Деца със специални нужди
ИмеДеца със специални нужди
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер105.6 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://cis-sacp.government.bg/sacp/issues/Analiz-uvrejdania.doc
ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ


Анализ на данните от проучване на алтернативните грижи

за деца със специални нужди в страната


По данни на Световната здравна организация, процентът на хората със специални нужди варира между 10% и 13% за различните държави. От тук се приема, че средно децата със специални нужди са 10% от детското население. В България не съществува официална статистика за деца със специални нужди, живеещи в семейна среда от 0 до 15 години. През 1994 година е проведено Национално социологическо изследване за хората със специални нужди в България от Националния статистически институт. Изследването е обхванало възрастовата група деца от 16 до 19 години, които са били регистрирани в ТЕЛК. Според изследването децата от 16 до 19 години са били 3 030 деца.

В българското законодателство е налице необходимата нормативна база, но на практика не са създадени реални условия за социална интеграция на децата със специални нужди. Няма специално обучени кадри, които да работят с децата, отглеждани в семейна среда; не е изградена адекватна система за социална подкрепа на родителите. Масовите детски градини и училища не са в състояние да приемат децата със специални нужди поради недостъпната архитектурна среда, липсата на индивидуални програми за обучение и на съответния медицински и педагогически персонал. Поради тази причина по-голямата част от децата със специални нужди в България се отглеждат в специализираните институции, създадени към различни министерства – МЗ, МТСП, МОН. По данни на Националното изследване Социална оценка на грижите за деца в България/2000г./ техният общ брой е около 5400. От тях:

- 3 386 в домове на МТСП;

- около 980 /главно със сетивни увреждания/ – в специалните училища към МОН;

- около 1030 - в ДМСГД.

ДАЗД реализира проучване на предлаганите алтернативни грижи в страната за деца със специални нужди /до 2002г./ с цел изготвяне на съдържателен анализ на алтернативните форми и перспективи за развитието им. В хода на проучването е предоставена информация от 25 Областни служби за социално подпомагане относно:

-съществуващи алтернативни форми на грижа за деца със специални нужди;

-проекти и дейности на НПО;

-предложения за подобряване на съществуващите услуги и развитието им;

-формулиране на специфичните нужди на децата и техните родители, съответно за областта.

По данни от проучването на ДАЗД броят на децата с определена група инвалидност е 1184 /в институции/, деца с физически и психични увреждания, настанени в институции е около 5031 деца, броят на децата с умствени затруднения е 9248, деца със сетивни увреждания – 1293 /в това число деца с нарушено зрение – 641, деца с увреден слух – 551/. Децата с умствени затруднения в институциите на МОН са 6208, в институции на МТСП – 2487 и в институции на МЗ – 553.

Традиционният модел на грижа за децата със специални нужди обхваща следните видове институции в страната:

 • Помощни училища – 76;

 • Оздравителни училища – 23;

 • Болнични училища – 4;

 • Логопедични училища - 3;

 • Училища за деца с увреден слух – 4;

 • Училища за деца със зрителни увреждания – 2;

 • Социално-учебни професионални заведения (СУПЗ) – 9;

 • Рехабилитационни центрове – 25;

Представените институции предлагат самостоятелно обособени и неинтегрирани социално грижи. Това са традиционните форми на грижа за деца със специални нужди.


Съществуващите към момента алтернативни форми на грижа за деца със специални нужди са следните:


 • Детски ясли – 4 за страната, в които са обособени групи от деца със специални нужди;

 • Детски градини – 7 в страната, също с интегрирани групи;

 • Основни училища – 3 за страната, в които се обучават деца със специални нужди в специализирани паралелки;

 • Дневни домове за деца и младежи с умствена изостаналост към МТСП – 16;

 • Дневни центрове за деца от 0-3 г. (към ДМСГД) – 6;

 • Центрове за социална интеграция и рехабилитация към ОССП – 2 (в общини: Трявна и Айтос);

Алтернативните форми на грижа позволяват на децата със специални нужди да растат в нормалната си среда – семейството, като интегрираните групи и паралелки деца осъществяват условията за тяхната социализация и приемане от обществото.

Проучването идентифицира основните потребности на двете целеви групи – децата със специални нужди и техните родители.

До момента актуалната система на държавна грижа за децата се реализира предимно в специализирани институции и е в противоречие с принципите, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на детето. Това налага създаване на адекватна система от грижи за децата със специални нужди чрез:

-процес на деинституционализация;

- превенция на изоставянето;

-развитие на алтернативните грижи и социалните услуги за децата със специални нужди и техните семейства;

-създаване на стандарти за грижа и контрол върху приложението им.

Към момента съществуващи форми на алтернативна на институционалната грижа за деца с увреждания са дневните центрове, изградени от МЗ към някои ДМСГД, дневните домове за деца и младежи с умствена изостаналост към МТСП, специалните училища и детски градини в системата на МОН, дневните и рехабилитационни центрове, създадени от неправителствени организации.

Дневните центрове са необходима, но недостатъчна стъпка за социалната интеграция - в някаква степен те изолират детето със специални нужди, тези центрове са специализирани заведения с тази разлика, че грижите са дневни. Моделът е по-скоро медицински, средата е изолирана, не създава достатъчно условия за интеграция. Важно е да се изградят ресурсни центрове, в които мултидисциплинарен екип от специалисти ще подпомага детето да се вгради съобразно възможностите му, т.е. ресурсът ще следва детето, Тези ресурсни центрове ще подпомогнат реално процеса на интеграцията и интегрираното образование. Смисълът е те да предоставят информация, пространство, в което да общуват институциите и професионалистите /учители от масовите училища, директорите на същите, специалистите от центъра-психолози, логопеди, кинезитерапевти, ресурсни учители, родители/.


От изследването се идентифицират основните нужди на децата със специфични нужди и техните родители.

Специфичните нужди на децата със специални нужди са: превенция /ранна диагностика/, медицински услуги, консултиране, финансови /помощни средства и консумативи/, социални и образователни потребности.

Специфичните нужди на родителите на деца със специални нужди са свързани с необходимостта от консултиране и подкрепа на семейството още от родилното отделение и подпомагане за възстановяването, социализацията и интеграцията на детето.


Досегашната практика показва, че в родилния дом, веднага след констатирано увреждане на дете, родителите разполагат само с една възможност на специализирани грижи за него, а именно - настаняване в институция, където то ще получава квалифицирана помощ. Семействата не разполагат с точна информация за увреждането на детето, неговата специфика и перспективи за развитие. В същото време не са развити достатъчно алтернативни форми на услуги, които персоналът в родилното отделение да предложи на семейството. Това не дава почти никакъв избор на родителите, като същевременно води и до отделяне на детето от неговата семейна среда. Липсата на ресурсни центрове от своя страна затруднява вграждането на детето в образователната система, единствена алтернатива за децата със специални нужди е обучение в специално училище.

От гледна точка политиката на ДАЗД за превенция на изоставянето и деинституционализация, усилията трябва да се насочат към отглеждане на детето в неговото семейство – чрез развитие и разширяване на специализирани модели на грижа, включващи комплексни услуги (информационни, финансови, образователни, морални, психологически ).

Развитие на алтернативните форми на грижа за деца със специални нужди /взаимовръзки/


От проведеното проучване и изразените мнения на специалисти, работещи по проблемите на децата със специални нужди и техните семейства, се очертани насоките за подобряване грижата за тази група деца, които са взаимосвързани и комплексни (Схема 1).

Родители


Образователни

институции,

Държ.институции

Програми и

проекти на НПО

Обществени

нагласи

Законови и подзаконови

нормативни актове

Социално

подпомаганеДеца със специални нуждиСхема 1

Особено важно е изграждането на подкрепяща мрежа от алтернативни социални услуги, които ще спомогнат за реалния процес на интеграция на децата със специални нужди и техните семейства. За развитието на такива алтернативни форми на грижа е необходимо:

 • Разкриване на ресурсни и консултативни центрове; функционирането на рехабилитационни центрове, запазване и усъвършенстване модела на дневните центрове.

 • Необходимост от квалифициран персонал и мултидисциплинарен екип..

 • Необходимост от индивидуален проект за развитие и работа при деца със специални нужди, обезпечен от интегрален финансов бюджет.

 • Развитие на социална инфраструктура и обществена активност / привличане на стажанти, доброволци/.

 • Законови и подзаконови нормативни актове, гъвкавото им преразглеждане съобразно потребностите на децата със специални нужди.

 • Използване на потенциала и опита на родителските сдружения и други НПО.

Анализът на алтернативните грижи за деца със специални нужди в страната показва, че много активна е ролята на Организациите с нестопанска цел. Предложенията са насочени за съвместна дейност с НПО, не само в посока специализирани институции, но и по програми, които да се реализират в образователни институции – с цел интегриране и социализиране на децата със специални нужди в обществото. Обучението в масовите училища на децата със специални нужди ще даде възможност за участието им в обществения живот, което ще спомогне за преодоляване на предразсъдъците.

Социалната интеграция на децата със специални нужди предполага:

- развитие на индивидуалните и потенциални възможности на децата със специални нужди чрез създаване на условия за участието им във всички сфери на обществения живот. Акцентът да се поставя не върху дефицитите, а върху наличния потенциал на детето, който може да се развива.

- реално подпомагане на децата със специални нужди за обучение в масовите училища чрез програми на МОН и съвместни с НПО; чрез ресурсни центрове и ресурсни учители;

- участие на децата със специални нужди в различни културни дейности – изобразително изкуство, музика, театър, танцови изкуства и др.;

- участие на децата със специални нужди в спортни и възстановителни дейности;

Това предполага развитие на нови форми на интегриране в обществото чрез ангажиране на педагози и специалисти от сферата на изкуството, спорта по програми с цел интеграция в обществото на децата със специални нужди и развиване на техните потенциални възможности чрез активиране на компенсаторните механизми.

Уместно е да се въведе интегрална помощ или личен бюджет като ежемесечна финансова подкрепа за детето със специални нужди. Това ще позволи да бъде третирано като клиент на услугите, а не като пациент, както и възможност за избор на най-подходящите услуги за конкретното дете от страна на неговите родители с цел по-пълноценното възстановяване на детето и неговото интегриране в зависимост от индивидуалните му потребности и възможности.


Неправителствени организации, предлагащи услуги за деца с увреждания в страната в проучените 25 области


Наименование на НПО

Насоченост на дейността

Област


Фондация “Самаряни”

Деца с умствена изостаналост

Стара Загора

Фондация “Слънчев лъч”

Рехабилитация на деца

Пловдив

БЧК


Обучение на родители

Пловдив

Фондация “Каритас”

Обучение на родители

Дневен център

Дневен център

Дневен център

Пловдив

Ямбол

Русе

София - град

Сдружение “Закрила”

Семеен център – развитие на

физически и интелектуални умения

Ловеч

Сдружение “Знание”

Професионална подготовка на деца с увреждания

Ловеч

Фондация “Отворено общество”

Интегриране на деца в училище

Пазарджик

Фондация “ВеЕс – О”

Обучение на родители

Пазарджик

Сдружение “Егида”

“Пътуваща игротека” за деца с тежка степен увреждания

Пазарджик

“БАЛИЗ”

Дневен център

Дневен център

Социална интеграция

4 Центъра към Дневни домове

Габрово (гр. Габрово)

Габрово (гр.Трявна)

Плевен

Благоевград

Родителска организация - “Грижи за деца с двигателни

проблеми”

Габрово

Сдружение “Родители на деца с увреждания”

Кабинет за рехабилитация

Плевен

Фондация “Развитие на детето и семейството”

Програма “Да растеж без родители”

Велико Търново

Сдружение “Алтернативи”

Психосоциален център

Бургас

Сдружение “Доверие”

Квалифицирана помощ и услуги

Бургас

Сдружение “Марина”

-

Хасково

Сдружение “Усмивка”

-

Хасково

Съюз на инвалидите


-

Дневен център

Хасково

Шумен

Съюз на слепите

-

Хасково

Съюз на глухите

-

Хасково

Дружество на диабетно болните

-

Хасково

Проект,

финансиран

от ООН

“Център за интегрирано обучение на деца със сензорни увреждания”

Кюстендил

Фондация “Хуманитас”

Консултативен център

Русе

Регионално дружество за лица с увреждания

Семеен център

Видин

Свързани:

Деца със специални нужди iconЦентър за деца със специални нужди център за обучение и ресурсен център
Първата част на кръглата маса ще бъде представяне на програмата за Ранно детско развитие от канадски специалисти в тази област и...
Деца със специални нужди iconИнформация за контакти
Имаш ли специални нужди, свързани със здравословното си състояние, или специални образователни изисквания, за които смяташ, че би...
Деца със специални нужди iconАкценти на фестивала
Специален гост на фестивала е режисьорът и защитник на правата на хората със специални нужди Джаки Комфорти от Израел. Ретроспектива...
Деца със специални нужди iconЗа вас родители Информация за родители на деца/ученици със специални образователни потребности
Понятието специални образователни потребности е определено в нормативните актове на Министерството на образованието и науката. Соп...
Деца със специални нужди iconГ-жа Розлин Башло-Наркен Министър на здравеопазването и спорта
Парламентарната Комисия по социалните въпроси и като такъв посвещава работата си на депутат на въпросите свързани със здравеопазването,...
Деца със специални нужди iconНационален план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета
Достъпът до образование и наличието на подкрепяща среда за деца с увреждания, които имат специални образователни потребности (соп)...
Деца със специални нужди iconСценарий за интервю
Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца фице-българия реализира проект “Равен шанс” за подкрепа на интеграцията на деца...
Деца със специални нужди iconУчебен план педагогика на деца със специални образователни потребности, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Учебен план – педагогика на деца със специални образователни потребности, магистър, дистанционно обучение
Деца със специални нужди iconОбщината изпълнява проект с Община Лудза, Латвия Октомври 2009 г
Свищов и снц "Детско сърце", в което членуват родители на деца със специални потребности и екипа на Дневния център за деца с увреждания,...
Деца със специални нужди iconНа публикациите на проф дпн Владимир Маринов Радулов
Децата със специални педагогически нужди в училището и обществото, рекламно-издателска къща “дарс”, Бургас 1996
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом