да

ІІ.

Продажба на движими вещи – ДМА, които не са

годни за общината

да

ІІІ.

Продажба на дървесина, добита от общинските

гори.

да

ІV.

Управление на минерални води от находище

„Крушуна”,след предоставянето им от МОСВ и

определяне способ за тяхното стопанисване

в процедура на проучване

V.

Учредяване вещни права за отстъпено право на

строеж, пристрояване и надстрояване

в процедура

VІ.

Учредено право на прокарване на отклонения от

общи мрежи и съоръжения на техническата

инфраструктура по и през имоти – общинска

собственост.

да

VІІ.

ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ИМА

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
1.

Поземлен имот с идентификатор № 17244.900.897

по кадастралната карта на с.Горско Сливово
2.

Поземлен имот с идентификатор № 43476.315.551

по кадастралната карта на гр.Летница
3.

Поземлен имот с идентификатор № 43476.315.552

по кадастралната карта на гр.Летница
4.

Поземлен имот с идентификатор № 43476.315.1913

за складова база, по кадастралната карта на гр.Летница

продаден

5.

Доп.Р-е 454/2011г./ Гараж-самостоятелен обект

с идентификатор 43476.315.650.1 по

кадастралната карта на гр.Летница.

в процедура търгIV. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица.

няма

V. Описание на имотите, които общината има намерение да ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ.

НЯМА

Г Л А С У В А Н Е

Поименно съгласно чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА: Александър Асенов Михайлов- за; Андрей Димитров Моврадинов-за; Бисер Цеков Цеков-за; Веселин Борисов Люцканов-за;Галимир Димитров Гюзелев-за, Галина Миткова Цачева-за; Диана Дойчева Захариева-за; Димитър Андреев Мачуганов-за; Димитър Тодоров Димитров-за; Емил Жеков Иванов-за, Иван Георгиев Денчев-за; Камелия Георгиева Гацова-за; Стефко Петков Петков-за.

За - 13 съветника

Против и въздържали се – няма , приема се.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/ Б.Цеков


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – гр.Л Е Т Н И Ц А, обл.ЛОВЕЧ

Препис-извлечение
П Р О Т О К О Л

04

25 януари 2012 година


ПО ШЕСТА ТОЧКА- Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 година.


Р Е Ш Е Н И Е

23


Общински съвет гр.Летница на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.7, ал.3 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост приема Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Летница през 2012 година.


Г Л А С У В А Н Е


За - 13 съветника

Против и въздържали се – няма , приема се.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/ Б.Цеков


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – гр.Л Е Т Н И Ц А, обл.ЛОВЕЧ

Препис-извлечение
П Р О Т О К О Л

04

25 януари 2012 година


ПО СЕДМА ТОЧКА- Приемане тарифа за наемни цени на общински недвижими имоти за 2012 година.


Д-р Красимир Веселинов Джонев-кмет на община Летница: Прочете текста на предложението, относно приемане тарифа за наемни цени на общински недвижими имоти за 2012 година.

Изказвания и предложения не се направиха и председателят на ОбС Бисер Цеков Цеков подложи на гласуване

Р Е Ш Е Н И Е

24


Общински съвет гр.Летница на основание чл.21, ал.1 ,т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.25, ал.2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост определя месечни и годишни наемни цени при отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:


  1. За помещения, предназначени за производствени и стопански нужди

месечен наем 3.20 лв./кв.м. полезна площ

2.За лекарски, стоматологични и други подобни кабинети

месечен наем 0.60 лв./кв.м. полезна площ

3.За магазини

месечен наем 3.20 лв./кв.м. полезна площ

4.За аптеки – месечен наем

- за гр.Летница - 2.00 лв./кв.м. полезна площ

- за селата - 1.00 лв./кв.м. полезна площ

5.За гаражи

месечен наем 1.00 лв./кв.м. полезна площ

6.За жилищни помещения

месечен наем 0.60 лв./кв.м. полезна площ

7.За ателиета, за всички услуги на неселението

месечен наем 1.00 лв./кв.м. полезна площ

8. За офиси

- за гр.Летница – месечен наем 2.00 лв./кв.м. полезна площ

- за селата - месечен наем 1.00 лв./кв.м. полезна площ

9.За водоеми и язовири

За 1 дка за 1 год. - 25.00 лв.

10.За спортна дейност

месечен наем 2.00 лв./кв.м. полезна площ

11.За учредяване право на ползване на общински терени за поставяне на павилиони: месечен наем за кв.м. заета площ / освободен от ДДС /

- за І зона – 2.00 лв.

- за ІІ зона – 1.50 лв.

- за с.Горско Сливово, Крушуна и Кърпачево – 1.50 лв.

12.За празни урегулирани поземлени имоти

годишен наем 10.00 лв./ дка

13.За предоставяне на помещения за нуждите на общинските ръководства на политическите партии

месечен наем 0.20 лв./кв.м. полезна площ

14.За юридически лица с нестопанска цел

По 0.5 пъти спрямо дейността

15.За ползване на вещи

5 % върху балансовата стойност

16.За ползване на общински имоти и вещи почасово за платени курсове, събрания и други подобни – 5.00 лв./час или такса, върху изготвена калкулация за реално извършени разходи.

Всички цени са без ДДС.


Г Л А С У В А Н Е


Поименно съгласно чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА: Александър Асенов Михайлов- за; Андрей Димитров Моврадинов-за; Бисер Цеков Цеков-за; Веселин Борисов Люцканов-за;Галимир Димитров Гюзелев-за, Галина Миткова Цачева-за; Диана Дойчева Захариева-за; Димитър Андреев Мачуганов-за; Димитър Тодоров Димитров-за; Емил Жеков Иванов-за, Иван Георгиев Денчев-за; Камелия Георгиева Гацова-за; Стефко Петков Петков-за.


За - 13 съветника

Против и въздържали се – няма , приема се.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/ Б.Цеков


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – гр.Л Е Т Н И Ц А, обл.ЛОВЕЧ

Препис-извлечение


П Р О Т О К О Л

04

25 януари 2012 година


ПО ОСМА ТОЧКА- Изменения и допълнения в Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на община Летница.


Р Е Ш Е Н И Е

25

Общински съвет гр.Летница  на основание чл. 21, ал.1, т.13 и т. 23  и ал.2 от ЗМСМА приема изменения и допълнения в Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на община Летница, както следва :

1. „ Чл. 10./1/ /пром. с Решение № 153/ 22. 12. 2008 г. на ОбС-Летница; пром. с Решение № 216/ 27. 05. 2009 г. на ОбС-Летница/

Работното време на търговските обекти и заведения за хранене и развлечение се определя на лятно от 01.05. до 01.10 и зимно часово време.

През лятото работното време на търговските обекти и заведения за хранене и развлечение е до 0:30 часа, а през зимния период до 23.30 часа. По изключение за семейни и традиционни празници кметът на общината може след писмено искане на собственика /управителя на търговския обект, да разреши удължаване на работното време за конкретния случай.

При нарушение се налага глоба на собственика /наемателя/ от 50.00 до 150.00 лева.

/2/ Търговски обекти и заведения за хранене и развлечения могат да работят и с ненормирано работно време.

(3) За такива се отчитат тези, които регистрират работно време след 23:00 часа и отговарят на следните условия:

1.Заведенията за хранене и развлечения да се помещават в нежилищни сгради.

2.Да отговарят на всички норми на ХЕИ, строителство, противопожарната охрана и хигиенните норми за шум, а за заведенията за хранене и развлечения /дискотека/ и специфичните норми за шум и вибрации.

/4/ Собствениците или наемателите на заведенията за хранене и развлечение и търговските обекти, които имат разрешение да работят след 23:00 часа, са длъжни осигуряват опазването на обществения ред и пред обектите, чрез организиране на охрана по договор или назначен собствен персонал. „


се допълва и приема следния вид:


„Чл. 10./1/ /пром. с Решение № 153/ 22. 12. 2008 г. на ОбС-Летница; пром. с Решение № 216/ 27. 05. 2009 г. на ОбС-Летница/

Работното време на търговските обекти и заведения за хранене и развлечение с клиенти се определя със заповед на управляващия обекта като се спазват следните изисквания:

- от 1 октомври до 30 април – от 06.00 ч. до 23.30 ч. като музиката се спира в 22.30 ч.

- от 1 май до 30 септември – от 06.00 ч. до 0.30 ч. като музиката се спира в 23.30 ч.

По изключение за семейни и традиционни празници кметът на общината може, след писмено искане на собственика /управителя/ на търговския обект, да разреши удължаване на работното време за конкретния случай като за издаване на заповед за удължено работно време търговецът заплаща цена за услугата по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Летница.

При нарушение се налага глоба на собственика /наемателя/ от 50.00 до 150.00 лева.

/2/ По изключение нощни барове и дискотеки, които не се помещават в жилищни сгради, могат да имат удължено работно време при представяне от управляващия обекта/собственика на обекта пред община Летница на следните документи:

  1. Заявление по образец за издаване от кмета на община Летница на заповед за удължено работно време;

  2. писмено становище на РУ на МВР гр. Ловеч за липса на установени по съответния ред нарушения на обществения ред в заведението по вина на съдържателя и персонала през предходните шест месеца;

  3. писмено становище на РЗИ гр. Ловеч за съответствие на заведението с установените хигиенни и шумови изисквания;

  4. писмено становище на РСПБЗН гр. Ловеч за съответствие на заведението с противопожарните изисквания;

  5. декларация от собственика на обекта за монтирани и работещи камери за вътрешно и външно видеонаблюдение;

  6. правилник за вътрешния ред на обекта - с описани задължения на персонала, план за предотвратяване на нарушения на обществения ред, противопожарната безопасност, пропускателен режим и охрана на обекта;

  7. договор/договори/ за охрана на обекта и пропускателен режим, заедно със списък на служителите на търговеца или на лицензиран охранител, които ще работят като охрана на обекта;

  8. документ за заплатена цена на услугата.


/3/ Заявлението по ал. 2, т. 1, заедно с приложените към него документи, се разглежда от комисия, назначена от кмета на община Летница, която приема решение в 14-дневен срок от постъпването му. Въз основа на решението кметът на общината издава заповед, с която удължава или отказва да удължи работното време на заведението. Заповедта се издава в 7-дневен срок от решението на комисията.

/4/ Заповедта за удължено работно време е със срок до края на календарната година. При констатирано нарушение на обществения ред в заведението или пред входа на заведението, както и при констатирано посещение на лица под 18 години в нарушение на чл. 4а, ал. 1 и ал. 2, действието на заповедта за удължено работно време се прекратява със заповед на кмета на общината за срок от 3 месеца. При повторно констатирано нарушение заповедта се прекратява за срок от 6 месеца, а при трето нарушение – окончателно.

/5/ В случаите на ал. 2 търговецът заплаща цена за услугата по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Летница.”

Проектът за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на община Летница, заедно с мотивите бе публикуван на електронната страница на община Летница и обявен на информационните табла.На заинтересованите лица бе предоставен 14-дневен срок, считан от 22.12.2011 год., за предложения и становища по настоящият проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на община Летница.

Предложения в срока не са депозирани в община Летница – Център за услуги и информация.


Г Л А С У В А Н Е


За - 13 съветника

Против и въздържали се – няма , приема се.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/ Б.Цеков


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – гр.Л Е Т Н И Ц А, обл.ЛОВЕЧ

Препис-извлечение


П Р О Т О К О Л

04

25 януари 2012 година


ПО ДЕВЕТА ТОЧКА- Изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Летница.


Р Е Ш Е Н И Е

26


Общински съвет гр.Летница   на основание чл. 21, ал.1, т.7  и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ приема изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Летница, както следва :


1. В чл. 63 се създават нови точка 44 и 45

УСЛУГА

СРОК

ЦЕНА

44. Издаване на заповед за удължено работно време по чл. 10, ал. 1 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на община Летница.

3 дни

30.00 лв./ден

45. Издаване на заповед за удължено работно време по чл. 10, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на община Летница.

21 дни

300.00 лв./година


Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Летница, заедно с мотивите бе публикуван на електронната страница на община Летница и обявен на информационните табла.

На заинтересованите лица бе предоставен 14-дневен срок, считан от 22.12.2011 год., за предложения и становища по настоящият проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на община Летница.

Предложения в срока не са депозирани в община Летница – Център за услуги и информация.Г Л А С У В А Н Е


Поименно съгласно чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА: Александър Асенов Михайлов- за; Андрей Димитров Моврадинов-за; Бисер Цеков Цеков-за; Веселин Борисов Люцканов-за;Галимир Димитров Гюзелев-за, Галина Миткова Цачева-за; Диана Дойчева Захариева-за; Димитър Андреев Мачуганов-за; Димитър Тодоров Димитров-за; Емил Жеков Иванов-за, Иван Георгиев Денчев-за; Камелия Георгиева Гацова-за; Стефко Петков Петков-за.

За - 13 съветника

Против и въздържали се – няма , приема се.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/ Б.Цеков


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – гр.Л Е Т Н И Ц А, обл.ЛОВЕЧ

Препис-извлечение


П Р О Т О К О Л

04

25 януари 2012 година


ПО ДЕСЕТА ТОЧКА- Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2011 година.


Р Е Ш Е Н И Е

27


Общински съвет гр.Летница на основание чл.21, ал., т.23 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗБППМН приема отчета за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2011 година.


Г Л А С У В А Н Е


За - 13 съветника

Против и въздържали се – няма , приема се.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/ Б.Цеков


Свързани:

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л за резултатите от областния кръг на

Протоко л iconПротоко л
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от зоб, чл. 25 и чл. 26
Протоко л iconПротоко л за резултатите от олимпиадата по български език и литература

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом