Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г
ИмеОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г
Дата на преобразуване12.12.2012
Размер76.54 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.riewsm-bg.eu/KONTROLNA DEINOST/MESE4NIOTCHETI/2011/Otchet April 2011.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я нОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ-СМОЛЯН

за месец Април 2011 г.


Брой проверени обекти


Брой дадени предписания

Брой съставени актове

Брой издадени наказателни постановления


Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от РИОСВ и МОСВ)

Постъпили суми от санкции в лв.

/Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди/

Брой

издадени заповеди за спиране на дейности


бр.

лв.128


43

1 бр.

- Здравко Митков Лоховски – управител на ЕТ „Глухарче-Здравко Лоховски“ с. Триград, общ. Девин – чл.93, ал.4 във връзка с чл. 104в от ЗУО

2 бр.

-НП №12/06.04.2011г. издадено сре-

щу Евлоги Бисеров Кастаманов с.

Кочан, общ. Сатовча – нарушена

норма - чл.5, ал.3, т.1 във връзка с

чл. 104, ал.1, т.3 и т.4 от ЗУО

- НП №13/19.04.2011г. издадено сре-

щу „Рожен експрес“ АД гр. Смолян – нарушена норма –чл. 166, т.3 от

ЗООС500 лв.


2000 лв-


2329 лв.-През м. април 2011 г. експертите на РИОСВ - Смолян извършиха 128 проверки, при които за констатирани несъответствия са дадени 43 предписания. Съставен е 1 акт за административно нарушение на ЕТ „Глухарче-Здравко Лоховски“ с. Триград, общ. Девин, за това че не е изпълнил задължително предписание за представяне на документи и информация относно заплащането на продуктова такса в ПУДООС.


Издадени са 2 бр. наказателни постановления срещу Евлоги Бисеров Кастаманов с.
Кочан, общ. Сатовча в размер на 500 лв. за това, че изкупува и разкомплектова ИУМПС без необходимите разрешителни за дейността и срещу „Рожен експрес“ АД гр. Смолян в размер на 2000 лв. за неизпълнено предписание, свързано с почистване на каломаслоуловител от утайките от маслено-водна сепарация.

През месец април е засилен контрола по недопускане на нерегламентирани замърсявания по населените места и пътища от републиканската и общинска пътна мрежа, като са извършени 46 проверки. Извършват се и проверки, по подадените от фирмите годишните отчети за третиране на отпадъци, както и на годишните доклади на инсталациите с издадени комплексни разрешителни.

В направление „ Води”, контролната дейност през месеца основно е свързана с участие в комисии съвместно с ПБЗН-Смолян – звено „Гражданска защита“ на водни обекти и хвостохранилища на територията на област Смолян, съгласно Заповед № ОК-03-02-302 / 19.03.2011 г. на Областния управител на област Смолян.

В направление земни недра са извършени 8 проверки на нарушени терени, с иззета скална маса в землищата на селата Плетена, община Сатовча.

През април са извършени 2 проверки на защитени територии, като целта е установяване на състоянието и контрол по заповедите за обявяване. Стартира и провеждането на пролетния мониторинг на дивата коза, като са обхванати маршрути в ДГС – Смолян, ДГС – Триград и ДГС – Хвойна. През месеца са извършени проверки по 2 нападения от мечка върху пчелини, като експерти от РИОСВ – Смолян веднага са оценили щетите и са съставени протоколи.

Дадени са становища и активно е подпомаганата работата на Община-Смолян по актуализация на Общинската програма по чл.27 от ЗЧАВ.


Проверени обекти по компоненти и фактори


Комплексни проверки: „Дюлгер” ООД гр. Смолян – автобаза с. Бостина, бетонов възел, варово стопанство в местност „Забатско” и ТМСИ „Върбина” към „ТМСИ” ЕООД-Смолян (дъщерна фирма на Дюлгер”ООД) - по компоненти и фактори води, въздух и отпадъци; ТПК „Михалково”- с. Михалково – бутилиране на минерална вода – по компоненти и фактори води, въздух, отпадъци и ОХВ; „Амер Спортс България” ЕООД гр. Чепеларе – производство на ски и сноуборд – по компоненти фактори въздух, отпадъци и ОХВ; По Заповед на Министъра на ОСВ № РД-104/19.03.2011г. се извърши проверка на „Карлък - 97” ООД, гр. Смолян по компоненти и фактори въздух, отпадъци и ОХВ;

Съвместни проверки: Извършени проверки съвместно с ПБЗН-Смолян – звено „Гражданска защита“ на водни обекти и хвостохранилища на територията на област Смолян, съгласно Заповед № ОК-03-02-302 / 19.03.2011 г. на Областния управител на област Смолян – Хвостохранилище „Рудозем-2“, Микроязовир „Букова поляна“, Хвостохранилище „Ерма река“, Язовир „Златоград“, Микроязовир „Заставата“, Микроязовир „Давитково“, Микроязовир „Пампорово“, Микроязовир „Хайдушки поляни“, Язовирен район „Голям Беглик“, Язовир „Доспат“, Микроязовир „Караджа дере“, Микроязовир „Извора“, Язовир „Тешел“, Микроязовир „Аванлии“, Микроязовир „Барутин“, Микроязовир „Горово“, Микроязовир „Лагера“ и Микроязовир „Кирянов гьол“; Извършени последващи проверки, съгласно Заповед № РД-927/22.10.2010г. и Заповед № РД-02-14-1798/25.10.2010г. на Министъра на околната среда и водите на: Пазачница пред тунел „Осина” на яз. Доспат към „НЕК“ ЕАД, гр. София, База за отдих на яз. Доспат – собственост на „Сомат“ ООД гр. София и Плаваща база „Делфин“ на яз. Въча – собственост на Румен Атанасов Георгиев; „Тераком” ООД гр. Смолян – площадка с. Могилица – по компоненти и фактори въздух и отпадъци, „Финта” АД гр. Рудозем – производство на обувки - по компоненти и фактори въздух, отпадъци и ОХВ, „Прома” ООД гр. Мадан – производство на лепила- по компоненти и фактори въздух, отпадъци и ОХВ, „Арси Козметикс” ЕООД гр. Рудозем – производство на козметика – по компоненти и фактори въздух, отпадъци и ОХВ, „Ив- Комет” ЕООД гр. Чепеларе - автомивка и бензиностанция „Спринт”- гр. Чепеларе – по компоненти и фактори въздух, води и отпадъци, МК „Родопа – Милк“ с. Смилян - МПП „Смилян“ – по компоненти и фактори води, отпадъци и ОХВ, „П.А.Л – БГ“ ЕООД гр. София, цех за рибопреработка с. Беден, общ. Девин – по компоненти и фактори води, въздух и ОХВ; Съвместна проверка с община Чепеларе в с. Забърдо, общ. Чепеларе;

Въздух: ЕТ „Анри-64 – Андрей Кехайов”- гр. Смолян - бензиностанция с. Средногорци, общ. Мадан; Проверка по сигнал в гр. Чепеларе на ул. „Изгрев“ №10;

Води: ЕТ „Карамфил Касъклиев“ гр. Доспат - МПР „Доспат“, „Лъки Инвест-Говедарника“ ЕООД гр. Лъки - р-к „Дружба“, „Лъки Инвест Джурково“ ЕООД гр. Лъки - р-к „Джурково“, „Лъки Инвест-ЛОФ“ ЕООД гр. Лъки - ХХ „ Лъки 2-временно“, „Горубсо-Рудозем“ ЕАД гр. Рудозем в ликвидация - р-к „Шахоница“ и р-к „Рибница“, „Горубсо-Мадан“ АД гр. Мадан - р-к „Крушев дол“ – 2 бр., „Скорпион – 21“ ООД гр. Пловдив - МПП „Забърдо“, „Горубсо_Мадан“ АД гр. Мадан - ХХ „Рудозем-2“, „Алпине Бау ГмбХ” - клон България - ремонтна работилница гр. Девин, „В и К” ЕООД гр. Смолян - ГПСОВ – Смолян;

Земни недра: ЕТ „КАФАДАРЦИ – Елхан Кафадаров“ - площ „Бистрица”, с. Плетена, общ. Сатовча; „Стоунс Къмпани БГ“ ЕООД гр. Рудозем - находище „Витина – 2”; „Рудметал“ АД гр. Рудозем - р-к „Димов дол“; „Рудметал“ АД гр. Рудозем - находище „Дълга усойка“; „Горубсо Мадан“ АД гр. Мадан - р-к „Крушев дол“; Нарушени терени – иззета скална маса в землището на с. Плетена, общ. Сатовча, обл. Благоевград;

ЗТ и Биоразнообразие: Извършени са две проверки на терен на защитени територии – ЗМ „Триградско ждрело“ и ПР „Казаните“ в ДГС - Триград и две документални проверки на ЗМ „Света Неделя“ и ЗМ „ Годумска дупка“ в ДГС-Златоград. По сигнал за нанесена щета от кафява мечка е направена проверка с комисия в землището на с. Турян, общ. Смолян. Направени са 5 броя проверки по съгласуване на сеч на дървета под специален режим (орехи) в с. Аламовци, община Златоград, гр. Смолян и гр. Лъки. Извърши се мониторинг по НСМБР на Дива коза в ДГС – Смолян, ДГС – Триград и ДГС – Хвойна;

Отпадъци: Проверки по населени места за наличие на замърсени площи с битови и строителни отпадъци: с. Чокманово, с. Могилица, с. Арда и с. Горна Арда – общ. Смолян; с. Орехово, с. Малево, ЕТ „Десислав Качаков-Деси“ с. Хвойна и гр. Чепеларе – 3 бр. – общ. Чепеларе; с. Страшимир -2бр., с. Цацаровци, с. Долен, с. Ерма река и с. Старцево - общ. Златоград; Път Мадан-Златоград след разклона за с. Юручевци – 2 бр.; Завоя на Черна – землище на с. Равнища, общ. Мадан; Път с.Бял извор – гр. Неделино; км. Жълтуша, с. Еньовче, с. Падина, км. Правдолюб, км. Ахрянско, с. Кроячево, с. Гърбище, Пътя след гр. Ардино посока ПЗ „Дяволски мост“, Път с. Синчец - с. Гърбище, река Ардинска, с. Ленище, км. Богатино, с. Светулка, с. Ябълковец, с. Падина и км. Млечино - общ. Ардино; км. Пловдивци, с. Елховец, км. Равнината и км. Бърчево – общ. Рудозем; Пътища на територията на РПС-Ардино; с. Годешево, с. Боголин, с. Вълкосел, с. Туховища и с. Слащен – общ. Сатовча; с. Югово, Местност „Кръстова гора“ – землище на с. Борово, Участък от път „Юговски разклон - гр. Лъки – общ. Лъки; гр. Девин, общ. Девин;

Проверка на фирми, извършващи дейности с производствени и опасни отпадъци: „Таратекс“ ЕООД с. Бял извор, общ. Ардино – шивашко предприятие, „Апаз-68“ ЕООД гр. Ардино – автосервиз, „ЕС Би Ен –Виолета Беширова“ гр. Неделино – шивашко предприятие, „Сфера“ ООД гр. Рудозем – автомивка, „Родопчанка“ ООД с. Бял извор, общ. Ардино – млекопреработвателно предприятие, „Дюлгер“ ООД гр. Смолян – автобаза „Бостина“, „Алпине Бау ГмбХ” - клон България - ремонтна работилница гр. Девин;

ИУМПС: ЕТ „Стефан Чаръкчиев“ с. Средногорци, общ. Мадан – център за разкомплектоване на ИУМПС, ЕТ „Телекс-Христо Кондилов“ гр. Смолян – център за разкомплектоване на ИУМПС, „КОН“ ЕООД с. Хвойна, общ. Чепеларе – площадка за временно съхранение на ИУМПС;

Проверки на задължени лица по чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗУО: „Зарена“ АД гр. Пловдив – площадка с. Павелско, общ. Чепеларе – производство на чанти, „Аква кю“ ООД с. Орехово, общ. Чепеларе – бутилиране на минерална и изворна вода, „Арси козметикс“ ЕООД гр. Рудозем – производство на козметика;

Проверки на депа: Общинско депо за ТБО гр. Рудозем, Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино - гр. Мадан, Общинско депо за ТБО на общ. Лъки в ликвидация – местност „Ивански дол“ землище на гр. Лъки;

Други: Проверка по сигнал в гр. Чепеларе на ул. „Изгрев“ №10, „Рико консулт“ ЕООД гр. Смолян – площадка за изкупуване на хартия, прластмаса и стъкло, ЕТ „Мюмюн Пашов“ с. Средногорци, общ. Мадан – площадка за изкупуване на ОЧЦМ и акумулатори – 2 бр.;

ОХВ: Взривен склад „Хаджийски дол“ с оператор „Горубсо-Мадан“ АД гр. Мадан; Обогатителна фабрика „Ерма река“ с оператор „Родопи Еко Проджектс“ ООД гр. Златоград;


Директор на РИОСВ-Смолян:

/инж. Елен Минчев/


/

Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Експерти: +359301/60-108, Fax: +359301/60-121

 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://riewsm-bg.euСвързани:

Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец Февруари 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-пазарджик за месец декември 2011 г
В рамките на контролната дейност на риосв-пазарджик през декември 2011г са проверени 84 обекта, като са извършени 96 проверки по...
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян месец Декември 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Януари 2011г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г iconОтчет за м декември 2011 г на риосв-смолян
През м декември бяха извършени 22 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян по изпълнение на плана за контролната дейност...
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец септември 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
По-важни резултати от контролната дейност през месец декември 2010 г. 10 акта за административни нарушения съставиха експертите на...
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-пазарджик за месец февруари 2012 г
В рамките на контролната дейност на риосв-пазарджик през февруари 2012 г са проверени 68 обекта, в които са извършени 79 проверки...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом