Частен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
ИмеЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер41.34 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.svetimina.eu/downloads/Biznes Pravo.doc
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ “СВ.МИНА”


УТДЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР:


КОНСПЕКТ

по


БИЗНЕС ПРАВО


Професия: РЕСТОРАНТЬОР

Специалност: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО
РАЗДЕЛ І: ТЪРГОВСКО ПРАВО

Тема 1. Търговското право в системата на правото.

1.1. Същност, предмет, система и източници на търговското право.

1.2. Метод на правно регулиране.

Тема 2. Качеството търговец.

2.1. Понятие за търговец съгласно Търговски закон.

2.2. Лица, които не са търговци.

Тема 3. Търговски предприятия.

3.1. Същност.

3.2. Сделки с търговски предприятия.

Тема 4. Търговско представителство.

4.1. Същност и значение. Сравнение с представителството в гражданското право.

4.2. Търговски пълномощници.

4.3. Търговски представител.

4.2. Търговски посредник.Тема 5. Видове търговци.

5.1. Едноличен търговец.

5.2. Търговец – публично предприятие.

5.3. Търговски дружества.

5.4. Кооперация.

Тема 6. Регистрация на търговеца.

6.1. Същност и значение.

6.2. Срокове, ред, условия и място за регистрация.

Тема 7. Търговски сделки.

7.1. Същност, сключване, изпълнение и неизпълнение.

7.2. Търговски обезпечения.

7.3. Видове търговски сделки според Търговския закон.

РАЗДЕЛ ІІ: ФИНАНСОВО И ДАНЪЧНО ПРАВО

Тема 8. Предмет, метод, система и източници на финансовото и данъчното право.

8.1. Същност, предмет и метод на правно регулиране.

8.2. Система на финансовото и данъчното право. Източници.

Тема 9. Финансово и данъчно правни норми.

9.1. Същност.

9.2. Действие на правните норми по време, по място и по отношение на лицата.
Тема 10. Финансово правоотношение.

10.1. Същност, основания за възникване.

10.2. Изпълнение на финансовите задължения.

Тема 11. Данъци.

11.1. Същност. Обосноваване на необходимостта от данъци.

11.2. Видове данъци. Правна уредба.

Тема 12. Субекти на данъчното право.

12.1. Същност. Разграничаване според видовете данъци.

12.2. Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12.3.

Данъчни декларации. Административно наказателни разпоредби.

Тема 13. Данъчен контрол.

13.1. Обща характеристика, същност и значение.

13.2. Данъчни ревизии, органи и тяхната компетентност.

13.3. Данъчни ревизионни актове, обща характеристика. Условия за действителност.

Тема 14. Имуществена отговорност.

14.1. Същност и правна уредба.

14.2. Видове имуществена отговорност.

14.3. Субекти на имуществената отговорност.

14.4. Предпоставки за възникване на имуществена отговорност и основания, за

освобождаване.

14.5. Установяване на имуществената отговорност.

14.6. Погасяване на имуществената отговорност.

РАЗДЕЛ ІІІ: ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

Тема 15. Трудово право – обща характеристика.

15.1. Същност, предмет, система и източници на трудовото право.

15.2. Трудово правни норми.

Тема 16. Трудово правоотношение.

16.1. Същност, субекти.

16.2. Основания за възникване.

Тема 17. Трудов договор.

17.1. Същност, форма и съдържание.

17.2. Сключване, изпълнение, изменение и прекратяване на трудовия договор. Задължение

за регистрация на трудовите договори.

Тема 18. Държавно регулиране на трудовото правоотношение.

18.1. Трудово възнаграждение.

18.2. Работно време, почивки, отпуски, командировки.

18.3. Трудова дисциплина, нарушения и наказания.

18.4. Безопасни и здравословни условия на труд и охрана на труда.

Тема 19. Осигурително право и връзката му с трудовото право.

19.1. Същност, предмет, система и източници.

19.2. Осигурителен доход и осигурителни вноски.

19.3. Осигурени социални рискове.


Тема 20. Субекти на осигурителното право.

20.1. Осигурителите като субекти на осигурителното и търговското право.

20.2. Регистрация на търговеца като осигурител.

20.3 Осигурени лица.

20.5 Права и задължения на осигурителите и осигурените лица.

РАЗДЕЛ ІV: ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ /АВТОРСКО И ПАТЕНТНО ПРАВО

Тема 21. Понятие, обща характеристика и източници на авторското право.

21.1. Същност на авторското право. Правна уредба.

21.2. Обекти на авторското право. Субекти на авторското право.

Тема 22. Патентно право.

22.1 Обща характеристика на патентното право. Източници.

22.2. Обекти на патентното право – изобретения, полезни модели, промишлени образци и търговски марки.


РАЗДЕЛ V: ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ

Тема 23. Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия.

23.1. Защитата на потребителите – същност и значение.

23.2. Правила за осъществяване на търговия.


РАЗДЕЛ VІ: ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Тема 24. Актуални теми – по избор.

(Европейско гражданство, Права на европейските граждани, Омбудсманът и др. теми по избор, с оглед спецификата на професията.)

V. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

учебник: Основи на правото, Книга ІІ изд. Сиела, автори: проф. Д-р. Емил Златарев, доц. Димитър Костов и др., София, 2004 г.

Полезни интернет адреси:

http://www.nap.bg

http://www.lex.bg

http://www.pravovadurzhava.com

http://www.evroportal.bg

http://iprojects.bcci.bg/enlargebg/index.jsp

http://www.bild.net/index-bg.htm


ИЗГОТВИЛИ: 1. проф. д-р Б.Неделчева

2.Камелия Дикова

Свързани:

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по бизнес право iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по бизнес право iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по бизнес право iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по бизнес право iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по бизнес право iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теория
Концепция за избягване на риска и ефективния портфейл. Диверсификация на портфейла
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по бизнес право iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по бизнес право iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по бизнес право iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по бизнес право iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по бизнес право iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по микро и макроикономика
Нива на изучаване на икономическите процеси и явления характеристики, кратък исторически преглед
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом