Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец Февруари 2011 г
ИмеОтчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец Февруари 2011 г
Дата на преобразуване12.12.2012
Размер67.95 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.riewsm-bg.eu/KONTROLNA DEINOST/MESE4NIOTCHETI/2011/Otchet Fevruari 2011.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я нОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ-СМОЛЯН

период месец Февруари 2011 г.


Брой проверени обекти


Брой дадени предписания

Брой съставени актове

Брой издадени наказателни постановления


Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от РИОСВ и МОСВ)

Постъпили суми от санкции в лв.

/Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди/

Брой

издадени заповеди за спиране на дейности


бр.

лв.94


40

1 бр.

- „Горубсо-Мадан” АД – чл. 116, чл. 126, чл. 132 във връзка с чл. 200, ал.1, т.6 от ЗВ

3 бр.

- НП№5/09.02.2011г. издадено срещу „АРЗ-Смолян” АД за нарушение по

чл. 106, ал.1 т.1 от ЗУО  • -НП№6/09.02.2011г. издадено срещу Пламен Василев,

управител на „Вастрейд” ООД

  • гр. Смолян, за нарушение

по чл. 104в от ЗУО


- НП №7/22.02.2011г. издадено срещу „КОН” ЕООД с. Хвойна,

общ. Чепеларе за

нарушение на чл. 12, ал.1, т.1

във връзка с чл. 112, ал.1, т.2

от ЗУО2000лв.


500 лв.


3000лв


-


3127 лв.


1 бр.

Издадена Заповед № РД-08-1/ 07.02.2011г за спиране на произ водствена дейност на площадка за незакон но разкомплектоване на ИУМПС в с. Кочан, общ. Сатовча, собственост на Евлоги Кастаманов
През м. февруари 2011 г. експертите на РИОСВ- Смолян извършиха 94 проверки, при които за констатирани несъответствия са дадени 40 предписания. Съставен е 1 акт за административно нарушение на „Горубсо Мадан” АД, гр.Мадан, затова че изхвърля отпадъчни води във водни обекти, като нарушава емисионните норми и ограничения. Издадени са 3 бр. наказателни постановления срещу „АРЗ – Смолян” АД, гр.Смолян в размер на 2 000 лв. за неуведомяване на компетентните органи за предстоящи промени в технологичния процес, при който се образуват опасни отпадъци; срещу Пламен Василев, управител на „Вастрейд” ООД, гр.Смолян в размер на 500 лв за неизпълнено предписание, дадено с КП- не е представил документи, отнасящи се до заплащане на продуктова такса; срещу „КОН” ЕООД, с.Хвойна, общ.Чепеларе, затова че извършва дейности по оползотворяване и /или обезвреждане на ИУМПС и материали от тях, без да притежава съответното Разрешение по чл. 37 от ЗУО в размер на 3 000 лв.

През м. февруари, съгласно плана за контролната дейност бяха извършени 17 бр. проверки на фирми, извършващи дейности с производствени и опасни отпадъци и 11 бр. проверки на лица по чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗУО. Започнаха и проверките за наличие на замърсени с битови и строителни отпадъци площи – 6 бр., основно в община Ардино. На две площадки - в с.Кочан, общ.Сатовча и в с. Борино се констатира нерегламентирано разкомплектоване на ИУМПС, издадена е Заповед за спиране на производствената дейност на площадката в с. Кочан, дадено е предписание за преустановяване на разкомплектоването и почистване на площадката в с.Борино.

В направление „ води”, контролната дейност основно е насочена към мониторинг на емитерите на отпадни води.

През февруари са извършени 9 проверки на защитени територии, като целта е установяване на състоянието и контрол по заповедите за обявяване. Извършена е проверка по разрешително на МОСВ за улов на диви кози на територията на ДЛС-Извора гр. Девин.


Проверени обекти по компоненти и фактори

Съвместни проверки: Хидровъзел „Цанков камък” – подобект „Язовирно езеро на яз. Цанков камък”; „Петрол 8304” - бензиностанция, „Ардагаз” ООД – бензиностанция, „Солак-М” ЕООД- бензиностанция, „Шанси” ЕООД – бензиностанция и „Рани мрамор” ЕООД – гр. Ардино – по компоненти и фактори въздух и отпадъци;

Въздух: Строителна фирма „Валзах”, „Строител” ЕООД – строителна фирма, ЕТ „Веселина Хаджиева” – магазин за мебели, МБАЛ „Проф. Асен Шопов” и „ЕС БИ ЕН Виолета Беширова” ЕООД- бензиностанция - гр. Златоград; „Арда мрамор” ЕООД гр. Ардино – добив и преработка на мрамор;

Води: „Горубсо Мадан” АД – рудник „Крушев дол” - предприятие за рудодобив и преработка на оловно-цинкови руди – 3 бр., „Горубсо Мадан” АД – хвостохранилище „Рудозем-2”, „Лъки Инвест-ЛОФ” ЕООД гр. Лъки – хвостохранилище „Лъки-2-комплекс”; Проверки на ПСОВ: ПСОВ-Пампорово-КК „Пампорово” – 2 бр., ГПСОВ-Смолян – 2бр., ГПСОВ-Златоград, ГПСОВ-Мадан, ГПСОВ-Рудозем; Проверки на автомивки: ЕТ „Любен Анев-Кадифе Алицкова” с. Кочан, общ. Сатовча, „Александър комерс 1” ООД, „Автовистер” ЕООД и „Пепеляшко” ЕООД – гр. Смолян; Проверки на млекопреработвателни предприятия: „Родопчанка” ООД и ЕТ „АЛАДА-Мохамед Банашък” с. Бял Извор, общ. Ардино – 2 бр., „Персенски” ООД с. Жътуша, общ. Ардино и „Анмар” ООД с. Падина, общ. Ардино;

Други: „Рожен експрес” АД - транспортна фирма, „Лъки Инвест” АД гр. Лъки – добив и преработка на руда, канализация гр. Лъки, „Горубсо Рудозем” ЕАД – в ликвидация, Затворническо общежитие – Смолян – мандра и кравеферма; Извършен мониторинг на обекти, съгласно Заповед № РД-10/12.01.2011г.: канализация гр. Ардино, канализация с. Старцево, общ. Златоград, канализация с. Върбина, общ. Мадан и канализация с. Чепинци, общ. Рудозем;

Земни недра: „Горубсо Мадан” АД, гр. Мадан – предприятие за рудодобив и преработка на оловно-цинкови руди, „Лъки Инвест” АД гр. Лъки – добив и преработка на руда; гр. Смолян, местност „Трандевица” отдел 20 66 буква „Р” - по преписка на Окръжна прокуратура-Смолян;

ЗТ и Биоразнообразие: Извършени проверки и съгласуване на сеч на 4 бр. орехи в гр. Смолян – 2бр., с. Кошница и с. Букаците, общ. Смолян; ЗМ „Падала, ЗМ „Поречие на река Девинска”, ПЗ „Улцата”, ПЗ „Невястата”, ПЗ „Смолянски водопад” – землище на гр. Смолян, ПЗ „Градище” - землище на с. Градът и с. Подвис, общ. Смолян, ПЗ „Гюмберджията”, общ. Ардино, ПЗ „Скален мост Шапран дупка” общ. Лъки, ЗМ „Момина вода – Ахматица” – землище на с. Момчиловци, общ. Смолян; Извършена проверка по разрешително за улов на дива коза в ДЛС-Извора гр. Девин;

Отпадъци: Проверки по населени места за наличие на замърсени площи с битови и строителни отпадъци: с. Широка лъка, общ. Смолян, Понтонен мост по пътя Рудозем-Средногорци, с. Кроячево, км. Ахрянско, км. Правдолюб и с. Седларци, общ. Ардино;

Проверка на фирми, извършващи дейности с производствени и опасни отпадъци: Проверки на шивашки предприятия: „Вип-77” ЕООД с. Бял извор, общ. Ардино – 2 бр., „Артекс” АД, „Пано-тех” ЕООД – 2 бр. и „Гиа” ЕООД – гр. Ардино, „Ели-2003” гр. Неделино, „Каро-06” ЕООД с. Жълтуша, общ. Ардино, „Свобода-97” АД гр. Златоград – шивашки цех; Проверки на автосервизи: „АПАЗ-68” ЕООД гр. Ардино – 2 бр., ЕТ „Тани Тамер Делимехмедов” гр. Ардино, ”Томи кар” ЕООД, „Бисер” ЕООД и ЕТ „Севдалин Пелтеков” – гр. Смолян; Проверки на дървопреработващи предприятия: „Траг” ЕООД гр. Смолян, ЕТ „Малин Хаджиев” с. Сатовча;

Други: МБАЛ „Проф. Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, „Медико-дентален център” ЕООД - КК „Пампорово”, „ЕС БИ ЕН – Виолета Беширова” гр. Златоград – шивашко предприятие и бензиностанция, ЕТ „Петър Павлов – Меги Шоп” – продажба, монтаж и демонтаж на автомобилни гуми, „Къртичев трейд” ЕООД - продажба, монтаж и демонтаж на автомобилни гуми – гр. Смолян;

ИУМПС: Проверка на площадка за незаконно разкомплектоване на ИУМПС на ул. „Христо Ботев” с. Кочан, общ. Сатовча – 3 бр. – 1 бр. по жалба и 2 бр. последващи проверки; Площадка за незаконно разкомплектоване на ИУМПС до хотел-ресторант „Стадиона” с. Борино; Проверки на автомобили без регистрационни номера, намиращи се на имоти общинска собственост в с. Кочан, общ. Сатовча;

Проверки на задължени лица по чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗУО: „Сева” ООД гр. Рудозем – производство на сладка и конфитюри, „Ефри” ЕООД с. Елховец, общ. Рудозем – производство на спортна екипировка, ЕТ “ПРС-Серафим Паналов” гр. Неделино – производство на чипс, „Хисар Златко” ЕООД с. Еленка, общ. Неделино – производство на бланширани картофи, СД „Салик-В.А. Персенски, Персенски и сие” с. Жълтуша, общ. Ардино – млекопреработвателно предприятие, „Глобус 2006” ООД гр. Смолян – производство на хляб и хлебни изделия, ЕТ „Таня Касабова” гр. Смолян – търговия на дребно със захарни изделия, ЕТ „Фери Експорт- Мехмед Ферев” – изкупуване и преработка на диворастящи гъби, „Ферекс” ЕООД – преработка на гъби, производство на PVC ленти и търговия – гр. Доспат, „Фори плам” ООД – производство на хляб и хлебни изделия, ПК „Устово” производство на хляб и „ЕМЕ” АД производство на контактни елементи – гр. Смолян;

Проверки на депа: Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Девин, Борино и Сатовча - с. Барутин, общ. Доспат;

Други: Язовир „Цанков камък” – временно селище на „Алпине Бау клон България” ООД местност „Кръстец”, общ. Девин;


Директор на РИОСВ-Смолян:

/инж. Елен Минчев/


/

 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://riewsm-bg.eu

Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Експерти: +359301/60-108, Fax: +359301/60-121


Свързани:

Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец Февруари 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец Февруари 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец Февруари 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец Февруари 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец септември 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец Февруари 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян месец Декември 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец Февруари 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Януари 2011г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец Февруари 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-пазарджик за месец февруари 2012 г
В рамките на контролната дейност на риосв-пазарджик през февруари 2012 г са проверени 68 обекта, в които са извършени 79 проверки...
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец Февруари 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян период м. Ноември 2010
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец Февруари 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-пазарджик за месец декември 2011 г
В рамките на контролната дейност на риосв-пазарджик през декември 2011г са проверени 84 обекта, като са извършени 96 проверки по...
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец Февруари 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за м. Октомври 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом