Конспектпо отчитане на външнотърговските сделки
ИмеКонспектпо отчитане на външнотърговските сделки
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер26.4 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://pgikj.com/old/temi/pgi_temi_4363.doc
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” ГР.КЪРДЖАЛИ


К О Н С П Е К Т

П О


ОТЧИТАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ

СДЕЛКИ

ТЕОРИЯ
1.Валутен пазар.Валутен курс в международната сделка.Видове валутни курсове.Вътрешна и международна цена.

2.Видове сделки на валутния пазар. Участници на валутния пазар.Котиране и котировки.Валутен арбитраж.

3.Оценка на сделки в чуждестранна валута.Текуща оценка при придобиването на парични активи и пасиви.Текуща оценка при потреблението на парични активи и пасиви.Периодична оценка на паричните активи и пасиви в чуждестранна валута.

4. Международна търговска сделка.Характеристика на международна търговска сделка.Описание на операциите при международна търговска сделка.Внос и износ.Свързани, специфични и други специални външнотърговски сделки.

5. Отчитане на сделки в чуждестранна валута.Правила за оценка при счетоводно отчитане на сделки в чуждестранна валута.Процедури за проверка на верността на счетоводните записвания.Признаване на финансовите приходи и разходи, възникнали от сделки в чуждестранна валута.

6. Платежни условия във външнотърговския договор за покупко – продажба.Характеристика на платежните условия на външнотърговските сделки.Валутни условия на сделките.Осигуряване срещу валутния риск.Финансови условия на сделките.

7. Банкови операции и банково обслужване на външната търговия.Банково обслужване на външнотърговската дейност в България.Форми на плащане във външната търговия-документарен акредетив, документарно валутно инкасо, плащане по открита сметка, превод, плащания при вноса.

8.Кредитни и платежни средства при външната търговия –запис на заповед, менителница, банкноти, чек и други средства на международните плащания.

9.Финансиране на външната търговия.Финансиране на фирмен експортен кредит.Финансиране на банков експортен кредит.Средно и дългосрочно финансиране на външната търговия.Държавна намеса при финансирането на външната търговия.

10. Счетоводно отчитане на външнотърговските сделки.Счетоводно отчитане на износа.Счетоводно отчитане на вноса.

11.Счетоводно отчитане на специалните външнотърговски сделки.Свързани външнотърговски сделки.Специфични външнотърговски сделки.Други специални външнотърговски сделки.

12. Превеждане на счетоводни отчети за задгранична дейност.Теоретични основи и изисквания за превеждане на счетоводни отчети за задгранична дейност.Процедури при превеждане на счетоводни отчети за задгранична дейност.


ИЗГОТВИЛ: Наска Миткова

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА1. Закон за счетоводството.

2. Национални счетоводни стандарти.

3. Международни счетоводни стандарти.

4. “Изпълнение на външнотърговски сделки” – Ив. Гълъбов, С. изд. “Сиела”, 2004 г.

5. “Външноикономическа дейност” – Г. Георгиев, В. Калчев, Б. Андонов, С. изд. “Тракия – М”, 2003 г.

6. “Счетоводство на предприятието” – Ст. Дурин, Д. Дурина, С. изд. “ФорКом”, 2005 г.

7. “Текущо счетоводно отчитане. Теория, практика, казуси” – Ив. Златков, С. изд. “Делова седмица” АД, 2005 г.

8. “Външнотърговска практика – част 1 и част 2” – Ив. Гълъбов, С. изд. “Сиела”, 1998 г.

9. “Финансиране и плащания в търговията” – Д. Попов, С. изд. “Сиела”, 1999 г.

10. “Термини и определения използвани при износ и внос на стоки” – Ив. Гълъбов, С. изд. “ФорКом”, 2000 г.

11. “Организация и отчитане на търговските сделки” – Д. Добрева, С. изд. АИ “Ценов”, 2005 г.

12. Албум на първичните счетоводни документи, изд. “Форком”, 2003 г.


.

Свързани:

Конспектпо отчитане на външнотърговските сделки iconКонспект по отчитане на външнотърговски сделки (теория)

Конспектпо отчитане на външнотърговските сделки iconУказания за предоставяне на отчети по регистрите на външнотърговските сделки с продукти, свързани с отбраната
Ите ангажименти на р българия и в съответствие с чл. 65, т. 2 и т. 4, от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната,...
Конспектпо отчитане на външнотърговските сделки iconКонспект по отчитане на външнотърговски сделки (учебна практика)

Конспектпо отчитане на външнотърговските сделки iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Право на банковите и кредитни институции" Тема: "
Инкасото е често срещана и използвана форма на разплащане във външнотърговските сделки. При него банката събира определена сума,...
Конспектпо отчитане на външнотърговските сделки iconПлан-конспект по „Банкови сделки
Правна и нормативна регламентация на банковите сделки. Възможности за систематизиране на банковите сделки
Конспектпо отчитане на външнотърговските сделки iconНационална търговска гимназия – пловдив
...
Конспектпо отчитане на външнотърговските сделки iconПлан-конспекти по отчитане на външнотърговски сделки-теория
Валутен пазар. Валутен курс в международната сделка. Видове валутни курсове. Вътрешна и международна цена
Конспектпо отчитане на външнотърговските сделки iconПлан-конспекти по зип-отчитане на външнотърговски сделки за 13 клас
От конкретните стопански резултати зависи и оцеляването, и развитието на фирмите с международна дейност. Всичко това изисква прецизна...
Конспектпо отчитане на външнотърговските сделки iconОсигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки
Наредба №34 от 10. 2006 г за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за...
Конспектпо отчитане на външнотърговските сделки iconМеждународен стандарт за финансово отчитане 2
По-конкретно, той изисква от предприятието да отрази в своята печалба или загуба и финансово състояние ефектите от сделките с плащане...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом