Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата
ИмеПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
страница8/10
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер1.44 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://users.net1.cc/pafkata/Listovki/zakon/zzp.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Раздел I.

Водачи на велосипеди


Чл. 140. Водачът на велосипед е длъжен да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.


Чл. 141. На водача на велосипед е забранено:

1. да се движи успоредно до друг велосипедист;

2. да управлява, без да държи кормилото с ръка, както и да освобождава педалите;

3. да се движи в непосредствена близост до пътно превозно средство или да се държи за него;

4. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на велосипеда или създават опасности или пречки за другите участници в движението;

5. да бъде теглен от друго пътно превозно средство;

6. да управлява велосипед по площите, предназначени за движение само на пешеходци. Тази забрана не се отнася за децата велосипедисти.


Чл. 142. Забранено е движението на велосипедисти в група за тренировка, ако пред и зад групата няма придружители с автомобил или мотоциклет.


Раздел II.

Водачи на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни и на стада


Чл. 143. Водачът на пътно превозно средство с животинска тяга, на животни или на стада е длъжен непрекъснато да контролира и да направлява животните, така че да не се създават пречки и опасности за движението.


Чл. 144. (1) Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни и на стада са длъжни:

1. да карат или водят превозното средство или животните в най-дясната част

на пътното платно;

2. да карат или водят пътните превозни средства в колона не повече от две непосредствено едно след друго;

3. при езда да не водят повече от едно животно отстрани и да не се движат успоредно с друг ездач;

4. да не превеждат животни през пътя, ако това застрашава безопасността на движението;

5. при движение по банкетите и тротоарите в населени места да водят кучетата на къс повод.

(2) През нощта или при намалена видимост водачът на стадото е длъжен да сигнализира стадото отзад, откъм страната на движението със запален фенер.


Чл. 145. На водача на животни е забранено да ги оставя без надзор в обхвата на пътя и в близост до него.


Раздел III.

Теглене на моторни превозни средства


Чл. 146. Теглене на моторно превозно средство е придвижването му с използване на теглителната сила на друго моторно превозно средство.


Чл. 147. (1) Механичното свързване на моторните превозни средства при теглене се извършва с твърда връзка (теглич) или с гъвкава връзка.

(2) Тегленето на моторно превозно средство с максимално допустима маса над 5 т и на седлови влекач с полуремарке се извършва само с твърда връзка или със специален автомобил.


Чл. 148. (1) Водачите на теглещото и на тегленото моторно превозно средство трябва да притежават свидетелство за управление за категорията на превозното средство, което управляват.

(2) Водачите на теглещото и на тегленото моторно превозно средство са длъжни да съгласуват предварително помежду си сигнали за взаимно разбиране по време на движение и по-специално - сигнал за спиране.


Чл. 149. При теглене максимално допустимата скорост на движение е 40 км/ч,

а при теглене с твърда връзка по автомагистрала - 70 км/ч.


Чл. 150. (1) При теглене с твърда връзка тегличът трябва да е с дължина от 2 до 4 м и да е оцветен напречно с червени и бели ивици. Тегленото моторно превозно средство трябва да бъде с изправна кормилна уредба.

(2) При теглене с гъвкава връзка дължината й трябва да бъде от 4 до 6 м и поне на едно място да бъде сигнализирана с червен флаг. Тегленото с гъвкава връзка моторно превозно средство трябва да има изправни кормилна и спирачна уредба.


Чл. 151. По време на движение теглещото моторно превозно средство трябва да бъде с включени къси светлини, а тегленото - с включен авариен сигнал или с поставен отзад предупредителен светлоотразителен триъгълник.


Чл. 152. При движение през нощта или в условията на намалена видимост и при неизправна осветителна уредба тегленото моторно превозно средство трябва да има отзад в лявата страна червена светлина.

Чл. 153. При неизправна кормилна уредба или при друга повреда, която не позволява теглене с твърда или гъвкава връзка, моторните превозни средства могат да се преместват само със специален автомобил.


Чл. 154. Забранено е:

1. превозването на пътници в теглено моторно превозно средство;

2. превозването на пътници в автобус и в каросерията на товарен автомобил,

когато те се използват за теглене;

3. тегленето на мотоциклет без кош и на мотопед;

4. тегленето на повече от едно моторно превозно средство;

5. тегленето на моторно превозно средство от моторно превозно средство с ремарке или обратното;

6. използването на мотоциклет за теглене;

7. тегленето при намалена видимост под 50 м;

8. тегленето с гъвкава връзка по хлъзгав път.


Раздел IV.

Шествия и състезания


Чл. 155. Организирани шествия и състезания по пътищата могат да се провеждат само след разрешение на компетентните власти и след предварително съгласуване на маршрутите, условията и времето на провеждането им с органите на Министерството на вътрешните работи.


Чл. 156. Движението на шествия се извършва в колона по най-дясната свободна пътна лента. Широчината на колоната не може да бъде по-голяма от широчината на една пътна лента за движение.


Чл. 157. Забранява се на останалите участници в движението да пресичат шествията.


Раздел V.

Моторни превозни средства със специален режим на движение


Чл. 158. (1) Моторни превозни средства със специален режим на движение са автомобилите и мотоциклетите, които при движението си подават светлинен сигнал с пробляскваща синя и/или червена светлина и специален звуков сигнал.

(2) Специалният режим на движение се ползва само при необходимост.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 34 от

2008 г., в сила от 01.04.2008 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) Специален режим на движение ползват моторните превозни средства на: Спешна медицинска помощ, Държавна агенция "Национална сигурност", главните и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, Народното събрание, Националната служба за охрана, Министерството на извънредните ситуации, Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на Министерството на правосъдието", обозначените автомобили на служба "Военна полиция" към министъра на отбраната и други структури на Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи.

Чл. 159. (1) Водачът на моторно превозно средство със специален режим на движение може:

1. да преминава при забраняващ сигнал на светофара или да преминава, без да спира, при наличие на пътен знак Б2, но само след като намали скоростта достатъчно, за да извърши това безопасно;

2. да надвишава разрешената максимална скорост на движение дотолкова,

доколкото няма да застраши нечий живот или имущество;

3. да не се съобразява с организацията на движението, въведена с пътни светофари, пътни знаци, пътна маркировка и други средства, когато това се отнася до посока на движение и завиване в определени направления;

4. да паркира или да престоява независимо от разпоредбите на този правилник. През това време той може да подава само светлинни сигнали.

(2) Разпоредбите на ал. 1 не освобождават водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение, както и водачите на съпровожданите от тях автомобили от задължението да управляват по безопасен начин.


Глава двадесет и четвърта.

ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПЕШЕХОДЦИ


Чл. 160. (1) Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета на пътното платно.

(2) Пешеходците могат да се движат по платното за движение, противоположно на посоката на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница:

1. когато няма тротоар или банкет или е невъзможно те да бъдат използвани;

2. при пренасяне или тласкане на обемисти предмети, когато с това се затруднява движението на другите пешеходци.


Чл. 161. Инвалидите, които се придвижват с инвалидна количка със скоростта на пешеходец, могат да се движат и по платното за движение, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница.


Чл. 162. Извън населените места при липса на банкет или тротоар или при невъзможност те да бъдат използвани лицата, бутащи велосипед, мотопед или мотоциклет, са длъжни да се движат по платното за движение, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница.


Чл. 163. (1) Група пешеходци с водач, военна колона, ученическа група и други подобни могат да се движат по платното за движение в редици до четирима, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница. В този случай те трябва да са обозначени от лявата страна, както следва:

1. през деня - отпред и отзад с червен флаг;

2. (Попр. - ДВ, бр. 72 от 1996 г.) през нощта - отпред с бяла светлина, а отзад - с червена светлина. Когато дължината на образуваната колона е над 20 м, вървящите от лявата страна на всеки 10 м носят допълнително светещо тяло, излъчващо бяла светлина.

(2) При намалена видимост или при интензивно движение движението на група пешеходци с водач по платното за движение се разрешава само в колона един след друг.


Чл. 164. Организирана група деца на възраст до 10 години може да се движи само по тротоара или банкета и задължително се води най-малко от две лица на

възраст над 18 години. При пресичане на платното за движение водачът на групата е длъжен своевременно да подаде сигнал с палка "Стоп! Деца", с червен флаг или с ръка, за да спре движението на пътните превозни средства.


Чл. 165. Когато пресичат платното за движение, пешеходците са длъжни:

1. ако наблизо има пешеходна пътека, да я използват;

2. преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с разстоянията до приближаващите се пътни превозни средства и с тяхната скорост на движение;

3. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение.


Чл. 166. На пешеходците е забранено:

1. да навлизат внезапно на платното за движение;

2. да пресичат платното за движение при ограничена видимост;

3. да се движат в тунели и по мостове, когато няма изградени тротоари;

4. да извършват търговия и услуги на платното за движение.


Чл. 167. (1) Пешеходците изчакват пристигането на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници на тротоара, на острова за безопасност или на местата, очертани с маркировка, а ако няма такива - на банкета.

(2) При подаване на сигнал от моторно превозно средство със специален режим на движение пешеходците са длъжни да освободят платното за движение. Пресичането се разрешава след преминаване на сигнализиращото моторно превозно средство и на съпровожданите от него пътни превозни средства.


Глава двадесет и пета.

ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ


Раздел I.

Превоз на товари


Чл. 168. При превозване на товари масата на натовареното пътно превозно средство не трябва да надвишава максимално допустимата маса, отразена в свидетелството му за регистрация.


Чл. 169. (1) Превозваните товари трябва:

1. да не създават опасност за участниците в движението;

2. да бъдат укрепени и да не се влачат по пътя;

3. да не ограничават видимостта на водача и да не нарушават устойчивостта и управляемостта на пътното превозно средство;

4. да не закриват светлините, сигналните устройства, опознавателните знаци, табелите с регистрационни номера, огледалата за виждане назад и сигналите, подавани с ръка.

(2) Товарите, които може да бъдат ответи или разпилени, както и тези, които блестят и създават опасност от заслепяване, трябва да бъдат покрити.


Чл. 170. Когато по време на превозването товарът падне изцяло или частично на пътя, водачът е длъжен да вземе необходимите мерки за сигнализиране на товара и пътното превозно средство и за почистване на пътното платно.


Чл. 171. Забранено е извършването на товарно-разтоварни работи:

1. в населени места от 22 до 6 часа, когато това предизвиква шум;

2. когато с това се създава опасност за движението или се замърсява околната среда.


Чл. 172. (1) Пътно превозно средство (или състав от пътни превозни средства), което с товар или без товар има маса, по-голяма от 38 т, дължина, по- голяма от 22 м, широчина, по-голяма от 2,5 м (за хладилните фургони и ремаркета - от 2,6 м), или височина, по-голяма от 4 м, е извънгабаритно. То се обозначава с опознавателния знак "Извънгабаритно пътно превозно средство".

(2) Условията и редът за движение на извънгабаритни пътни превозни средства, както и нормите за натоварване на ос се определят от министъра на транспорта и от министъра на вътрешните работи.


Чл. 173. На водача на пътно превозно средство, обозначено с опознавателния знак "Извънгабаритно пътно превозно средство", е забранено да престоява на платното за движение и да се движи при намалена видимост под 50 м.


Чл. 174. Когато товарът излиза отстрани на най-издадената част от превозното средство с повече от 0,20 м, а отпред или отзад - с повече от 1 м, товарът се обозначава с червен флаг, а при движение през нощта - с бял светлоотразител или с бяла светлина отпред и с червен светлоотразител или с червена светлина отзад.


Раздел II.

Превоз на опасни товари


Чл. 175. Опасни товари са предметите, изделията или веществата, които могат да застрашат здравето или живота на хората, безопасността на движението по пътищата, имуществото на държавата, юридическите и физическите лица, както и качеството на околната среда.


Чл. 176. (1) Опасните товари се опаковат, етикетират, маркират се и се превозват съгласно изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ДВ, бр. 73 от 1995 г.).

(2) Превоз на опасен товар се извършва след издаване на разрешение от

Министерството на вътрешните работи.


Чл. 177. (1) Максимално допустимата скорост на движение на моторни превозни средства, превозващи опасен товар, в населено място е 40 км/ч, извън населено място - 50 км/ч и по автомагистрала - 70 км/ч.

(2) Пътно превозно средство, което превозва опасен товар, се паркира само на паркинги, определени за тази цел, а когато няма такива - извън платното за движение най-малко на 200 м от населено място или от обозначена вододайна зона.


Чл. 178. На водача на пътно превозно средство, превозващо опасен товар, е забранено:

1. да паркира пътното превозно средство в населено място, както и на пътното платно извън населено място;

2. да извършва превоза при дъжд, снеговалеж или мъгла, когато в резултат на това видимостта е намалена под 50 м. В тези случаи водачът е длъжен да паркира превозното средство на безопасно място, като спазва изискванията на чл. 177, ал. 2.

Раздел III.

Превоз на пътници


Чл. 179. При превозване на пътници водачът е длъжен:

1. да извършва превоза само с предназначени за това пътни превозни средства съобразно товароносимостта, отразена в свидетелството за регистрация;

2. преди потегляне да се убеди, че са осигурени всички условия за безопасното им превозване;

3. да затваря вратите на автобуса, тролейбуса или трамвая преди потегляне и да не ги отваря по време на движение;

4. да постави на превозното средство отпред и отзад опознавателен знак "Деца!" при превозване на организирана група деца. Това изискване не се отнася за пътните превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.


Чл. 180. (1) Забранява се превозването на по-голям брой пътници от определения в свидетелството за регистрация на моторното превозно средство. Допуска се в лек автомобил да се превозват допълнително на задната седалка още две деца до 7 години или едно - до 14 години.

(2) Превозването на деца до 10-годишна възраст е забранено на задната седалка на мотоциклет или мотопед и на предната седалка на лек автомобил, освен ако за детето е поставена допълнителна специална седалка.


Чл. 181. (1) Забранява се превозването на пътници в туристически ремаркета, товарни ремаркета, самоходни шасита, трактори и други селскостопански машини, в каросерията на самосвали и в товарни кошове на мотоциклети.

(2) В товарен автомобил може да се превозват лица, които товарят, разтоварват, съпровождат, приемат или предават превозвания товар. Броят им за всеки тон полезен товар е по един човек, но не повече от 8. Тези изисквания не се отнасят до моторните превозни средства на Министерството на отбраната.


Чл. 182. Пътниците са длъжни:

1. да изпълняват указанията на водача и на персонала, обслужващ пътното превозно средство;

2. да използват обезопасителните колани, монтирани в автомобила;

3. да поставят на главата си защитна каска, когато пътуват с мотоциклет или мотопед.


Чл. 183. Могат да не ползват обезопасителни колани:

1. бременните жени;

2. лица, чието физическо състояние не позволява употребата на колан;

3. униформените служители от органите за контрол по чл. 35 на Закона за движението по пътищата - при изпълнение на служебните си задължения.


Чл. 184. На пътниците е забранено:

1. да застават в непосредствена близост до водача и да ограничават видимостта му, да стоят на стъпалата или на други опасни места, да отварят вратите по време на движение, да пречат на затварянето им и да се навеждат навън от превозното средство;

2. да пътуват в моторно превозно средство, извършващо обществен превоз на пътници, с облекло и вещи, включително и домашни животни, които могат да замърсят или да наранят другите пътници;

3. да излизат извън превозното средство, спряно за проверка, без разрешение на контролния орган;

4. да изхвърлят или да разпиляват предмети или вещества, които създават опасност за движението или замърсяват пътя или околната среда.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на Закона за движението по пътищата
Приет с пмс №36 от 1996 г., обн., Дв, бр. 25 от 22. 03. 1996 г., в сила от 06. 1996 г
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
Обн. Дв бр. 25 от 22 Март 1996г., попр. Дв бр. 72 от 23 Август 1996г., изм. Дв бр. 32 от 18 Април 2006г., изм. Дв бр. 46 от 12 Юни...
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconРепубликабългари я
Закона за движението по пътищата, №202 – 01 – 3, внесен от Министерски съвет на 18. 01. 2012 г и законопроект за изменение и допълнение...
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconОбщ законопроект
Закона за движението по пътищата, №202 – 01 – 3, внесен от Министерски съвет на 18. 01. 2012 г и законопроект за изменение и допълнение...
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
Обн. Дв бр. 25 от 22 Март 1996г., попр. Дв бр. 72 от 23 Август 1996г., изм. Дв бр. 32 от 18 Април 2006г., изм. Дв бр. 46 от 12 Юни...
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconЗакон за движението по пътищата
Чл. 79. За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипед трябва да има изправни
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
Обн. Дв бр. 25 от 22 Март 1996г., попр. Дв бр. 72 от 23 Август 1996г., изм. Дв бр. 32 от 18 Април 2006г., изм. Дв бр. 46 от 12 Юни...
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закон
Правилник за прилагане на закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закон
Правилник за прилагане на закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
ДВ. бр. 25 от 22 Март 1996г., попр. Дв бр. 72 от 23 Август 1996г., изм. Дв бр. 32 от 18 Април 2006г., изм. Дв бр. 46 от 12 Юни 2007г., изм....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом