Европейски съюз българия подкомитет №7
ИмеЕвропейски съюз българия подкомитет №7
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер29.05 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/integration/euro/chapter13/chronology/SC7 Press-Internet.doc


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ - БЪЛГАРИЯ

ПОДКОМИТЕТ № 7

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”


На 22 май 2003г. в МВнР се проведе годишното заседание на Смесения България-ЕС Подкомитет 7 “Регионално развитие, заетост и социална политика”. Разискваха се състоянието и перспективите в транспонирането на европейското законодателство в сферата на заетостта и социалната политика и регионалното развитие през изтеклия едногодишен период.

Гостите информираха за новостите в развитието по отделните сектори на европейско равнище. От българска страна бе представена информация за постигнатия напредък както следва:

В областта на трудовото право се акцентира върху подготвения проект на ЗИД на Кодекса на труда, който въвежда изискванията на редица европейски директиви относно недискриминиране от работодателя на работещите на непълно работно време и по срочно трудово правоотношение; уточняване на необходимото съдържание на трудовия договор; консултациите между работодателите и представителите на работниците в случаите на трансформации в предприятието. Посочи се също, че се разработва проект на Закон за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.


В сектор “Равни възможности на жените и мъжете” се разискваха включените в проекта на ЗИД на Кодекса на труда текстове, свързани с изискванията на европейските директиви относно закрилата на бременните жени-работнички или служителки и въвеждането на родителския отпуск, частта от Националния план за действия по заетостта 2003г., предвиждаща изпълнението на програми и проекти, насочени към прилагането на принципа на равните възможности на мъжете и жените на пазара на труда, както и проекта на Закон за предотвратяване на дискриминацията.

Транспонирането на европейското законодателство в сферата на безопасност и здраве при работа се илюстрира чрез приетите Наредба за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа; Наредба за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на шум при работа; Наредба за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване и др. Обсъдени бяха проблемите около премахването на системата от компенсации за лоши условия на труд и извършването на оценка на въздействието от приложението на директивите по БЗР.

Изтъкна се нарасналата роля на социалния диалог. Обсъди се необходимостта от подобряване на административния капацитет на социалните партньори в областта на автономния социален диалог.

В сектора “Заетост и Европейски социален фонд” се посочиха създадените чрез ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта допълнителни възможности за субсидирана заетост, предприетите действия по изготвяне на Национална стратегия по заетостта и други. Представи се информация за изпълняваните международни програми и проекти в областта на заетостта.

По отношение на координацията на социалното осигуряване на работниците-мигранти бе представен опита на България в областта на пенсионните трансфери със страните-членки. Дискутирани бяха проблемите пред въвеждането на здравноосигурителни трансфери.

Като най-важни моменти в социалната защита и социалното включване се изтъкнаха влезлия в сила ЗИД на Закона за социално подпомагане, който цели по-добрата адресираност на социалните помощи; подпомагането на трудовата заетост на безработните лица, които отговарят на изискванията за получаване на месечни социални помощи; насърчаването на предприемачеството, както и ЗИД на Закона за закрила на детето.

В сектор обществено здраве се отчетоха изготвените Проект на Закон за общественото здраве, Проект на Закон за кръвта, Проект на Закон за тютюна и тютюневите изделия. Обсъдени бяха проблеми, свързани с реформата в институциите за хора с умствена изостаналост, както и по отношение на контрола на заразните болести.

Заседанието продължи с презентации в областта на регионалното развитие и кохезия. Г-н Мортен Юнг-Олсън (началник на отдел, отговарящ за България, в ГД “Разширяване”) изрази задоволство от постигнатия от България напредък.


Свързани:

Европейски съюз българия подкомитет №7 iconЕс-българия подкомитет 7
Република България за пълно синхронизиране на българското трудово законодателство с правото на Европейския съюз, а именно
Европейски съюз българия подкомитет №7 icon1: Европейски съюз история, основни документи, принципи, цели
Европейския съюз; за институциите и органите на съюза; за отношенията между България и Европейския съюз в ретроспекция и сега; за...
Европейски съюз българия подкомитет №7 iconГражданското общество в българия
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз...
Европейски съюз българия подкомитет №7 iconРепублика българия европейски съюз сметна палата Делегация на Европейската комисия в България
Туининг-проектът1 “По-нататъшно развитие на независимата институция за външен одит на публичния сектор”, финансиран по Програма фар...
Европейски съюз българия подкомитет №7 icon5. Преговорен процес България – Европейски съюз
Установяване на дипломатически отношения между България и Европейската икономическа общност
Европейски съюз българия подкомитет №7 iconЕвропейски съюз европейски фонд за регионално развитие
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Европейски съюз българия подкомитет №7 iconКомуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз
Име на проект: „Европейски стандарти в железопътния транспорт. План за внедряване на ertms в Република България.”
Европейски съюз българия подкомитет №7 iconЕвропейски съюз Европейски социален фонд опак. Екаперти в действие
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз...
Европейски съюз българия подкомитет №7 iconЕвропейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община...
Европейски съюз българия подкомитет №7 iconЕвропейски съюз
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом