Обяснителна записка
ИмеОбяснителна записка
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер145 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sofproect.com/(A(C1XZEx4CzQEkAAAAOWFkNzhlOGYtNTY1Yy00YzlhLWFkNWMtOTEyODk5NDA5NWFlTevi


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към Идейния проект за мостова естакада на Околовръстният път

подучастък от км 52,3+00,00 до км 53,7+00,00

част „Стоманобетонна естакада ” 1. Възложител на проекта.Възложител на Идейния проект е Столичната община. 1. Задачи на Идейния проект.

Настоящият Идеен проект, част „Стоманобетонна естакада”, има за задачи:

  1. да фиксира границите на участъка от Околовръстния път на гр. София, за който се отнася проекта;

  2. да очертае общата геометрия на подходите и на естакадата в план и профил;

  3. да изложи Изисквнията на Възложителя към проекта;

  4. да опише Проектните критерии;

  5. да представи примерно геометрично решение на естакадната конструкция;

  6. да състави примерна количествена сметка за видовете работи за целите на тръжната процедура. 1. Граници на подучастъка от Околовръстния път на гр. София, за който се отнася проекта.  1. Обща геометрия на естакадата и на подходите в план и в профил.Цялото пътно решение в план е дадено в част „Пътни работи”. Характеризира се с това, че Околовръстния път е на естакада с две платна по 7,50 метра с три-метрова разделителна ивица между тях, и с два тротоара с брутни ширини по 1,84 м. , а локалното движение с две отделни платна по 7,00 м. и „остров” с ширина осем метра между тези две платна, както и напречните връзки, остават на ниво „терен”. В „острова” се разполагат опорите на естакадата.

Подходът към естакадата от страна „Бояна”, след излизането от траншеята към тунела и местата за „отливане” – „вливане” в Околовръстния път, е с подпорни стени. Принципно аналогичен е и подходът към естакадата от страна „Горна баня”.  1. Геометрия на подходите

   1. Подход от км 52,2 + 60,00 до км 52,3+00,00

   2. Подход от км. 53,7+00,00 до км. 53,7+30,00

И двата подхода са с габарита на ОП, в хоризонтални криви, с различни надлъжни наклони и с едностранни напречни наклони 2,5 %.  1. Геометрия на естакадата   1. Разчленяване на естакадатаОбщата дължина на естакадата е 1400 метра без подходните рампи. Не се нуждаят от коментар причините, поради които тя трябва да бъде разчленена. За решаване на проблемите с пътния възел при пресичането с бул. „Цар Борис” се налага естакадата в тази си част да бъде стоманена, с отвори 40,00 + 60,00 + 40,00 метра, т.е. общо 140,00 метра. Така се получава следното разчленяване на естакадата:

Конструкция „А” – стоманобетон – от км 52,3 +00,00 до км 52,3 +98,70

Конструкция „Метална” – стомана – от км 52,4 + 00,00 до км 52,5 + 40,00

- разработена е в отделна част!

Конструкция „B” – стоманобетон – от км 52,5 + 41,30 до км 52,7 + 06,00

Конструкция „C” – стоманобетон – от км 52,7 + 07,30 до км 562,8 + 40,30

Конструкция „D” – стоманобетон – от км 52,8 + 41,60 до км 53,0 + 00,50

Конструкция „E” – стоманобетон – от км 53,0 + 01,80 до км 53,2 + 87,70

Конструкция „F” – стоманобетон – от км 53,2 + 89,00 до км 53,5 + 91,70

Конструкция „G” – стоманобетон – от км 53,5 + 93,00 до км 53,7 + 00,00

Може би в работното проектиране ще се потърсят възможности за раздвояване на някои от конструкциите, напр. конструкция „F”.   1. Фиксиране местата на стълбовете.Местоположението на стълбовете и размерите им в план са ограничени от:

 • очертанията на пътния възел при бул. „Цар Борис III”;

 • напречните на бул. „Никола Петков” улици;

 • речните корита на Владайската река и на Домус дере;

 • необходимостта да се ситуират наземни пътни платна под естакадата, тротоари и велосипедни алеи.

Местата на стълбовете са съобразени с изискванията на пътното решение, със запазване на изградените колектори, с условията на речните корита, както и с подчиняване, доколкото е било възможно, на основни конструктивни пропорции. 1. Изисквания на Възложителя  1. Изискване на Възложителя за монтажност на връхната конструкция на естакадата.Възложителят има изискване за монтажност на връхната конструкция с цел – постигане на максимална бързина на строителството.  1. Изискване на Възложителя за изграждане на естакадата без спиране на движението по бул. „Никола Петков”Възложителят има категорично изискване изграждането на естакадата да стане без спиране на движението по бул. „Никола Петков”.  1. Изискване на Възложителя за максимална височина на връхната конструкция.Чрез надлъжния профил на пътното решение е фиксирана максималната конструктивна височина, с която може да се разполага при компонирането на връхната конструкция на естакадата – 250 см вкл. пътната настилка.  1. Изискване на Възложителя за разполагане на опорите на моста в разделителната ивица на локалните пътни платна на нивото на терена.Изключително притеснените условия, при които е търсено пътното речение заради близката застройка, необходимостта да се оформят две наземни локални пътни платна по 7,00 метра, велоалеи и тротоари, стремежът да се избегнат отчуждителни процедури, които биха забавили изграждането на обекта и други отежняващи обстоятелства, са довели до една ограничена ширина на разделителната ивица при локалните пътни платна от бруто (между бордюрите) 8,00 метра, и разполагаема ширина за стълбовете 6,00 метра.  1. Изисквания на Възложителя за подходяща естетика на моста.Това се налага по много причини, една от които е статута на град София като столица на България. 1. Типово напречно сечение на връхната конструкцияТиповото напречно решение на връхната конструкция включва;

 • две пътни платна по 750 см с разделителна ивица от 300 см между тях и два тротоара по 184 см бруто, с шумозащитни прегради с височина 300 см и с предпазни огради;

 • монолитна пътна плоча с дебелина 20 см;

 • монтажни надлъжни греди с ширина на стеблото по 32 см и намаляваща височина от оста на естакадата към тротоарните конзоли; дължината на тези греди зависи от разстоянието между осите на стълбовете, а краищата им се замонолитват в изливани на място >

 • ригели, също с намаляваща височина от оста на естакадата към тротоарните конзоли, „скрити” във височината на надлъжните греди; широчината на тези ригели зависи от размера на прилежащите им отвори.

 • на Владайската река, както и на пътните възли на ул. „Любляна” и на ул. „Букет”, естакадата трябва да има отвори по 38,00 метра; на тези конструкции се посвещава един раздел на обяснителната записка.6.Типови решения на долното строене.


6.1. Типовите решения се отнасят за: • устоите – два на брой, съответно на км 52,3 + 00,00 и на км 53,7 + 00,00;

 • стълбовете при отворите до 25,00 метра;

 • стълбовете при деформационните фуги;

 • стълбовете при 38,00 – метровите отвори.6.2. Типови решения на устоите.


Предвидено е устоите да са монолитни върху изливни пилоти, с евентуална възможност да се направят и с плоско фундиране, с напълно завърнати крила и лагерни стъпалообразно разположени площадки за металогумените лагери под всяка от надлъжните греди, с гардбаластова стена с къса конзола за стъпване на преходните плочи зад устоя. Трябва да се отбележи, че металогумени лагери има само на двата устоя на естакадата.


6.3. Типови решения за стълбовете при отворите до 25,00 метра.

Стълбовете при отворите до 25,00 метра са като правили с размери 50/600 см, с рамкови възли към връхната конструкция. В следващата фаза на проектиране някои от тези стълбове ще имат ст.б. стави заради температурните деформации. Фундаментите под тези стълбове имат по два пилота с Ф 120 см и стартова дължина по 25,00 метра, обединени с надпилотен ростверкс дебелина 120 см и размери в план 700/475 см, бетониран върху подложен бетон и валиран пласт чакъл с предписан Е-модул.


6.4. Типови решения за стълбовете при деформационните фуги


За всяка от връхните конструкции на прилежащите отвори има отделен стълб с размери в план 50/600 см; двата стълба са разположени на осово разстояние един от друг 130 см; връзката им с връхната конструкция като правило е със ст.б. стави; надпилотният ростверк под двата съседни стълба е с дебелина 120 см и размери в план 600/600 см, бетониран върху подложен бетон и 20-см слой от валиран чакъл с предписан Е-модул. Практически всички фундирания в Идейния проект е предвидено да бъдат пилотни. В следващата фаза на проектирането, евентуално и на базата на допълнителни геоложки проучвания, биха могли да се опитат и приложат и други видове фундирания.


6.5. Типови решения за стълбовете при 38,00 метровите отвори


Стълбовете при 38 метровите отвори са сдвоени, като двете колони на сдвоения стълб са със стартови размери 70/600 см, разположени осово една от друга на разстояние 190 см. Тези параметри на конструкцията, както и всички останали параметри, подлежат на оптимизация в следващата фаза на проектирането. Надпилотният ростверк е с дебелина 120 см и размери в план 600/600 см обединява пет пилота Ф120 см и дължини по 25,00 метра. Той се прави върху подложен бетон и 20 см слой от валиран чакъл с предписан Е-модул, който трябва да се получи след валирането. 1. Връхна конструкция на естакадата при Владайската река, както и на пътните възли на ул. „Любляна” и на ул. „Букет”На споменатите три места се налага естакадата да бъде с отвори по 38 метра, при това без да се променят основните принципи на компонирането й, вкл. да се запазят базовите градивни елементи в надлъжно и в напречно направление. Заради статичната работа на конструкцията се налага от двете страни на 38-метровия отвор да има отвори по 25 метра, а за поемане на големите отрицателни моменти над съответните опори да се оформят надлъжни вути с необходимите височина, широчина и дължина, завършваши с малки напречни греди с широчина по 25 см и долно очертание като на ригелите над стълбовете. Тези ригели с широчина по 300 см и променлива височина с долен ръб, следващ долните ръбове на надлъжните греди, са особено тежко натоварени и е възможно в следващата фаза на проектирането да се опита и вариант да се направят от предварително напрегнат стоманобетон. Монтажните надлъжни греди в 38-метровия отвор се снаждат в средата на отвора в монолитен ригел, като се използват муфени съединения на армировката. Такива съединения за снаждане на армировката се използваъ както във връхната конструкция, така и в стълбовете. 1. Примерен ред на изпълнение на естакадатаЕдин примерен ред на изпълнение на работите при изграждане на естакадата може да бъде следният:


а/ направа на изливните пилоти;

б/.направа на пилотния ростверк;

в/ направа на стълбовете в цялата им височина;

г/ направа на пътните платна на теренното ниво;

д/ заскелване в „острова” за монтаж на вътрешните шест броя от надлъжните греди и за направа на средната част от ригелите и на съответната част от пътната плоча;

е/ заскелване с премостване на пътните платна със стоманени греди – например НЕВ 700 – за осигуряване на движението по тези платна, монтиране на крайните четворки на надлъжните греди, кофриране и бетониране на съответните части от ригелите и на пътната плоча;

ж. / направа на отводнители, деформационни дуги, тротоари, и т.н.
Преди всички тези работи обаче трябва да бъде направено следното:

а1/ кабелиране на 110 kV далекопровод;

б1/ демонтиране на ж.р.стълбове на далекопровода по бул. „Н.Петков”;

в1/ направа на новите подземни проводи, канали и др. под новото южно локално платно и под тротоара до него на бул. „Н.Петков”;

г1/ направа на южното локално платно с шир. 7,00 м. на бул. „Н.Петков”, вкл. асфалтиране;

д1/ временна организация на движението с двупосочно движение по южния локал на бул. „Н.Петков”, след което започва работата по направата на изливните пилоти – виж т. а/ по-горе.

 1. Подпорни стени на подходитеПодпорните стени на подходите не са включени засега в тази част на проекта. 1. Отводняване на пътното платноОтводняването на пътното платно е предвидено да става с отводнители, разположени през около 20 метра според виражите в тротоарите или в разделителната ивица, с отвеждане на водата с водосточни тръби под връхната конструкция до стълбовете и спускане към фундаментите. 1. ШумозащитаИзисква се поставяне на шумозащитни прегради по цялата дължина на естакадата, с височина прим. 300 см. . Те биха могли да бъдат комбинирани с парапетите. 1. Други изисквания на Възложителя при изготвяне на проекта.  1. Очаква се реализацията на настоящия инвестиционен проект да бъде по „червения” FIDIC, т.е. изготвянето на Окончателния проект (Definitive Design) и на Работните чертежи (Working Drawings) ще бъде задължение на Контрактора, което трябва да се реализира по одобрена от Възложителя Програма за представяне на проекта.  1. Дълготрайността (експлоатационната годност) на всички конструктивни елементи трябва да бъде 120 години. Тази дълготрайност съгласно Еврокодовете трябва да бъде проектно специално заложена в изчисленията и при детайлирането на всички елементи на носещите конструкции на естакадата, както и в предложените от Контрактора и приетите от Инженера съответно технология на работите и контрол на изпълнението им. За хидроизолацията, настилките, отводнителите, парапетите, предпазните огради, деформационните фуги и т.н. проектната дълготрайност е фиксирана в Техническите спецификации на АПИ и други актуални документи.Използваните бетони, при спазване на БДС ЕN 206-1 и БДС ЕN1992-2, както и на Националните приложения към БДС ЕNм1992-2 и към БДС ЕN 206-1, трябва да бъдат:


подложен бетон - С16/20;

бетон за надпилотни плочи – С30/37 ХС4 + ХF1;

бетон за пилоти - С30/37 ХС4 + ХF1;

бетон за стълбове - С35/45 ХС4 + ХF4;

бетон за ригели – С45/55 ХС4 + ХF4;

бетон за монтажни греди - С40/50 ХС4 + ХF4;

шлайфван бетон за пътна плоча - С40/50 ХС4 + ХF4;

ресан бетон за тротоари и разделителна.ивица - С45/55 - ХС4 + ХF4 + ХМ3;


Използваната стомана трябва да бъде В500С по БДС ЕN10080 и БДС ЕN 1992 1-1 и Националното приложение към БДС ЕN 1992 1-1.  1. Проектът трябва да бъде подчинен и на последната редакция на съответните Еврокодове вкл. и на Националните им приложения, и по-специално на :

 • EN 1990 Еврокод „Основи на проектирането на строителни конструкции”, Част А2 – мостове;

 • EN 1991-1-4 Еврокод 1 „Въздействия върху строителните конструкции”, Част 1-4. „Основни въздействия. Натоварване от вятър”;

 • EN 1991-1-5. Част 1-5. „Основни въздействия. Температурни въздействия”

 • EN 1991-1-6. Част 1-6. „Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнението”

 • EN 1991-1-7. Част 1-7. „Оновни въздействия. Особени въздействия”

 • EN 1991-2. Част 2. „Подвижни натоварвания от трафик върху мостовете”

 • EN 1992-1-1.Еврокод 2. „Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” Част 1.1. „Общи правила и правила за сгради”

 • EN 1992.2 Част 2. „Стоманобетонни мостове. Правила за проектиране и конструиране”

 • EN 1993-1-1. „Проектиране на стоманени конструкции” Част 1.1. „Общи правила и правила за сгради”

 • EN 1993-2. Част 2. „Стоманени мостове.”

 • EN 1994-1-1. Еврокод 4. „Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции” Част 1.1. „Общи правила и правила за сгради”

 • EN 1994-2. Част 2. „Стоманено-стоманобетонни мостове”

 • EN 1997-1. Еврокод 7. Част 1. „Основни правила”.

 • EN 1997-2. Еврокод 7. Част 2. „Изисквания за извършване и оценка на полеви и лабораторни изследвания”.

 • EN 1998-1. Еврокод 8. Част 1. „общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради”

 • EN 1998-2. Еврокод 8. Част 2. „Мостове”.

 • EN 1998-5. Еврокод 8. Част 5. „Фундаменти, подпорни конструкции и геотехнически аспекти”.  1. Проектът трябва да бъде подчинен и на последната редакция на Техническата спецификация за строителство на пътища и мостове, Национална агенция „Пътна инфраструктура” София, 2009 г. 1. Количествена сметкаКоличествената сметка е направена достатъчно подробно за идейна фаза, поотделно за всяка от конструкциите от фуга до фуга.

 1. Обем на проекта и номерация на чертежитеНАИМЕНОВАНИЕ на ЧЕРТЕЖА

Номер

1.

ОБЩА СИТУАЦИЯ

1/27

2.

СИТУАЦИЯ ФУНДАМЕНТИ ЕСТАКАДА „А“

от km 52+294,65 до km 52+399,30

2/27

3.

СИТУАЦИЯ ФУНДАМЕНТИ ЕСТАКАДА „В“

от km 52+540,70 до km 52+706,55

3/27

4.

СИТУАЦИЯ ФУНДАМЕНТИ ЕСТАКАДА „С“

от km 52+706,75 до km 52+840,85

4/27

5.

СИТУАЦИЯ ФУНДАМЕНТИ ЕСТАКАДА „D“

от km 52+541,05 до km 53+001,05

5/27

6.

СИТУАЦИЯ ФУНДАМЕНТИ ЕСТАКАДА „Е“

от km 53+001,25 до km 53+288,25

6-1/27

7.

СИТУАЦИЯ ФУНДАМЕНТИ ЕСТАКАДА „Е“

от km 53+001,25 до km 53+288,25

6-2/27

8.

СИТУАЦИЯ ФУНДАМЕНТИ ЕСТАКАДА „F“

от km 53+288,45 до km 53+592,25

7-1/27

9.

СИТУАЦИЯ ФУНДАМЕНТИ ЕСТАКАДА „F“

от km 53+288,45 до km 53+592,25

7-2/27

10

СИТУАЦИЯ ФУНДАМЕНТИ ЕСТАКАДА „F“

от km 53+288,45 до km 53+592,25

7-3/27

11.

СИТУАЦИЯ ФУНДАМЕНТИ ЕСТАКАДА „G“

от km 53+592,45 до km 53+705,35

8/27

12.

НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ СТОМАНОБЕТОНОВА ЕСТАКАДА „А“

от km 52+294,65 до km 52+399,30

9/27

13.

НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ СТОМАНОБЕТОНОВА ЕСТАКАДА „В“

от km 52+540,70 до km 52+706,55

10/27

14.

НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ СТОМАНОБЕТОНОВА ЕСТАКАДА „С“

от km 52+706,75 до km 52+840,85

11/27


15.

НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ СТОМАНОБЕТОНОВА ЕСТАКАДА „D“

от km 52+841,05 до km 53+001,05

12/27


16.

НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ СТОМАНОБЕТОНОВА ЕСТАКАДА „E“

от km 53+001,25 до km 53+288,25

13/27


17.

НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ СТОМАНОБЕТОНОВА ЕСТАКАДА „F“

от km 53+288,45 до km 53+592,25

14/27


18.

НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ СТОМАНОБЕТОНОВА ЕСТАКАДА „G“

от km 53+592,45 до km 53+705,35

15/27


19.

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ при km 52+300,00 профил 166

16/27


20.

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ при km 52+320,00 профил 167

17/27


21.

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ при km 52+980,00 профил 205

18/27


22.

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ при km 53+060,00 профил 209

19/27


23.

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ при km 53+606,45 профил 243

20/27


24.

ПЛАН ЕСТАКАДА „А“

от km 52+294,65 до km 52+399,30

21/27

25.

ПЛАН ЕСТАКАДА „В“

от km 52+540,70 до km 52+706,55

22/27

26.

ПЛАН ЕСТАКАДА „С“

от km 52+706,75 до km 52+840,85

23/27

27.

ПЛАН ЕСТАКАДА „D“

от km 52+841,05 до km 53+001,05

24/27

28.

ПЛАН ЕСТАКАДА „Е“

от km 53+001,25 до km 53+288,25

25-1/27

29.

ПЛАН ЕСТАКАДА „Е“

от km 53+001,25 до km 53+288,25

25-2/27

30.

ПЛАН ЕСТАКАДА „F“

от km 53+288,45 до km 53+592,25

26-1/27

31.

ПЛАН ЕСТАКАДА „F“

от km 53+288,45 до km 53+592,25

26-2/27

32.

ПЛАН ЕСТАКАДА „F“

от km 53+288,45 до km 53+592,25

26-3/27

33.

ПЛАН ЕСТАКАДА „G“

от km 53+592,45 до km 53+705,35

27/27Август 2011 Съставил:............................

/инж. Райна Ставрева/

Свързани:

Обяснителна записка iconA. обяснителна записка

Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект: резиденция кричим: Архитектурно заснемане и проект за реновация на основната сграда
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Настоящият проект се изготвя по искане на инвеститора и въз основа на следните документи
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Информация за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград към 30. 06. 2009 Г
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Жилищната сграда с гараж и изгребна яма се намира в Бистрица, co район Панчарево-упи ix-88,89, кв. 42
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Към отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград за 2008 година
Обяснителна записка iconОбяснителна записка общи положения
Залата на читалището е многофункционална. Тя ще се използва за кинопрожекции, театрални постановки, събрания, концерти и др
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Проектът за Бюджет 2008г на Община Русе е разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Наредба№Із-1971 за Строително-Технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом