Таблица с данни относно безопасността на продукта
ИмеТаблица с данни относно безопасността на продукта
Дата на преобразуване13.12.2012
Размер116.97 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sikkens-bg.com/files/upload/1242a34aa63e66bdd3ba4474c2e920798b040bb3.doc
1
Тази документация за безопасност на продукта е изготвена в съответствие с Директива на ЕО 91/155/ЕС изменяща Директива 2001/58/ЕС Код продукта: C00042GBRGBRSAS11549


Този продукт е предназначен единствено за прфесионално боядиване след запознаване с таблицата с данни на производителя

ТАБЛИЦА С ДАННИ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРОДУКТА

. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА НА КОМПАНИЯТА

Име на продукта: Lesonal Multi Thinner Fast

Компания: Lesonal GmbH.

Адрес: Sieglesterasse 291, 70469 Stutgart, Germany

Tелефон: +49/0/7118951-0

Номер на факс:

Tоксикологична спешност: След бизнес часовете 31 (0)71 308 6944


2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИ

Информация за рисковите съставки

Съставки CAS-номер % символ R-код


Eтилбензен 100-41-4 2.5-10 F; Xn R11;R20


Ксилен 1330-20-7 2.5-10 Xn R10;R20/21;R38

4-хидрокси-4-метилпентан-2-oн 123-42-2 2.5-10 Xi; R36

2-Пропанол,1-Meтокси-,Aцетат 108-65-6 10-25 Xi R10; R36

Изобутил ацетат 110-19-0 10-25 F R11;R66


n-бутил ацетат 123-86-4 10-25 R10,R66,R67


1-пропанол,2-Meтокси-,Aцетат 70657-70-4 0-1 E; Xi; Repr. Cat. 1; R2;R10;R37;R613. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ

Продуктът се определя като опасен съгласно Директива 1999/45/ЕС и нейните поправки

Класификация: R10

Xn; R20/21, 65

Xi; R36

R66


4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

Общи

Във всички случаи на съмнение, или когато симптомите упорстват , търсете медицинска помощ. Не давайте нищо през устата на лице в безсъзнание.

Вдишване

Уверете се, че пострадалия е изнесен на чист въздух., пазете го неподвижен, затоплен и покрит. Ако дишането е нередовно или е спряло , приложете изкуствено дишане. Не давайте нищо през устата. При загуба на съзнание потърсете медицинска помощ.

Очи

При наличие на контактни лещи, отстранете г, изплакнете незабавно и обилно за не по-малко от 10 минути с чиста вода. Извикайте незабавно лекар.

Кожа

Отстранете замърсените дрехи. Измийте кожата обилно със сапун или вода или използвайте познато почистващо средство. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ разтворители или разредители..

Вдишване

При поглъщане, потърсете незабавно медицинска помощ и покажете етикета на контейнера или настоящата информационна таблица. Запазете пострадалия неподвижен. НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ повръщане.


5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Гасящи средства

Препоръчват се: алкохолно-устойчива пяна, СО2, прах, вода разпръсната на капки.

Лична опасност: въглероден окис и токсичен дим могат да са резултат от огъня

ПрепоръкиПри горенето се отделя гъст черен дим съдържащ опасни продукти на горенето. Използвайте подходящи дихателни апарати. Охладете изложените на огън затворени контейнери с вода. Не позволявайте използваната при гасенето вода да попадне в канализация или водни потоци.


6. МЕРКИ ПРИ НЕПРЕДВИДЕНО РАЗЛИВАНЕ


Лични предпазни мерки Отстранете източниците на огън и проветрете пространството. Избягвайте вдишването на пари. Носете подходящ респиратор. Спазвайте предпазните мерки описани в точки 7 и 8.


Методи на почистване

Ограничете и съберете разлива с помощта на незапалителни абсорбиращи материали, например, пясък, пръст, вермикулит. Поставете в контейнер за отстраняване в съответствие с местните изисквания. /виж т.13/За предпочитане е почистване с детергент, избягвайте употребата на разтворители.

Опазване на околната среда

Не позволявайте проникване в канализация или водни потоци. Ако продуктът замърси водоснабдителната мрежа, информирайте съответните власти в съответствие с местните изисквания.


7. РАБОТА С ПРОДУКТА И СКЛАДИРАНЕ

Работа

Парите са по-тежки от въздуха и могат да се разпространят по пода. Парите могат да образуват взривни смеси с въздуха. Осигурете подходящо проветрение. Избягвайте парни концентрации надвишаващи максималната стойност на професионално излагане. Избягвайте вдишване на пари или разпръсната мъгла. Избягвайте контакт с кожата или очите. Избягвайте контакт с източници на огън. Пушенето е забранено. Използвайте оборудване устойчиво на експлозия. Заземявайте при прехвърляне от един в друг контейнер. Носете антистатични обувки и дрехи. Подовете трябва да са изработени от проводящ материал. Дръжте контейнерите добре затворени. Пазете продукта и празните контейнери от източници на топлина и огън. Да не се използват инструменти, които могат да произведат искри. Не поемайте храна и течности и не пушете в работното пространство.Спазвайте разпоредбите на законите за трудова безопасност. Складирайте само в оригинални контейнери. За лични предпазни мерки вижте точка 8. Контейнерът не е съд под налягане. Никога не използвайте налягане за да го изпразните. Когато работниците, независимо от това дали работят с продукта, или не, се намират в работната кабина, вероятно вентилацията няма да е в състояние да контролира количеството частици и пари на разтворителя. При такива обстоятелства работниците трябва да използват респиратор с въздух под налягане по време на работа и дотогава, докато концентрацията на пари и частици на разтворителя спадне под допустимите стойности

Складиране

Складирайте в съответствие с местните/национални изисквания. Спазвайте предупрежденията на етикета.

Складирайте в сухо добре проветрено помещение далеч от източниците на топлина и огън и от пряка слънчева светлина. Пушенето е забранено. Пазете далеч от окисляващи реагенти и от силни алкални и кисели материали. Предотвратявайте непозволен достъп. Контейнерите, които са били отворени, трябва да бъдат внимателно запечатани отново. Дръжте контейнерите добре изправени за да избегнете изтичане.


8. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗЛАГАНЕТО/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Осигурете подходящо проветрение. Когато е разумно товаможе да бъде постигнато чрез използването на местна вентилационна уредба.с добро общо изсмукване. Ако това не е достатъчно за да поддържа концентрацията на частици и пари на разтворители под максимално допустимите стойности, работниците трябва да носят специални защитни дихателни средства.


Наименование на съставките Допустими норми


етилбензен ЕН40 (UK),2002

TWA:435 mg./m3.-8ч

TWA: 100 ррm.-8ч.


ксилен ЕН40 (UK),2002

TWA235mg/m3

TWA 100ppm


4-хидрокси-4-метилпентан-2-oн EH40-OES (United Kingdom (UK), 2002). Забележки:

STEL: 362 mg/m3 15 мин.

STEL: 75 ppm 15 мин.

TWA: 241 mg/m3 8 часа.

TWA: 50 ppm 8 часа.

n-бутил ацетат ЕН40-OES (UK),2002

TWA 710mg/m3-8ч

TWA 150ppm-8ч.


Етил ацетат ЕН40 (UK),2002

ТWA:1400 mg./m3.-8ч

TWA: 400 ррm.-8ч.

Изобутил ацетат EH40-OES (United Kingdom (UK), 2002). Забележки:

STEL: 903 mg/m3 15 мин.

STEL: 187 ppm 15 мин.

TWA: 724 mg/m3 8 часа.

TWA: 150 ppm 8 часа.
Лични предпазни мерки

Дишане

Когато работниците са изложени на концентрации, надвишаващи допустимите граници, те трябва да използват надлежно освидетелствани респиратори.


Кожа и тяло

В случаите на многократен или продължителен контакт, носете ръкавици от нитрилен каучук, неопренов каучук, или други подходящи ръкавици. Използването на защитни кремове може да подпомогне предпазването на изложените площи на кожата. Кремът да не се прилага след излагане. Персоналът трябва да е облечен в антистатично облекло

Очи

Използвайте предпазни очила, коинструирани за предпазване от пръски течност.


9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА


Физическо състояние: течност

pH: …….

мирис: няма

цвят: няма

Точка на запалване: Затворен съд: 25°C (77°F).

Експлозивни граници: долна:1.6% ; горна:10.5% /Изобутил ацетат/

Експлозивни свойства: ---

Oкислителни свойства: ---


Специфично налягане: 0.898/вода=1/

Плътностнаизпаренията: най-високото съдържание е 4.0/въздух=1//n-бутил ацетат / ; Средно:3.92/въздух=1/

Разтворимост : много слабо разтворим в студена вода

Вискозитет: Kинетичен: 11.1359 cSt

Kинетичен (40C): 2 cSt


10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ


Стабилен при спазване на препоръчаните условия за работа и складиране (вижте точка 7). При подлагане на високи темперетури може да отдели опасни продукти на разлагане, като въглероден окис и двуокис, дим и азотни окиси. За да избегнете екзотермични реакции, пазете от контакт с окислителни реагенти и със силно алкални или кисели материали.


11. TОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


Излагане на пари на разтворители в концентрации, надвишаващи цитираните граници на професионално излагане, може да има вреден за здравето резултат, като дразнене на лигавици и на дихателната система, както и увреждане на бъбреците, черния дроб и централната нервна система. Симптомите и признаците включват главоболие, замайване, умора, мускулна слабост, сънливост, и в крайни случаи загуба на съзнание. Многократен или продължителен контакт с препарата може да доведе до премахването на естествената мазнина от кожата и да предизвика не-алергичен контактен дерматит и проникване през кожата. Попадане на пръски от течността в очите може да предизвика дразнене и обратимо увреждане.


12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


Не съществува екологична информация относно самия продукт. Не позволявайте навлизането в канализациии и водоизточници.

Препаратът може да съдържа компоненти, класифицирани като опасни за околната среда ( точка 2 от документа). Опасностите от околната среда произтичащи от самия продукт не могат да бъдат оценени, поради липса на методи за пресмятане.


n-бутил ацетат Pimephales promelas (EC50) 48 часа 19 mg/l

Pimephales promelas (LC50) 96 часа 18 mg/l

Lepomis macrochirus (LC50) 96 часа 100 mg/l


Ксилен Oncorhynchus mykiss (LC50) 96 часа 3.3 mg/l

Oncorhynchus mykiss (LC50) 96 часа 8.2 mg/l

Lepomis macrochirus (LC50) 96 часа 8.6 mg/l

Lepomis macrochirus (LC50) 96 часа 12 mg/l

Lepomis macrochirus (LC50) 96 часа 13.3 mg/l

Pimephales promelas (LC50) 96 часа 13.4 mg/l

4-Хидрокси-4-метилпентан-2-oн Lepomis macrochirus (LC50) 96 часа 420 mg/l

Eтилбензен Daphnia magna (EC50) 48 часа 2.93 mg/l

Daphnia magna (EC50) 48 часа 2.97 mg/l

Selenastrum capricornutum (EC50) 48 часа 7.2 mg/l

Oncorhynchus mykiss (LC50) 96 часа 4.2 mg/l

Pimephales promelas (LC50) 96 часа 9.09 mg/l

Poecilia reticulata (LC50) 96 часа 9.6 mg/l


13. СЪОБРАЖЕНИЯ ОТНОСНО ОТСТРАНЯВАНЕТО


Не трябва да се допуска попадането на продукта в канализация и водни потоци. Отстраняването на отпадъчните продукти трябва да се извърши в съответствие с изискванията


14.ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

земен транспорт- шосеен/железопътен


UN номер: UN 1263

Наименование на транспортния документ БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛ

ADR/RID клас 3

Група опаковки: ІІ

DAR/RID артикул № 5в

ADR/RID етикет

Морски транспорт


UN номер: UN 1263

Наименование на транспортния документ БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛ

IMDG клас 3

Група опаковки: ІІ

IMDG етикет

Въздушен транспорт

UN номер: UN 1263

Наименование на транспортния документ БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛ

ICAO/IATA класификация 3

Група опаковки: ІІ

ICAO/IATA етикет


Вътрешен воден транспорт

UN номер: UN 1263

Наименование на транспортния документ БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛ

IDN класификация 3

Група опаковки ІІ


IDN етикет:


О

бозначения за риск


лесно запалим, вреден


15.ЗАКОНОВА ИНФОРМАЦИЯ

Изисквания на ЕС: продуктът е с обозначения съгласно местните изисквания


Фрази за безопасност: S16 Дръжте далеч от запалими източници

S23 Не вдишвайте изпарения/пръски

S33 Вземете предпазни мерки срещу статично електричество

S36/37 Носете подходящи предпазни ръкавици и облекло.

Съдържа: ксилен

Национални изисквания:

VOC Съдържание (Търговия на дребно) : Неприложим.

VOC Cъдържание (индустриална употреба): Cъдържа 75.02 wt% VOC. Cъдържа 6.2 wt% Carbon VOC. Tози продукт съдържа VOC. Може да попаднете под контрола на съответното законодателство – Интегриран Контрол на Замърсяването (IPC) или Интегриран Контрол на Замърсяването и Предпазни Мерки (IPPC). При съмнения се свържете със съответните власти по опазване на околната среда.

Символи за опасност: Вреден.

Рискови фрази: R10 Запалим

R20/21 Вреден при вдишване и контакт с кожата

R65 Вреден, може де причини дълготрайни увреждания при поглъщане

R66 - Повторно излагане може да предизвика изсушаване и възпаление на кожата

R36- Дразни очите


16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

СЕРЕ класификация: 1


Пълен текст на R-фразите с no.

Включени в Раздел 2 - United

Kingdom (UK) R2- Риск от експлозия при силен удар, търкане, огън или други източници на огън.

R11-Лесно запалим

R10 Запалим

R20 –Вреден при вдишване

R20/21- Вреден при вдишване и контакт с кожата

R36- Уврежда очите

R37 - Уврежда дихателната система

R38- Уврежда кожата

R61- Mоже да навреди на неродено дете.

R65- Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане .

R66 - Повторно излагане може да предизвика изсушаване и възпаление на кожата

R67- Изпаренията могат да причинят сънливост и замайване


Информацията, представена в настоящия документ, представлява, доколкото ни е известно, последните постижения в областта в настоящия момент, не се подразбира никаква гаранция по отношение на използването, ефективността, продаваемостта, или пригодността за каквато и да е употреба на доставените стоки. Освен в случаите на престъпна небрежност или предумишлени действия, отговорността няма да надвишава нетната продажна цена на засегнатите стоки. В никакъв случай отговорността не може да включва преки или произтичащи щети.

Дата на първо издание: 28.07.2003
Свързани:

Таблица с данни относно безопасността на продукта iconLesonal таблица с данни относно безопасността на продукта
Тази документация за безопасност на продукта е изготвена в съответствие с Директива на ео 91/155/ес изменяща Директива 2001/58/ес...
Таблица с данни относно безопасността на продукта iconSikkens таблица с данни относно безопасността на продукта
Тази документация за безопасност на продукта е изготвена в съответствие с Директива на ео 91/155/ес изменяща Директива 2001/58/ес...
Таблица с данни относно безопасността на продукта iconТаблица с данни относно безопасността на материала    
Име, пълен адрес и телефонен номер на компанията: акзо нобел, Холандия, 8190 аа вапенвелд
Таблица с данни относно безопасността на продукта iconТаблица с данни относно безопасността на материала
Адрес: Rua Assumpta Sabatini Rossi, 1650, São Bernardo do Campo – São Paulo Brazil
Таблица с данни относно безопасността на продукта iconТаблица с данни относно безопасността на материала
Адрес: Rua Assumpta Sabatini Rossi, 1650, São Bernardo do Campo – São Paulo Brazil
Таблица с данни относно безопасността на продукта iconИзследване на перспективите за откриване на електронен магазин от фирма Бохемис еоод
Данни за продукта; ▢ данни за цената; ▢ данни за дистрибуцията; ▢ данни за промоцията
Таблица с данни относно безопасността на продукта iconТранспорт: Комисията определя приоритети за безопасността на пътническите кораби
Тношение на безопасността на пътническите кораби. Това основно изказване бе направено в Брюксел по време на голяма конференция относно...
Таблица с данни относно безопасността на продукта iconОтносно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ео на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и
Директива 2001/14/ео относно разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната...
Таблица с данни относно безопасността на продукта iconЕвропейски парламент 2009 2014
Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното...
Таблица с данни относно безопасността на продукта iconСъвместимост с кожата на омекотител за тъкани Lenor
Програмата за тестване на безопасността на Lenor е рецензирана от независими учени и дерматолози, които са съгласни с нашите заключения...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом