Съдът е сезиран с искова молба от Б. П. П. Ф. Еад гр. София, ж к. М., Б. П. С., сг., тел. 02 9154100, факс 02 489 9866, представляван от Луик Льо Пишу Ч. А
ИмеСъдът е сезиран с искова молба от Б. П. П. Ф. Еад гр. София, ж к. М., Б. П. С., сг., тел. 02 9154100, факс 02 489 9866, представляван от Луик Льо Пишу Ч. А
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер33.24 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://judiciary-bg.org/courts/RC/gocedelchev/webacess.nsf/5761458cc34e6f6bc22574f900590b80/5a14
Съдът е сезиран с искова молба от Б. П. П. Ф. ЕАД гр. София , ж.к. М., Б. П. С., сг. , тел. 02 9154100, факс 02 489 9866, представляван от Луик Льо Пишу Ч. А. Х. - АК П.,бУ. М. № 98, . 1, офис 2 срещу Й. В. П., от гр. Г. Д., У. Е. А. № , Б. за заплащане на дължими суми по договор с правно основание чл. 4 и чл.7, т.4 и т.8 от Закона за потребителския кредит, чл. 17 от Закона за потребителския кредит, във връзка с чл. 79 от ЗЗД.

Правно основание на иска чл.422 от ГПК.

От събраните по делото писмени доказателства се установява следното във фактическо отношение.

С договор за потребителски паричен кредит с номер САSН-04075931/22.02.2008 г. ищецът е отпуснал заем на ответника в размер на 400 лв.На основание т.3 от договора сумата е предоставена на ответника, като по този начин ищеца е изпълнил задължението си по договор, а за ответника възниква задължението да погаси заема за 42 седмични вноски по 16,52 лв, които вноски съставляват изплащане на главницата по заема и добавка, представляваща печалба на ищеца.

Ответницата Й. В. П. е преустановила плащането на вноските по кредита на 18.08.2008г., като към тази дата са погасени 24 седмични вноски. Ответникът е следвало да изплати заема увеличен с надбавката в размер на 297, 52 лв., представляващ оставащите 18 броя погасителни вноски към 25.08.2008 г., към която дата е станал изискуем в целия му размер.Последната дължи и обезщетение за забава в размер на законната лихва в размер на 43,82 лв. за периода от настъпване на предсрочнаа изискуемост на кредита 25.08.2008 г. до момента на издаване на заповед по ЧГР.Д. № 466/2010 г. на ГДРС.

На ответницата е изпратено разпореждане, с което на основание чл.131 от ГПК е изпратен препис от исковата молба, ведно с приложенията, която в дадения от съда срок не е представила писмен отговор, не взема становище, не прави възражения и не представя доказателства.

С настоящия иск се иска да се установи, че е налице вземане от страна на ищеца Б. П. П. Ф. ЕАД гр. София от Й. В. П. в размер на 297, 52 лв., представляваща главница с включена надбавка по чл.4 от посочения договор; 43,82 лв. представляваща обезщетение за забава на основание чл. 19 от Закона за потребителски кредит за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит, а именно 25.08.2008 г. до датата на подаване на заявлението, ведно със законната лихва върху дължимите суми по договор от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното им изплащане или общо дължима сума по договора - 341,34 лв., както и сторените съдебни и деловодни разноски . В РС-Г.Д. е образувано ЧГР д.№ 466/2010 г. от ищеца по реда на чл.410 ГПК срещу Полижанова за сумата 297,52 лв.,както и мораторна лихва от 43,82 лв.С разпореждане от 16.04. 2010 година е разпоредено длъжникът Й. В. П., гр. Г. Д., У. Е. А. № , Б. , общ. Г. Д., оБ. Б., да заплати на кредитора Б. П. П. Ф. ЕАД, гр. С., ж.к. М. , Б. П. С., сг. , тел. 02 9154100, факс 02 489 9866, представляван от Луик Льо Пишу Ч. А. Емилия Стефанова Харитова - АК П., със съдебен адрес: гр. П., бУ. М. № , . 1, офис 2 сумата 297,52 (двеста деветдесет и седем лв. 52 ст.) за неизплатено парично задължение по договор за потребителски заем мораторна лихва от 43,82 лв. от 25.08.2008 г. до 15.04.2010 г. и законна лихва от 15.04.2010 г. до изплащане на вземането, както и сумата 125 (сто двадесет и пет лв. 00 ст.) разноски по делото..В законустановения срок е постъпило възражение от ответника срещу издадената заповед за изпълнение по чл.410.Съдът е изпратил съобщение за правата по чл.415 ГПК на кредитора за предявяване иск за установяване вземането си срещу ответника.

Налице е неизпълнение на договорно задължение от една от страните,неизпълнението е виновно , а кредиторът е изправен. В разглеждания казус ищецът упражнява правата си да поиска съдът да се произнесе в едно исково производството, в случая с установителен диспозитив.Иска по чл.415 от ГПК има установителен храктер ,да се признае за установено по отношение на ответника същестуването на паричното вземане от страна на кредитора .С оглед на събраните по делото писмени доказателства Б. П. П. Ф. ЕАД гр. С., се явява изправна страна.

Съдът е указал на страните последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание .Предевеният иск е вероятно основателен ,имайки в предвид на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства .В разглеждания казус са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.

Водим от горното съдът ,

Р Е Ш И :

Приема за установено ,че Й. В. П., от гр. Г. Д., У. Е. А. № ., Б.,ЕГН – * дължи на Б. П. П. Ф. ЕАД гр. С. , ж.к. М., Б. П. С., сг. , тел. 02 9154100, факс 02 489 9866, представляван от Луик Льо Пишу Ч. А. Х. - АК П.,бУ. М. № 98, . 1, офис 2 сумата в размер на 297, 52 лв., представляваща главница с включена надбавка по чл.4 от посочения договор; сума в размер на 43,82 лв. представляваща обезщетение за забава на основание чл. 19 от Закона за потребителски кредит за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит, а именно 25.08.2008 г. до датата на подаване на заявлението, ведно със законната лихва върху дължимите суми по договор от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното им изплащане или общо дължима сума по договора - 341,34 лв., както и сторените съдебни и деловодни разноски в размер на 250 лв.

Решението на съда е окончателно .

Препис от решението да се връчи на Й. В. П., от гр. Г. Д., У. Е. А. № , Б. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Свързани:

Съдът е сезиран с искова молба от Б. П. П. Ф. Еад гр. София, ж к. М., Б. П. С., сг., тел. 02 9154100, факс 02 489 9866, представляван от Луик Льо Пишу Ч. А iconПърсънъл Файненс" еад, със седалище и адрес на управление гр. С., ж к."
Бизнес Парк С., сг. 14, със законния представител Луик Льо Пишу, тел факс:, чрез пълномощника юриск. Ц. Х. Й
Съдът е сезиран с искова молба от Б. П. П. Ф. Еад гр. София, ж к. М., Б. П. С., сг., тел. 02 9154100, факс 02 489 9866, представляван от Луик Льо Пишу Ч. А iconПроизводството е по иск с правно основание чл. 422 във вр с чл. 415, ал. 2
Луик Льо Пишу, тел факс:, чрез пълномощника адв. Н. Х. от ак-пловдив, със съдебен адрес
Съдът е сезиран с искова молба от Б. П. П. Ф. Еад гр. София, ж к. М., Б. П. С., сг., тел. 02 9154100, факс 02 489 9866, представляван от Луик Льо Пишу Ч. А iconСъдът е сезиран с искова молба от Д. Т. Т. с Егн: от Г. София,ж к. К. п.,бл. 27. 6,ап. 27 със съдебен адрес -град К., улица Г. №35. 1,Ч. А. Т. против К
Съдът е сезиран с искова молба от Д. Т. Т. с Егн: от Г. София,ж к. К. п.,бл. 27. 6,ап. 27 със съдебен адрес -град К., улица Г. №35....
Съдът е сезиран с искова молба от Б. П. П. Ф. Еад гр. София, ж к. М., Б. П. С., сг., тел. 02 9154100, факс 02 489 9866, представляван от Луик Льо Пишу Ч. А iconСъдът е сезиран с искова молба от ищеца С. А. К., Егн: от гр. Г. Д., ул. Х. М. №25, против Л. П. К., с Егн: *, от гр. Г. Д., ул. Х. М. №. Иска се
Съдът е сезиран с искова молба от ищеца С. А. К., Егн: от гр. Г. Д., ул. Х. М. №25, против Л. П. К., с Егн: *, от гр. Г. Д., ул....
Съдът е сезиран с искова молба от Б. П. П. Ф. Еад гр. София, ж к. М., Б. П. С., сг., тел. 02 9154100, факс 02 489 9866, представляван от Луик Льо Пишу Ч. А iconСъдът е сезиран с искова молба от а-с. Е., седалище и адрес на управление с. А., обл. Б., с Еик 101019435, представляван от собственика на капитала и
Ззд в размер на 457. 42 лева, представляваща законната лихва върху сумата от 9 645. 60 лева, за периода от 12. 10. 2009 г до 22....
Съдът е сезиран с искова молба от Б. П. П. Ф. Еад гр. София, ж к. М., Б. П. С., сг., тел. 02 9154100, факс 02 489 9866, представляван от Луик Льо Пишу Ч. А iconСъдът е сезиран с искова молба от ищеца Б. Я. К. от с. П., обл. Б., с Егн против К. М. К., от с. П., обл. Б., с Егн. Иска се допускане на развод поради
Съдът е сезиран с искова молба от ищеца Б. Я. К. от с. П., обл. Б., с Егн против К. М. К., от с. П., обл. Б., с Егн. Иска се допускане...
Съдът е сезиран с искова молба от Б. П. П. Ф. Еад гр. София, ж к. М., Б. П. С., сг., тел. 02 9154100, факс 02 489 9866, представляван от Луик Льо Пишу Ч. А iconСъдът е сезиран с искова молба от Ф. Н. А. С. В., област Б., качеството на собственик и представляващ "Ф. А.",със седалище и адрес на управление С. В. област Б
Съдът е сезиран с искова молба от Ф. Н. А. С. В., област Б., качеството на собственик и представляващ “Ф. А.”,със седалище и адрес...
Съдът е сезиран с искова молба от Б. П. П. Ф. Еад гр. София, ж к. М., Б. П. С., сг., тел. 02 9154100, факс 02 489 9866, представляван от Луик Льо Пишу Ч. А iconСъдът е сезиран с искова молба от Б. И. Ш., с Егн, действащ С. С. на своя Б. и законен представител И. Б. Ш., с Егн, двамата от с. Б., оБ. Б., против В
Съдът е сезиран с искова молба от Б. И. Ш., с Егн, действащ С. С. на своя Б. и законен представител И. Б. Ш., с Егн, двамата от с....
Съдът е сезиран с искова молба от Б. П. П. Ф. Еад гр. София, ж к. М., Б. П. С., сг., тел. 02 9154100, факс 02 489 9866, представляван от Луик Льо Пишу Ч. А iconЗа да се произнесе взе предвид следното
Б. П. П. Файнес " Е.,Еик -130697606 със седалище и адрес на управление гр. С.,район Младост,ж к. "Младост " 4 Бизнес парк С.,сг....
Съдът е сезиран с искова молба от Б. П. П. Ф. Еад гр. София, ж к. М., Б. П. С., сг., тел. 02 9154100, факс 02 489 9866, представляван от Луик Льо Пишу Ч. А iconДоклад Дата на получаване от производителя*
Факс No 02/ 489 98 24. Ако имате въпроси или нужда от допълнителни инструкции се обадете на Eлена Кръстева на тел. No 02/ 489 98...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом