Производството по делото е образувано по жалба на И. Б. Х., в качеството й на управител на "М. сърце Ина Х.", със седалище и адрес на управление гр. Б., ул
ИмеПроизводството по делото е образувано по жалба на И. Б. Х., в качеството й на управител на "М. сърце Ина Х.", със седалище и адрес на управление гр. Б., ул
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер79.63 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
Производството по делото е образувано по жалба на И. Б. Х., в качеството й на управител на “М. сърце – Ина Х.”, със седалище и адрес на управление гр. Б., ул. „С.. против Наказателно постановление № 118/10.05.2010 г. на началник М. Ю., с което на фирмата жалбоподател за административно нарушение по чл. 123, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, на основание същият текст е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000 лева и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС - отнемане в полза на държавата следните акцизни стоки: 1. Цигари „King red” – 8 броя кутии – 160 къса; 2. Цигари „King gold” – 8 броя кутии – 160 къса; 3. Цигари „Red Eaglle” – 4 броя кутии – 80 къса; 4. Цигари „Camelot” – 5 броя кутии – 100 къса, всички без бандерол на МФ.

С жалбата се навеждат доводи за незконосъобразност на атакувания административен акт. Сочи се, че намерените цигари са за лично ползване. Иска се отмяна на атакуваното НП. В тази насока са и твърденията в писмената защита.

В съдебното заседание жалбоподателката дава обяснения по случая. Процесуалният й представител моли съда да отмени издаденото НП, като неправилно и незаконосъобразно.

Административнонаказаващият орган, редовно и своевременно призован, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли същата да бъде отхвърлена като неоснователна и да бъде потвърдено издаденото НП, като правилно и законосъобразно.

По делото са събрани писмени доказателства, подробно описани в протокол от проведено съдебно заседание, както и гласни такива.

Районният съд, след като съобрази доводите на страните, събраният по делото доказателствен материал и закона, установи от фактическа страна следното:

На 14.08.2009 година около 12.00 часа, служители на М. Б. (първоприемник М. Ю.) – К. Ш. и К. К., в присъствието на Спас Христов, представител на фирмата-жалбоподател, извършили проверка в кафе-аперитив „Ина”, находящ се в Б., ул. „С.” № 18, кри която констатирали наличието на акцизни стоки /тютюневи изделия – цигари/, без бандерол на МФ, а именно: 1. Цигари „King red” – 8 броя кутии – 160 къса; 2. Цигари „King gold” – 8 броя кутии – 160 къса; 3. Цигари „Red Eaglle” – 4 броя кутии – 80 къса; 4. Цигари „Camelot” – 5 броя кутии – 100 къса. Описаните пцигари са иззети с опис, който е неразделна част от протокол за осъществяване контролни действия на лица, извършващи дейности с акцизни стоки № 204/14.08.2009 г, и е подписан от Х. С приемно предавателен протокол иззетите вещи са прададени на МОЛ в М. Б. (първоприемник М. Ю.).

С писмо № 9402/0045 от 03.11.2009 година до фирмата-жалбоподател е изпратена покана в три дневен срок от получаване на настоящата покана да се яви легитимен представител /по съдебно решение/ в Териториално митническо управление – Б. за съставяне на акт за митническо нарушение, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗАНН, като му е указано, че в случай на неявяване на представител, актът ще бъде съставен на основание чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. Върху изпратеното писмо е отрачено, че на 04.11.2009 година Ина Х. е получила лично поканата.

Управителя на фирмата-жалбоподател не се явил на посочената в поканата дата, поради което за извършеното от нея нарушение актосъставителят К. Ш.в присъствието на свидетелите К. К. и К. В. е съставил на фирмата-жалбоподател акт за установяване на административно нарушение № 117/10.11.2009 година.

На 24.11.2009 година свидетелите В. и М. М. връчили на жалбоподателката процесния акт.

Въз основа на този акт, на 10.05.2010 година началникът на М. Ю. е издал атакуваното наказателно постановление № 118, с което на фирмата - жалбоподател за административно нарушение по чл. 123, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове е наложил административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000 лева и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС - отнемане в полза на държавата на процесните акцизни стоки /тютюневи изделия - цигари/, подробно отразени по-горе.

НП е получено лично от управителя на фирмата на 14.05.2010 година.

Посочените в акта за нарушение фактически констатации се потвърждават с разпита на свидетелите - актосъставителя Ш. и свидетелите по акта В. и Х.. Актосъставителят Ш. и свидетеля Х. – свидетел на установяване на нарушението и съставяне на акта, са категорични, че при извършена от тях проверка са открили акцизни стоки – тютюневи изделия – цигари, без бандерол. Цигарите се намирали вътре в заведението, без да са изложени за продажба. Собстениците казали, че тези цигари са им донесени за тяхна лична консумация. За установеното съставили констативен протокол и с разписка задържали цигарите. След това е издаден акт, но в отсъствие на нарушителя, тъй като същия не се явил. Свидетелите В. и Х. сочат, че на 24.11.2009 година намерили жалбоподателката й връчили акта.

В съдебно заседание жалбоподателката дава обяснения по случая. Сочи, че вкъщи всички пушат и цигарите са донесени от децата им, които били на бригада в Англия. Тъй като имали политика вкъщи да не пушат ги оставили в заведението.

По делото като доказателство е прието становище от К.Р. – старши инспектор в отдел “Акцизи и ДС” в ТМУ – Б. относно размера на акциза по процесния акт за установяване на нарушението по ЗАДС. Същата е определила размера на акциза съгласно разпоредбата на чл. 39, т. 1,2 за цялото количество цигари в размер на 53.22 лева и двойният размер на стойност 106.44 лева.

Представена е и заповед № ЗАМ-684/18.12.2009 г. на директора на Агенция “Митници” удостоверяваща материалната компетентност на началниците на митници да издават НП.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на показанията на разпитаните по делото свидетели, както и от приложените към административнонаказателната преписка и приети по делото писмени доказателства.

Гласните и писмените доказателства, събрани по делото са безпротиворечиви, относно подлежащите на доказване факти и установяват по несъмнен начин възприетата фактическа обстановка, като последователни и логични.

Съдът не кредитира обясненията на жалбоподателката, тъй като същите се явяват средство за защита. По делото не ангажира доказателства в подкрепа на защитната си версия.

При така направените фактически констатации, съдът счита, че с обжалваното наказателно постановление законосъобразно фирмата-жалбоподател е санкционирана за осъществено административно нарушение по чл. 123, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове.

Жалбата е депозирана от надлежно лице, в установения от закона 7-дневен срок от връчване на НП. Поради това жалбата е допустима, разгледана по същество - неоснователна.

Атакуваното НП е издадено в съответствие с императивно установената за това процедура и от компетентен орган /видно от заповед № ЗАМ-684/18.12.2009 г/. Както в акта, така и в НП е отразено, че административнонаказателното производство е започнало със съставянето на констативен протокол и издаване на акт за установяване на административно нарушение по ЗАДС. В АУАН и НП подробно, точно и ясно са посочени всички индивидуализиращи нарушителя елементи, съгласно Търговския закон - име и фирма на търговеца, неговото седалище и адрес на управление и представляващото го физическо лице. Наличието на тези елементи са достатъчни, за да се приемат за спазени строго формалните изискването на чл.42 ал.1 т.6 от ЗАНН и чл.57 ал.1 т.4 от ЗАНН, като се съобрази, че в казуса се касае за констатирано административно нарушение, осъществено от .

При съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН, съгласно които, за да бъде редовен актът за установяване на административно нарушение и НП трябва да включват в съдържанието си всички кумулативно посочени реквизити. В конкретния случай АУАН е съставен от К. Ш., на длъжност “стариши митнически инспектор” в М. Б. (първоприемник М. Ю.), който дава пълно описание на нарушението и обстоятелствата, при които същото е извършено.

Действително, актът за административно нарушение не е съставен в присъствие на нарушителя, но при спазване разпоредбата на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН /когато нарушителят е известен, но се яви за съставяне на акт, актът се съставя в негово отсъствие/. По делото безспорно се установи, че същият е предявен за запознаване и подпис, като управителя на фирмата-жалбоподател го е разписал лично на 24.11.2009 година.

Съдът счита, че не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административнонаказателната отговорност на фирмата-жалбоподателя не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството.

От обективна страна, се установи, че в търговският обект – кафе-аперитив „Ина”, находящ се в Б., ул. „С.” № 18, се държат акцизни стоки тютюневи изделия – цигари без бандерол, подробно описани по-горе.

Тази констатация е потвърдена както с показанията на свидетелите по акта, така и с представеният по делото Протокол от проверката, надлежно изготвен и връчен на законния представител на жалбоподателя и респ. опис на иззетите акцизни стоки при процесната проверка. Посочените правни изводи на съда не се разколебават от твърденията на жалбоподателя, че процесната акцизна стока е за лична употреба, след като законодателят не е направил изключение за държането на такава стока в търговски обект, когато същата е без бандерол.Не на последно място, самото общо количество на процесната акцизни стока като брой цигари и видове също създава съмнение във версията на жалбоподателя, че били за лична употреба.

При тези данни и доколкото посоченото кафе-аперитив имат характеристиките на търговски обект, то наличието на посочените акцизни стоки /цигари/ без бандерол, следва да се квалифицира именно като държане на същите в търговски обект по смисъла на чл.123, ал.2 от ЗАДС.

По изложените съображения, съдът намира за доказан осъществения от страна на фирмата-жалбоподател фактически състав на разглежданото административно нарушение, което обуславя установяването му от обективна страна. Доколкото в случая се касае за нарушение извършено от , и чиято отговорност по аргумента на чл.83 ал.1 от ЗАНН е невиновна, деянието не следва да се изследва от субективна страна.

След като правилно е квалифицирал процесното нарушение на основание чл. 123, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове административнонаказващият орган правилно и законосъобразно е определил по вид и размер наложеното на фирмата-жалбоподател наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 лева. Същото е в императивно установеният от закона размер - двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв., който се установи по безспорен и категоричен начин по делото, видно от становище от Катя Раденкова – старши инспектор в отдел “Акцизи и ДС” в ТМУ – Б..

При определяне на това наказание административнонаказващият орган е съобразил тежестта на разглежданото нарушение и определил наказание съгласно закона - “Имуществена санкция” в размер на 2000.00 лева, която е минимално предвидената за това наушение.

Констатирането и доказването на разгледаното административно нарушение по чл.123, ал.2 от ЗАДС има за своя хронологическа и законово регламентирана допълнителна последица по чл.124, ал.1 на същият нормативен акт-отнемане на стоките, които са предмет на въпросното нарушение в полза на държавата, независимо от собствеността им.

В разгледаният казус предмет на митническото нарушение е акцизни стоки без бандерол, подробно описани по вид и брой в атакуваното НП, с което законосъобразно е постановено и тяхното отнемане в полза на държавата. Същите са иззети с опис на иззети стоки, неразделна част от протокола за осъществяване на оперативен контрол на лица, извършващи дейности с акцизни стоки № 204/14.08.2009 г.

При тези съображения, съдът приема, че атакуваното НП е законосъобразно и като такова следва да се потвърди в неговата цялост.

Водим от горното, съдът


Р Е Ш И :


ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно Наказателно постановление № 118/10.05.2010 г. на началника на М. Ю., с което на И.Б.Х., в качеството й на управител на “М. сърце – Ина Х.”,със седалище и адрес на управление гр. Б., ул. „С.” № 18, за административно нарушение по чл. 123, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове и на основание същият текст е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000 лева и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС - отнемане в полза на държавата следните акцизни стоки: 1. Цигари „King red” – 8 броя кутии – 160 къса; 2. Цигари „King gold” – 8 броя кутии – 160 къса; 3. Цигари „Red Eaglle” – 4 броя кутии – 80 къса; 4. Цигари „Camelot” – 5 броя кутии – 100 къса, всички без бандерол на МФ.


РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Б..


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Свързани:

Производството по делото е образувано по жалба на И. Б. Х., в качеството й на управител на \"М. сърце Ина Х.\", със седалище и адрес на управление гр. Б., ул iconПроизводството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Б. Ф. Р.,в качеството си на управител на „. Т. п със седалище и адрес на управление
Б. Ф. Р.,в качеството си на управител на „. Т. п.” със седалище и адрес на управление гр. Г. Д. против нп №01/0101307/16. 11. 2011...
Производството по делото е образувано по жалба на И. Б. Х., в качеството й на управител на \"М. сърце Ина Х.\", със седалище и адрес на управление гр. Б., ул iconПроизводството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Г. Иванов Димитров,в качеството си на управител на "Г."Еоод,със седалище и адрес на
Г. Иванов Димитров,в качеството си на управител на “Г.”Еоод,със седалище и адрес на управление гр. Г. Д.,Еик против нп №01/0101278/21....
Производството по делото е образувано по жалба на И. Б. Х., в качеството й на управител на \"М. сърце Ина Х.\", със седалище и адрес на управление гр. Б., ул iconПроизводството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Б. К. У. с Егн,в качеството си на управител на "И. "Е. с Еик,адрес на управление с. Д
Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Б. К. У. с Егн –*,в качеството си на управител на “И. “Е. с Еик,адрес...
Производството по делото е образувано по жалба на И. Б. Х., в качеството й на управител на \"М. сърце Ина Х.\", със седалище и адрес на управление гр. Б., ул iconПроизводството е образувано по жалба на М. И. С. от Г. П., У."П." №., Егн:*, подадена в качеството и на представляващ „. С., със седалище и адрес на управление
Производството е образувано по жалба на М. И. С. от Г. П., У.”П.” №., Егн:*, подадена в качеството и на представляващ „. С., със...
Производството по делото е образувано по жалба на И. Б. Х., в качеството й на управител на \"М. сърце Ина Х.\", със седалище и адрес на управление гр. Б., ул iconПроизводството е образувано по жалба на М. А. Х. с Егн, в качеството си на изпълнителен Директор на „. Е., с Еик, със седалище и адрес на управление
Производството е образувано по жалба на М. А. Х. с Егн, в качеството си на изпълнителен Директор на „. Е., с Еик, със седалище и...
Производството по делото е образувано по жалба на И. Б. Х., в качеството й на управител на \"М. сърце Ина Х.\", със седалище и адрес на управление гр. Б., ул iconПроизводството по делото е образувано по частна жалба,подадена от „Д. Е. със седалище и адрес на управление гр. В. Т., ул. Г. М. №6 против разпореждане №38 от
Производството по делото е образувано по частна жалба,подадена от „Д.” Е. със седалище и адрес на управление гр. В. Т., ул. Г. М....
Производството по делото е образувано по жалба на И. Б. Х., в качеството й на управител на \"М. сърце Ина Х.\", със седалище и адрес на управление гр. Б., ул iconПроизводството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 1 във вр с чл. 413, ал. 2 от гпк и е образувано по частна жалба на „. За с. На в. О. с Еик: със седалище и адрес
Пк и е образувано по частна жалба на „. За с. На в.” О. с Еик: със седалище и адрес на управление: гр. С., жк. Л. 7, бул.”Дж. Н.”...
Производството по делото е образувано по жалба на И. Б. Х., в качеството й на управител на \"М. сърце Ина Х.\", със седалище и адрес на управление гр. Б., ул iconПроизводството по делото е образувано по жалба на Х. И. Я., Егн:* с адрес: гр. Б., ул. Р. №1, в качеството й на управител на "инес Х. Я.",със седалище и
Кодекса на Т. и във вр чл. 413, ал. 2 от кт е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2500. 00 лева
Производството по делото е образувано по жалба на И. Б. Х., в качеството й на управител на \"М. сърце Ина Х.\", със седалище и адрес на управление гр. Б., ул iconРешението на рс като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено
Производството по делото е образувано по касационна жалба на Е. К. К., в качеството й на У. на Ч. Е. К., със седалище и адрес на...
Производството по делото е образувано по жалба на И. Б. Х., в качеството й на управител на \"М. сърце Ина Х.\", със седалище и адрес на управление гр. Б., ул iconПроизводството по делото е образувано по повод постъпила жалба от С. Ю. С. с Егн,местожителство с. Б.,в качеството й на пълномощник на "С. С. ",със седалище
Б.,в качеството й на пълномощник на ”С. С. “,със седалище и адрес на управление с. Б. против нп №66/12. 08. 2010 година на Началника...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом