Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m
ИмеIv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m
страница6/197
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер6.9 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://archyvas.qu.lt/VLE/4ChaDi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   197


charakterinis šokis, sceninio šokio rūšis. Susideda iš liaudies ir klasikinio šokio elementų. Atsirado XVII a. iš liaudies šokių, šoktų kai kurių baletų buitinėse scenose. Susiklostė 18-XIX a. (terminą XVIII a. pirmasis pavartojo prancūzų baletmeisteris J. G. Noverre'as). Prie plitimo prisidėjo XIX a. baletmeisteriai C. Blasisas, m. Petipa, A. Saint-Lėonas, kurie į klasikinius baletus įtraukė intarpų iš prancūzų branlio, italų tarantelos, ispanų bolero, vengrų čardašo. XX a. pr. rusų baletmeisteris m. Fokinas pastatė baletų su (Aragono chota 1916, pagal m. Glinkos muz.). Lietuvoje elementus pirmieji panaudojo baletmeisteriai B. Kelbauskas (J. Pakalnio Sužadėtinė 1943 m. ), vakarų Grivickas (J. Juzeliūno Ant marių kranto 1953 m. , E. Balsio Eglė žalčių karalienė 1960 m. ). LivijaGulbinaitė


charakteris (gr. charaktėr - bruožas, ypatybė, žymė): 1 (psichol.). Asmenybės kryptingumą įprastomis aplinkybėmis atspindinčių ir valingų bruožų, pasireiškiančių tipiškais veiklos būdais, visuma. Asmenybės kryptingumą atspindintys bruožai atsiskleidžia iš dalies pastoviomis nuostatomis į kt. žmones (nuoširdumas, jautrumas, reiklumas, pasipūtimas), darbą (darbštumas, pareigingumas, atsakingumas), patį save (kuklumas, išdidumas, savimeilė, garbėtroška, savikritika). Valingieji bruožai (ryžtas, atkaklumas, drąsa, savitvarda) lemia nuostatų veiksmingumą. Žinant bruožus galima numatyti būsimus žmogaus veiksmus ir poelgius. nėra įgimtas. Charakteriui formuotis reikšmės turi socialinė aplinka ir ugdymas, brandai ir pastovumui - amžius, patirtis, socialiniai pokyčiai, raiškai - įgimtos savybės (Ttemperamentas, Taukštosios nervinės veiklos tipas, kūno sudėjimas). Sigitas Kregždė 2 (lit.). literatūros kūrinio veikėjas, pasižymintis individualiais ypatumais, elgesio, psichol. savybių įvairove. Jo priešingybė yratlpas - neindividualizuotas lit. personažas, kuriam būdinga apibendrinamieji bruožai (šykštuolis, lėbautojas, atsiskyrėlis) arba priklausomybė tam tikram socialiniam sluoksniui (valstietis, tarnautojas, dvariškis). Sudėtingi charakteriai dažnesni tragedijose, epiniuose žanruose (romanuose). Moderniojoje XX a. literatūroje personažo nemotyvuojamas psichologiškai ir negrindžiamas socialinėmis aplinkybėmis. samprata susiklostė senovės Graikijoje. Aristotelis apraiškų ieškojo veiksmuose, pirmenybę teikė įvykių priežastinei sekai, arba fabulai. Naujaisiais laikais G. E. Lessingas kategoriją sureikšmino, įvykius laikė antriniais. Renesanso ir romantizmo literatūroje buvo aukštinama individo laisvė, o pozityvizmo laikotarpio literatūroje pabrėžiamas lemiamas aplinkybių vaidmuo charakteriui. m. Bachtinas išskyrė 2 pagrindines kūrimo kryptis: klasikinę, kai daugiausia dėmesio skiriama likimui, išorinėms aplinkybėms, ir romantinę, besiremiančią individualaus pasirinkimo idėja. Šiuolaikinės literatūros teorijos traktuoja kaip teksto funkciją. Birutė Meržvinskaitė 3 (mat.). Funkcija %(n), apibrėžta sveikųjų skaičių aibėje ir tenkinanti šiuos reikalavimus: %(n) nėra nulinė, X(mn) = x(m)x(n)\ egzistuoja toks sveikasis skaičiusi (periodas), kad %(n + k) = x(n) visiems n. Mažiausias iš teigiamųjų periodų k vadinamas pagrindiniu moduliu. su pagrindiniu moduliu k žymimas simboliu ^(n, t). Charakterių pavyzdžiai: vienetinis %(n, l) = 1 visiems n, vyriausiasis Asu moduliu k, (n, k) = O, jei (n, k) daugiau, kaip 1 ir X (n, k) = l, jei (n, k) = 1. yra viena pagrindinių analizinės skaičių teorijos sąvokų. Juo apibrėžiama Dirichlet 1 funkcija: L(s,%) = S —-', ja naudojamasi tiriant pirminių skaičių pasiskirstymą aritmetinėse progresijose. Iš periodiškumo sąlygos %(n + k) = %(n) išplaukia, kad yra liekanų moduliu k redukuotos sistemos funkcija, tenkinanti funkcinę lygtį %(mn) = x(m)X(n)- Toks apibrėžimas tinka ir baigtinių multiplikatyviųjų Abelio grupių A. Grupės vienetinio elemento reikšmė lygi 1. Jei yra grupės eilės elementas, tai [#(«)]' = l, tada %(a) yra vieneto laipsnio šaknis.


charakteristika: 1. Skiriamųjų ypatybių, pranašumų apibūdinimas, trūkumų nusakymas.

2. Oficialus dokumentas, kuriame pateikiamas asmens, jo darbo, visuom. veiklos vertinimas.


charakterologija (f charakteris + togos - mokslas), XX a. I pusės psichologijos šaka, tirianti žmogaus charakterį, jo sandarą ir raidą. tikslas - nustatyti charakterio pagrindinius tipus ir atpažinti tipą iš jo požymių. Nustačius charakterio tipą, galima suprasti ir prognozuoti žmogaus elgesį įv. situacijose. užuomazgų būta antikinėje filosofijoje (Teofrastas, Hipokratas, Platonas). pradininkas - vok. psichol. ir filos. L. Klagesas. 1910 jis pradėjo sisteminę charakterio tipų analizę. Teigė, kad žmogaus elgesį daugiausia lemia jo įgimtos savybės ir išskyrė tipus pagal rašyseną, eiseną, laikyseną, mimiką. 1921 E. Kretschmeris išskyrė somatinius (šizoidiniai ir cikloidiniai) ir psichologinius (atletiškasis, asteniškasis ir piknikiškasis) tipus, C. G. Jungas pagal reakciją į išorės veiksnius ir vidines nuostatas - intravertą ir ekstravertą. terminą daugiausia vartojo vokiečių psichologai ir filologai. Kitų šalių psichologai neišskyrė į atskirą psichologijos šaką. Sigitas Kregždė


Chara Kutui (Chara Kutūlas), miško kirtėjų gyvenvietė Buriatijoje, Zaigrajevo rajonas, Cagan Dabano klng. priekalniuose, prie likos upės (Ūdos kairysis intakas). 1948 m. birželio į vietą taigoje iš TSRS okupuotos Lietuvos buvo atvežta tremtinių. Iš pradžių jie gyveno Antrojo pasaulinio karo belaisvių japonų buv. lagerio žeminėse, vėliau pasistatė barakus. Daug lietuvių buvo atkelta iš aplinkinių miško kirtimo punktų, ten iškirtus miškus. Ilgainiui Chara Kutule gyveno apie 130 (kt. duomenimis, apie 200 m. ) lietuvių šeimų. Tremtiniai kirto mišką (kirtavietės buvo 3-10 km nuo A), tiesė ir prižiūrėjo geležinkelį, gabeno rąstus, krovė į vagonus, dirbo statybose, lentpjūvėje. Badavo, daug žmonių sirgo, mirė, žuvo ar buvo sužaloti miško darbuose. 1956-1961 m. beveik visi lietuviai grįžo į Lietuvą. 1990 į iš Lietuvos buvo nuvykusi buv. tremtinių, 1992 - bendrijos Lemtis ekspedicija. kapinėse yra paminklinis akmuo su metaliniu kryžiumi ten gyvenusiems lietuviams atminti (1955 m. pastatė tremtinys L. Buivydas). Iki 1991 daugelio lietuvių palaikai parvežti į Lietuvą. 1991 Chara Kutule dar gyveno keli lietuviai. Aldona Juodvalkytė


Chara-Muren (mong.) Amūras. ai Charašas ai Charraš.


Chara Us Nur (Chara Usnuur, Char Us nuur, Har Us nuur, Chara Us Nūras), ežeras Mongolijos vakaruose, Didžiųjų ežerų duburyje. Plotas 1486 km2, gylis 4-5 m. Paviršiaus altitudė 1157 m. Uolėta Ak Basi sala (plotas 274 km2 m. ) skiria į 2 dalis. Iš vakarų įteka Chovdas, sudarydamas deltą. Rytuose išteka upė į netoliese esantį Char Nuro ežerą. labai žuvingas.


Charazov Valerij (Valerijus Charazovas 1918 m. lapkričio 1 d. Tomsk, SSKP veikėjas. 1967 atsiųstas į Lietuvą ir paskirtas LKP CK II sekretoriumi. SSKP CK pavedimu kontroliavo Lietuvos polit., visuom. ir ūk. gyvenimą. Vykdė rusinimo politiką. 1972 susideginus R. Kalantai, buvo vienas jėgos panaudojimo prieš demonstrantus Kaune iniciatorių. 1974 Lietuvoje organizavo šmeižto prieš A. Solženicyną kampaniją. 1978 atšauktas iš Lietuvos, paskirtas RF Liaudies kontrolės komiteto pirmininko I pavaduotoju. 1967-1981 LKP CK, 1967-1978 m. LKP CK biuro narys, 1976-1981 kandidatas į SSKP CK narius. 1967-1980 LSSR AT, 1970-1979 m. TSRS AT deputatas. Vytautas minis


„Charbonnages de France”, Prancūzijos anglių kasyklų valst. bendrovė. Būstinė Paryžiuje. Be anglių kasyklų, turi kokso bei chemijos gamyklų, šiluminių elektrinių ir kt. įmonių. Visos kasyklos ir įmonės pagal veiklos teritoriją suskirstytos į 9 grupes. 2000 apyvarta 1,03 mlrd. Prancūzijos frankų, 10 370 darbuotojų, iškasta apie 3,5 mln. anglių, pagaminta 1,4 mln. kokso, 8168 GWh elektros energijos. įkurta 1946 m. šalies anglių telkiniams eksploatuoti pagal Nacionalizacijos įstatymą. Pagal 1982 Anglių paktą ši eksploatacija turi būti nutraukta 2005.


Charchataj (Charchatajus), buvusi miško kirtėjų gyvenvietė Rusijoje, Irkutsko sr. ir rajonas, apie 15 km nuo Baikalo ež., Primorės kalnuose. Barakus šioje vietoje pastatė tremtiniai, 1948 m. birželio iš TSRS okupuotos Lietuvos atitremti į Bolšaja Rečką (-30 km į ją jie varyti pėsti), rudenį ten persikėlė ir jų šeimos. Nemažai lietuvių buvo atvežta ir 1951 m. 1953 m. Charchatajuje gyveno apie 800 žm., apie 90% jų buvo lietuviai. Tremtiniai kirto mišką (kirtavietės buvo už 3-10 km nuo A), krovė ir gabeno rąstus, plukdė juos Angaros upe, dirbo statybose, rinko sakus, rovė kelmus, degė plytas. Sumažėjus miškų apylinkėse 1956 m. tremtiniai buvo perkelti į kitas Irkutsko sr. gyvenvietes, vėliau išvyko į Lietuvą. sunyko. 1989-1990 daugumos lietuvių palaikai parvežti į Lietuvą. Aldona Juodvalkytė


Charcyzk (Charcyzkas), miestas Ukrainoje, Donecko sr., 25 km į rytus nuo Donecko. 62 100 gyv. (2003 m. ), priklauso Donecko aglomeracijai. Per eina Charkovo-Taganrogo (Rusija) geležinkelis Juodoji metalurgija, mašinų gamyba, metalo apdirbimas, maisto pramonė. Miesto istorijos muziejus. Prie kasamos akmens anglys. pradėjo kurtis 1869, miesto teisės nuo 1938 m.


Charcot Jean-Baptiste (Žanas Batistas Šarko 1867 m. liepos 15 d. Neuilly-sur-Seine - 1936 m. rugsėjo 15, prancūzų okeanografas, poliarinių sričių tyrėjas. J.-M. Charcot sūnus. Gydytojas. Vadovavo 2 mokslinėms ekspedicijoms į Antarktį: 1903-1905 m. laivu Franįais ir 1908-1910 m. laivu Pourquoi-Pas? 1911 darė okeanografinius Lamanšo tyrimus. 1920-1927 m. matavo Šiaurės ir Baltijos jūrų, Biskajos įlankos gylį. 1926-1936 m. dalyvavo keliose ekspedicijose laivu „Pourquoi-Pas? Siaurės prie Grenlandijos krantų. Apie keliones parašė knygų: „Pourquoi-Pas?” Antarktyje (Le „Pourquoi-Pas?” dans l'Antarctique 1910 m. ), Aplink Pietų ašigalį (Autour du pole Sud 1912 m. ), Grenlandijos jūra, kelionės laivu „Pourquoi-Pas?” (La Mer du Groenland, croisiėres du „Pourquoi-Pas?” 1929 m. ). Žuvo paskendus laivui ties Islandija. vardu pavadinta įlanka ir kyšulys Antarktidoje, sąsiauris ir kalnas Kergueleno salyne.


Charcot Jean-Martin (Žanas Martenas Šarko 1825 m. lapkričio 29 d. Paryžius - 1893 m. rugpjūčio 16 d. Morvan (Niėvre'o departamentas), prancūzų gydytojas neurologas. J.-B. Charcot tėvas. Prancūzijos Medicinos akademijos (1873 m. ) ir Prancūzijos instituto mokslų akademijos (1883 m. ) narys. Neuropatologijos ir psichiatrijos vienas pradininkų. 1853 m. baigė Paryžiaus universiteto Medicinos fakultetą. 1860-1893 m. dėstė Paryžiaus universitete, profesorius (1860 m. ). Nuo 1862 dirbo Paryžiaus Salpėtriėre ligoninėje, 1882 joje įsteigė pirmąją Europoje neurologijos kliniką. 1880 įkūrė žrn. Archives de neurologie. Tyrė drebamąjj paralyžių, reumatoidinį poliartritą, bronchų astma sergančiųjų skrepliuose rado kristalų (vad. Charcot ir Leydeno kristalai). 1865 aprašė išsėtinės ir šoninės amiotrofinės sklerozės (vad. Charcot liga) simptomus. Nuo 1870 pradėjo tirti isteriją, nervų ligų paveldimumą. Įrodė, kad isterija gali sirgti ir vyrai, pirmasis pradėjo ją gydyti hipnoze. Parašė apie 700 mokslinių straipsnių ir knygų. svarbiausias veikalas - Pamokos apie nervų sistemos ligas Salpėtriėre ligoninėje (Lefons sur les maladies du systėme nerveux faites la Salpėtriėre 5 1.1872-1893 m. ).


Chardin Jean-Baptiste Simėon (Žanas Batistas Simeonas Šardenas 1699 m. lapkričio 2 d. Paryžius 1779 m. gruodžio 6 d. ten pat, prancūzų tapytojas. Vienas žymiausių buit. žanro ir natiurmorto kūrėjų prancūzų dailėje. Karališkosios tapybos ir skulptūros akademijos Paryžiuje narys (1728 m. ). Tapė natūros studijomis pagrįstus mažo formato virtuvės vaizdus, buit. scenas, viduriniosios klasės atstovus (Skalbėja apie 1733 m. , Kortų namelis 1734-1735 m. , Indus plaunanti mergina 1738 m. ), natiurmortus (Žuvis raja, Bufetas, abu 1728 m. ), portretus pastele (Autoportretas su pensnė 1771, Madam Chardin 1775 m. ). Sienų tapyba (natiurmortais) dekoravo Choisy pilies interjerą (1765 m. ). Realistiniai kuriniai ryškiai skyrėsi nuo tuo metu madingų rokokinių. Veikiamas XVII a. ispanų ir olandų koloristinės tapybos ištobulino savitą lesiruotos, daugiasluoksnės tapybos techniką. Kūriniams būdingatlksliai perteiktos daiktų formos, faktūra, spalvos, ypatingas tonų sodrumas, jų derinių raiškumas. Kamerinė kūryba veikė nusistojusią dailės žanrų hierarchiją. Ramutė Rachlevičiūtė


Charente (Šaranta), upė Prancūzijos pietvakariuose. Ilgis 360 km, baseino plotas apie 10 000 km2. Prasideda Centrinio Masyvo vakaruose, Limousino aukštumoje, į pietvakarius nuo Rochechouart'o. Teka per Garonos žemumą. Įteka į Biskajos įl., sudarydama apie 15 km ilgio estuariją. Didžiausi intakai: Boutonne'as (dešinysis), Tardoire'as, Seugne'is (kairysis). Turistinė laivyba. Didžiausi miestai prie A: Angouleme'as, Cognacas, Saintes'as, Rochefort'as (jūrų uostas).


Charetas (Chares, kilm. Charetos apie 395 - 324 p.m.e., Atėnų karvedys. 357 m. užkariavo Trakijos Chersonesą. Per Sąjungininkų karą (357-355 m. ) Atėnų kariuomenės vadas. 349 m. , 348 ir 340 m. dalyvavo mūšiuose su Makedonijos kariuomene. 338 m. jai prie Amfisos pralaimėjo. 338 m. kovėsi Chaironėjos mūšyje, kuriame makedonai nugalėjo gr. polių koaliciją.


al Charga (El-Kharga, al-Vabat al-Kharijah), oazių grupė Egipto pietuose, Libijos dykumoje, 170 km į vakarus nuo Nilo. apie 50 000 gyv. Įsikūrusi tektoninėje įduboje (ilgis iš šiaurės į pietus 200 km, plotis 20-50 km). Plentas į Asjutą, geležinkelis į Nag Hammadi. Auginama finikai, javai, vilnamedžiai, citrusiniai augalai, daržovės, alyvmedžiai. Galvijininkystė. Paukštininkystė. Kasami fosforitai. svarbiausias miestas ai Charga (-12 000 gyv.). Išliko senovės Egipto, romėnų ir vėlesnių laikų (iki VII a.) pastatų griuvėsių. Per ėjo karavanų kelias iš Asjuto į Sudaną.


Chargaff Erwin(ErvinasČargafas 1905 m. rugpjūčio 11 d. Černivcai (Ukraina), Austrijos ir JAV biochemikas, rašytojas. JAV nacionalinės mokslų akademijos narys (1965 m. ). Nuo 1928 gyvena JAV. 1935-1974 m. dėstė Kolumbijos universitete Niujorke, profesorius (1952 m. ). Nustatė, kad kiekvienos organizmų rūšies deoksiribonukleorūgštis (DNR) yra specifinė - turi skirtingą azoto bazių kiekio santykį, kad bet kurioje DNR molekulėje adenino yratlek, kiek Timino, o guanino tiek, kiek citozino (Chargaffo taisyklė). Kn.: Ateities kritika (Kritik der Zukunft 1983 m. ), Heraklito aistra (Das Feuer dės Heraklit 1984 m. ).


chargė d'affaires (pranc.). reikalų patikėtinis, žemiausia diplomatinių atstovybių vadovų klasė (diplomatinės klasės). vadovauja diplomatinei atstovybei, kai nėra ambasadoriaus arba Įgaliotojo ministro . Pripažintas 1961 Vienos konvencijoje dėl diplomatinių santykių. akredituoja priimančios valstybės užsienio reikalų ministras. dažn. siunčiamas, kai negalima arba nenorima siųsti aukštesnio rango pareigūno. Sovietinės okupacijos metais funkciją atliko ir LR diplomatinę veiklą tęsė S. Lozoraitis ir kiti diplomatai.


Chari (Šaris), upė Centrinės Afrikos Respublikoje ir Čade. Susidaro iš sutekėjusių Ouhamo, Gribingui ir Bamingui upių, kurios prasideda Azandės plokščiakalnyje. Ilgis apie 1400 km (nuo Ouhamo ištakų), baseino plotas 650 000 km2. Įteka į Čado ežerą. Didžiausias intakas - Logone (kairysis), su kuriuo sudaro bendrą deltą. Žemiau Ouhamo ir Gribingui santakos į įteka Aja (dešintsis intakas). Vasarą lietinguoju laikotarpiu patvinsta (A baseino upės smarkiai išsilieja ir suformuoja laikinus ežerus, kurie jungiasi su Nigerio baseino upėmis). Vid. debitas 1230 m' s. Laivuojama daugiau, kaip 860 km nuo žiočių iki Batangafo miesto (Ouhamo krante). Žvejyba. Prie yra Ndžamena (Čado sostinė) irSarhas.


Charibertas I (Charibert I 518 ar 523 t567 ar 568 Paryžius, frankų karalius. Merovingų dinastijos. Chlotaro į vyriausiasis sūnus. Per Frankų karalystės dalybas po tėvo mirties (561 m. ) gavo Childeberto į (511-558 m. ) karalystę (sostinė Paryžius). Dėl palaido gyvenimo mirė ekskomunikuotas. 0.5.


Charibertas II (Charibert II apie 618 t631 m. ar 632 m. Blaye (Bretanė), Akvitanijos karalius (nuo 630 m. ). Merovingų dinastijos. Chlotaro II sūnus. Po tėvo mirties (629 m. ) visas palikimas teko broliui Dagobertui I. Šis dalį žemių (Akvitaniją ir Gaskone, sostinė Tulūza) 630 perdavė A. Po nužudymo valdos grįžo Dagobertui I. O. S.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   197

Свързани:

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconРазложение аспирина в поляризованном свете, увеличение 200 раз
Политехнической школы, с 1830 – директор Парижской обсерватории. В 1830-1848 – член палаты депутатов. Его работы относятся к астрономии,...
Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconProtocole (No 1) tenu à Londres le 3 Février 1830

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconKoyu renkli bölümler her iki metin arasında ayniyet taşıyan ifadeleri göstermektedir

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconKoyu renkli bölümler her iki metin arasında ayniyet taşıyan ifadeleri göstermektedir

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconOpening Poems by Emily Dickinson (1830-1886)

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconAtsiminimų knyga „Dievų miškas buvo išspausdinta praėjus 10 metų po rašytojo mirties (1957). Ilgas knygos kelias iki skaitytojo rodo pokario laikų politinę

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconBiri milli diğeri dini iki bayramı aynı takvim içinde yaşıyoruz. Kutlu ve mübarek olsun. Daha da güzel günlerde görüşmek umuduyla esen kalın

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconTelekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m icon      Пушкин подсчитал время работы над романом с точностью до одного дня: «7 лет, 4 месяца, 17 дней», с мая 1823 г по сентябрь 1830 г. Печатался роман по
Пушкин подсчитал время работы над романом с точностью до одного дня: «7 лет, 4 месяца, 17 дней», с мая 1823 г по сентябрь 1830 г....
Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconЕвропейски парламент 2004 2009
Ес в областта на генетично модифицираните организми, по-специално Директива 2001/18/eо и Регламенти (ЕО) №1829/2003 и 1830/2003
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом