Съгласувал: утвърдил: заместник-министър: министър: Зорница Русинова Тотю Младенов
ИмеСъгласувал: утвърдил: заместник-министър: министър: Зорница Русинова Тотю Младенов
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер45.62 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/Ukazanie_NOI-orig dokumenti-clear-print-

СЪГЛАСУВАЛ: УТВЪРДИЛ:


ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР: МИНИСТЪР:

Зорница Русинова Тотю Младенов
Във връзка с въпроси, поставени от правоимащите лица относно документите за установяване на български осигурителни периоди при условията на Регламент (EO) 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност и на двустранните договори за социална сигурност, по които България е страна, както и

Във връзка с искане, поставено от израелската страна и

предвид основополагащият принцип за добра администрация в модернизираните правила за координация на социалната сигурност, както и чл.1 б. „м”, чл. 76, пар.5 и 6 от Регламент (EO) 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност и рецитали 2 и 6, чл.чл.1 (2) б. „в”, 2(2), 3 (2) вр.(4), 5 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, както и чл. 28 от ЗМДРБ и договорите за социална сигурност и административните споразумения към тях,

се издават настоящите указания.

Указанията да се публикуват на служебния бюлетин на Министерството на труда и социалната политика, на интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика, на служебния бюлетин на Националния осигурителен институт и на интернет страниците на МТСП и Националния осигурителен институт.


Настоящите указания са разработени и утвърдени на основание чл.10, ал. 1, т.8 от ПМС 85/2007, чл.4, т.26-29 и чл.6 от УПМТСП и Заповед № 712 от 26.09.2006 г. на Министъра на труда и социалната политика


Съгласувал:

Добринка Бонева, ръководител на РГ КСС


Изготвил:

Ева Стефанова- Тошева- главен експерт, „ЕМСП”

Михаил Илиев- младши експерт, „ЕМСП”


УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПЕРИОДИ И ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ.94, АЛ.2от КСО ПРИ УСЛОВИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИТЕ РЕГЛАМЕНТИ И ДВУСТРАННИТЕ ДОГОВОРИ  1. Удостоверяване на български осигурителни периоди
    1. При прилагане на координационните правила в ЕС


Обменът на информация между компетентните институции в съответните държави относно реализирането на правата на социална сигурност на лицата се извършва чрез използването на структурирани електронни документи (СЕД) или т.нар.„преносими документи” (ПД). Тези документи замениха използваните при действието на Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на общността Е формуляри, като в момента са на хартиен носител. Преминаването към електронен обмен на информацията ще се извърши постепенно до 1 май 2014 г.( Преходният период за въвеждане на пълен електронен обмен беше удължен по решение Е 3 на Административната комисия), през който СЕД-и ще се изпращат все още на хартиен носител.

При стартиране на процедура в друга ДЧ за определяне на съответно обезщетение по Регламент (EO) 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност, се използва/т съответният/те формуляр/и и към него/тях се прилагат всички необходими документи, съгласно дял І, глави ІІ и ІІІ и дял ІІІ, глави ІІ, ІV и V от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Приложените документи могат да са оригинали или копия – аргумент от систематичното тълкуване на рецитали 2 и 6 и чл.1(2)б.”в”, чл.2 (2), чл.3, пар.2 вр.пар.4, чл.5. От лицата не следва да се изисква предоставяне на оригиналните документи, изброени в чл.40 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, ако копия от тях са надлежно заверени от компетентната институция на ДЧ, стартираща процедурата.

При евентуално съмнение относно достоверността на документ или точността на фактите, на които се основават съдържащите се в него сведения, в Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност е предвидена процедура за установяване на неговата невалидност – чл. 5 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В този случай институцията, която е получила документите, може да изиска допълнителни обяснения от институцията, която ги е изпратила, като последната извършва нова преценка за достоверност. Заедно с искането за нова проверка получаващата институция може да поиска и оттеглянето на този документ, но само когато това е уместно, като ако при повторната проверка изпращащата институция установи, че това е необходимо.

Ако институциите не могат да се споразумеят, тогава спорът е възможно да бъде отнесен, чрез компетентните органи не по-рано от един месец след датата, на която институцията, получила документа, е отправила искането си до Административната комисия.

Всички необходими действия по обработка на документите и обмен на информацията се извършва служебно между компетентните институции, без да се ангажират лицата.


2. При прилагане на двустранните договори за социална сигурност, по които България е страна.

При стартиране на процедура за определяне на съответно обезщетение по даден договор, се използва/т съответният/те формуляр/и и към него/тях се прилагат всички необходими документи. Приложените документи могат да са оригинали или копия, съобразно допуснатото от съответния договор.


ІІ. Указания относно прилагането на чл.94, ал.2 от КСО при условията на координационните регламенти и двустранните договори.

При стартиране на процедура за отпускане на пенсия при условията на координационните регламенти или действащите двустранни договори, когато другата страна прилага система на социална сигурност, основана на пребиваването, а не на извършването на икономическа дейност, българската компетентна институция – НОИ (а от 1.1.2013 –и АСП) да прекрати изискването за доказване на прекратяване на осигуряването в тази друга държава, по смисъла на КСО, тъй като същият фактически състав е обективно невъзможно да се осъществи съгласно компетентното чуждо законодателство. КСО се прилага само на територията на нашата страна и материално-правните му изисквания не могат да се пренасят върху други правни системи. Изхождайки от смисъла на разпоредбата във вътрешния ни закон, би могло да се търси доказване на факта на неизвършване на трудовата/икономическа дейност в съответната друга държава към момента на подаване на заявлението за пенсия.

Свързани:

Съгласувал: утвърдил: заместник-министър: министър: Зорница Русинова Тотю Младенов iconСъгласувал: утвърдил: заместник-министър министър
Република България съгласно Регламент на Съвета (еио) 1408/71, Министърът на труда и социалната политика, в качеството си на компетентен...
Съгласувал: утвърдил: заместник-министър: министър: Зорница Русинова Тотю Младенов icon09. 35 – 10. 50 Първа пленарна сесия европейски политики, подходи, модели и добри практики в областта на трудовата миграция и интеграцията Модератор
Заместник министър Зорница Русинова, Министерство на труда и социалната политика
Съгласувал: утвърдил: заместник-министър: министър: Зорница Русинова Тотю Младенов iconДо г-н бойко борисов министър-председател на р. България до г-н тотю младенов министър на труда и социалната политика до г-н симеон дянков министър на финансите
Александър Пасев от гр. Сандански за пореден път доказа липсата на ефективна закрила и изобщо на приоритетна политика за децата и...
Съгласувал: утвърдил: заместник-министър: министър: Зорница Русинова Тотю Младенов iconД ул. "Студентска" №8 тел.: 082/ 888 211
Кръгла маса за разкриване на професионално направление „Социални дейности” с участието на министър Тотю Младенов проведе Русенският...
Съгласувал: утвърдил: заместник-министър: министър: Зорница Русинова Тотю Младенов iconД ул. "Студентска" №8 тел.: 082/ 888 211
Кръгла маса за разкриване на професионално направление и специалност „Социални дейности” с участието на министър Тотю Младенов организира...
Съгласувал: утвърдил: заместник-министър: министър: Зорница Русинова Тотю Младенов iconОткрито писмо до министър-председателя на република българия г-н бойко методиев борисов
До заместник министър-председателя, министър на финансиите и отговорник в правителството за българската емиграция, г-н симеон денчев...
Съгласувал: утвърдил: заместник-министър: министър: Зорница Русинова Тотю Младенов iconДо: До г-н Марин Райков, Министър-Председател на рб българия До
Предложения във връзка с Отворено писмо от 8 Април до Министър-Председателя и Заместник Министър Председателя – Председател на нссеив...
Съгласувал: утвърдил: заместник-министър: министър: Зорница Русинова Тотю Младенов iconТема: здравеопазване
Предстоят за химическата индустрия, далекосъобщения, финанси, държавното управление и образование. Междувременно социалният министър...
Съгласувал: утвърдил: заместник-министър: министър: Зорница Русинова Тотю Младенов iconСъобщение за печата
Заместник министър-председател, министър на държавната администрация и правосъдието
Съгласувал: утвърдил: заместник-министър: министър: Зорница Русинова Тотю Младенов iconСъобщение за печата
Заместник министър-председател и министър на финансите и институционалните реформи на Белгия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом