Технически университет – софия стопански факултет специалност „Индустриален мениджмънт конспект по учебната
ИмеТехнически университет – софия стопански факултет специалност „Индустриален мениджмънт конспект по учебната
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер26.26 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://unicheats.net/files/tu_files/20120629_unicheats.net_565_tu.doc
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност „Индустриален мениджмънт”


КОНСПЕКТ

по учебната дисциплина

Индустриално законодателство”


 1. Възникване, същност, характерни черти и функции на правото.

 2. Източници и система на правото.Правни отрасли.

 3. Същност, структура и видове правни норми.

 4. Тълкуване на правните норми - определение, видове.

 5. Понятие, основни принципи и видове нормативни актове.

 6. Юридическа сила и действие на нормативните актове.

 7. Структура на нормативните актове.

 8. Понятие за субект на правото. Държавата като субект на правото.

 9. Физически лица – понятие, правоспособност, дееспособност,степени на дееспособността, правна индивидуализация.

 10. Юридически лица – определение и характерни черти, образуване, видове юридически лица, правна индивидуализация.

 11. Представителство – същност, видове представителство.

 12. Правни отношения – понятие, предпоставки за възникване.

 13. Структура на правоотношението – субекти, обект, съдържание.

 14. Понятие, обща характеристика и видове юридическа отговорност.

 15. Договорна отговорност – същност, неустойка, обезщетение за вреди.

 16. Търговско право – понятие, развитие, особености, източници.

 17. Търговец – понятие, видове търговци, правна индивидуализация.

 18. Търговски регистър – понятие, регистърно производство. Търговски книги.

 19. Търговско предприятие – понятие, сделки с търговско предприятие

 20. Търговско представителство, понятие и видове.

 21. Едноличен търговец.

 22. Кооперации.

 23. Понятие и видове търговски дружества.

 24. Събирателно дружество – понятие, учредяване, права и задължения на съдружниците, прекратяване, характерни черти.

 25. Командитно дружество - понятие, учредяване, права и задължения на съдружниците, прекратяване, характерни черти.

 26. Дружество с ограничена отговорност – понятие, видове, учредяване, органи за управление, права и задължения на съдружниците, прекратяване, характерни черти.

 27. Акционерно дружество – понятие, акции, учредяване, органи за управление, права и задължения на акционерите, характерни черти.

 28. Командитно дружество с акции - понятие, учредяване, органи за управление, права и задължения на акционерите, характерни черти.

 29. Консорциум – същност и характерни черти.

 30. Холдинг – понятие, предмет на дейност, учредяване.

 31. Търговска продажба – определение и характерни черти

 32. Мандатни сделки – комисионен договор, спедиционен договор, лизинг

 33. Договор за превоз - определение и характерни черти

 34. Запис на заповед, менителница, чек.

 35. Преобразуване на търговски дружества – форми, процедура по преобразуване, защита на кредиторите при преобразуване.

 36. Ликвидация на търговски дружества – понятие, етапи на производството.

 37. Търговски обезпечения – залог, ипотека, право на задържане

 38. Общи положения за търговската несъстоятелност. Откриване на производството по несъстоятелност.

 39. Управление в условията на несъстоятелност – органи за управление масата на несъстоятелността, попълване масата на несъстоятелността.

 40. Предявяване вземанията на кредиторите. Приключване на производството по несъстоятелност.Информационни ресурси:


 1. Конституция на Република България

 2. Закон за нормативните актове

 3. Указ №883 за прилагане на Закона за нормативните актове

 4. Търговски закон

 5. Закон за кооперациите

 6. Закон за търговския регистър

 7. проф.Емил Златарев и др. Основи на правото, книга първа и книга втора, София, Сиела, 2009 г.

 8. Ангел Калайджиев, Търговско право, Обща част, Второ преработено и допълнено издание, София, Труд и право 2011 г.
Свързани:

Технически университет – софия стопански факултет специалност „Индустриален мениджмънт конспект по учебната iconМагистърско обучение по специалност "индустриален мениджмънт"
За магистърското обучение по специалност “Индустриален мениджмънт” могат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност...
Технически университет – софия стопански факултет специалност „Индустриален мениджмънт конспект по учебната iconРецензи я
Йорданка Стаменкова Ангелова, участник в конкурс за научното звание "доцент" по научна специалност 05. 02. 18 "Икономика и управление...
Технически университет – софия стопански факултет специалност „Индустриален мениджмънт конспект по учебната iconТехнически университет-софия
Правилника на ту – София; системата за качество на обучението; учебния план за бакалавърска степен на специалност „Публична администрация”и...
Технически университет – софия стопански факултет специалност „Индустриален мениджмънт конспект по учебната iconТехнически университет софия стопански факултет

Технически университет – софия стопански факултет специалност „Индустриален мениджмънт конспект по учебната iconХарактеристика на учебната
Статут на дисциплината в учебния план: Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Компютърни системи и технологии”,...
Технически университет – софия стопански факултет специалност „Индустриален мениджмънт конспект по учебната iconХарактеристика на учебната
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Компютърни системи и технологии”,...
Технически университет – софия стопански факултет специалност „Индустриален мениджмънт конспект по учебната iconХарактеристика на учебната
Статут на дисциплината в учебния план: Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Компютърни системи и технологии”,...
Технически университет – софия стопански факултет специалност „Индустриален мениджмънт конспект по учебната iconХарактеристика на учебната
Технически Университет-София, /Енергомашиностроителен факултет/, катедра “тяе”, тел.: 9652359
Технически университет – софия стопански факултет специалност „Индустриален мениджмънт конспект по учебната iconТехнически университет софия стопански факултет център за научни изследвания и
В. Герасимчук (Украйна) проф д-р Б. Неделчева (България) доц д-р M. Акар (Турция) д-р В. Кастелново (Италия)
Технически университет – софия стопански факултет специалност „Индустриален мениджмънт конспект по учебната iconХарактеристика на учебната
Технически Университет-София, Енергомашиностроителен факултет, катедра “Топло и ядрена енергетика”, тел.: 9652359
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом