Конспект търговско право втора част
ИмеКонспект търговско право втора част
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер32.4 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.bglegis.com/konspect TP 2 part VTU.doc
КОНСПЕКТ


ТЪРГОВСКО ПРАВО – ВТОРА ЧАСТ

/редовно и задочно обучение специалност „Право”/

1. Сдружаванията в ТП. Понятие и видове търговски дружества. Гражданско и търговско дружество.
2. Учредяване на ТД. Дружествено имущество. Вноски на учредителите
3. Правното положение на нерегистрирано ТД.Недействителност на регистрирано ТД.
4. Контрол на съдружниците (акционерите) върху решенията на органите на ТД. Защита срещу неправомерни техни действия.
5. Събирателно дружество – обща характеристика. Учредяване на СД. Вътрешни отношения на СД – права и задължения на съдружниците.
6. Външни отношения на СД. Прекратяване на дружеството и членството. Погасителна давност.
7. Командитно дружество.
8. Дружество с ограничена отговорност – обща характеристика и видове. Учредяване на ООД.
9. Капитал, имущество и дялове в ООД. Изменение на капитала.
10. Членство в ООД – понятие и същност. Придобиване, прехвърляне и прекратяване на членството.
11. Права и задължения на съдружниците в ООД. Управление на ООД. Прекратяване на дружеството.
12. Акционерно дружество – понятие и същност. Видове АД. Учредяване на АД и устав.
13. Капитал на АД. Учеличаване и намаляаване на капитала на АД.
14. Акции – понятие, видове и сделки с тях.
15. Права и задължения на акционерите.
16. Облигации – понятие и видове. Права на облигационерите. Конвертиране на облигации в акции.
17. Управление на АД. Годишно приключване и разпределение на печалбата.
18. Особени видове АД. Публични АД.
19. Командитно дружество с акции.
20. Търговец – публично предприятие. Еднолични търговски дружества с държавен капитал.
21. Преобразуване на търговските дружества – същност и видове.
22. Механизъм за преобразуване на ТД. Елементи на ФС на преобразуването. Договор и план за преобразуване.
23. Защита на съдружниците и кредиторите на ТД при преобразуване.
24. Прекратяване и ликвидация на ТД.
25. Обединения на ТД – консорциум и холдинг. Други обединения на ТД.
26. Кооперация – понятие, произход, видове, образуване.
27. Имущество на кооперацията – вноски, структура и правен режим.
28. Членствено правоотношение в кооперацията. Права и задължения на член кооператорите.
29. Управление на кооперацията. Преустройство, прекратяване и ликвидация.
30. Кооперативно и междукооперативно предприятие. Кооперативни съюзи. Съдебен надзор над дейността на органите на кооперацията.
31. Европейско дружествено право. Понятие. Източници. Европейско обединение по икономически интереси.

32. Европейско дружество.

33. Търговски сделки – понятие и видове. Общи положения във връзка с търговските сделки.
34. Сключване и форма на търговските сделки. Сделки при общи условия.
35. Изпълнение на търговски сделки. Безкасово плащане. Текуща сметка.
36. Неизпълнение на търговски сделки. Непреодолима сила. Стопанска непоносимост. Отметнина.
37. Търговски обезпечения – понятие и видове. Обезпечения по закона за договорите за финансови обезпечения.
38. Особени залози – същност и правни особености.
39. Търговска продажба – понятие и правен режим. Сделки за покритие. Продажба на публичен търг.
40. Особени правила за някои продажби – транзитна, дистанционна, с уговорка за изкупуване, с предварително плащане на цената, на изплащане, чрез прехвърляне на ценна книга, продажба с допълнителна спецификация.
41. Договор за лизинг. Същност, видове и правни особености.
42. Комисионен договор.
43. Договор за консигнация. Спедиционен договор.
44. Договор за превоз – понятие и видове. Сключване и форма на договора. Превозни документи.
45. Права и задължения на страните по договора за превоз. Отговорност на превозвача. Правно положение на получателя.
46. Договор за застраховка – понятие и видове. Застрахователни термини. Сключване и форма на договора за застраховка.
47. Действие на договора за застраховка (права и задължения на страните по договора).
48. Имуществено застраховане.
49. Застраховки „живот” и „злополука”. Застраховка гражданска отговорност.
50. Сделки с ценни книги. Търговска асигнация.
51. Менителнични ефекти – понятие и видове. Менителница – форма и съдържание.
52. Издаване и прехвърляне на менителница. Джиро – същност и видове.
53. Предявяване и приемане на менителницата. Плащане и протест.
54. Посредничество и поръчителство при менителницата.
55. Менителнични искове. Възражения. Неоснователно обогатяване.
56. Запис на заповед.
57. Чек.
58. Субекти на банковото право – понятие, видиве, правен режим. Банкови сделки – понятие и видове.
59. Банков влог. Банкова сметка. Банкова карта.
60. Банков кредит.
61. Банкова гаранция. Документарен акредитив. Същност, видове.
62. Банково инкасо, банково документарно инкасо, банков превод.
63. Договор за влог в публичен склад. Складови сделки.
64. Лицензионен договор (отпада).
65. Договор за стоков контрол.
66. Други видове търговски договори – факторинг, франчайзинг, договор за дистрибуция.
67. Борса – понятие, устройство и видове. Борсови сделки.

68. Конкуренция – понятие, правно значение, принципи. Картелни споразумения. Злоупотреба с господстващо и монополно положение. Концентрация.

69. Нелоялна конкуренция – понятие и състави. Комисия за защита на конкуренцията.


Октомври 2010 гл.ас. д-р Павел Сарафов

Свързани:

Конспект търговско право втора част iconКонспект по търговско право втора част
Сдружаванията в тп. Понятие и видове търговски дружества. Гражданско и търговско дружество
Конспект търговско право втора част iconТърговско право
Предмет: съществуват две области в правната наука публично и частво право. Частното право има три правни отрасъла: гражданско право,...
Конспект търговско право втора част iconТърговско право
Предмет: съществуват две области в правната наука публично и частво право. Частното право има три правни отрасъла: гражданско право,...
Конспект търговско право втора част iconТърговско право
Предмет: съществуват две области в правната наука публично и частво право. Частното право има три правни отрасъла: гражданско право,...
Конспект търговско право втора част iconТърговско право към въпрос 1
Предмет: съществуват две области в правната наука публично и частво право. Частното право има три правни отрасъла: гражданско право,...
Конспект търговско право втора част iconХарактеристика на търговското право. Субекти на частното търговско право
Предмет: съществуват две области в правната наука публично и частно право. Частното право има три правни отрасъла: гражданско право,...
Конспект търговско право втора част iconТърговско право лекция 1
Така например в Швейцаря и Скандинавските страни никога не е имало търговско право, а в Италия е имало търговско право, но при изготвянето...
Конспект търговско право втора част iconВъпросник по " Търговско право -1 част" за студентите от спец. "Право"
Търговското право в системата на законодателството. Особености на търговското право
Конспект търговско право втора част iconКонспект по Гражданско право обща част
Понятие за гражданско право. Система на гражданското право. Предмет и система на общата част на гражданското право (ГП)
Конспект търговско право втора част iconI въпрос №1 понятие и система на гражданското право
Частното право има три правни отрасъла: гражданско право, търговско право и трудово право. Основен отрасъл е гп. От него се отделят...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом