Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m
ИмеIv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m
страница100/197
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер6.9 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://archyvas.qu.lt/VLE/4ChaDi.doc
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   197
Gintė Damušytė|Gintės Damušytės tėvas. 1940 m. daktaras. LKMA akademikas (1964 m. ) . VDU garbės daktaras (1997 m. ) . 1920 su tėvais grįžo į Lietuvą. 1932 m. Inžinierių ateitininkų korporacijos Grandis įkūrėjas. 1934 baigė VDU Technikos fakultetą, jame dirbo, nuo 1940 m. Neorganinės chemijos katedros vedėjas, 1942-1943 m. Technol. fakulteto (nuo 1943 m. kovo mėn. veikė nelegaliai) dekanas. 1936-1940 m. prie Kauno ir Akmenės apylinkėse tyrė kreidos ir klinčių klodus. 1937-1938 m. specializavosi Vokietijos, Čekoslovakijos, Suomijos cemento fabrikuose. 1939 m. parengė cemento fabriko Skirsnemunėje projektą, pagal jį pastatyta gamykla Naujoji Akmenė|N. Akmenėje. 1941 m. LAF karinio štabo Kaune vadas, vienas Birželio sukilimo organizatorių ir vadovų, Lietuvos laikinosios vyriausybės pramonės ministras. Vienas VLIK organizatorių, 1943-1944 m. vicepirmininkas. Už pasipriešinimo nacių okupacinei valdžiai organizavimą 1944-1945 m. nacių kalintas Vokietijoje. 1945 m. įkurtos Lietuvos rezistencijos buvusių politinių kalinių sąjungos vienas kūrėjų ir vadovų. 1947 m. apsigyveno JAV. 1947-1957 m. dirbo Sherwin-Williams bendrovėje Klyvlandas|Klyvlande, 1957-1973 m. dirbo BASF Wyandotte chemijos bendrovėje Detroite. 1973-1983 m. Detroito universiteto profesorius, Polimerų tyrimo instituto vicedirektorius. 1946-1952 m. Ateitininkų federacijos vyriausiasis vadas, 1957-1964 m. ir 1977-1983 m. tarybos pirmininkas. 1947-1950 m. ir 1966-1969 m. Lietuvių fronto bičiulių pirmininkas. 1948-1954 m. Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos vicepirmininkas, 1954-1955 m. pirmininkas. Aktyviai dalyvavo TSRS okupuotos Lietuvos laisvinimo byloje, ta ir kt. temomis daug rašė į lietuvių spaudą. 1957 m. įsteigė JAV lietuvių jaunimo stovyklą Dainava ir jai kelis dešimtmečius vadovavo. Vienas radijo stoties Laisvoji Europa redaktorių. 1985-1987 m. Lietuvos krikšto 600 m. sukakčiai paminėti Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas. 1997 m. su žmona grįžo į Lietuvą. 24 patentuoti išradimai. Parašė knygų ir studijų: Uretaninės dangos: Dangų apdorojimas (Urethane Coatings: Treatise on Coatings 1967 m. ), Sandarikliai (Sealants 1967 m. ), Lietuvos gyventojų aukos ir nuostoliai Antrojo pasaulinio karo ir pokario 1940-1959 m. (1988 m. 1991 m. Lietuvoje), Lietuvių pogrindis vokiečių saugumo policijos dokumentuose (1989 m. ), Lietuvos rezistencija prieš sovietų ir nacių agresiją (Lithuania Against Soviet and Nazi Agression 1994 m. ) . Vienas iš nedaugelio lietuvių, apdovanotų Vatikano Šv. Silvestro ordinu (1984 m. ) . Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius|Vyčio kryžiaus 3 laipsnio ordinas (1994 m. ) . Aldona Vasiliauskienė


Damušytė Gintė Bernadeta, Damušis 1956 m. balandžio 25 d. Cleveland (Ohajo valstija), visuom. veikėja, diplomatė. A. Damušio duktė. 1975 baigė Goethe s institutą (Vokietija), 1979 - istoriją ir politologiją Wayne o universitete Detroite. 1979-1991 m. Lietuvių katalikų rei. šalpos reikalų vedėjo pavaduotoja, nuo 1992 jos tarybos direktorė, koordinavo Lietuvos katalikų bažnyčios ir politinių kalinių šelpimą, vertė pogrindžio spaudą. 1979-1983 m. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdybos, 1983-1988 m. PLB visuom. reikalų komisijos valdybos pirmininkė. 1980-1991 m. Lietuvių inform, centro direktorė. 1991-1996 m. dirbo Lietuvos misijoje prie JT. Nuo 1996 LR ambasados Austrijoje patarėja, 1998 - laikinoji reikalų patikėtinė, 1998-2001 m. LR ambasadorė Austrijai, 1999-2001 m. t.p. ir Slovakijai, 2000-2001 m. - ir Kroatijai. Nuo 2001 m. Lietuvos ambasadorė prie NATO. Ordino Už nuopelnus Lietuvai Komandoro kryžius (2003 m. ).


Dana James Dwight (Džeimsas Dvaitas Deiną) 1813 m. vasario 12 d. Utica 1895 m. balandžio 14 d. New Haven, JAV geologas, mineralogas. JAV nacionalinės mokslų akademijos narys, Mokslo pažangos asociacijos ir Amerikos geologijos sąjungos prezidentas. 1855-1892 m. New Haveno universiteto profesorius. Pateikė fundamentinę cheminę mineralu klasifikaciją (1837 m. ). Geologijoje pradėjo vartoti geosinklinos ir geoantiklinos sąvokas. Svarbiausi veikalai: Mineralogijos sistema (System of Mineralogy 1844 m. ), Mineralogijos vadovas (Manual of Mineralogy 1848 m. ), Geologijos vadovas (Manual of Geology 1862 m. ), Geologijos vadovėlis (Text-book of Geology 1864 m. ), Koralai ir koralų salos (Corals and Coral Islands 1872 m. ) .


Dana Barat Pietvakarių salos. danai normanai.


danai (danskere), Europos tauta. Pagrindiniai Danijos gyventojai – apie 5, 1 mln., t.p. gyvena Švedijoje – apie 38 000, Norvegijoje – apie 18 000, Vokietijoje, Šlėzvige - Holšteine – apie 100 000, emigrantų palikuonių yra JAV – apie 320 000, Kanadoje – apie 90 000, Australijoje – apie 6000 žm. Iš viso apie 5, 7 mln. žm. Kalba danų kalba. Dauguma tikinčiųjų evangelikai liuteronai, yra ir kitų protestantų bei katalikų. Dauguma gyvena miestuose, dirba įmonėse, kaimiečiai daugiausia gyvena vienkiemiuose. Tradicinis namas - vienaeilė sodyba su po vienu stogu esančiais gyvenamaisiais ir ūkiniais pastatais (tvartu, arklide ir svirnu). Išliko žvejų kaimų. Pagrindiniai tradiciniai verslai: žemdirbystė ir gyvulininkystė – mėsa ir pienas. Amatai: juvelyriniai dirbiniai (ypač gintaro), kalvystė, puodininkystė, medžio drožyba, mezgimas. 3 tūkstantmetyje p.m.e. danų protėviai atsikraustė į Jutlandiją ir Danijos salas. XI-XII a. pradėjo formuotis danų tauta, į ją įsiliejo Jutlandijoje gyvenę fryzai ir prie Baltijos jūros gyvenę slavai. Garsėja ikikrikščioniškų ir krikščioniškų siužetų baladėmis.


Danaidės (Danaidės), graikų mituose - Argo karaliaus Danajo 50 dukterų. Danajo brolio dvynio Aigipto 50 sūnų privertė A už jų tekėti. Vestuvių naktį tėvo įsakymu A nužudė savo vyrus, tik viena Hipermnestra pasigailėjo savo vyro Linkėjo. Keršydamas už brolius Linkėjas nužudė A ir jų tėvą, pats tapo Argo karaliumi. Už nusikaltimą A dievų pasmerktos kentėti - Hado karalystėje amžinai pilti vandenį į kiaurą statinę (vad. A statinę). Spėjama, kad šis mitas primena senus Graikijos ir Egipto ryšius. Aleksandra lėresė Veličkienė


Danailov Stefan (StefanasDanaīlovas) 1942 m. gruodžio 9 d. Sofija, bulgarų aktorius. 1967 baigė Aukštąjį teatro meno institutą Sofijoje. 1967-1978 m. vaidino Plovdivo dramos teatre, Armijos teatre Sofijoje. Nuo 1979 Liaudies teatro Sofijoje aktorius. Sukūrė pagrindinių vaidmenų spektakliuose pagal klasikinius veikalus (Don Zuanas - Hamletas, Baronas - W. Shakespeare o Hamletas, Tuščios meilės pastangos, Ferdinandas - F. Schillerio Klasta ir meilė, Nikolajus Stavroginas - Demonai, pagal F. Dostojevskį). Vaidino filmuose: Inspektorius ir naktis (1963, režisierius R. Velčanovas), Meilė (1972, režisierius L. Staikovas), Kviečia damos (1980, režisierius I. Andonovas), Borisas 1 (1984, režisierius B. Šaralijevas).


danajai (Danaoi), Arge gyvenusios seniausios graikų gentys. Homero epe A vadinami visi Troją puolę graikai.


Danajas (Danaos), graikų mitologijoje Egipto karaliaus Belo sūnus, Poseidono vaikaitis, TDanaidžių tėvas.


Danajė i Danai), graikų mituose Argo karaliaus Akrisijo duktė. Akrisijui orakulo buvo išpranašauta, kad jį nužudys vaikaitis. Bijodamas tokios lemties tėvas įkalino dukterį variniame bokšte. Dėl grožio A pamilęs Dzeusas pasivertė auksiniu lietumi ir prasiskverbė į bokštą. Kai A pagimdė Dzeuso sūnų Persėją, Akrisijas įsakė užkalti ją ir Persėją į statinę ir įmesti į jūrą. Bangos atplukdė statinę prie Kikladžių salų, kur ją rado karaliaus Polidekto brolis Diktijas. Užaugęs Persėjas su motina sugrįžo į Argą. A tema sukurta daug meno kūrinių - nuo Simonido Kejiečio (556-468 p.m.e.) poemos Danajės rauda iki R. Strausso operų. VS.


danakiliai (afar), afarai, aclalai, Afrikos tauta. Gyvena Etiopijoje (-670 000 m. ), Džibutyje (Afaro dykumoje, apie 150 000 m. ) ir Eritrėjoje (-180 000 m. ) . Iš viso-1 mln.žm. (XX a. pab.). Kalba afarų k. tarmėmis (kušlių kalbų grupė), arabų bei amharų kalbomis, rašo etiopiškais rašmenimis. Dauguma musulmonai sunitai (islamas sumišęs su sinkretiniais kultais). pagrindinis tradicinis verslas - klajoklinė kupranugarininkystė, t.p. verčiasi nenugintine gyvulininkyste, druskos garinimu, žvejyba, Aušo oazės A augina kukurūzus, tabaką. Buvo įkūrę keletą sultonatų, kurie XIX a. buvo prijungti prie Etiopijos. Kultūra artimi etiopams. Gausus folkloras.


Danakilių įduba Afarų įduba.

danakilių kalba, afarų kalba, kušitų kalbų grupės kalba.


Danakilių kalnaļ (Danakil) yra Afrikos šiaurės rytuose, Eritrėjoje, Džibutyje ir Etiopijoje, tarp Raudonosios j. ir Afarų įdubos. Ilgis apie 300 km. Dažniausias aukštis 2000 m, didž. - 2130 m (Ramiu k.). Kalnai horstinio tipo, susidarę iš kristalinių uolienų, užklotų kainozojaus bazaltine lava ir nuosėdinėmis uolienomis. Elena Stankūnienė


Da Nang (Danangas), Uran, miestas Vietnamo vidurinėje dalyje, prie P. Kinijos j., Quang Namo-Da Nango provincijos centras. 452 700 gyv. (2003 m. ). prekybos, žvejybos ir keltų uostas. Per A eina Ho Chi Minho-Hanojaus geležinkelis ir plentas. Tekstilės (medvilnės, šilko), chemijos (trąšų), farmacijos, metalo apdirbimo, stat. medžiagų, porceliano, popieriaus, cemento, maisto (ryžių valymo, žuvų apdorojimo) pramonė. Dailieji amatai (marmuro, koralų dirbiniai). Prie A kasama akmens anglys, cinko, alavo rūdos, auksas. Aukštoji politechnikos mokykla (įkurta 1976 m. ) . Čamų meno muziejus. Katalikų vyskupo rezidencija. Netoli A, uolose, yra budistų šventyklų. Petras Lingė

ISTORIJA. Nuo XVI a. europiečių lankomas uostas. 1858 m. jį užėmė jungtinis Ispanijos ir Prancūzijos kar. junginys. Nuo 1883 priklausė Prancūzijai, 1887-1954 m. Prancūzijos Indokinijos dalis (išskyrus 1941-45 m. , kai A buvo okupavusi Japonija).


danas (
Danas Daglasas D. Dunn.

Danas Liudvigas Julijus Sofusas L. J. S. Dahn.


Danauskas Jonas 1861 m. Utenai (Rozalimo valsčius) - 1937 m. spalio 29 d. Rozalimas, tautodailininkas medžio drožėjas, tapytojas. Mokėsi iš dievdirbio tėvo Ksavero, sekė bažnytinės dailės pavyzdžiais. 1907 m. dalyvavo pirmojoje Lietuvių dailės parodoje Vilniuje. Išdrožė šventųjų skulptūrų (kai kurios su 1892 m. data) Klovainių, Pušaloto, Rozalimo bažnyčioms, pastarosios apsidėje - monumentalią skulptūrinę grupę Nukryžiuotasis (1917 m. ) . Išliko A drožtų altorių, smulkiosios architektūros statinių (kryžių, koplytstulpių su skulptūromis). Skulptūros realistinės, turi savitai suvokto baroko bruožų. Nutapė religinių paveikslų (Stacijos, Nukryžiuotasis 1888 m. ) . Aleksandras Imlriulaitis


Dąnavei Fei F.Dunaway. Danbadas Dhanbad. Danbar Boni B. Dunbar. Danbaras Viljamas W. Dunbar.


Danby Francis (Fransis Danbis) 1793 m. lapkričio 16 d. prieWex-fordo (Airija) - 1861 m. vasario 9 d. Bristolis, anglų tapytojas. Airių kilmės. Vienas žymiausių Bristolio tapybos mokyklos atstovų. Londono karališkosios akademijos narys (1826 m. ) . Mokėsi Dublino karališkosios dailės draugijos mokykloje. 1813-1824 m. gyveno Bristolyje, vertėsi akvarelės pamokomis, dalyvavo (nuo 1821 m. ) parodose Londone. 1824-1830 m. ir nuo apie 1838 m. gyveno Londone, 1830-1838 m. Paryžiuje, Šveicarijoje. Kūryboje vyrauja romantizmo bruožai. Nutapė didingų peizažų (Saulėlydis jūroje po audros 1824, floros šventykla 1840 m. ), religinių (Izraelitų išsilaisvinimas iš Egipto nelaisvės 1824-25, Šeštojo antspaudo atplėšimas 1826 m. ), teminių kompozicijų (Apvilta meilė 1821 m. ) . Ankstyvieji kūriniai artimi W. Collinso, E. V. Rippingille io, vėlesni - C. Lorraino, J. m. W. Turnerio paveikslams. Dalia Ramonienė


444

danburitas, boratų klasės mineralas CaB, Si, O8. Kristalai rombinės singonijos, prizmių formos, sudaro grūdėtus agregatus. Bespalvis, baltas, žalsvas. Blizgesys stiklo. Kietumas 7-7, 3. Tankis apie 3000 kg/m3. Pneumotolitinės ir nuosėdinės kilmės. Randamas skarnose, pegmatituose, gipsuose. A - boro rūda, dar naudojamas apdai. lai. A atrastas 1839 m. prie Danbury miesto (Konektikuto valstija, JAV), pavadintas jo vardu. Valentinas Kariūnas


Dance George (Džordžas Dansas) 1741 m. sausio 1 d. Londonas 1825 m. sausio 14 d. ten pat, anglų architektas. 1758 m. išvykęs studijuoti į Romą iki 1764 keliavo po Italiją: lankėsi Neapolyje, Parmoję, Vicenzoje, Mantujoje. Grįžęs į Londoną 1768 su kitais įkūrė Karališkąją meno akademiją. Svarb. projektai (dauguma neoklasicistiniai) Londone: Visų Šventųjų bažnyčia (1767 m. ), Newgato kalėjimas (1780, neišliko), Landsdown House biblioteka (su architektu R. Smirku, 1791 m. ) . Suprojektavo ir neogotikinių pastatų (neišliko).


Dancigas (vok. Danzig), Lenkijos miestas Gdanskas.


Dancigo baldai, Gdansko baldai, vėlyv. renesanso ir baroko baldai, 17-XVIII a. gaminti Dancige (dab. Gdanskas, Lenkija) ir gretimuose miestuose (Torūnėje, Elbinge ir kitur). Masyvios spintos, stalai, kėdės, krėslai, foteliai, sekreterai, skrynios gaminti iš ąžuolo, riešutmedžio ir buko, riešutmedžiu faneruotos liepos, vėliau iš raudonmedžio. Būdinga raiškių, laužtinių profilių spintų viršutinės dalys, aukštos oda aptrauktos arba pintos sėdimųjų baldų atkaltės ir pasostės, tekintos, lenktos arba spiralinės kojelės, sodrus raižytas augalinis (gėlių girliandos, vaisiai, saulėgrąžos), heraldinis, kartais figūrinis ornamentas. A stiliui turėjo įtakos olandų ir vok., vėliau anglų baldai. Vėlyvieji A klasicistinių formų. XVIII a. plačiai paplito Vokietijoje, Lenkijoje, kitose Europos šalyse. Nemažai jų yra Lietuvos muziejuose ir priv. rinkiniuose. Lijana Šatavičiūtė


Dancigo koridorius, Lenkijos koridorius, 1919 Versalio sutartimi Lenkijai perduotų Vokietijos buv. žemių dalis (diduma buv. V. Prūsijos provincijos, 15 865 km2, apie 330 000 gyv.). 30-90 km pločio A iki 1939 m. dalijo Vokietijos teritoriją į 2 dalis. Nuo Rytų Prūsijos jį skyrė laisvojo miesto statusą turėjęs Dancigas (Gdanskas) su gretima teritorija. Su A Lenkija įgijo 71 km pločio priėjimą prie Baltijos j., tarpukariu čia pastatytas Gdynios uostas ėmė varžytis su Dancigu. 1939 m. 0III a. Hitleris ultimatyviai pareikalavo prijungti Dancigą prie Vokietijos, o per A nutiesti eksteritorinius kelius (padaryti eksteritorialųvok. koridorių). Lenkijai reikalavimą atmetus A klausimas tapo vienu pretekstų Vokietijai 1939 m. rugsėjo 1 d. pradėti Antrąjį pasaulinį karą.


Dancigo kronikos parašytos XV a. II pusėje vokiečių kalba Dancigo miestiečių, pirklių, kitų su šiuo miestu susijusių asmenų. Beveik visose įvykiai dėstomi nuo XV a. vidurio. Svarbiausios: Henriko Kaperio Dancigo kronika (Danziger Chronik, XV a. I pusės įvykiai), Petro Bambeko, Jono Lindau, Jokūbo Liubės, Kasparo Veinreicho, Kristupo Bajerio (XV a. II pusės - XVI a. pr. įvykiai). Lituanistinės medžiagos jose maža, daugiausia Gasparo Schütze kronikoje (Kasparo Šiuco kronika), į kurią įterpta dingusi Vygando Marburgiečio kronika (papildo išlikusį 1464 šios kronikos vertimą į lotynų k.), aprašyti Vokiečių ordino 1293-1394 karo žygiai į Lietuvą.


Danois Francas Ignacas F. l’Danzi.


Peeter Danckers (Peteris Dankersas), Dankerts, Dankörsing de Rij 1583 ar 1605 Amsterdamas floo108 9 d. Rūdninkai, olandų tapytojas, architektas. Iki 1634 gyveno Olandijoje. apie 1640 m. karaliaus Vladislovo Vazos kvietimu atvyko į Lenkiją, buvo didikų rūmų dailininkas ir architektas. Kūrė Varšuvoje, Gdanske ir Vilniuje. Nutapė reprezentacinių karalių, didikų portretų (Raitas karalius Vladislovas Vaza 1641 m. , Švedijos karaliaus Jono III, karalienių Cecilijos Renatos, Marijos Gonzagos, 1641-43, Jaunas vyras medžiotojo drabužiais 1645 m. ). Manoma, nutapė Jogailaičių giminės karalių portretus Karalių pilies (Varšuvoje) marmuro kambariui, Šv. Mykolo bažnyčios (Vilniuje) freskas (1625 m. ), ištapė Vilniaus arkikatedros Šv. Kazimiero koplyčios paskliautes (1637 m. ) ir perstatė Valavičių koplyčią. Portretai realistiški, paprastos kompozicijos, su peizažo motyvais, turi ankstyvojo baroko bruožų. Mirė plėšikų sužeistas. Aleksandras Indriulaitis


Danczowska Kaja (Kaja Dančovska) 1949 m. kovo 25 d. Krokuva, lenkų smuikininkė. 1972 baigusi Krokuvos aukštąją muzikos mokyklą studijavo meistriškumo kursuose Maskvos konservatorijoje (pas D. Oistrachą). 1976 tobulinosi Kanadoje pas R. Ricci. Nuo 1972 dėsto Krokuvos muzikos akademijoje, profesorius (1989 m. ) . Koncertavo Europoje, Amerikoje, Azijoje, Australijoje. H. Wieniawskio Poznanėje (1967 m. ), Ženevos (1970 m. ), Miuncheno (1975 m. ), Belgijos karalienės Elžbietos Briuselyje (1976 m. ) ir kt. tarpt, konkursų laureatė. JuditaŽukienė
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   197

Свързани:

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconРазложение аспирина в поляризованном свете, увеличение 200 раз
Политехнической школы, с 1830 – директор Парижской обсерватории. В 1830-1848 – член палаты депутатов. Его работы относятся к астрономии,...
Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconProtocole (No 1) tenu à Londres le 3 Février 1830

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconKoyu renkli bölümler her iki metin arasında ayniyet taşıyan ifadeleri göstermektedir

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconKoyu renkli bölümler her iki metin arasında ayniyet taşıyan ifadeleri göstermektedir

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconOpening Poems by Emily Dickinson (1830-1886)

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconAtsiminimų knyga „Dievų miškas buvo išspausdinta praėjus 10 metų po rašytojo mirties (1957). Ilgas knygos kelias iki skaitytojo rodo pokario laikų politinę

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconBiri milli diğeri dini iki bayramı aynı takvim içinde yaşıyoruz. Kutlu ve mübarek olsun. Daha da güzel günlerde görüşmek umuduyla esen kalın

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconTelekomünikasyon hukukunda evrensellik ilkesinin iki anlamı vardır. İlk olarak, telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin tüm dünya ile bağlantıyı sağlayabilecek

Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m icon      Пушкин подсчитал время работы над романом с точностью до одного дня: «7 лет, 4 месяца, 17 дней», с мая 1823 г по сентябрь 1830 г. Печатался роман по
Пушкин подсчитал время работы над романом с точностью до одного дня: «7 лет, 4 месяца, 17 дней», с мая 1823 г по сентябрь 1830 г....
Iv t. Cha Di patikrinta iki 1830 m iconЕвропейски парламент 2004 2009
Ес в областта на генетично модифицираните организми, по-специално Директива 2001/18/eо и Регламенти (ЕО) №1829/2003 и 1830/2003
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом