Приемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода 2012-2016 година. Решени е
ИмеПриемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода 2012-2016 година. Решени е
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер102.03 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.letnitsa.bg/doc/П Р О Т О К О Л 10-12.doc
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - гр.Л Е Т Н И Ц А, обл.ЛОВЕЧ

препис-извлечение


П Р О Т О К О Л

10

31 май 2012 година


ПО ПЪРВА ТОЧКА- Приемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода 2012-2016 година.


Р Е Ш Е Н И Е

67


І.Общински съвет гр.Летница на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.40, ал.1 и ал.2 от Закона за животните:

1.Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода 2012-2016 година.

2.Възлага на кмета на община Летница да организира изпълнението на Програмата и ежегодно да внася отчет за нейното изпълнение в Българската агенция по безопастност на храните.

Г Л А С У В А Н Е


За - 13 съветника

Против и въздържали се - няма, приема се.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/ Б.Цеков


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - гр.Л Е Т Н И Ц А, обл.ЛОВЕЧ

препис-извлечение


П Р О Т О К О Л

10

31 май 2012 година


ПО ВТОРА ТОЧКА- Определяне СОУ "Бачо Киро" гр.Летница за средищно училище за учебната 2012/2013 година.


Р Е Ш Е Н И Е

68


І.Общински съвет гр.Летница на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.7, ал.1 от ПМС № 84/ 06.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища

1.Определя СОУ „Бачо Киро" гр Летница за средищно училище за учебната 2012/2013 година.


2.Възлага на кмета на община Летница да внесе мотивирано предложение в Министерството на образованието, младежта и науката за включване на СОУ „Бачо Киро" гр.Летница в Списъка на средищните училища в Република България за учебната 2012/2013 година.

Г Л А С У В А Н Е


За - 13 съветника

Против и въздържали се - няма, приема се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/ Б.Цеков


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - гр.Л Е Т Н И Ц А, обл.ЛОВЕЧ

препис-извлечение


П Р О Т О К О Л

10

31 май 2012 година


ПО ТРЕТА ТОЧКА- Кандидатстване на община Летница за финансиране по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Приоритетна ос 5: "Социално включване и насърчаване на социалната икономика", Основна област на интервенция 5.1. "Подкрепа на социалната икономика", Име на схемата: "Помощ в дома", Бюджетна линия: BG051PO001-5.1.04, с Проект "Звено за услуги в дома" и създаване на Зено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж-Летница.


Р Е Ш Е Н И Е

69


I.Общински съвет гр.Летница на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. :

1.Дава съгласие община Летница да кандидатства за финансиране по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", Основна област на интервенция 5.1.: „Подкрепа на социалната икономика", Име на схемата: "Помощ в дома", Бюджетна линия: ВС051РО001-5.1.04, с Проект "Звено за услуги в дома"

  1. Дава съгласие за създаване на Звено за услуги в домашна среда към
    Домашен социален патронаж, във връзка с проектно предложение.

  2. Възлага на Кмета на Община Летница да осъществи необходимите
    стъпки по подготовката на проектното предложение и реализацията на проекта.

ГЛАСУВАНЕ

За - 13 съветника

Против и въздържали се - няма, приема се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/ Б.Цеков

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - гр.Л Е Т Н И Ц А, обл.ЛОВЕЧ

препис-извлечение


П Р О Т О К О Л

10

31 май 2012 година


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА- Определяне представител от община Летница в редовното общо събрание на акционерите в Многопрофилна болница за активно лечение "Проф.д-р Параскев Стоянов" АД гр.Ловеч.


Р Е Ш Е Н И Е

70

1. Общински съвет гр.Летница на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.223, ал.1, 3 и 4 във връзка с чл.222, ал.2 от Търговския закон

1.Определя за представител в редовното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф.д-р Параскев Стоянов" АД гр.Ловеч, което ще се състой на 06.06. 2012 година от 10.00 часа в сградата на лечебното заведение, на адрес гр.Ловеч, ул."Съйко Съев" № 27 или на 22 юни 2012 г. от 10.00 часа при липса на кворум - Бисер Цеков Цеков -Председател на ОбС. По въпросите от дневния ред да гласува по своя преценка в интерес на община Летница. Задължава председателя на ОбС за следващо заседание на Общински съвет да представи отчет за проведеното общо събрание.

2.Общински съвет гр.Летница определя заместник представител Александър Асенов Михайлов- зам.председател на ОбС в случай, че определения по т.1 е възпрепятстван да присъства.


Г Л А С У В А Н Е

Поименно съгласно чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА: Александър Асенов Михайлов-за; Андрей Димитров Моврадинов-за; Бисер Цеков Цеков-въздържал се; Веселин Борисов Люцканов-за; Галимир Димитров Гюзелев-за, Галина Миткова Цачева-за; Диана Дойчева Захариева-против; Димитър Андреев Мачуганов-за; Димитър Тодоров Димитров-за; Емил Жеков Иванов-за, Иван Георгиев Денчев-за; Камелия Георгиева Гацова-за; Стефко Петков Петков-за.

За - 11 съветника

Против - 1

Въздържали се - 1, приема се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/ Б.Цеков

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - гр.Л Е Т Н И Ц А, обл.ЛОВЕЧ

препис-извлечение


П Р О Т О К О Л

10

31 май 2012 година


ПО ПЕТА ТОЧКА- Отмяна Решение № 53/22.03.2012 год. на ОбС гр.Летница, прието с протокол № 07/ 22.03.2012 год., като незаконосъобразно.


Р Е Ш Е Н И Е

71


Общински съвет гр.Летница на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА отменя Решение № 53 от 22.03.2012 год., прието с Протокол № 07 / 22.03.2012 год., като незаконосъобразно

Г Л А С У В А Н Е

Поименно съгласно чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА: Александър Асенов Михайлов-за; Андрей Димитров Моврадинов-за; Бисер Цеков Цеков-за; Веселин Борисов Люцканов-въздържал се; Галимир Димитров Гюзелев-за, Галина Миткова Цачева-за; Диана Дойчева Захариева-въздържала се; Димитър Андреев Мачуганов-за; Димитър Тодоров Димитров-за; Емил Жеков Иванов-за, Иван Георгиев Денчев-за; Камелия Георгиева Гацова-за; Стефко Петков Петков-за.

За - 11 съветника

Против - няма

Въздържали се - 2, приема се.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/ Б.Цеков


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - гр.Л Е Т Н И Ц А, обл.ЛОВЕЧ

препис-извлечение


П Р О Т О К О Л

10

31 май 2012 година


ПО ШЕСТА ТОЧКА- Изменения в Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост.


Р Е Ш Е Н И Е

72

Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2 от ЗОС и при спазване на изискванията на чл, 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс приема следните изменения в Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост:


I. „Чл. 69, ал. З Комисията по провеждането на търга се състои от не по-малко от петима членове, като задължително в нейния състав се включват юрист, икономист, кмета на кметство или упълномощено от него лице в случаите по чл.8, ал.З от ЗОС и общински съветници, излъчени от общинския съвет. Участниците в комисията попълват декларация за отсъствие на конфликт на интереси. В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни члена."

се изменя и приема следния вид:

Чл. 69, ал. З Комисията по провеждането на търга се състои от не по-малко от петима членове, като задължително в нейния състав се включват юрист, икономист, кмета на кметство или упълномощено от него лице в случаите по чл.8, ал.З от ЗОС. Участниците в комисията попълват декларация за отсъствие на конфликт на интереси. В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни члена."

П. „чл. 86, ал. З Комисията по провеждането на конкурса се състои от най-малко от 5 члена, като задължително в нейния състав се включват юрист, икономист, кмета на кметство или упълномощено от него лице в случаите по чл.8, ал.З от ЗОС и общински съветници, излъчени от общинския съвет."

се изменя и приема следния вид:

чл. 86, ал. З Комисията по провеждането на конкурса се състои от най-малко от 5 члена, като задължително в нейния състав се включват юрист, икономист, кмета на кметство или упълномощено от него лице в случаите по чл.8, ал.З от ЗОС."


Проекта за изменение на Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, заедно с мотиви бе публикуван на електронната страница на община Летница и поставен на информационните табла в общината.

На заинтересованите граждани и организации бе предоставен 14-дневен срок, считан от 08. 05. 2012 г. до 21. 05. 2012 г. включително, за предложения и становища по Проекта за изменение на Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на адрес: гр.Летница, бул."България" № 19- Център за услуги и информация или на електронен адрес: letnitsа@mail.Ьа.

В посочения срок не постъпиха предложения и становища по Проекта за изменение на Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост.


Г Л А С У В А Н Е

Поименно съгласно чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА: Александър Асенов Михайлов-за; Андрей Димитров Моврадинов-за; Бисер Цеков Цеков-за; Веселин Борисов Люцканов-за; Галимир Димитров Гюзелев-за, Галина Миткова Цачева-за; Диана Дойчева Захариева-за; Димитър Андреев Мачуганов-за; Димитър Тодоров Димитров-за; Емил Жеков Иванов-за, Иван Георгиев Денчев-за; Камелия Георгиева Гацова-за; Стефко Петков Петков-за.

За - 13 съветника

Против и въздържали се - няма, приема се.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/ Б.Цеков


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - гр.Л Е Т Н И Ц А, обл.ЛОВЕЧ

препис-извлечение


П Р О Т О К О Л

10

31 май 2012 година


ПО СЕДМА ТОЧКА- Предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на непълнолетната Вида Еленкова Георгиева от ДДЛРГ с.Крушуна.

Р Е Ш Е Н И Е

73


Общински съвет гр.Летница на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и във връзка с молба вх. № 99/ 23.04.2012 г. от Виолета Ганчева Станчева - директор на ДДЛРГ с. Крушуна и попечител на Вида Еленкова Георгиева дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет по реда на чл. 7, ал. 1, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за отпускане на персонална пенсия на непълнолетната Вида Еленкова Георгиева , с ЕГН 950729ХХХХ.


Мотиви: НОИ-РУСО" гр. Ловеч с разпореждане № 233/18.07.3011 год. е отказал отпускането на наследствена пенсия на непълнолетната Вида Еленкова Георгиева поради това, че наследодателя няма най-малко 5 години осигурителен стаж до датата на смъртта.

В този случачй единственият начин за отпускане на пенсия на Вида Еленкова Георгиева е по реда на чл. 92 от КСО и чл, 7, ал. 1, ал.2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за отпускане на персонална пенсия на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Г Л А С У В А Н Е


За - 13 съветника

Против и въздържали се - няма, приема се.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/ Б.Цеков


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - гр.Л Е Т Н И Ц А, обл.ЛОВЕЧ

препис-извлечение


П Р О Т О К О Л

10

31 май 2012 година


ПО ОСМА ТОЧКА- Отчет от д-р Красимир Веселинов Джонев-кмет на община Летница, за участието му в общото събрание на акционерите на "В и К" АД гр.Ловеч.


Р Е Ш Е Н И Е

74

Общински съвет гр.Летница на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и 24 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 64 от 26.04.2012 г., Протокол № 09 / 26.04.2012 Г. на Общински съвет гр.Летница приема отчет за проведеното редовно заседание на общо събрание на акционерите на "В и К" АД гр.Ловеч.


Г Л А С У В А Н Е


За - 13 съветника

Против и въздържали се - няма, приема се.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/ Б.Цеков


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - гр.Л Е Т Н И Ц А, обл.ЛОВЕЧ

препис-извлечение


П Р О Т О К О Л

10

31 май 2012 година


ПО ДЕВЕТА ТОЧКА- Обсъждане на декларация на УС на НАДПОС и декларация от ОбС гр.Летница.


Р Е Ш Е Н И Е

75


1.Общински съвет гр.Летница подкрепя декларацията на УС на НАДПОС.

2.Общинските съветници от Общински съвет гр.Летница не приемат приетите в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния служител промени в Закона за местно самоуправление и местна администрация, касаещи възнаграждението на общинските съветници и председателя на ОбС.


Г Л А С У В А Н Е


За - 13 съветника

Против и въздържали се - няма, приема се.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/ Б.ЦековСвързани:

Приемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода 2012-2016 година. Решени е iconНаредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община летница
Чл. (1) Настоящата Наредба урежда редът и условията за осъществяване на дейностите на Община Летница за овладяване популацията на...
Приемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода 2012-2016 година. Решени е iconОбщинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета приета с Решение №286/28. 06. 2012 г
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Казанлък
Приемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода 2012-2016 година. Решени е iconНаредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регистрациятана домашни кучета на територията на община сандански раздел I общи положения
Чл (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените...
Приемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода 2012-2016 година. Решени е iconНаредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община провадия
Чл (1). Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, пред-видени в „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените...
Приемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода 2012-2016 година. Решени е iconНаредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община габрово глава І общи положения
Чл. (1) Настоящата Наредба урежда реда и условията за осъществяване на дейността на Приюта за бездомни животни за овладяване популацията...
Приемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода 2012-2016 година. Решени е iconПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета
Анализ на ситуацията с безстопанствените кучета на територията на Община Пазарджик
Приемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода 2012-2016 година. Решени е iconНаредба за реда за притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община кирково и програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община кирково 2012 – 2015 год
Ние чл. 26, ал. 2 от зна и във връзка с чл. 77 от апк, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища...
Приемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода 2012-2016 година. Решени е iconПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община брезник съдържание
За овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община брезник
Приемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода 2012-2016 година. Решени е iconПроект за наредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община летница
На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове/зна/, във връзка с чл. 77 от апк
Приемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода 2012-2016 година. Решени е iconОбщински съвет на община димитровград решени е
Приема «програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община димитровград»
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом