Камелия лозанова вътрешни правила
ИмеКамелия лозанова вътрешни правила
страница1/6
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.51 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.az.government.bg/download/Other/ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА_2012.doc
  1   2   3   4   5   6


У Т В Ъ Р Ж Д А В А М,


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

КАМЕЛИЯ ЛОЗАНОВА


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОБОРОТ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ


В АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


2012 година

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОБОРОТ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ


В АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


2012 годинаЧ А С Т П Ъ Р В А


ДЕЛОВОДНА ДЕЙНОСТ И ДОКУМЕНТООБОРОТ

В АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

Г Л А В А П Ъ Р В А


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И ДОКУМЕНТООБОРОТА


Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Тези правила уреждат: 1. Организацията и технологията на деловодната дейност и документооборота в Агенцията по заетостта (АЗ); 2. Работата с електронни документи; 3. Правата и задълженията на служителите във връзка с паралелно изпълнение на дейностите по документооборота на хартиен носител и по електронен път. (2) Правилата регламентират комплексната информационно-деловодна дейност и имат за цел да осигурят унифицирано, бързо и качествено извършване на документооборота. Чл. 2. (1) Документооборотът е съвкупност от взаимно свързани дейности по обработката на документите – от момента на тяхното създаване или получаване до момента на тяхното изпращане или архивиране. .(2) Всички регистрирани по един и същ въпрос материали - инициативния (първоначалния) документ, междинните документи и крайния документ, образуват преписка. Не се допуска разкомплектоване на преписки. Чл. 3. (1) Предмет на вътрешните правила са: 1. Организацията на документооборота: изисквания при работа със системата за документооборот, основни операции по документооборота на хартиен носител и по електронен път; 2. Изпълнение на документооборота: общи изисквания по приемане, разпределяне и регистриране на документите, първоначална деловодна обработка на документите, изисквания при регистрация, размножаване и насочване на документите: 3. Създаването и оформянето на: - - Организационно - разпоредителните документи (ОРД) - заповеди и решения; - - Указателни документи – договори, типови формуляри; - Информационни документи – доклади, докладни записки, предложения, становища, информации, отчети, протоколи, служебни писма, списъци и справки; - Указателни писма и инструкции до Дирекции “Регионална служба по заетостта” (ДРСЗ) и Дирекции “Бюро по труда” (ДБТ). - Отговори на предложения, сигнали, запитвания и искания /заявления/ на граждани и организации; - Решения във връзка с административното производство по жалби и протести; 4.Контролът по спазването на сроковете, произтичащи от пряко възложени задачи и изпълнение на задачи по услуги или процедури;


1


5. Съхранение на документите, използване и съхранение на печатите: общи положения, текущо съхранение на документите, съхранение на документите в архива на АЗ и използване и съхранение на печатите на АЗ. 6. Изискванията към служителите във връзка с деловодната дейност (2) Не са предмет на вътрешните правила: 1. Документи, свързани с действието на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД); 2. Финансово-счетоводните документи и научно-техническата документация; 3. Проекти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”). Същите се регистрират чрез деловодната система на дирекция „Европейски фондове и международни проекти “.(ЕФМП). Чл. 4. Комплексната информационно-деловодна дейност включва:. 1. Приемане, разпределяне, регистриране и насочване на документите; 2. Резолиране на документите; 3. Контрол по спазването на сроковете; 4. Проверка и оформяне на документите и окомплектоване на преписките; 5. Размножаване на документите; 6. Изпращане на документите; 7. Съхраняване на документите (текущо и в учрежденския архив). Чл. 5. (1) Служителите в деловодството и отдел “Работа с клиенти” (РК), дирекция „Правно и административно обслужване” (ПАО) извършват дейностите: приемане, разпределение, регистриране, размножаване, изпращане по предназначение и класиране на документите .(2) Служителите от отдел“Управление на човешките ресурси” (УЧР), Дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността” (ЧРВО) извършват дейности по изготвяне, регистрация и съхранение на документи издадени по реда на:

а/ Кодекса на труда (трудови договори; допълнителни споразумения към трудови договори; заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение и заповеди за определяне на отпуск);
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Камелия лозанова вътрешни правила iconВътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни
Чл (1) Настоящите “Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори, сключвани от “граве българия...
Камелия лозанова вътрешни правила iconВътрешниправил а за
Настоящите “Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори, сключвани от “Граве България Животозастраховане”...
Камелия лозанова вътрешни правила iconВътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в дейността на община костинброд
...
Камелия лозанова вътрешни правила iconВътрешни правила за определяне на работната заплата в пгсаг
Чл. 1 (1) Настоящите вътрешни правила уреждат формирането, реда и начина за определяне на месечните работни заплати на педагогическия...
Камелия лозанова вътрешни правила iconВътрешни правила на
Чл Нормативното основание за разработване на настоящите Вътрешни правила е чл. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (змип),...
Камелия лозанова вътрешни правила iconВътрешни правила
Вътрешни правила са чл. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (змип), във връзка с чл. 9 от Закона за мерките срещу финансирането...
Камелия лозанова вътрешни правила iconДогово р
Агенция по заетостта, представлявана от Камелия Лозанова – изпълнителен директор и Цецка Маринова – главен счетоводител, гр. София,...
Камелия лозанова вътрешни правила iconДо г-жа камелия лозанова и. Д изпълнителен директор на аз копие до
Относно: Участие в първоначално обучение за нови eures съветници, проведено в периода 15 – 21 април в град Дъблин, Ирландия
Камелия лозанова вътрешни правила iconДо г-жа камелия лозанова изпълнителен директор на аз копие до
Относно: Участие в среща, организирана от eures австрия, проведена в периода 30. 07 – 03. 08. 2012г в гр. Инсбрук, Австрия
Камелия лозанова вътрешни правила iconДо г-жа камелия лозанова изпълнителен директор на агенция по заетостта софия копие до
Брайко Ташенов, ст експерт в отдел „eures и международни спогодби”, eures асистент
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом