Литература Основни цели
ИмеЛитература Основни цели
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер58.28 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.uni-ruse.bg/ird/tempus/S1/Docs/Part4.doc

Част 4.Инвестиции в държавни ценни книжа


  1. Видове ДЦК

  2. Доход от ДЦК

  3. Изчисляване на дохода от инвестиции в ДЦК

  4. Ключови думи

  5. Литература
Основни цели:


 • да обясните

 • необходимостта и причините за издаване на ДЦК

 • да дискутирате

 • видовете ДЦК

 • доходността на ДЦК

 • да препоръчате

 • методични единици за изчисляване на доходността на ДЦК

4.1.Видове ДЦК


Държавните ценни книжа (ДЦК) обикновено се издават по три причини:

 • с цел финансиране на дефицита на бюджета;

 • с цел финансиране на определено мероприятие или проект;

 • с цел заменяне на дълговете на държавата, натрупани от кредити.

Практиката по издаване на държавни ценни книжа в нашата страна е следната:

 • Периодично се емитират ДЦК с различен срок на финансиране на държавния бюджет, т.е. на бюджетния дефицит

 • Значителната част от ДЦК са свързани с лошите кредити на държавните предприятия. С тяхна помощ дългът на предприятията към банките се трансформира в дълг на държавата към последните. Това са най-вече издадените през 1994 г. облигации по Закона за уреждане на необслужваните кредити (ЗУНК).

 • Съществуват и ДЦК по външния дълг на България, т.н. брейди-облигации, в които беше преоформен дългът към чуждите банки след подписването през 1994 г. на споразумение с тях.

След въвеждане на Валутния борд се променят и правилата за емитиране на ДЦК. Най-съществената промяна се състои в следното: с цел оптимизиране на обслужването на държавния дълг Министерският съвет може да емитира ДЦК за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, но само при условие, че не се увеличава държавния дълг.

ДЦК имат висока и гарантирана доходност и техния пазар е най-развит в сравнение с другите видове ценни книжа.

ДЦК се делят на:

 • съкровищни бонове (със срок до една година);

 • съкровищни облигации (с по-дълъг срок);

 • налични, когато се отпечатват като банкноти и

 • безналични (удостоверявани чрез сертификат, издаван на фирми и граждани);

 • според формирането на дохода ДЦК биват лихвени и сконтови (с отстъпка от наминала) и смесени.

Срочност на ДЦК:

 • Краткосрочни (3, 6, 9, 12 месечни съкровищни бонове). Например до началото на 1995г. се издаваха ДЦК, чиято лихва се формираше от основния лихвен процент, действащ през съответния период плюс фиксирана надбавка.

 • Средносрочни (2, 3, 5 годишни съкровищни облигации).

 • Дългосрочни (с над 5 годишен срок)

По рядко се емитират книжа с други срокове, например 45 дневни.

Доходност на ДЦК:

 • Лихвените ДЦК носят лихва, която обикновено зависи от основния лихвен процент;

 • Доходът на сконтовите ДЦК се получава от отстъпката, с която те се закупуват. Например, ако се закупят шестмесечни бонове по 85 лева с номинал 100 лв., на падежа, когато се изплаща номиналът се получава доход от 15 лева.

Сконтовите бонове са краткосрочни, тъй като при тях целият доход се получава на падежа. Използва се и комбинация между двата вида. Например, когато се обявява нова емисия се знае, че тя носи доход, равен на основната лихва за периода плюс определена надбавка. Тъй като няма предварително определена минимална цена, тези книжа първоначално се купуват по-евтино от номинала им. Примерно, имаше период, когато едногодишните бонове се купуваха по 92 лв. за 100 лева за номинал, което носи допълнителен доход.

Лихвоносните ДЦК могат да бъдат с плаваща лихва и фиксирана лихва. Първата зависи от основния лихвен процент. Вторите са изключение.

Доходът на сконтовите ДЦК е фиксиран и не зависи от промените на лихвите. Например ако се очаква спадане на основния лихвен процент (сега колебанията са незначителни) по добре е да се купуват сконтови бонове.

Изплащането на дохода на ДЦК:

 • на краткосрочните на падежа заедно с главницата;

 • лихвите по дългосрочните се изплащат на всеки 6 месеца, считано от датата на емисията им, като последното плащане е на падежа им.

Покупка на ДЦК:

 • направо на аукционите за продажба;

 • на вторичен пазар, чрез банките, които обявяват ежедневни котировки.

Какво представлява акционна за продажба на ДЦК?

ДЦК се продават с посредничеството на БНБ на организираните акционни, в които участват първичните дилъри на ДСК (сега ДСК Банка), ТБ, застрахователни компании и застрахователни къщи. Аукционът на практика е търг и печелят тези, които дават повече за 100лв. номинал.

Вторичният пазар на ДЦК са ДСК, ДЗИ и ОББ, БПБ,, които котират ежедневно цени “продава” на ДЦК от портфейла си.

4.2.Доход от ДЦК


Доходът се получава като разлика между цената (за периода), на която се продават ДЦК (сумата на падежа), и цената, на която се купува, се раздели на покупната цена. Например, ако ДЦК са купени по номинал и доходът се формира само от лихвата, той за периода се изчислява като произведението на номинала, лихвата и дните на притежаваните ДЦК се раздели на 365 и се умножи по 100.

Репо-сделки с ДЦК

Когато финансовата институция продава ДЦК се ангажира с обратно изкупуване на определен срок и на определена цена.

Възможно е осигуряване на застраховка на гражданите, закупили ДЦК (ДЗИ, “Еврофинас”, съвместно с ЗК “Феникс”).

Данъчни облекчения при закупуване на ДЦК:

 • доходите, освободени от ДОД;

 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3.Изчисляване на дохода от инвестиции в ДЦКСконтови ДЦК:

Доходът в абсолютна сума е равен на отстъпката на 100 лв. номинал, умножен по номиналната стойност на придобитите ДЦК.

Например, Иван Петров (фирма “Х”/ е купил тримесечни ДЦК за 500 000 лв. при цена 90 лв. на 100 лв. номинал, доходът в абсолютна сума е равен на 50 000лв, защото:

(10/100) х 500 000 = 50 000 лв.

Съпоставката на дохода в абсолютна сума с вложените средства показва възвращаемостта на инвестицията и се нарича доходност до падежа, която се изчислява по следната формула;


ДП = (О/Ц) х 100, където:


ДП е доходността до падежа в %;

О – сумата на отстъпката на 100 лв. номинал ( О=Н - Ц/;

Н – номиналът;

Ц – покупната цена на 100 лв. номинал.


В горния пример това прави 11,1% = (10/90) х 100


Ефективната годишна доходност се изчислява по следната формула:


ЕГД = [{1 + (ДП/100)}n –1] x 100 ,

Където:

ЕГД е ефективната годишна доходност ;

ДП – доходност на падежа;

n – периодът на реинвестиране в рамките на една година.

Например, тримесечните съкровищни бонове могат да бъдат закупени 4 пъти, т.е. n = 4, а шестмесечните – два пъти, т.е. n = 2.

Лихвоносни ДЦК

За изчисляване на дохода от закупени съкровищни бонове при условие, че те бъдат задържани до падежа им, се използува следната формула:

Д = (Н+Л) - Ц, където :

Д е доходът до падежа в абсолютна сума;

Н – номиналната стойност на ДЦК;

Л – лихвата в абсолютна сума;

Ц – цената, на която са купени ДЦК.

Например, Иван Петров (фирма “Х”/ е закупил при цена 101 лв. шестмесечни ДЦК, които носят доход, равен на основния лихвен процент за периода (6%/ плюс 2 пункта и номинална стойност 500 000 лв., то доходът за 6-те месеца ще бъде 19945 лв., защото

182 дни х 8% = 1456 х 500 000 : (365х100)= 728 000 000 : 36 500 = 19945лв.

Д = (500 000 + 19 945) - 505 000 = 14 945 лв.

Забележка: Лихвата се изчислява, като лихвения процент се умножи по броя на дните и по номинала на притежаваните ДЦК и полученото се раздели на 365 х 100.

Доходността на падежа (Възвращаемост/ се изчислява по следната формула:


ДП = (Д/Ц) х 100 , където :


ДП е доходността до падежа в процент ;

Д – доходът до падежа в абсолютна сума ;

Ц – цената на закупуване на ДЦК.


По горния пример приемаме, че книжата са закупени при цена 101 лв. на 100 лв. номинал, т.е., че са платени 505 000 лв. за шестмесечните бонове.

Тогава доходността до падежа ще бъде 2,96%, защото

(14 945 : 505 000) х 100 = 2,96 %.

4.4.Ключови думи

4.5.Литература


 1. Папазов, К., Ценни книжа, програмирана лекция, РУ, 1998.

Свързани:

Литература Основни цели iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Литература Основни цели iconЛитература Основни цели
Общата идея за нея се формулира обикновено в абстрактна фирмена мисия. Фирмената мисия, от своя страна, се конкретизира в стратегически...
Литература Основни цели iconЛитература Основни цели
Нова динамика на икономическия растеж чрез освобождаване на остарели структури и начин на мислене
Литература Основни цели iconЛитература Основни цели
Инвеститорите от виф по този начин не притежават интереси в пула от ценни книжа, а акции от дружеството, което ги притежава
Литература Основни цели iconЛитература Основни цели
Ценните книжа са документи за съществуващо задължение или вземане, които носят доходи на своите притежатели и са обект на покупко-продажба....
Литература Основни цели iconЛитература цели на обучението по български език и литература в четвърти клас

Литература Основни цели iconЛитература Основни понятия
Преговор: Българската литература от Освобождението до Първата световна война. Направления, течения, особености. Теми идеи и мотиви...
Литература Основни цели iconПрограма за изпита по старобалгарска литература за докторантски изпит
...
Литература Основни цели iconЛитература      Възприемане и осмисляне на литературно произведение
Обучението по български език и литература във втори клас се осъществява в параметрите, зададени от дои. Ориентирано е към формирането...
Литература Основни цели iconКакви дидактически цели си поставяте с проекта?
Влиянието й върху Земята. Изграждане на основни умения в астрономията за наблюдаване. Използване на основни величини и закономерности...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом