Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата
ИмеПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
страница4/10
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер1.44 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://users.net1.cc/pafkata/Listovki/zakon/zzp.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Раздел IV.

Пътни знаци със задължителни предписания - група "Г"


Чл. 51. (1) Пътните знаци със задължителни предписания имат формата на кръг със син фон и символи в бял цвят. Различно оформление имат пътни знаци Г18 и Г20.

(2) Пътните знаци със задължителни предписания имат следните изображения и наименования:


Г1 Движение само направо след знака Г2 Движение само надясно след знака Г3 Движение само наляво след знака

Г4 Движение само направо или надясно след знака

Г5 Движение само направо или наляво след знака


Г6 Движение само надясно или наляво след знака

Г7 Движение само надясно пред знака

Г8 Движение само наляво пред знака

Г9 Преминаване отдясно на знака

Г10 Преминаване отляво на знака

Г11 Преминаване отдясно или отляво на знака

Г12 Кръгово движение

Г13 Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници

Г14 Задължителен път само за велосипедисти

Г15 Задължителен път само за пешеходци

Г16 Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти

Г17 Задължителна минимална скорост


Г19 Задължителни вериги за сняг най-малко на две от двигателните колела

Г20 Задължителна посока за движение на пътни превозни средства,

превозващи опасни товари


(3) Пътен знак Г18 има червена лента, разположена диаметрално от горния десен към долния ляв квадрант.

(4) Пътен знак Г20 има формата на правоъгълник с бял фон, върху който е изобразен символът от пътен знак В13, а под него - пътен знак Г1, Г2 или Г3.


Чл. 52. (1) Пътен знак Г11 се поставя пред препятствие на пътя, когато водачите могат да заобиколят препятствието отдясно или отляво, за да продължат движението си.

(2) След пътен знак Г12 движението се извършва само в указаната от стрелките посока.

(3) Пътни знаци от Г13 до Г16 указват, че пътят, в началото на който са поставени, се ползва само от участници в движението, чиито символи са изобразени върху съответния пътен знак, и е забранен за използване от останалите участници в движението.

(4) След пътен знак Г17 водачите са длъжни да се движат със скорост не по- ниска от указаната в знака, освен в случаите, когато това противоречи на разпоредбите на чл. 20, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.


Чл. 53. (1) Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.

(2) Задълженията, въведени с пътни знаци от Г1 до Г8, не се отнасят за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници по утвърден от съответните власти маршрут.


Раздел V.

Пътни знаци със специални предписания - група "Д"


Чл. 54. (1) Пътните знаци със специални предписания имат формата на квадрат или правоъгълник.

(2) Фонът на пътни знаци:

1. Д1, Д2 и Д3 е зелен за автомагистрали, син - за пътища извън населени места, и бял - за пътища в населени места;

2. Д9 и Д10 е зелен за автомагистрали и син - за всички останали пътища;

3. Д5 и Д6 е зелен;

4. Д4, Д7, Д8, Д15, Д16, Д17, Д18, Д19, Д20, Д21, Д22, Д23 и Д24 е син;

5. Д11, Д12, Д13 и Д14 е бял.

(3) Цветът на символите и надписите е бял при зелен или син фон и черен -

при бял фон.

(4) Пътни знаци Д6, Д8, Д10, Д12 и Д16 имат червена лента, а пътен знак Д14 -

черна лента, диагонално разположени от горния десен към долния ляв ъгъл.

(5) Пътните знаци със специални предписания имат следните изображения и наименования:

Д1 Брой на пътните ленти и посоки за движение по тях

Д2 Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства

Д3 Указател за предварително престрояване

Д4 Еднопосочно движение след знака

Д5 Автомагистрала

Д6 Край на автомагистралата

Д7 Автомобилен път

Д8 Край на автомобилния път

Д9 Тунел

Д10 Край на тунела

Д11 Начало на населено място

Д12 Край на населеното място


Д14 Край на зоната на действие на изобразения пътен знак


Д15 Начало на жилищна зона Д16 Край на жилищната зона Д17 Пешеходна пътека

Д18 Болница

Д19 Паркинг

Д20 Платен паркинг

Д21 Инвалид

Д22 Трамвайна спирка

Д23 Тролейбусна спирка

Д24 Автобусна спирка


Чл. 55. (1) Пътен знак Д1 се поставя на път с две и повече пътни ленти за движение в една посока. Зоната на действие на знака е до следващото кръстовище. Изображението на знак Д1 отговаря на следните изисквания:

1. броят на стрелките в знака трябва да отговаря на броя на лентите за движение. В знака могат да бъдат указани и пътни ленти, предназначени за насрещното движение;

2. върху стрелките за съответните ленти могат да бъдат изобразени с пътни знаци конкретни предупреждения за опасности, забрани, ограничения или задължения;

3. стрелка, върху която е изобразен пътен знак Г13, определя лента, предназначена за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.

(2) Зоната на действие на пътен знак Д4 е до следващото кръстовище.

(3) В долната част на пътен знак Д9 може да се укажат допълнително името и дължината на тунела.

(4) Ограничението на скоростта, въведено с пътен знак В26, поставен заедно с пътен знак Д11, важи за цялата територия на населеното място, освен ако с други пътни знаци е указано друго.

(5) Пътен знак Д12 може да се поставя в лявата страна на пътя, когато е поставен на обратната страна на пътен знак Д11.

(6) Пътни знаци Д13 и Д14 се поставят на входовете и изходите на територията, на която е валидно действието на изобразения пътен знак. В долната част на пътни знаци Д13 и Д14 могат да се дадат допълнителни указания за конкретни участници в движението, за конкретно време и други.

(7) Пътен знак Д17 се поставя на място, където платното за движение е предназначено за пресичане от пешеходци. Знакът се поставя от двете страни на пътя по посока на движението.

(8) Пътен знак Д18 указва на водачите на пътни превозни средства необходимостта от вземане на предпазни мерки във връзка с близост до болница или друго лечебно заведение и в частност - мерки за ограничаване на шума.

(9) В долната част на пътни знаци Д19 и Д20 или с допълнителни табели може да бъдат указани: времето, в което паркирането е разрешено, или времетраенето, до което то се ограничава; посоката и разстоянието до паркинга; видът на пътните превозни средства, за които той е предназначен, и начинът на паркиране.

(10) Пътен знак Д21 указва мястото или местата, определени за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи инвалиди.

(11) Пътни знаци Д22, Д23 и Д24 указват началото на спирка на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници. Когато тя не е оформена със специално уширение на пътното платно, краят й се определя от края на пътна маркировка М14, или ако няма такава - където е последният указател с номерата на линиите и разписанието им, или на 50 метра след знака.


Раздел VI.

Пътни знаци, даващи допълнителна информация - група "Е"


Чл. 56. (1) Пътните знаци, даващи допълнителна информация, имат формата на правоъгълник със зелен фон за автомагистрали и със син - за пътищата в населени и извън населени места, и бяло поле, в което се изобразяват съответните символи и/или надписи в черен цвят. С бели надписи и символи в долния край на знаците може да се укаже разстояние, посока, време и др. Различно оформление имат пътни знаци Е1, Е2, Е7.2, Е20, Е22 и Е23.

(2) Пътните знаци, даващи допълнителна информация, имат следните наименования и изображения:

Е1 Медицински пункт


Е3 Полиция

Е4 Телефон

Е5 Автосервиз

Е6 Автомивка

Е7.1. Бензиностанция

Е7.2. Бензиностанция, която предлага и безоловен бензин

Е8 Информационно бюро за туристи

Е9 Хотел или мотел

Е10 Ресторант

Е11 Кафе

Е12 Къмпинг за палатки

Е13 Къмпинг за туристически ремаркета

Е14 Къмпинг за палатки и туристически ремаркетаЕ15 Туристическа база

Е16 Място за отдих

Е17 Начало на пешеходен маршрут

Е18 Вода за пиене

Е19 Тоалетна

Е20 Такси

Е21 Пешеходен подлез или надлез

Е22 Максимални скорости на движение

Е23 Проходът е отворен или затворен за движение


(3) Символът в пътен знак Е1 е в червен цвят.

(4) Пътен знак Е2 има син фон с бял символ, а под него - бяло поле със символ в червен цвят.

(5) Символът в пътен знак Е7.2 е в черен и зелен цвят.

(6) Пътен знак Е20 има син фон и бял надпис. Той указва мястото,

предназначено за престой на таксиметрови превозни средства.

(7) Пътен знак Е22 има син фон. В горния му край с бял цвят се поставят опознавателен знак "Република България" и надпис "BULGARIA". В трите правоъгълни бели полета, разположени едно под друго, чрез изображения на пътни знаци и символи се указват общите ограничения на скоростта, както следва: в горното поле - по пътищата в населени места; в средното поле - по пътищата извън населени места; в долното поле - по автомагистралите. Знакът се поставя в близост до граничните пунктове, а при необходимост - и на пътищата, които са част от международните европейски пътища.

(8) Пътен знак Е23 информира за възможностите за ползване и условията за движение по пътен участък, преминаващ през планински проход, и се поставя в началото на пътния участък, който преминава през планинския проход. Пътен знак Е23 има син фон. В горния му край се поставя надпис с бял цвят с наименованието на прохода. Надписите на табелите се повтарят на френски език, а наименованието на населеното място - с латински букви. В трите правоъгълни бели полета, разположени едно под друго, се поставят табели, които имат фон и съдържание, както следва:

1. в поле 1 при отворен проход - табела със зелен фон и надпис "ОТВОРЕН", а при затворен проход - с червен фон и надпис "ЗАТВОРЕН", като надписите са с бял цвят;

2. в поле 2 при отворен проход - табела с бял фон и в зависимост от състоянието на пътя - без надпис или с изображението на пътен знак Г19, а при затворен проход - табела с бял фон, върху която може да има надпис с черен цвят "ПЪТЯТ Е ОТВОРЕН ДО";

3. в поле 3 при отворен проход - табела с бял фон без надпис, а при затворен проход - табела с бял фон, върху която може да има надпис с черен цвят с наименованието на населеното място, до където е възможно ползването на пътя.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на Закона за движението по пътищата
Приет с пмс №36 от 1996 г., обн., Дв, бр. 25 от 22. 03. 1996 г., в сила от 06. 1996 г
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
Обн. Дв бр. 25 от 22 Март 1996г., попр. Дв бр. 72 от 23 Август 1996г., изм. Дв бр. 32 от 18 Април 2006г., изм. Дв бр. 46 от 12 Юни...
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconРепубликабългари я
Закона за движението по пътищата, №202 – 01 – 3, внесен от Министерски съвет на 18. 01. 2012 г и законопроект за изменение и допълнение...
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconОбщ законопроект
Закона за движението по пътищата, №202 – 01 – 3, внесен от Министерски съвет на 18. 01. 2012 г и законопроект за изменение и допълнение...
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
Обн. Дв бр. 25 от 22 Март 1996г., попр. Дв бр. 72 от 23 Август 1996г., изм. Дв бр. 32 от 18 Април 2006г., изм. Дв бр. 46 от 12 Юни...
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconЗакон за движението по пътищата
Чл. 79. За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипед трябва да има изправни
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
Обн. Дв бр. 25 от 22 Март 1996г., попр. Дв бр. 72 от 23 Август 1996г., изм. Дв бр. 32 от 18 Април 2006г., изм. Дв бр. 46 от 12 Юни...
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закон
Правилник за прилагане на закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закон
Правилник за прилагане на закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
ДВ. бр. 25 от 22 Март 1996г., попр. Дв бр. 72 от 23 Август 1996г., изм. Дв бр. 32 от 18 Април 2006г., изм. Дв бр. 46 от 12 Юни 2007г., изм....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом