Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №33
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №33
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер10.75 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://plamen00.files.wordpress.com/2012/09/protokol_ms_33_ot_05-09-2012.doc
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т


И З В Л Е Ч Е Н И Е


ОТ

П Р О Т О К О Л № 33


ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

на 5 септември 2012 година
Д Н Е В Е Н Р Е Д:


Р Е Ш Е Н И Я:


23. Проект на Решение за одоб-ряване на Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските органи-зации в Република България за пе-риода 2012-2015 г. и на Визия за съз-даване на Механизъм за финансира-не на гражданския сектор.
1. Одобрява Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012-2015 г. и Визията за съз-даване на Механизъм за финансиране на гражданския сектор.

2. Министърът по управление на средствата от Европейския съюз да ор-ганизира подготовката и да внесе в Министерския съвет план за действие за изпълнение на стратегията по т. 1.
ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Симеон Дянков


ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Галина Маринска

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №33 iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №33 iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №44
Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Япония,...
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №33 iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №33 iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №33 iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №33 iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №33 iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №33 iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №33 iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №33 iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом