Национален статистически институт указани я за попълване на анкетните карти
ИмеНационален статистически институт указани я за попълване на анкетните карти
страница1/8
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.97 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://circa.europa.eu/irc/dsis/employment/info/data/eu_lfs/LFS_CORE_National_Questionnaires/201
  1   2   3   4   5   6   7   8


НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ


У К А З А Н И Я
ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА АНКЕТНИТЕ КАРТИ

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА


2011
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Наблюдението на работната сила е предназначено да осигури текуща информация за основните характеристики на заетостта и безработицата в страната. То се провежда въз основа на Националната програма за статистически изследвания, Регламент на Европейския Съвет №577/98 от 9 март 1998 г. и редица регламенти на Европейската комисия.

Обект на изследване е постоянното население на страната, живеещо в обикновени домакинства.

Наблюдението се провежда върху извадка от обикновените домакинства в страната. Единица на наблюдение са всички лица на 15 и повече навършени години, членове на избраните домакинства.

Наблюдението се извършва непрекъснато (текущо), като се осигуряват тримесечни данни. В рамките на едно тримесечие се анкетират всички домакинства от извадката, която е равномерно разпределена през отделните седмици на периода.

Наблюдаваният период (периодът, за който се отнасят данните) за всяко домакинство е една календарна седмица. Наблюдението се провежда в рамките на календарната седмица, следваща наблюдавания период.

При отделните наблюдения във всяко гнездо се анкетират по 8 домакинства, които имат определени номера. При всяко следващо наблюдение половината от домакинствата се сменяват с нови. Според прилаганата схема на ротация домакинствата се анкетират общо 4 пъти, като след второто анкетиране, прескачат следващите две наблюдения.

При анкетирането на домакинствата следва стриктно да се следи подготвеният график по месеци и седмици, за да се осигури равномерното разпределение на домакинствата в извадката и равния интервал между две последователни наблюдения.

Домакинствата, които подлежат на анкетиране, и техните адреси, се съдържат в списъците на домакинствата, изготвени специално за наблюдението на работната сила. Ако през периода на наблюдението избраното домакинство не живее вече в жилището на посочения в списъците адрес, но в същото жилище живее друго домакинство, то трябва да бъде анкетирано. Ако живеят повече от едно домакинства (различни от посоченото в списъка), се анкетира домакинството с по-голям брой членове.

В никакъв друг случай не се допуска подменянето на определените в списъка домакинства с други.


ПОПЪЛВАНЕ НА АНКЕТНИТЕ КАРТИ за наблюдение на работната сила


При наблюдението на работната сила се използват следните анкетни карти:

  • Карта за домакинството;

  • Карта за лицата – вариант 1;

  • Карта за лицата – вариант 2.


Анкетните карти се попълват с химикалка или се омастиляват от анкетьора след огледа им.

Текстът, записан в картата с курсив, е указание за анкетьора (този текст не се чете на анкетираните лица).


I. КАРТА ЗА ДОМАКИНСТВОТО


Карта за домакинството се попълва за всяко домакинство от извадката при първото посещение в домакинството и се използва при всички анкетирания (4) на домакинството, като при необходимост се нанасят съответните корекции. Ако след първото анкетиране се установи, че на адреса от списъка на домакинството живее друго домакинство, в същата анкетна карта се записват членовете на новото домакинство с други поредни номера, различни от използваните за предишното домакинство.


ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАГЛАВНАТА СТРАНИЦА


Заглавната страница на картата за домакинството се попълва и кодира както следва:

На реда “Област” се записва наименованието на областта, а в квадратчетата срещу него с два знака се записва съответният код:


01

-

Благоевград

15

-

Плевен

02

-

Бургас

16

-

Пловдив

03

-

Варна

17

-

Разград

04

-

Велико Търново

18

-

Русе

05

-

Видин

19

-

Силистра

06

-

Враца

20

-

Сливен

07

-

Габрово

21

-

Смолян

08

-

Добрич

22

-

София (столица)

09

-

Кърджали

23

-

София

10

-

Кюстендил

24

-

Стара Загора

11

-

Ловеч

25

-

Търговище

12

-

Монтана

26

-

Хасково

13

-

Пазарджик

27

-

Шумен

14

-

Перник

28

-

Ямбол


На реда “Населено място” се записва с думи наименованието на населеното място, в което живее домакинството, а след него се записва един от двата кода:

1 - ако населеното място е град;

2 - ако населеното място е село (гара).

На реда “Номер на гнездото в областта” се записва с три знака номерът на гнездото (преброителния участък) в рамките на областта, така както е посочен в списъка на гнездата и домакинствата за наблюдението на работната сила.

На реда “Номер на домакинството в гнездото” се посочва с два знака номерът на избраното домакинство (в рамките на гнездото), както е посочен в списъка на домакинствата.

Датата на последния ден на наблюдавания период се записва в следната последователност: ден – два знака (01, 02…), месец – два знака, година – 4 знака. Последният ден на наблюдавания период е винаги неделя (обикновено непосредствено преди седмицата на провеждане на интервюто).

Поредност на анкетиране (вълна). При определяне на поредността на наблюдение (номера на вълната) се има предвид за кой път домакинството е включено в извадката за наблюдение на работната сила, независимо дали е било анкетирано успешно или не при предишните посещения. Домакинствата с еднакви номера в списъците са винаги от една и съща “вълна”. При наблюдението на работната сила всяко домакинство се анкетира до 4 пъти.


Датата на последния ден на наблюдавания период се попълва на отделен ред за всяко от четирите анкетирания на домакинството – І анкетиране, ІІ анкетиране, ІІІ анкетиране, ІV анкетиране. В края на всеки ред поотделно за всяко от четирите анкетирания се отбелязва отговор „Да”- код 1, ако домакинството е анкетирано или отговор „Не” – код 2, ако домакинството не е анкетирано. При отговор “Да” се попълва раздел І “Данни за домакинството”, а при отговор „Не” се преминава на раздел ІІ „Неанкетирано домакинство”.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Национален статистически институт указани я за попълване на анкетните карти iconРепубликабългари я национален статистически институт статистически
Интрастат декларациите, както и определени клетки от еад при осъществяване на търговски операции по внос или износ на стоки със страни...
Национален статистически институт указани я за попълване на анкетните карти iconНационален статистически институт
Правилник за прилагане на Национална класификация на икономическите дейности версия 2003
Национален статистически институт указани я за попълване на анкетните карти iconРепубликабългари я национален статистически институт 1
Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на технически средства за
Национален статистически институт указани я за попълване на анкетните карти iconРепубликабългари я национален статистически институт
В отговор на Ваше Заявление за предоставяне на статистическа информация с Вх.№487 от 19. 11. 2012г
Национален статистически институт указани я за попълване на анкетните карти iconРепубликабългари я национален статистически институт
За дейностите и резултатите от проведеното пробно преброяване на населението 1-14 септември 2010 година
Национален статистически институт указани я за попълване на анкетните карти iconПриложение №7 споразумени е за сътрудничество и стратегическо партньорство при обмен на информация между Националния статистически институт и
Националния статистически институт (нси), с адрес: гр. София 1038, ул. “Панайот Волов” №2, представляван от д-р Ренета Инджова, Председател,...
Национален статистически институт указани я за попълване на анкетните карти iconРепубликабългари я национален статистически институт
Проектиране, разработване, внедряване в експлоатация и поддръжка на Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”
Национален статистически институт указани я за попълване на анкетните карти iconНационален статистически институт
Европейския съюз, да се оценят здравния статус, начина на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението...
Национален статистически институт указани я за попълване на анкетните карти iconНационален статистически институт териториално статистическо бюро шумен преброяване 2011
ПУ: ул.”Никола Вапцаров”, ул.”Тимок”, ул.”Средец”, ул.”Плиска”, ул.”Г. С. Раковски”, ул.”В. Петлешков”- калушка Иванова Ангелова...
Национален статистически институт указани я за попълване на анкетните карти iconРепубликабългари я национален статистически институт
За определяне на наемател на част от недвижим имот публична държавна собственост, включваща 4,5 М2 за монтиране и поддръжка на 3...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом